نمونه سوال درس حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور - کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹
۱- مهمترین منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران کدامیک از موارد زیر می باشد؟
۱. قانون مدنی - قانون مسئولیت مدنی - قانون مجازات اسلامی قانون مدنی - قانون مسئولیت مدنی - قانون آیین دادرسی مدنی ۳. قانون اساسی - قانون مجازات اسلامی قانون اساسی - قانون مسئولیت مدنی ۲- شخصی که بر اساس درخواست یا اذن از مال دیگری استفاده می کند، بر اساس چه قاعده ای مسئول جبران منافع مالی می باشد؟ ۱. اتلاف آ ، تسبیب ۳. غرور ۴. استیفاء
۳- طبق این ضابطه، مقصود از مقصر کسی است که از نظر ویژگیهای ذهنی و ادراکی بتواند تقصیر کند؟
. Y.
۱۔ تقصیر نوعی ۲. تقصیر شخ تقصیرعام ۴. تقصیر سبک
۱. اثبات بی تقصیری ۲. اثبات وجود علت خارجی
*. اثبات بی تقصیری یا وجود علت خارجی ۴. اثبات خلاف اماره تقصیر
۵- در کدامیک از موارد زیر، وجود تقصیر شرط نیست؟ ۱. اتلافی ۲. تسبیب ۳ - اتلاف و تسبیب ۴۔ تسبیب و غصب ۶- در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت کارفرمایان در برابر خسارات ایجاد شده توسط کارگران بر چه نظریه ای مبتنی می باشد ؟
f
۱. خطر ۲. تقصیر ۰۳ فرض تقصیر تضمین حق
۷- با توجه به مقررات مختلف در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از خسارت عدم النفع غیر قابل مطالبه چیست؟
۱. منافع ممکن الحصولی
۲. منافع احتمالی
۳. منافع ممکن الحصول و احتمالی
آن منافع ممکن الحصول، احتمالی و خسارت وارده به منافع موجود
ז"וץץן וו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹
۸- کدامیک از جملات زیر درست است ؟ ۱. دیه شامل کلیه خسارات و هزینه های درمانی می شود. ۲. دیه صرفاً در برگیرنده هزینه های درمان می باشد. ۰۳ دیه مابه ازای نقص عضو یا زوال منفعت است و خسارات مازاد بر دیه بر مبنای قاعده تسبیب قابل مطالبه می باشد. ۴. دیه مابه ازای نقص عضو یا زوال منفعت است و خسارات مازاد بر دیه بر مبنای هیچکدام از قواعد قابل مطالبه نمی باشند. ۹- این ماده قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر گاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و
بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند، لیکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف و خسارت شود، ضامن نخواهد بود، به کدامیک از شرایط ضرر اشاره دارد؟
۱. قطعی بودن ضرر ۰۲قابل پیش بینی بودن ضرر ۳. مستقیم بودن ضرر ۴. قابل پیش بینی و قطعی بودن ضرر
۱۰- تحمیل مسئولیت به مباشر در فرضی اجتماع سبب و مباشر مبتنی بر پذیرش کدامیک از نظریه های زیر می باشد؟
۱. سبب نزدیک یا بلاواسطه ۲. سبب مقصر و عدوانی ۳. سبب مقدم در وجود ۴. سبب مقصر و عدوانی و سبب مقدم در وجود
۱۱- در حالت اضطرار: ۱. مسئولیت جبران خسارت کلا منتفی است.
۲. مسئولیت جبران خسارت کلا منتفی نیست بلکه ممکن است در مواردی فاعل زیان مسئول نباشد و مسئولیت بر عهده شخص دیگری قرار گیرد.
۳. مسئولیت جبران خسارت همیشه وجود دارد و مطلقاً مسئولیت بر عهده فاعل زیان است.
مسئولیت مدنی منتفی و مسئولیت کیفری باقی است.
۱۲- جهت صحت ا برای قبلی زیاندیده:
۱. لازم است دین وجود داشته باشد. ۰۲ وجود سبب دین کفایت می کند. ۳. لازم است هم دین و هم سبب دین وجود داشته باشد. ۴. نیازی به وجود دین و یا سبب دین نیست. ایت= ۱۱/۲۲۳۲ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹ ۱۳- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، چه مسئولیتی دارد؟ ۱. ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه عالم باشد یا جاهل ۲. ضامن عین و منافع آن است مشروط بر اینکه عالم باشد. *. ضامن عین آن است اعم از اینکه عالم باشد یا جاهلی ۲. ضامن عین آن است مشروط بر اینکه عالم باشد. ۱. عین مالی ۲. حق مالی و منفعت مال
۰۳عین و منفعت مالی ۰۴عین، منفعت یا حق مالی
۱۵- شخصی مانع تصرف مالک در مالش می شود بدون اینکه بر آن تسلط پیدا کند؟ ۱. غاصب محسوب نمی شود و مسئولیتی ندارد. ۲. غاصب محسوب می شود و مسئول است. ۰۳ در حکم غاصب محسوب می شود و مسئول است. ۲. غاصب یا در حکم غاصب محسوب نمی شود ولی در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود. ۱۶- کدام یک مبنای قاعده تصرف نامشروع می باشد؟ ۱. قاعده علی الید ۲. قاعده دارا شدن غیر عادلانه ۳. قاعده ضمان ید ۴. گزینه ۱ و ۳ ۱۷- در صورتی که مال تلف شده، مثلی باشد و مثل یافت نشود، چه قیمتی باید به زیاندیده داده شود؟ ١. قیمت زمان تلف آ ، قیمت زمان غصب ۳. قیمت روز پرداخت ۲. بالاترین قیمت در فاصله غصب تا پرداخت ۱۸- اگر مال مغصوب تلف شود و مثل آن موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب چه مسئولیتی دارد؟ ۱. دادن مثل ۰۲ پرداخت آخرین قیمت
*. پرداخت بالاترین قیمت f پرداخت میانگین بالاترین و آخرین قیمت
صفحه ۳ از ۶
ایت= ۱۱/۲۲۳۲ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹
۱۹- اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود؟ ۱. غاصب مطلقاً حق مطالبه قیمت زیادی را خواهد داشت. ۲. غاصب مطلقاً حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت. ۳. غاصب مطلقاً حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه زیادت عین باشد. ۴. غاصب مطلقاً حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه زیادت عین، عمل یا اثر باشد.
۲۰- هرگاه مالک به غاصبی رجوع کند که مال مغصوب در ید او تلف نشده است، آن شخصی: ۱. صرفاً می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید. ャ می تواند به کسی که مالی در ید او تلف شده است یا به یکی از لاحقین خود رجوع نماید. ۳. می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است یا به یکی از سابقین خود رجوع نماید. ۴. نمی تواند به دیگران رجوع کند.
۲۱- نسبت به منافع مال مغصوب، مسئولیت هریک از غاصبین به چه میزان می باشد؟ ۱. به میزان منافع زمان تصرف خود و مابعد خود اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد. ۲. به میزان منافع زمان تصرف خود و مابعد خود مشروط بر اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد. ۳. به میزان منافع زمان تصرف خود و ماقبل خود اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد. ۰۴ به میزان منافع زمان تصرف خود و ماقبل خود مشروط بر اینکه استیفاء منفعت نکرده باشد.
۲۲- اگر مشتری جاهلی به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می تواند: ۱. نسبت به ثمن به بایع مراجعه نماید. ۲، نسبت به خسارات به بایع مراجعه نماید. ۳. نسبت به ثمن و خسارات به بایع مراجعه نماید هرچند مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد. آ، نسبت به ثمن و خسارات به بایع مراجعه نماید مشروط بر اینکه مبیع نزد خود مشتری تلف نشده باشد.
۲۳- قاعده تلف کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟ ۱. تلف عمدی ۲. تلف غیر عمدی ۳. تلف عمدی و غیر عمدی توسط محجور و غیر محجور آتلف عمدی و غیر عمدی توسط غیر محجور
ایت= ۱۱/۲۲۳۲ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :