نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۳
۱- ایراد امر مختومه در صورتی قابل استماع است که بین دعوای قبلی و دعوای مطروحه:
. وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا وجود داشته باشد. ۰۲ وحدت سبب وجود داشته باشد. ۳. وحدت دلیل و دادگاه وجود داشته باشد. " . وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا وجود داشته باشد. ۲- طرح کدام یک از دعاوی زیر در ضمن دعوای مطروحه احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد؟ ۱. دعوای تهاتر ۲. دعوای ورود ثالث تبعی ۰۳ دعوای متقابل که مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی طرح می کند. ۴ - دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی،
"— صدور دستور معاینه و بازبینی اموال و امکانه توسط کارشناسی .... .
. در داوری داخلی به صراحت پیش بینی شده ولی در مرکز اتاق داوری و قانون داوری انگلستان چنین امری پیش بینی نشده است.

در داوری داخلی به صراحت پیش بینی نشده ولی در مرکز اتاق داوری و قانون داوری انگلستان چنین امری پیش بینی شده است.
r
در داوری داخلی و مرکز اتاق داوری و قانون داوری انگلستان مورد پیش بینی قرار گرفته است. این موضوع در همه انواع داوری بر خلاف قانون است. ۴- در کدام مورد گنجاندن شرط مراجعه با داور در قرارداد از سوی قانونگذار اجباری اعلام شده است نه مراجعه به داور؟ ۱. قانون بازار اوراق بهادار ۰۲قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران .Y . قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جليل .Y . شرایط عمومی پیمان
۵- چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی ، ایراد اعتبار امر مختومه را مطرح کند و دادگاه ایراد را بپذیرد چه قراری صادر
می شود؟ ۱. قرار عدم استماع دعوا ۲. قرار امتناع از رسیدگی ۳. قرار رد دعوا ۴. قرار ابطال دادخواست
۶- مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد :
۱. حکم به بی حقی خواهان صادر خواهد شد . ۲. قرار ابطال دادخواست به خواهان صادر خواهد شد. ۰۳قرار رد دعوای خواهان صادر خواهد شد. ۲. دادخواست به موجب قرار دادگاه رد خواهد شد. (). "ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۳ ۷- خواهان می تواند خواسته خود را .... . ۱. فقط در جلسه اول دادرسی کم کند. ۲. فقط قبل از جلسه اول دادرسی کم کند. ۳. در تمام مراحلی دادرسی کم کند. ۰۲ فقط قبل از ابلاغ دادخواست به خوانده کم کند.
۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ ۱. رد یا ابطال دادخواست یارد دعوای شخصی ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر است. ۲. دادخواست ورود ثالث باید به تعداد اصحاب دعوا اصلی به علاوه یک نسخه باشد. ۳. پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می شود. ۲. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله (بدوی - تجدیدنظر) تابع مقررات عمومی آن مرحله است.
۹- هر گاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است: .... ۱. می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی کند. ۲. مکلف است دادخواست جلب را از دادخواست اصلی جدا نموده، به هر یک جداگانه رسیدگی کند ۳. ضمن رد دادخواست جلب ثالث به دادخواست اصلی رسیدگی کند.
۲. دادگاه پس از رد دادخواست جلب ثالث، متقاضی جلب را به دو برابر هزینه دادرسی محکوم می کند.
۱۰- دادخواست دعوای متقابلی در چه مقطعی از دادرسی قابل تقدیم می باشد؟
۱. تا قبل از جلسه اول دادرسی ۲. تا سه روز بعد از اولین جلسه دادرسی ۳. تا پایان اولین جلسه دادرسی ۴. تا قبل از ختم مذاکرات طرفین •. .. ۱۱- قرارداد داوری
۳. حتی اگر باطل باشد، داوران حق رسیدگی به اصل موضوع را خواهند داشت.
۴ . باید حتماً بعد از حدوث اختلاف منعقد گردد.
= صفحه ۲ از ۶
(). "ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۳
۱۲- کدام یک از موارد زیر از موجبات رد دادرسی است؟ ۱. صدور قرار تامین خواسته ۲. اظهار عقیده در خصوصی صلاحیت دادگاه ۳. شکایت انتظامی از قاضی ۴. اگر قبلا یکی از طرفین دعوا علیه پسر قاضی مبنی بر خیانت در امانت شکایت کیفری کرده و یک ماه پیش منجر به محکومیت قطعی
شده باشد.
۱۳- اعتراض به قرار تأمین خواسته باید: ..... ۱. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به عمل آمده و در اولین جلسه دادرسی به آن رسیدگی شود. ۲. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به عمل آمده اما در صورتی که اوضاع و احول قضیه اقتضاء نماید فوراً به آن رسیدگی می شود. ۳. ظرف ده روز از تاریخ اجرا به عمل آمده و در اولین جلسه دادرسی به آن رسیدگی شود. ۴. ظرف ده روز از تاریخ اجرا به عمل آمده اما در صورتی که اوضاع و احول قضیه اقتضاء نماید فوراً به آن رسیدگی می شود.
۱۴- چنانچه خوانده مایل باشد دعوای متقابل اقامه نماید باید دادخواست آن را ... . ۱. به دادگاهی تقدیم نماید که صلاحیت ذاتی دارد و همین مرجع نیز به آن رسیدگی می نماید.
۲. به دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارد تقدیم نماید اما دادگاه در صورتی به آن رسیدگی می نماید که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته
باشد.
۳. در هر حال به دادگاهی که دعوای اصلی در آن جا مطرح گردیده تقدیم نماید اما دادگاه در صورتی به آن رسیدگی می نماید که
صلاحیت ذاتی داشته باشد. ۰۴ به دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارد تقدیم نماید اما دادگاه در صورتی به آن رسیدگی می نماید که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته و یا دارای وحدت منشأ باشد. ۱۵- چنانچه در جریان دادرسی یکی از اصحاب دعوا مجنون شود دادگاه ... . ۱. با تعیین قیم اتفاقی برای او به رسیدگی ادامه می دهد.
۲. رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می کند و پس از تعیین جانشین و تقاضای ذی نفع جریان رسیدگی ادامه می یابد.
۳. به طرف دیگر اخطار می کند که ولی یا قیم مجنون را معرفی کند و پس از تعیین جانشین جریان دادرسی ادامه می یابد.
۴. اقدام به صدور قرار رد دعوای اصلی می نماید تا بعد از تعیین قیم مجدداً به نحو درست به طرفیت قیم اقامه دعوا گردد.
(). "ו"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۵۳
۱۶- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟ ۰۱قرار رد تامین خواسته قابل اعتراضی و تجدیدنظر نیست. ۰۲قرار تامین خواسته قابل اعتراضی و تجدیدنظر نیست. ۰۳قرار قبول یا رد تامین خواسته مستقلا قابل تجدیدنظر است. آن قرار تامین خواسته یا رد آن قابل اعتراضی نیست. ۱۷- اگر در اجرای قرار تأمین خواسته، عین خواسته توقیف شده باشد کدام گزینه درباره تبدیل آن صحیح است؟ ۱. تبدیل آن مال ممکن نیست. ۲. در صورتی که مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مال توقیف شده کمتر نباشد تبدیل صورت می گیرد. ۳. تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
۲. تبدیل مال منوط به موافقت دادگاه است.
۱۸- در خصوصی داوری کدام گزینه درست است؟ ۱. بعد از تعیین داور، هر یک از طرفین از حق فسخ داوری برخوردار است. ۲. در حقوق انگلستان فوت یکی از طرفین داوری موجب زوال داوری است. ۰۳رای داوری، نسبت به اشخاص ثالث تاثیر خواهد داشت. آن قرارداد داوری، یک قرارداد تشریفاتی است. ۱۹- در صورتی که داوران در مدت قرار داد داوری و یا در مدت قانونی (در صورت عدم تعیین مدت توسط طرفین) نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاصی دیگر تراضی نکرده باشند : ۱. دادگاه به موضوع رسیدگی می کند. ۲. دادگاه مدت قرارداد را تمدید می کند. ۲. دادگاه اشخاص دیگری را به عنوان داور تعیین می کند تا در مهلت مقرر رای بدهند.
۴. بنا به تشخیص دادگاه، ممکن است مدت داوری تمدید شود و یا دادگاه راساً رسیدگی نماید.
صفحه ۴ از ۶
(). "ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :