نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
so
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۰ ۱- اگر عضویت اشخاص حقوقی در شرکت تضامنی جایز باشد، چه شرکتهایی می توانند به عنوان شریک ضامن به عضویت
شرکت تضامنی در آیند؟
۱. شرکتهای اشخاصی
۲. کلیه شرکتهای تجاری
۳. شرکتهای سرمایه
۴. کلیه شرکتها بجز شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود
۲- اعتبار یک شرکت تضامنی به چه چیزی بیشتر بستگی دارد؟
۱. اعتبار شرکا ". میزان سرمایه ۳. مکان شرکت ۴. تعداد شرکا
۳- به موجب آیین نامه قانون تجارت تنظیم شرکت نامه و اساسنامه به ترتیب در چه شرکتهایی الزامی است؟ ۱. شرکتهای اشخاصی - شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود ۲. شرکتهای اشخاصی - کلیه شرکت ها
۳. کلیه شرکت ها- شرکتهای سهامی و مختلط سهامی
۴. کلیه شرکت ها - کلیه شرکت ها
۴- کدام گزینه صرفاً در طول مدت شرکت اعتبار دارد؟
۱. شرکت نامه ۲. اساسنامه ۳. موضوع شرکت ۴. تابعیت شرکت
۵- مبدا تشکیل شرکت تضامنی کدام است؟
۱. توافق شرکاء مبنی بر تاسیس شرکت ۲. تنظیم و انتشار شرکت نامه و ثبت شرکت ۰۳ ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها ۰۲ امضاء اساسنامه توسط کلیه شرکاء
۶- کدام گزینه در خصوصی سرمایه برای تشکیل شرکت تضامنی، صحیح است؟ ۱. کل سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. ۲. کل سرمایه تعهد شده و بیش از نصف آن تادیه شده باشد. ۳. کل سرمایه تعهد شده و بیش از یک سوم آن تادیه شده باشد.
۴. کل سرمایه نقدی تسلیم و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم شده باشد.
”ል•የ\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق تجارت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۰ ۷- کدام شرکت مختص قانون تجارت ایران به شمار می رود و در کشورهای اروپایی وجود ندارد؟ ۱. سهامی ۲. با مسئولیت محدود
۳. نسبی ۴. مختلط سهامی و غیرسهامی
۸- کدام یک از اشخاص ذیل فاقد حق رای در مجمع عمومی شرکت سهامی می باشند؟
۱. بازرسان شرکت ۲. اعضای هیات مدیره ۳. سهامداران شرکت ۴. دارندگان سهام ممتاز
۹- در شرکت با مسئولیت محدود تنظیم سند رسمی در انجام کدام یک از امور ذیل اجباری است؟ ۱. تنظیم اساسنامه و شرکت نامه ۲. تنظیم شرکت نامه و فروش سهام ۳. تنظیم اساسنامه و فروش سهام ۴. فروش سهام شرکت
۱۰- تبدیل سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود به کدام شکل غیر قانونی است؟ ۱. اوراق غیر تجاری قابل انتقال (بی نام) ۰۲ اوراق غیرتجاری غیرقابل انتقال (با نام و بی نام)
۳. اوراق تجاری غیرقابل انتقال ۰۴ اوراق تجاری قابل انتقال
۱- تغییر تابعیت شرکت با مسئولیت محدود عملاً در چه صورتی امکان پذیر است؟
۱. با رضایت کلیه شرکاء آ ، بارضایت اکثریت مطلق شرکاء
۳. با رضایت اکثریت عددی دارای سه ربع سرمایه ۴ . با انحلال شرکت ۱۲- حکم قانونگذار در رعایت حد نصاب امور مربوط به شرکت با مسئولیت محدود در کدام مورد امری و غیر قابل تغییر است؟
۱. تغییرات راجع به اساسنامه ۲. تصمیمات راجع به شرکت ۳. تصمیمات راجع به انتقال سهام ۲. تصمیمات راجع به انحلال شرکت ۱۳- انتخاب کدام یک از مقامات ذیلی از میان اعضای خارج از شرکت نیز جایز است؟ ۱. مدیر شرکت سهامی ۲. عضو ناظر شرکت سهامی ۳. مدیر شرکت با مسئولیت محدود ۴ ، عضو ناظر شرکت با مسئولیت محدود ۱۴- مدیران کدام شرکت نسبت به سایر شرکت ها اختیارات وسیع تری دارند؟
۱. سهامی ۲. تضامنی ۳. نسبی ۴. با مسئولیت محدود
۱۵- حداکثر مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود چند سال است؟
۱. سه سال ۲. دو سال ۳. نامحدود است. ۴. چهار سال
صفحه ۲ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•\ል•የ”
***
. . . کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۰ ۱۶- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. مدیر شرکت تجاری تاجر است. ۲. شرکت با مسئولیت محدود تاجر نیست. ۰۳ وظائف مدیر شرکت با مسئولیت محدود در قانون ذکر نشده است. ۴. مدیران شرکت با مسئولیت محدود وظایفی بیش از آنچه در قانون آمده است ندارند. ۱۷- منظور کردن ذخیره احتیاطی در چه شرکت هایی الزامی است؟ ۱. سهامی، مسئولیت محدود ۲. سهامی، مختلط سهامی
۳. سهامی، مختلط سهامی، نسبی ۴. نسبی، با مسئولیت محدود، سهامی
۱۸- در رابطه با اصل مسئولیت تضامنی، رویه حقوق مدنی و حقوق تجارت چیست؟ ۱. در حقوق مدنی اصولاً قابل قبول نیست، ولی در قانون تجارت پذیرفته شده است. ۲. در حقوق مدنی قابل قبول است، ولی حقوق تجارت آن را به رسمیت نمیشناسد. ۲. در هر دو حیطه مسئولیت تضامنی یکی از ارکان اصلی مسئولیت پذیری اشخاص است. ۴. در هیچ یک از دو حوزه مذکور این اصل پذیرفته نشده است. ۱۹- آیا می توان در نام شرکت سهامی از اسامی سهامداران استفاده کرد؟ ۱. خیر ۲. خیر مگر آنکه دارای بیش از نصف سهام شرکت باشند. ۲. بلی ۰۴بلی اگر دارای بیش از یک چهارم سهام شرکت باشند. ۲۰- کدام گزینه در خصوص اهمیت مرکز اصلی شرکت سهامی نادرست است؟ ۱. مرکز اصلی شرکت همان اقامتگاه شرکت است. ۰۲قید مرکز اصلی شرکت در اساسنامه اجباری است. ۳. حساب ها و دفاتر باید در مرکز اصلی شرکت نگهداری شود.
۲. مجمع عمومی عادی می تواند مرکز اصلی شرکت را انتقال دهد.
\•\•|\•\•\ል•የ”
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۴۰ ۲۱- اعلامیه پذیره نویسی چیست؟ ۱. اطلاعیهای برای ثبت تعداد سهام پذیره نویسی شده در اداره ثبت شرکتها آ، پیشنهادی از طرف موسسان به پذیره نویسان احتمالی ۳. اطلاعیهای جهت درج تعداد سهام پذیره نویسی شده در روزنامه رسمی ۰۴ پیشنهادی از طرف سهامداران به پذیره نویسان احتمالی ۲۲- معمولاً پذیره نویسی سهام شرکتها در چه محلی صورت می گیرد؟ ۱. مرکز اصلی شرکت ۲. اداره ثبت شرکتهای محلی ۰۳ ایک بانک معتبر ۴. دفتر خانه اسناد رسمی ۲۳- ماهیت پذیره نویسی چیست؟ ۱. تعهد به شراکت در شرکت آن قرض دادن به شرکت در شرف تاسیس ۰۳ پرداخت مبلغ تعدادی سهام ۲. خرید تعدادی سهام از شرکت در حال تاسیس
۲۴- برای اینکه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعتبار داشته باشد، حضور چه تعداد از صاحبان سهام لازم است؟ ۱. صاحبان سهامی که دارای حداقل یک سوم سرمایه شرکت باشند. ۲. صاحبان سهامی که دارای حداقل دو سوم سرمایه شرکت باشند. ۳. صاحبان سهامی که دارای حداقل سه چهارم سرمایه شرکت باشند. آ، صاحبان سهامی که دارای حداقل نصف سرمایه شرکت باشند. ۲۵- در رابطه با اساسنامه شرکت کدام گزینه صحیح است؟ ۱. همچون قراردادی میان سهامداران است. ۲. تصویب آن نیازمند موافقت تمامی اعضا شرکت است.
۳. تغییر آن نیازمند موافقت تمامی اعضا شرکت نیست.
آن با تصویب اساسنامه شرکت از لحاظ قانونی تشکیل می شود.
۲۶- موسسان یک شرکت سهامی موضوع آن را عملی غیر تجاری قرار داده اند. کدام گزینه در این خصوصی صحیح است؟
۱. شرکت اساساً باطل است. ۲. اگر عملاً به امور تجارتی بپردازد، اشکال ندارد. ۳. در صورت اصلاح اساسنامه، اشکالی ندارد. ۴. بلاشکال است، حتی اگر عملاً به امور تجارتی نپردازد. ”ል•የ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :