نمونه سوال درس بسکتبال 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس بسکتبال 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی برادران ) ۱۲۱۵۰۳۵)
۱- کدام یک از موارد زیر، سومین مرحله از مراحل آموزش مهارتهای بسکتبال می باشد؟
۱. آموزش تکنیک ۲. شناخت ابتدایی از بازی ۳. آموزش تاکتیک ۴. تقویت تواناییهای بازیکنان
۲- ضعف عمده آرایش دفاعی ۲-۲-۱ چیست ؟ ۱. خلاء در منطقه ۳ ثانیه و توپ گیری از سبد ۲. امکان نفوذ و یا اجرای شوت زیاد است ۳. مسؤولیتها دقیقا مشخص نیست ۲. این دفاع در برابر شوتهای دور ضعیف می باشد ۳- کدام یک از سیستمهای دفاعی، بعد از دفاع جاگیری و به منظور پر کردن نقاط ضعف دفاع منطقه ای بوجود آمده است؟
۱. دفاع یارگیری ۲. دفاع ۱-۳-۱ ۳. دفاع ۲-۲-۱ ۴. دفاع پرسی
f— در کدام سیستم دفاعی هدف کلی جلوگیری از ارسال پاس های موفق به منطقه ۳ ثانیه ، به تأخیر انداختن حمله و از بین بردن فرصت ۲۴ ثانیه حمله می باشد؟
۱. دفاع پرسی جا ۰۲ دفاع پرس یار ۳. دفاع یارگیری ۴. دفاع ۱-۳-۱ ۵- انجام کدام یک از حرکات زیر، جزء حرکتهای حمله بر علیه دفاع یارگیری نمی باشد؟
۱. تعویضی جا ۲. توپ برگشتی ۳. پوشش یار ۲- پاس برو ۶- با توجه به سهم دستگاههای انرژی، ماهیت ورزش بسکتبال چگونه است؟
۱. فعالیتی قدرتی ۰۲ فعالیتی قدرتی توانی
۰۳ فعالیتی سرعتی ۴. فعالیتی توانی و توانی استقامتی
۷- ضد حمله ای که از طریق توپ دزدی شروع میشود، اصولاً توسط کدام بازیکن شروع میشود؟
۱. بازیکنی که تجربه بیشتری دارد ۲. بازیکن با تجربه ای که در پست گارد رأس بازی می کند
۳. بازیکن با تجربه ای که در پست سانتر بازی می کند ۲. بازیکن پست ۲ و ۳ ۸- هرگونه جابجایی بازیکن بدون توپ، زمانی که توپ در یکی از نقاط حمله قرار دارد، ............................... نامیده می شود.
۱ . بلاکی ۲. بلاک در رو ۲. اسپلیت ۴. پاس برگشتی
۹- مهم ترین امتیاز ضد حمله چیست؟
۱. عدم نظم دفاعی ۲. غافلگیری تیم مقابل ۰۳ دریبل کردن مدافعان ۴. تعداد کم مدافعین
• ) Υ») /Υ Υ ΥΛ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : بسکتبال ۲- عملی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۱۰- کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های آرایش حمله دو-سه به شمار نمی آید؟
۱. از مثلث ریباند خوبی برخوردار می باشد
آن برای شوتهای گوش مؤثر می باشد
۳. بر شوت از راه دور تأکید دارد
۲. بازیکنان زیر با دریافت توپ از گوش ها می توانند در زیر حلقه مؤثر واقع شوند ۱- بهترین آرایش حمله برابر دفاع پرس یار و همچنین وقت کشی کدام آرایش می باشد؟
۱. حمله ۲-۱-۲ ۲. حمله ( ۴-۱) ۳. حمله ۳-۲ ۴. حمله (۴-۱) پایین
۱۲- کدام یک از ح کتهام ، حمله د، دسکتسا ا، شسسه حت کت نک، ده د، فه تسا باشد ؟ مبدف از حر ک x * - بیه حر دت ی و در خونبال می با
۱. بده برو ۰۲ پاس برو با گذشتن از پشت مدافع ۳. پاس برو با گذشتن از بین توپ و مدافع ۰۲ پاس برو با رفتن برای بلاک صاحب توپ ۱۳- تمرینات پس از فصل مسابقات دوره .... می باشد ۱. حفظ تواناییهای بدست آمده آ، استراحت و بازسازی تواناییهای جسمی و روحی ۳. انجام تمرینات سخت جهت کسب آمادگی ۴. آماده سازی عمومی بازیکنان
۱۴- «افزایش هماهنگی عصبی - عضلانی در نتیجه تکرار هر مهارت حاصل می گردد» این مطلب کدام اصلی از اصول فعالیت های جسمانی و مهارتی را نشان می دهد ؟
۱. اصل انحصاری بودن تمرین ۲. اصل شدت تمرین
۳. اصل فراوانی ۴. اصلی اضافه بار WΔ- ................... رابطه نزدیکی با میزان آمادگی مسابقه ای که ورزشکار باید بدست آورد، دارد.
۱. برنامه اوج گیری ۲. برنامه تمرینی منظم ۲. اصل شدت تمرین ۴. اصلی اضافه بار
۱۶- کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های تمرینات مرحله اول قبل از فصل مسابقات در بسکتبال نمی باشد؟ ۱. تقویت استقامت عمومی ۲. تقویت انعطاف پذیری
۳. افزایش توان چابکی ۴. کاهش مسافتهای دویدن در طول تمرین
= صفحه ۲ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم = Y•\•l\-\-Y^\•

***
. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۱۷- گزینه صحیح کدام است ؟ ۱. در دوره آمادگی اختصاصی می توان از دوهای تداومی با مسافت حداکثر ۳ کیلومتر استفاده کرد ۲. استفاده از تمرین تداومی به جای فعالیتهای تناوبی میزان بهره وری تمرین را بالا می برد ۳. در تمرینات داخلی فصلی مسابقات بسکتبالی، تمرینات پرشی، وزنه، انعطاف پذیری حداقل یک جلسه در هفته نیاز می باشد
۴. اصل ویژگی تمرینات باید در داخل فصل مسابقه کاملاً رعایت شود.
۱۸- تمرینات پرشی (پرش متوالی از روی مانع) که از تمرینات داخل فصل مسابقات می باشند، با چه هدفی برگزار می شوند؟ ۱. حفظ قدرت و استقامت عضلانی ۲. بالا بردن چابکی و سرعت عمل ۳. بالا بردن سرعت اندام تحتانی ۴ - حفظ توان عضلاتی اندام تحتانی ۱۹- هدف از آزمون تماس خطوط چیست؟ ۱. اندازه گیری سرعت و دقت شوت نزدیک و دور به سبد ۲. اندازه گیری دقت پرتاب از نقاط و زوایای مختلف ۳. اندازه گیری سرعت حرکت و چابکی بازیکن در برگشت از حالت حمله و دفاع
۲. اندازه گیری سرعت به موازات خط کناری زمین
۲۰- در کدام یک از آزمونهای زیر، هدف «اندازه گیری مهارت ارسال و دریافت پاس در حال حرکت » می باشد؟
۱. ازمون دریبل ۰۲ آزمون پاسی
۳. آزمون پرتاب آزاد ۴. آزمون شوت ایستگاهی
۲۱- گزینه نادرست کدام است؟ ۱. اهداف حیطه شناختی معمولاً از طریق ارائه و درک اطلاعات و معلومات تعقیب می شود. ۲. در حیطه شناختی گروه بسیار بزرگی می توانند تحت آموزش قرار بگیرند. ۳. در حیطه عاطفی گروههای کوچک یا متوسط می توانند تحت آموزش قرار بگیرند.
۴. اگر ماهیت حرکت سرعتی باشد، مجری حرکت می تواند سرعت اجرا را تا حد زیادی کم کند تا یادگیری صورت گیرد.
Υ») /Υ Υ ΥΛ ) •
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۲۲- اختیار و قدرت داوران در بازی بسکتبال از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟ ۱. از زمان شروع بازی تا سوت پایان بازی ۲. از ۲۰ دقیقه قبل از شروع بازی تا زمانی که جدول را امضا می کنند ۳. از زمانی که وارد زمین می شوند تا سوت پایان بازی ۲. از زمان شروع بازی تا زمانی که جدول را امضا می کنند
۲۳- گزینه صحیح کدام است ؟ ۱. به توپ به ثمر رسیده از پرتاب پنالتی یک امتیاز داده می شود. آ، اعلام تعویض می بایستی بعد از اینکه توپ داخل بازی شود صورت پذیرد. ۳. تمامی پرتاب هایی که از پشت قوسی سه امتیازی صورت می گیرد، در هر شرایطی وارد سبد شود سه امتیاز خواهد داشت. ۴. در جامبال توپ داخل بازی نمی شود.
۲۴- کدام یک از موارد زیر، جزء خطاهای فنی نمی باشند؟
۱. اشتباه در تعویضی شدن ۲. قبول نکردن خطا پس از اعلام داور
۰۳ رفتار بی ادبانه ۴. به تأخیر انداختن بازی به طور عمد
Υ») /Υ Υ ΥΛ ) •
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :