نمونه سوال درس اصول و فلسفه تربیت بدنی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فلسفه تربیت بدنی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی،( ورزشی) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۱
۱- مقدماتی ترین ارزش ها از دیدگاه ایده آلیسم ها کدام است؟
۱. شخصیت ۲. سلامت جسمانی ۲. دینداری ۴. عدالت اجتماعی ۲- کدام عبارت در خصوصی اولین المپیک صحیح می باشد؟
۱. کسب درآمد انگیزه ورزشکاران برای شرکت در مسابقات بود.
۲. بانوان در آن المپیک شرکت داشتند.
۲. در کشور یونان برگزار گردید.
۲. در سال ۷۶۷ قبل از میلاد مسیح برگزار گردید. ۳- جمله فعالیت های حرکتی با جریان فکری پویا و متعالی در ارتباط است مربوط به کدام حوزه زیر می باشد؟
۱. حرکتی ۲. عاطفی ۰۳ شناختی ". روانی ۴- ورزش کشتی با رسوم پهلوانی در کدام دوره رایج شد؟
۱. قاجاریه ۲. صفویه ٠٢ پهلوی ۴۔ تیموریان ۵- در کدام یک از مکاتب زیر، معیار حقیقی بودن معرفت، انطباق آن با واقعیت خارجی است؟
۱. رئالیسم ۲. پراگماتیسم ۲. رئالیسم اسلامی ۴. ایده آلیسم
۶- کدام یک از مکاتب زیر اصالت را متعلق به موجود زنده به نام طبیعت ناخودآگاه می داند؟
۱. ناتورالیسم ۲. فرویدیسم ۳۔ مارکسیسم ۲. رئالیسم ۷- کدام یک از مکاتب زیر اعتقاد دارد ادراک مستقیم از جهان طبیعی، انسان را به واقعیت مادی جهان و واقعیت ذهنی
می رساند؟
۱. پراگماتیسم ٢. ناتورالیسم ۳. ایده آلیسم ۲. رئالیسم
۸- کدام مورد از دیدگاه مکتب پراگماتیسم صحیح است؟
۱. بیشترین حمایت از ارزشهای فردی است. ۲. تمرکز و توجه مربیان باید بر برخی ابعاد باشد. ۳. جنبه تجاری ورزشهای تجارتی را تأیید می کند. ۴. زندگی مطلوب از فعالیتهای حرفه ای جامع تر است. نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۱
۹- رویه ای که شما در حرفه معلمی برگزیده اید، مطابق با کدام موارد زیر می باشد؟
۱. علمی ۲. شناختن و کاربرد ۳. کاربرد ۴. نظری ۱۰- نظریه یکتایی نسبی، به کدام حوزه زیر مربوط می باشد؟
۱. تاریخ ۲. یادگیری حرکتی
۲. رشد حرکتی ۴. زیست شناختی و روان شناختی ۱۱- کدام مورد ویژگی مهم بازی به شمار می رود؟
۱. لذت بخش بودن ۲. اجباری بودن ۳. هدفمند بودن ۴. قانونمند بودن ۱۲- کدام گزینه از حوزههای وابسته به تربیت بدنی می باشد؟
۱. تاریخ المپیک ۲. شناخت مکاتب ۳. تفریحات سالم ۴. قهرمانی ۱۳- در چه دوره ای اجرای فعالیت های جسمانی کاری احمقانه بود و بازیهای المپیک منسوخ شد؟
۱. معاصر ". رنسانس ۳. فئودالیسم ۴. قرون وسطی ۱۴- کدام مورد از اهداف زیر با هدف غایی سازگاری دارد؟
۱. اخلاقی ۲. شناختی ۳. عاطفی ۲. اجتماعی ۱۵- بنیان گذار مکتب ایده آلیسم کیست؟
۱. کانات ۲. ارسطو ۳. افلاطون ۴. هگلی ۱۶- بر اساس کدام مکتب مبداء ارزش ها و اخلاق اجتماعی منافع فرد و لذت های زندگی می باشد؟
۱. اگزیستانسیالیسم ۲. ایده آلیسم ". رئالیسم ۴۔ مارکسیسم ۱۷- آگاهی از مقررات و آگاهی اجتماعی در اهداف تربیت بدنی، جزء کدام گزینه می باشد؟
۱. تکامل عاطفی ۲. تکامل شناختی ۳. تکامل اجتماعی ۴. تکاملی حرکتی ۱۸- کدامیک از موارد زیر از معیارهای بازی به نظر راغب اصفهانی می باشد؟
۱. داشتن هدف خیالی ۲. داشتن نظم خیالی ۲. داشتن قواعد مشخصی
نداشتن هدف صحیح
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۱
۱۹- کدام یک از موارد زیر، حوزه روانی - حرکتی تربیت بدنی را شامل می شود؟ ۱. تربیت بدنی به کسب مهارتهای استفاده از اوقات فراغت پس از اشتغال ذهنی کمک می کند ۲. تربیت بدنی فرصت بازی گروهی را فراهم می کند
۳. تربیت بدنی روشنگر نقش فعالیت های جسمانی و ورزش در فرهنگ ملل است
۲. تربیت بدنی ریشه در افکار بومی دارد ۲۰- کدام گزینه، دیدگاه جان دیویی درباره مفهوم تربیت را نشان می دهد؟ ۱. پرورش دادن ۲. از قوه به فعل درآوردن استعدادها
۳. آموزش فرد به عنوان یک موجود هدفدار ۴. تمام اعمال از بدو تولد تا مرگ
)Y— علمای برهمایی 9 بودایی، چینی و مسیحی هدف حیات را کدام گزینه می دانند؟
۱. رحمت و معصیت آن زحمت و مصیبت ۳. معصیت و رفاه ۴. آزادی و آسایش ۲۲- اعتقاد به اصالت هستی، به کدامیک از مکاتب زیر مربوط می شود؟
۱. رئالیسم ۲. رئالیسم اسلامی ۳ - ناتورالیسم ۴. ایده آلیسم ۲۳- کدام یک از نظامهای جامعه، اساسی ترین بخش منابع تربیت بدنی آن جامعه می باشد؟
۱. نظام عقیدتی ۲. نظام سیاسی ۳. نظام آموزشی ۴. نظام مدیریت ۲۴- کدام یک از بخشهای زیر، به عنوان اهداف تربیت بدنی و ورزشی طبقه بندی شده است؟
۱. تکاملی قهرمانی ۲. تکاملی دینی ۳. تکامل روانی - حرکتی ۴. تکامل اجتماعی
۲۵- کدام عبارت صحیح می باشد؟ ۱. تمام جهان بینی ها تعریف مشترکی از انسان دارند. ۲. طبق گفته علامه طباطبایی وجه خلقی انسان تدریجی نیست. ۳. تعریف انسان به عنوان حیوان ناطق، از قدیمی ترین تعاریف می باشد.
.Y . طبق گفته علامه طباطبایی وجه امرای انسان تدریجی می باشد.
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۱
۲۶- کدام متفکر معتقد است که شنا یکی از کامل ترین ورزش هاست و از خودگذشتگی، استقامت، جرآت و شهامت را در اشخاصی تقویت می نماید؟
۱. گوتس موس ۲. بوچارد ۳. بوعلی سینا ۴. افلاطون ۲۷- جلوگیری از تغییر وضعیت ستون فقرات، جزء کدامیک از اثرات فعالیتهای ورزشی می باشد؟
۱. ساختاری ۲. کارکردی ۳. بهداشتی ۴. درمانی ۲۸- کدام یک از موارد زیر، از اثرات کارکردی فعالیت های بدنی می باشد؟ ۱. کاهش اضطراب ۲. افزایش عرضی مفصل زانو ۲. افزایش اکسیژن مصرفی و تهویه ریوی ۴. کاهش چربی زیر پوستی
۲۹- اولین کشوری که در گسترش تربیت بدنی و ورزشی کوشش نموده، کدام کشور بوده است؟
۱. ایران ۲. یونان ۳. مصر ٠٢ چين ۳۰- از نظر فلاسفه و قرآن، سعادت انسان به ترتیب در چیست؟
۱. عدالت - عبادت ۲. عبادت - عدالت
۳. نیروی علم و اراده - عدالت ۴. نیروی علم و اراده - عبادت
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :