نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق اساسی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۲ ۱- در کدامیک از جوامع روابط فرمانروایان و فرمانبران ماهیت آن جامعه را تشکیل می دهد؟ ۱. جامعه مدنی ۲. جامعه کلی ۳. جامعه اقتصادی ۴. جامعه سیاسی ۲- رشته حقوق اساسی نخستین بار در کجا مطرح شد ؟ ۱. جمهوری های ایتالیایی فرار و پاویا وبولونیا ۱۷۹۸ ۲. در کانتونهای سوئیسی ۱۷۹۸ ۳. در ایالت ویرجینیای آمریکا ۱۷۸۰ ۴. در پاریس فرانسه ۱۷۸۹ ۳- از نظر مارسی پرلو موضوع حقوق اساسی چیست؟ ۱. علم قواعد حقوقی مربوط به استقرار، اجرا و انتقال قدرت سیاسی ۲. ارتباط فرد و جامعه ۳. بررسی پدیده های نهادین شده سیاسی باشیوه های حقوقی آچارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی f— اصلی برابری سیاسی در حقوق اساسی از کدام نگرشی نشات می گیرد؟ ۱. اصل عدم تبعیضی ۲. حرمت داشتن و کرامت ذاتی انسان ۲. اصل حق تعیین سرنوشت ۰۴ برابری انسانها در خلقت و آفرینش ۵- در ایده قرارداد اجتماعی منشأ مشروعیت نظام سیاسی چیست ؟ ۱. قدرت و زور حاکمان آ: رضایت مردم ۲. رعایت حقوق و آزادی های مدنی شهروندان آ، پذیرش برابری سیاسی برای شهروندان ۶- نهاد واضع قانون اساسی در گفتمان حقوق اساسی چه نامیده می شود ؟ ۱. مجلس خبرگان قانون اساسی ۲. قوهٔ مقننه | ۳. قوهٔ مؤسسی ۴. هیأت قانون اساسی ۷- Ti&id COrlStitutiOrl به مفهوم کدام نوع قانون اساسی بکار می رود؟ ١. قانون اساسی انعطاف ناپذیر ۲. قانون اساسی انعطاف پذیر ۳. قانون اساسی عرفی ۴. قانون اساسی مدون ۸- در قانون اساسی فرانسه کدام یک از اصول قابل تجدید نظر و اصلاح نمی باشد ؟ ۱. شکل جمهوری بودن حکومت Y سیستم اداره کشور به نحو عدم تمرکز ۳. اتکاء امور کشور به آراء عمومی ٠٢ دو مجلسی بودن پارلمان የየለጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۲ ۹- کدام مورد جزء موارد صیانت و کنترل غیررسمی قانون اساسی می باشد ؟
۱. پاسداری تقنینی ۰۲ پاسداری قضایی
". پاسداری ویژه .Y . نظارت توسط شهروندان ۱۰- انطباق مصوبات پارلمان با قانون اساسی در ایالات متحده آمریکا توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
۱. رئیس جمهور ۲. مجلس سنا
۳. قضات دادگاههای فدرالی ٠٢ ديوان عالی فدرال
۱۱- مهمترین رکن دولت در گفتمان حقوق اساسی چیست ؟ ۱. قدرت عالی آن سرزمین ۳. جمعیت ۴. امت ۱۲- le8itimaCy در حقوق اساسی به چه معناست؟ ۱. دستور گرایی ۲. مشروعیت ۳. حاکمیت ۲. رژیم سیاسی ۱۳- از نظر لافه ریر و ژورژودل حاکمیت دارای چه مشخصاتی باید باشد ؟ ۱. منشأ و مبدأ است و برتر و قدرتی حقوقی است. ۰۲ وجود آن منوط و مشروط به هنجارهای خارجی است. ۳. قدرتی است برآمده از قرارداد شهروندان و برتر است. آن براساس آن صلاحیت ها مشخص می شود اما قدرتی غیر حقوقی است. ۱۴- انتقال بخشی از اختیارات قوهٔ مرکزی به یک مرجع صلاحیتدار محلی و فنی طبق قانون تعریف چه نظامی است؟ ۱. فدرالیسم ۲. عدم تمرکز ۳. عدم تراکم ۴. وحدت انضمامی ۱۵- کدام مورد بیانگر تفاوت دولت کنفدراسیون و فدرال است؟ ۱. در فدرالی دولتهای عضو دارای شخصیت بین المللی هستند اما در کنفدراسیون دولتها فاقد این صلاحیت هستند. ۲. در فدرال تابعیت ها و سرزمین ها با یکدیگر مخلوط نمی شود اما در کنفدراسیون مخلوط می شود. ۲. در کنفدراسیون روابط دول عضو از نوع حقوق بین المللی است اما در فدرال از نوع حقوق اساسی داخلی است. ۴. کنفدراسیون تنها در کشورهای با نظام پادشاهی و استبدادی قابل پذیرش است اما فدرال در کشورهای دموکراتیک ۱۶- ارسطو بر اساس معیار نافع و مصلحت عمومی حکومت ها را به چند دسته تقسیم می کند؟ ۱. حکومت یک تن ، چند تن و گروه بسیار ۲. سلطنتی، آریستوکراسی و نجیب سالاری ۳. حکومت خوب و نادرست ۴. استبدادی و دموکراتیک
= صفحه ۲ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\• የየለጫ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۲ ۱۷- از نظر بیتام برای ایجاد رژیم دموکراتیک چه شرایطی لازم است؟
۱. وجود آزادی ها و توزیع قدرت ۲. حق مشارکت همگانی و تسامح
۲. حاکمیت قانون و برابری سیاسی ۴. نظارت و برابری سیاسی ۱۸- کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی در گفتمان حقوق اساسی چه می گویند؟
۱. ابتکار عام ۲. گزینشگری ٠٢ پله بيسيت ۴. همه پرسی ۱۹- فلسفه حکومت از دیدگاه منتسکیو چیست؟
۱. استقلال خارجی ۲. تکیه بر حاکمیت مردم
5ు . Y ق قوا ۴. آزادی
۲۰- تفکرات ژان ژاک روسو در مورد تفکیک قوا منجر به ایجاد چه رژیمی شد؟
۱. رژیم ریاستی ۲. رژیم اختلاط قوا ". رژیم پارلمانی ۴. رژیم مشروطه ۲۱- واضعان اولیه قانون اساسی آمریکا با تأسی از نظریه منتسکیو کدام نوع تفکیک قوا را پذیرفتند؟ ۱. تفکیک مطلق قوا ۲. تفکیک نسبی قوا ۳. اختلاط قوا ۴. توازن قوا
۲۲- کدام مورد از خصایصی رژیم پارلمانی می باشد ؟ ۱. اعضای قوهٔ مجریه حق شرکت در جلسات پارلمان و ارسال لایحه را دارند. ۲. قوا از یکدیگر استقلال ندارند و نوعی اختلاط وجود دارد. ۳. قوهٔ مقننه حق سوال، استیضاح و انحلال اعضای قوهٔ مجریه ندارد.
۴. وزراء صرفا در برابر رئیس جمهور مسوولیت سیاسی دارند.
۲۳- ایجاد توازن بین دو گرایش وحدت طلبی و خودمختاری در کشورهای فدرال از طریق چه نهادی صورت می گیرد؟ ۱. رئیس جمهور به عنوان شخصی منتخب مردم ۲. دیوان عالی فدرال به عنوان عالی ترین مقام قضایی
٢. دولت مرکزی (فدرال) ۴. مجلس دوم به عنوان نماد استقلال ۲۴- کدام مورد از ویژگیهای نمایندگی نمی باشد ؟
۱. قابل تفویضی بودن ۲. مشارکتی بودن ۰۳ ملی بودن ۴. کلی بودن
\•\•|\•\•የየለጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق اساسی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی ۱۲۲۳۰۲۲
Yo– مصونیت شکلی (تعرض ناپذیری) در حقوق اساسی به چه معناست ؟
۱. در صورت ارتکاب تخلف یا جرمی شیوه های معمول بازداشت و توقیف مندرج در قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری در مورد نماینده اجرا نشود.
۲. مبین عدم اعمال فشار از سوی نهادها و گروهها به نماینده در راستای وظایف نمایندگی است.
۳. عدم بازداشت و توقیف نماینده در مدت اجلاسیه در صورت ارتکاب هر تخلف و جرمی
۴. توقیف، بازداشت و محاکمه نمایندگان همانند افراد عادی ۲۶- دورهٔ ریاست جمهوری در کشور فرانسه چند سال است؟
۱. ۸ سالی ۲. ۴ سال ۳. ۵ سال ۴. ۶ سال ۲۷- در کدام کشور وظایف رئیس جمهور به صورت هیأت مدیره ای انجام می گیرد ؟
۱. فرانسه ۲. ایالات متحده آمریکا ۳. اتریشی ۴۔ سوئیس ۲۸- در کشور انگلستان وزراء چگونه منصوب می شوند ؟
۱. توسط ملکه انتخاب و نصب آنها با نخست وزیر است.
۲. توسط ملکه انتخاب و با رأی اعتماد مجلس لردان منصوب می شوند.
۳. توسط نخست وزیر انتخاب و با رای اعتماد پارلمان منصوب می شوند. ۴. توسط نخست وزیر به هیأت وزیران معرفی و به موجب رأی اکثریت هیأت وزیران منصوب می شوند. ۲۹- انتخاب قضات به وسیله مردم اولین بار در کدام کشور متداول شد؟
۱. ایالات متحده آمریکا در قالب انتخاب قضات ایالتی ۲. انگلستان در قالب دادرسان دادگاه بخشی
۳. سوئیسی در قالب قضات دادگاههای صلح ۴. فرانسه انقلابی ۳۰- وجود هیأت منصفه در رسیدگی های قضایی متاثر از کدام نظام است ؟
۱. انگلستان ۲. فرانسه ۰۳ سوئیس ۴. ایتالیا
\•\•|\•\•የየለጫ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :