نمونه سوال درس حقوق کار نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق کار نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
ا. انقلاب صنعتي آرخ داد انقلاب صنعتي
۳. روابط کارگري .Y . انقلاب مردمي ۲- آنچه باعث سقوط رژیم اصناف شد چه چیزی بود؟
ا. تحولات اجتماعي " تحولات اقتصادي ۳۔ تبعیض " . قدرت اصناف ۳- چه چیزی در فرانسه پایه گذار آزادي اقتصادي گردید؟
۱. آزادي فردي ۲. اتحاد شغلي
۳. اعتصاب براي کسب امتیاز ٠٢ فردگرايي f— چه مکتبي بر پایه مالکیت فردی بنیان گذاري گردید؟
۱. کمونیسم ٠٢ سرمايه داري « : منافع شخصي f دیدگاه اسلام
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۳۶
۱- معیار و شاخصی برای روابط کار چیست؟
۵- فقها و حقوق دانان اسلامي اجاره اشخاص را در کدام دسته بندي حقوقي قرار مي دهند؟
۲. عقد تملیکی ۲. عقد مضاربه ۴۔ اعمال حقوقی
۶- منظور از قوه قهري عمومي در تعریف حقوق کار چیست؟
۰۲ قوانين امري
۳. مقررات حاکم بر کارگر و کارفرما ". روابط حقوقي ۷- براي تأمین اجراي مقررات کار و حمایت از کارگران چه چیزی نقش مؤثری دارد؟ ۱. ضمانت اجرائي و آگاهي کارگران ۲ آگاهي کارگران و نظارت مقامهاي عمومي کشور " . ضمانت اجرائي و آگاهي کارگران و نظارت مقامهاي عمومي کشور ۲. ضمانت اجرائي و نظارت مقامهاي عمومي کشور ۸- منظور از جوان بودن حقوق کار چیست؟ ۱. داراي فرضیه هاي محضی است " . داراي پيمانهاي مجمعي کار است
۳. موضوعاتش دست نخورده است ۲. متشکل بر توصیه نامه هاي سازماني است
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. عقد جعاله
۱. حکومت یا دولت
Υ») /Υ Υ Λ ΥΛ

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق کار رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۳۶ ۹- چه چیزی در منابع حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار است؟ ۱. منابع شرعي ۲. سند حقوقی - سیاسی ۳. قانون اساسی " : منابع خارجي ۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء منابع داخلي حقوق مي با شد؟ ۱. مقاوله نامه ۲. توصیه نامه ۳. قانون اساسی ۴. منابع بین المللي
\\— پیمان کتبي که به منظور تعیین شرایط کار که بین کارگر و کارفرما یا نماینده قانوني آنها منعقد مي گردد چه نام دارد؟ ۱. دکترین یا نظرات علماي حقوق آن پیمانهاي دسته جمعی ۳. مصوبات قوه مجریه ۴. ضوابط و مقررات کارگاه ها
۱۲- کدامیک از موارد زیر جزء انواع قرارداد کار است ؟
۱. مطالبه دیون ۲. توافق کاربردي ٢: رويه قضايي ۴. کار معین
۱۳- در اختلاف ناشي از قرارداد کار، کارگر به کدام مرجع مراجعه مي کند؟ ۱. دادگاه هاي دادگستري ۲. دیوان عالي کشور
۲. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف " . دادگاه هاي محل اختلاف
۱۴- برای تشخیص موارد اشتباه شدني، در قرارداد به چه چیزي مي توان توسل چیست؟ ۱. ملاک اصلي قرارداد کار ۲. قرارداد شرکت ۳. کار و سرمایه از طرف کارفرما و کارگر .Y . هدف معین براي به دست آوردن سود احتمالي ۱۵- با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مدني اگر کارگري به سبب فقر و امرار معاش خود و خانواده اش مجبور به انعقاد قرارداد کار با مزد کم شود آن قرار داد چه حکمي دارد؟ ۱.مکره محسوب مي شود و آن معامله معتبر نخواهد بود آمکره محسوب نمي شود و آن معامله اضطراري معتبر خواهد بود ۳. مکره نیست و معامله معتبر نخواهد بود آمکره است ولي معامله معتبر خواهد بود ۱۶- حالتي را که در آن عقد، وجود حقوقي پیدا نمي کند چه مي گویند؟
۱. عدم نفوذ ۲. قابلیت فسخ ۳. بطلان .Y . خیار فسخ
۱۰۱۰/۱۰۱۰۸۱۸ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق کار رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۳۶ ۱۷- مدت دوره آزمایشی در قرارداد کار برای کارگران ساده و نیمه ما هر چه مدت است؟
۱. سه ماه ۲. ۱۵ روز ۳. یک ماه و نیم ۴. یک ماه
۱۸- - چنانچه افرادي با سن کمتر از ۱۵ سال در کارگاه ها اشتغال یابند در صورتي که کارفرما از پرداخت مزد و مزایاي آنها خودداری کند چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد؟
) ... مراجع حل اختلاف قانون کار ャ。 دادگاه هاي دادگستري ۳. دادگاه محل اختلاف ٠٢ ديوان عالی کشور ۱۹- چه مرجعی می توانند علت تعطیل کارگاه را قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش بینی تشیخص دهند؟ ۱. ادارات کار و امور اجتماعی ۲. خود کارگاه مذکور ۰۲ وزارت کار و امور اجتماعی آن وزارت دادگستري ۲۰- ترک عملي که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر لازم است چه نام دارد؟ ۱. تقے ャ。 قصور « : تعادي ۴. تفریط
۲۱- در کدامیک از موارد زیر به کار گر علاوه بر حق سنوات عیدی و بن کارگری تعلق
مي گیرد؟ ۱. اخراج مواجه ۲. اخراج غیر موجه ۳. استعفاي کارگر ۴. ترک کار توسطکارگر
۲۲- در چه صورتي قرارداد کار خاتمه مي یابد و انجام کار کارگر به دیگری منتقل نمي شود؟
۱. بازنشستگي کارگر ۰۲ فوت کارگر ۳. فسخ قرارداد ۴. از کارافتادگی کارگر ۲۳- قانون تعدیل نیروی انساني شامل چه کساني نمي شود؟
۱. کارگران مشمول قانون کار ۲. دستگاه هاي دولتي
". کارمندان رسمي واجد پست سازماني ۴. کارمندان پیماني واجد پست سازماني ۲۴- مطابق قانون کار کارگر باید چه مدت به منظور انجام کار در اختیار کارفرما باشد؟
۱. ۸ ساعت در شبانه روز یا ۲۵ ساعت در هفته ۳۲۰۲ ساعت در هفته
۲۸۰۳ ساعت در هفته ۸۰۴ ساعت در شبانه روز و ۴۴ ساعت در هفته
= صفحه ۳ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Υ») /Υ Υ Λ ΥΛ***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق کار رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۳۶ ۲۵- قانون اساسي جمهوري اسلامی ایران با الهام از چه چیزی جمعه را به عنوان تعطیل هفتگي اعلام نموده است؟
۱. به آیات قرآني ۲. روایات متواتر ۲. آموزه هاي شرعي ٠٢ دلايل مذهبي የም– کارگران در چه مواردي حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از حقوق را دارند؟
۱. زایمان دوقلو و سه قلو آ، ازدواج دائم و فوت همسر
۲- براي زایمان آن براي شیردهي و زایمان ۲۷- حقوق ایام مرخصي زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعي با چه سازماني است؟
۱. کارفرما ۰۲ وزارت کار
۳. سازمانی که در آن کار می کرده ۴. سازمان تأمین اجتماعی ۲۸- چنانچه مزد بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، چه نامیده می شود؟
۱. کارمزد ساعتی ۲. کارمزد ۳. مزد ساعتی ۴ - حق السعی ۲۹- کسوه به چه معناست ؟
۱. افراد واجب النفقه است آ، ورشکسته است
. Y.
لهسباب-ا
اولاد و زوجه است " : به معني لباس
۳۰- مهم ترین تعهد کارگر طبق قرارداد تنظیم شده چیست؟ ۱. قائم به شخصی بودن کار کارگر ۲. تبعیت از کارفرما است
۳. انجام وظیفه و خدمت است ۴. حفظ اسرار کارفرما
Υ») /Υ Υ Λ ΥΛ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :