نمونه سوال درس متون فقه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹
۱- کدام گزینه صحیح است؟
۱. جایز است ایجاب و قبول عقد نکاح به غیرعربی
۲. جایز نیست ایجاب و قبول عقد نکاح به غیرعربی در حالیکه توان انعقاد آن به عربی وجود دارد.
۲. عقد مشخصی هست صحیح است.
۲. شرط است قبول به لفظ ایجاب باشد. ۲- آیا شرط است که نکاح دائم با حضور دو شاهد منعقد گردد؟ آیا در نکاح دختر رشید ولی باید حاضر باشد؟ ۱. بله - خیر ۲. خیر - بله ۳. بله - بله ۴. خیر- خیر
۳- شخصی را که در حالت سفاهت بالغ می شود، در نبود پدر و جد پدری چه کسی به ازدواج در می آورد؟
۱. حاکم ۰۲ وصی ۲. حاکم و وصی ٠٢ مولی ٢- «لو ادعي زوجية امراة فصدقته حكم ...............» عبارت را معنی کنید.
۱. اگر زنی ادعا به همسری مردی کند و آن مرد او را تصدیق کند فقط حکم به عقد می شود. ۲. اگر زنی ادعا به همسری مردی کند و آن مرد او را تصدیق کند. حکم به عقد می شود و از هم ارث نمی برند. ۳. اگر مردی ادعا کند شوهر زنی است و آن زن او را تصدیق کند فقط حکم به عقد می شود.
آ: اگر مردی ادعا کند شوهر زنی است و آن زن او را تصدیق کند حکم به عقد می شود و از هم ارث می برند.
۵- اگر فضول، دو صغیر را به عقد هم در آورد. لزوم عقد متوقف بر چیست؟
۱. بلوغ و اجازه دو طرف عقد ۲. بلوغ و اجازه یک طرف
۳. بلوغ دو طرف عقد ۲. اجازه دو طرف عقد ۶- درعبارت:"لو زوجها ................... برجلین و اقترانا قدم عقد ----------------- .. کدام گزینه برای پر کردن جای خالی جمله مناسب
۱. الابوان - الاب ۲. الاخوان - الاب ۳. الابوان - الجد ۴. الاخوان - الجد
۷- طبق نظر شهید اول اگر مادر ادعا کند که وکیلی در نکاح پسرش بوده و پسر انکار کند، عقد چگونه است؟ تکلیف چیست؟ ۱. عقد باطل است - مادر مسئول پرداخت کلی مهریه است. ۲. عقد باطل است - مادر مسئول پرداخت نصف مهریه به زوجه است. ۳. عقد صحیح است- مادر مسئول پرداخت نصف مهریه است.
۲. عقد صحیح است- مادر مسئول پرداخت کل مهریه است.
ו "וו"ו. ו. \ | \ . \ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۸- کدامیک شرط تحقق رضاع است؟ ۱. از راه نکاح دائمی باشد. ャ گوشت بروید. ۳. استخوان محکم شود.
۴. از راه نکاح دائم باشد، گوشت بروید یا استخوان محکم شود.
۹- حکم ازدواج برادران و خواهران نسبی کودک شیرخوار با برادران و خواهران رضاعی وی چیست؟
۱. جواز ۲. حرمت ۳. کراهت ۴. استحباب ۱۰- " اما الاخت فتحرم ........................ Σ .................... عبارت را کامل کنید: ۱. جمعاً- عیناً ۲. عیناً - جمعاً ۳. عیناً - ذاتاً ۴. ذاتاً - جمعاً
۱۱- حکم زنی که با وی زنا شده، بر مرد زناکار کدام است؟ ) ... حرام نمی شود. ۲. حرام نمی شود مگر آن زن شوهر دائمی یا موقت داشته باشد یا در عده طلاق رجعی باشد. ۳. حرام می شود.
۴. حرام نمی شود مگر در عده طلاق بائن باشد.
۱۲- ازدواج مرد محرم با زنی، در صورت اگاه بودن به تحریم چگونه است؟
۱. زن بر او حرام نمی شود. ۰۲زن بر او حرام ابدی می شود.
" بشرط نزدیکی زن بر او حرام ابدی می شود. ۰۴ بشرط نزدیکی حج باطل می شود. ۱۳- کدام گزینه به منزله زوجه است؟
۱. زوجه ای که طلاق بائن داده می شود. ۲. زوجه ای که طلاق رجعی داده می شود.
۰۳زوجه ای که نکاحش فسخ می شود. ۴. زوجه ای که طلاق رجعی یا بائن داده می شود. ۱۴- معنی عبارت تحرم الملاعنه ابداً کدام است؟
۱. قذف زن سبب فسخ نکاح می شود. ۰۲ظهار زن موجب حرمت ابدی وی می شود.
۳. لعان زن موجب حرمت ابدی وی می شود. آ، ایلاء زن سبب فسخ نکاح می شود.
ו "וו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سه بود: سی: تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۱۵- منظور از کفائت در نکاح چیست؟ حکم آن چیست؟
۱. برابری زن و مرد در دین - در نکاح شرط است. ۲. تناسب فرهنگی زوجین - در نکاح شرط است.
۳. تناسب اجتماعی زوجین - در نکاح شرط است. ۴. هم شأن بودن به لحاظ مالی - در نکاح شرط نیست. ۱۶- ازدواج با مرد فاسق چه حکمی دارد؟
۱. حرام ۲. مکروه ۳. مباح ۴. جایز ۱۷- با کنایه خواستگاری کردن از کدام زن جایز نیست؟
۱. دارای شوهر است. ۲. زنی که در عده رجعیه است.
۳. زنی که عده بائن است. ۴. زنی که شوهر دارد یا در عده رجعیه است. ۱۸- حکم نکاح موقت نزد امامیه چیست؟ دلیل آن کدام است؟
۱. جایز - روایات ۲. جایز - عقلی ۳. جایز- تصریح قرآن ۴. حرام - قرآن ۱۹- میزان مهر السنه در عقد ازدواج چقدر است؟
۱. ۳۰ درهم ۲. ۳۰۰ درهم
۵۰۰۳ دینار یا ۵۰۰ درهم ۵۰۰۰۴ دینار یا ۵۰ درهم ۲۰- آیا در نکاح موقت طلاق وجود دارد؟ آیا در نکاح موقت توارث وجود دارد؟
۱. خیر - بله ۲. بله - خیر
۳. خیر- خیر ۲. خیر- خیر مگر با شرط کردن در ضمن عقد نکاح ۲۱- در عبارت "کل ما یصلح انیملک ............... یصح امهار ه. کدام گزینه مناسب جای خالی است؟
۱. عیناً کان ۲. عیناً کان او منفعة " منفعة كان ۴. حقاً کان ۲۲- زن در صورت تحقق عقد و قبل از نزدیکی چه مقدار از مهریه را مالک می شود؟
۱. تمام مهریه را ۲. نصف مهریه را ۰۳ربع مهریه را ۰۴ثلث مهریه را ۲۳- اگر در اندازه مهریه زوج و زوجه اختلاف کنند قولی کدام مقدم است؟ چرا؟
۱. قول زوج - اصلی احتیاط آ ، قول زوج - اصل برائت از مقدار زائد است.
٠٢ قول زوجه– اصل برائت ۴. قول زوجه - اصل احتیاط
ו "וו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۲۴- اگر عیوب مجوز حق فسخ در مردان، بعد از نکاح بوجود آیند آیا موجب حق فسخ می شوند؟ ۱. خیر- البته بجز عنان ۲. بله - البته بجز جنون ۳. خیر- البته بجز جنون ۴ . بله - البته بجز عنان ۲۵- آیا فسخ نکاح طلاق است؟ قسمت با چه چیزی ساقط می شود؟ ۱. بله – سفر ۲. خیر- نشوز و سفر ۳. خیر- نشوز ۲۶- آیا اگر زوجه مرتکب زنا شود، زوج می تواند کودک را از خود نفی کند؟ ۱. خیر بدلیل فراش ۲. بله - با قذف زوجه ۳. خیر بدلیل فراش - مگر با لعان زوجه ۴. بله - مطلقاً می تواند. ۲۷- اگر طفلی پدر نداشته باشد حضانت او با کیست؟ ۱ . مادر ۲. جد پدری ۲۸- محجوریت با ظهور کدام صفت در طفل ساقط می شود؟
۱. بلوغ - عقلی ۲. بلوغ - رشد • عدالت - کمال
۲۹- اگر طلاق دهنده، طلاق را بیشتر از یک مرتبه قرار دهد حکم آن چگونه است؟
۱. طلاق باطل است. ۲. مقدار بیش از یکبار باطل است.
۰۳طلاق شبهه دار می شود. ۴. سه طلاقه محسوب می شود. ۳۰- اینکه طلاق دهنده باید قاصد باشد، طلاق کدام مورد را خارج می کند؟
۱. ساهی ۲. نائم ۳. غالط ۴. ساهی - نائم - غالط
ו "וו"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :