نمونه سوال درس اقتصاد خرد نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد خرد نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردی )، اقتصاد خرد رشته تحصیلی / کد درس : - مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۲۱۰۱۱ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۱۰۲۶
حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۳۶،(
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- حسن اگر یک ساعت تایپ کند ۵۰۰۰ تومان و اگر آشپزی کند ۳۰۰۰ تومان به دست می آورد. حال اگر او یک ساعت بخوابد
هزینه فرصت خوابیدن او چقدر است؟
) ... ۳۰۰۰ تومان ャ。 ۵۰۰۰ تومان « : ۸۰۰۰ تومان to ۲۰۰۰ تومان ۲- فرآیند استفاده از منابع برای تولید سرمایه جدید چه نام دارد؟
۱. مصرف ۲. پس انداز ۰۳ ثروت ۴. سرمایه گذاری ۳- نقاط بالای منحنی امکانات تولید چه ویژگی دارند؟
۱. غیر قابل دسترسی ۲. اشتغالی ناقصی ۳. اشتغالی کاملی ۴. نا کارآ
۴- زمانی که منابعی مثل نیروی کار و سرمایه افزایش یابند
۱. منحنی امکانات تولید به سمت راست منتقل می شود. ۲. منحنی امکانات تولید به سمت چپ منتقل می شود. ۳. منحنی امکانات تولید به سمت پایین منتقل می شود. ۴. رشد اقتصادی منفی رخ می دهد
۵- دخالت دولت در اقتصاد زیاد و مالکیت بیشتر مالکیت دولتی (عمومی) است. این ویژگی کدام سیستم اقتصادی است؟
۱. برنامه ریزی متمرکز ۲. بازار آزاد ۳. مخت ۴. کلاسی
۶- در سیستم اقتصاد بازار ازاد دستمزد کارگر را چه کسی تعیین می نماید؟ ۱ . بنگاه ۲. کارگر ۳. مکانیسم بازار ۴. دولت
۷- کدام مورد جزء ویژگیهای سیستم اقتصاد بازار ازاد است؟ ۱. دخالت دولت زیاد، مالکیت خصوصی زیاد ۲. دخالت دولت کم، مالکیت دولتی زیاد " . عدم وجود انحصارات ۲. دخالت دولت کم، مالکیت خصوصی زیاد ۸- کدام عامل بر تقاضا تأثیر می گذارد؟
۱. تکنولوژی ۰۲ ثروت ۳. قیمت نهاده ۴. شرایط آب و هوایی
۹- با افزایش قیمت بنزین، تقاضای اتومبیل چه تغییری می کند؟
۱. افزایش می یابد. آثابت می ماند. ۳. کاهش می یابد. " نامعلوم است. γ.γ./γ.γ.γγΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . .
کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۲۱۰۱۱ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۱۰۲۶ - ، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۳۶
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردی )، اقتصاد خرد
۱۰- هنگامی که قیمت گوشت قرمز افزایش می یابد کدام مورد صحیح است؟
آن عرضه گوشت قرمز کاهش می یابد.
۴. تقاضای گوشت قرمز افزایش می یابد.
۴. قیمت نهاده
آن روی منحنی عرضه کفش جا به جا می شویم. ۲. منحنی عرضه کفش به سمت پایین منتقل می شود. « : مازاد تقاضا
۴. کمبود تقاضا
۰۲قیمت و مقدار تعادلی هر دو کاهش می یابند.
۴. قیمت تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش می یابد.
۱۵- درآمد عباس ۱۰۰۰ تومان است. وی ۷۰۰ تومان از پولش را خرج می کند او در چه موقعیتی قرار دارد؟
۲. زیر خط بودجه اش
" . نا معلوم است.
۱۶- اگر قیمت کالای X و لا هر دو با هم نصف شود خط بودجه چگونه جا به جا می شود؟
۲. به طور غیر موازی به سمت راست
۴. به طور غیر موازی به سمت چپ
۲. مطلوبیت نهایی در حال افزایش است.
۴. مطلوبیت نهایی صفر است.
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. تقاضای گوشت مرغ افزایش می یابد.
۳. تقاضای برنج افزایش می یابد.
۱۱- عرضه به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. ثروت ۲. درآمد ۱۲- وقتی قیمت کفش افزایش یابد ۱. منحنی عرضه کفش به سمت راست جا به جا می شود. ۳. منحنی عرضه کفش به سمت چپ جا به جا می شود. ۱۳- در قیمتهای کمتر از قیمت تعادلی چه وضعیتی وجود دارد؟ ۱. مازاد عرضه ۲. کسری بودجه ۱۴- هنگامی که قیمت نهاده ها کاهش یابد ۱. قیمت و مقدار تعادلی هر دو افزایش می یابند.
۳. قیمت تعادلی کاهش و مقدار تعادلی افزایش می یابد.
۱. روی خط بودجه اشی
۳. بالای خط بودجه اشی
۱. به طور موازی به سمت راست ۳. به طور موازی به سمت چپ ۱۷- جایی که مطلوبیت کلی حداکثر است ۱. مطلوبیت نهایی منفی است.
γ.γ./γ.γ.γγΥ***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردی )، اقتصاد خرد رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۲۱۰۱۱ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۱۰۲۶ - ، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۳۶
۱۸- اگر قیمت کالای X و Y به ترتیب برابر با ۱۰ و ۵ باشد و مطلوبیت نهایی کالای X برابر با ۵۰ باشد برای اینکه مطلوبیت مصرف کننده حداکثر شود مطلوبیت نهایی کالای Y باید چقدر باشد؟
A . . * Yめ .Y %の .Y \ Δ. ۱۹- کدام جمله صحیح است؟
۱. منحنیهای بی تفاوتی همیشه افقی هستند. ۲. خط بودجه دارای شیب منفی است. ۳. منحنیهای بی تفاوتی همدیگر را قطع می کنند. ۴. نرخ نهایی جانشینی ثابت است.
۲۰- جایی مطلوبیت مصرف کننده حداکثر است که ۱. نسبت مطلوبیت نهایی کالای X به قیمت X با نسبت مطلوبیت نهایی کالای Y به قیمت ۷ برابر باشد. شیب خط بودجه بزرگتر از شیب منحنی بی تفاوتی باشد. ۲. شیب خط بودجه کوچکتر از شیب منحنی بی تفاوتی باشد.
۲. مطلوبیت نهایی هر دو کالا حداکثر باشد.
۲۱- کدام جمله صحیح است ؟
۱. اگر واحد اندازه گیری از کیلوگرم به گرم تغییر کند شیب تغییر نمی کند. ۲. اگر واحد اندازه گیری از کیلوگرم به گرم تغییر کند کشش تغییر می کند. ۲. اگر واحد اندازه گیری از کیلوگرم به گرم تغییر کند کشش تغییر نمی کند. ۴. اگر واحد اندازه گیری از کیلوگرم به گرم تغییر کند شیب و کشش هر دو تغییر می کنند.
۲۲- کششی در آمدی تقاضای کالای X کوچکتر از صفر است پس می توان گفت که کالای X یک کالای
۱. معمولی است. ۰۲ پست است. ۳. لوکس است. ۴ - ضروری است، ۲۳- کدام گزینه بهتر می تواند کشش متقابل (متقاطع) تقاضا بین گوشت قرمز و سویا را نشان دهد؟
ャ. f _\ . Y. —A . W. صفر ... )
۲۴- اگر در سطح ۵ = L تولید کل نیروی کار برابر با ۵ باشد تولید متوسط چقدر است؟
Y Yの .い . \ ". . . \ ۴. صفر
γ.γ./γ.γ.γγΥ صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردی )، اقتصاد خرد رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۱۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۲۱۰۱۱ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۱۰۲۶ -
، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۳۶
۲۵- کجا تولید متوسط حداکثر است؟ ۱. ابتدای مرحله اول تولید ٠٢ انتهاى مرحله سوم توليد
۳. ابتدای مرحله سوم تولید ٠٢ انتهاى مرحله اول توليد
۲۶- اگر نهاده سرمایه افزایش یابد کدام گزینه صحیح است؟ ۱. تولید نهایی سرمایه افزایش می یابد. ۲. تولید نهایی سرمایه ثابت می ماند.
۲. تولید نهایی نیروی کار افزایش می یابد. ۲. تولید نهایی نیروی کار کاهش می یابد.
۲۷- کدام جمله قانون بازده نزولی تولید نهایی نیروی کار را بهتر توضیح می دهد؟ ۱. با افزایش استفاده از نیروی کار تولید متوسط نیروی کار کاهش می یابد. ۲. با افزایش استفاده از نیروی کار تولید نهایی کارگر افزایش می یابد. ۳. با افزایش استفاده از نیروی کار تولید نهایی نیروی کار کاهش می یابد. آ، با افزایش استفاده از نیروی کار تولید متوسط کارگر افزایش می یابد. ۲۸- کوتاه مدت به زمانی گفته می شود که
۱. حداقل یک عامل متغیر باشد. ۲. تمامی عوامل ثابت باشند.
۳. تمامی عوامل متغیر باشند. ۴. حداقل یک عامل ثابت باشد.
۲۹- کدام یک از منحنیهای هزینه زیر همواره نزولی است؟
ATC , f TC . Y AFC - Y AVC . )
۳۰- در آن سطحی از محصول، هزینه نهایی با هزینه متوسط متغیر برابر می شود که: ۱. هزینه نهایی در حداقل خود است. ۲. هزینه نهایی و هزینه متوسط متغیر هر دو در حداقل خود هستند. ۳. هزینه متوسط متغیر در حداقل خود است.
۲. شیب هزینه نهایی نزولی باشد.
γ.γ./γ.γ.γγΥ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :