نمونه سوال درس نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۳ ۱- این مفهوم اعتراضی به عقاید گذشتگان خصوصاً غریزه گرایان بود؟
۱. علاقه اجتماعی ۲. شیوه زندگی ۳. تعرضی مردانه ۴. من خلاقه ۲- علت ذهنی رویدادها از نظر آدلر کدام است؟
۱. اصلی فینالیزم ۲. هدفهای تخیلی ۳. احساس حقارت ۴. مکانیزم جبران ۳- کدام نظریه پرداز عقلانی - عاطفی خود را با روان شناسی آدلی هماهنگ و موازی می داند؟
۱. ابراهام مزلو ۲. آلبرت الیسی ۳. فروید ۴. کانت
۴- یک احساسی اجتماعی همگانی است، به طوری که تمام انسانها را با یکدیگر مرتبط میسازد. این جمله بیانگر کدام اصطلاح
هست؟
۱. احساسی حقارت ۲. قدرت شخصی و برتری ۳. وجود ۴. تلاش برای برتری ۵- کدام جمله در مورد شیوه زندگی مطرح شده است؟
۱. ارائه دهنده اندیشه و افکار واتسون
۲. اسطوره شناسی اجتماعی تصور می شود.
۳. کاملاً ناخودآگاه است.
۴. در شکل گیری شیوه زندگی حق تقدم با عوامل روحی و روانی است. ۶- بر اساس نظریه آدلر منش فرد روان نژند و کسی که از دیگران نفرت دارد، با کدام اختلال همراه هست؟
۱. اضطراب ۲. قدرت طلبی ۳. بی معنائی زندگی ۴. ناکامی ۷- این تصور که «من باید همه را مشعوف کنم» مربوط به کدام اشتباه اساسی زندگی فرد از نظر آدلر می شود؟
۱. تعمیمهای افراطی ۲. هدفهای غلط یا غیر ممکن مربوط به امنیت خاطر
۳. سوء ادراک از زندگی و نیازها و خواستها ۴. ارزشهای غلط ۸- منظور آدلریها از کاربرد این تکنینک این است که فرد متوجه شود خالق عواطف خود هست نه قربانی آنها.
۱. تعیین تکلیف ۲. دکمه فشار ۳. تجربه آها ۴. نقش بازی کردن ۹- این حالت نفسانی عمدتاً به تبدیل محرکها به مجموعه اطلاعات تمایل دارد. این جمله بیانگر کدام یک است؟
۱. روان بیرونی ۲. روان نو ۳. روان باستانی ۴. روان درون
ף.ץ"ו. ו. ון. ו. ו - صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نیي. کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۳ ۱۰- تعریف حالت من از دید سودمندی عملی در نظریه اریک برن چیست؟ ۱. مجموعه ای از طرحهای رفتاری مربوط به هم ۲. حالاتی از ذهن و طرح های رفتاری مربوط به آنها، آن طوری که در طبیعت انسان رخ میدهد ۳. نظام مرتبطی است از احساسات مربوط به یک موضوع ۲. به منزله احساساتی است که یک سلسله طرحهای رفتاری مربوط به هم را بر می انگیزاند ۱۱- کدام گزینه در مورد حالت «من بالغ » صحیح نیست؟ ۱. برای بقاء لازم است. ۲. منظم کننده فعالیتهای من کودک و من والد می باشد. ۳. در آغاز تشکیل وضعیتی آزمایشی و شکننده دارد. ۲. بقای نسل انسان را ترفیع می بخشد. ۱۲- کودکی که دائماً توسط والدینش تنبیه می شود، دارای کدام نگرش است؟ ۱. من خوب هستم، تو خوب نیستی آ: من خوب نیستم، تو خوب هستی ۲. من خوب نیستم، تو خوب نیستی ۴. ترکیبی از سه حالت ۱۳- کدام نوع محاوره مکمل محسوب می شود؟ ۱. محاوره میان حالت من بالغ و من والدینی ۲. محاوره میان حالت من کودک و من بالغ ۳. محاوره میان حالت من کودک و من والدینی ۲. محاوره میان حالت من والد و من والد ۱۴- در اولین جلسه انجام تحلیل ارتباط محاوره ای کدام عملکرد انجام می شود؟ ۱. تحلیل ساختی ۲. تنظیم قراداد بین مشاور و مراجع
۳. مواجه شدن مراجع با اضطرابش ۴. تمرکز بر موضوع خاصی
۱۵- یک سلسله تعاملهای ناشایست که در سطح متضاد ارتباطی انجام میگیرد و عواقبی نظیر احساس گناه، افسردگی و یا خشم در پی دارد.
۱. کلک بازیها ۰۲ وقت گذرانیها ۳. قصه ها ۴. محاوره متقاطع
۱۶- کدام گزینه در مورد قصه ها درست نیست؟
۱. نوعی تدبیر اجتماعی که اعمال و وظایف دفاعی و ارضاء کننده را با هم تلفیق میکند. ۲. به حوزه پدیده انتقال تعلق دارد. ۳. از نظر کاربردی مجموعه پیچیده ای از محاوره است که ماهیتاً عود کننده هستند.
۴. کلک بازیها اجزائی از مجموعه ای بزرگتر به نام قصه است.
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۰۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۳ ۱۷- کدام یک از افراد زیر جزء افراد مؤثر بر نظریه پردازی گلاسر می باشد؟ ۱. پل دوبوا ۲. گرینکر ۳. ویهینگر ۴. اتو رانک ۱۸- بر اساس دیدگاه گلاسر کدام گزینه در مورد نظریه شخصیت صحیح نیست؟ ۱. در این نظریه هویت را جزء لازم و اساسی تمام انسانها در همه فرهنگها میدانند ۲. افسردگی علت عدم احساس مسؤلیت است ۳. بر اساس این دیدگاه، هویت ترکیبی است از رفتارهای یاد گرفته شده و یاد گرفته نشده ۲. تغییر هویت به دنبال تغییر رفتار حاصل می شود ۱۹- در واقعیت درمانی آنچه که اصطلاحاً بیماری روانی خوانده می شود با توجه به سه مسئله واقعیت، .............، در دست و نادرست مورد توجه قرار میگیرد. ۱. مسؤلیت ۲. کنترلی ۳. ارتباط عاطفی ۴. منع ۲۰- در رویکرد واقعیت درمانی از کدام نظریه ها به میزان زیادی استفاده شده است؟ ۱. نظریه های یادگیری ۲. نظریه های شناختی *. نظریه های روانکاوی .Y . نظریه های اصالت وجود ۲۱- مراجع باید به رفتارش با دید انتقادی بنگرد و ببیند آیا این رفتار بهترین انتخاب او هست یا نیست، این جمله بیانگر کدام اصلی است؟ ۱. عدم قبولی عذر و بهانه ۰۳ طرحریزی ۳. تشخیصی ۴. قضاوت ارزشی ۲۲- کدام گزینه در ارتباط با رفتارگرائی صحیح نیست؟ ۱. واتسون و پیروانش معتقدند که انسان اصولاً هیچ تفاوتی با حیوانات سطح پائین ندارد. ۲. اصول و قواعد مطرحی در شیوه های یادگیری متفاوت با اصول و قواعد تدوین و تکوین شخصیت است. ۳. مهمترین قاعده روانشناسی و مشاوره رفتاری این است که هر محرک با پاسخی همراه است. ۴. شرطی کردن عملی، مفهوم اصلی و بنیادی رفتارگرائی معاصر است. ۲۳- اگر بخواهیم تاریخچه رفتارگرائی را از لحاظ تأکیدی که بر رفتار و اصلاح آن میگذارد بررسی کنیم، کدام گزینه در مورد شروع و پیشینه آن صحیح است؟ ۱. به قدمت پیدایش تمدن است. ۲. به قدمت پیدایش افکار علمی است.
" همزمان باتحول صنعت است. ۴. به دهه ۱۹۲۰ میلادی برمیگرد.د
ף.ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۳ ۲۴- جونز به راهنمائی چه کسی اساسی معالجه ترسهای آموخته شده را پی ریخت؟
۱. واتسون ۲. اسکینر ۰۳ ثورندایک ۴. پاولوف ۲۵- از نظر ثور ندایک یادگیری با کدام موضوع وابستگی شدیدی دارد؟
۱. پاداشی ۲. قانون اثر ۳. تکاملی ۴. آمادگی
۲۶- ندادن کلید اتومبیل به نوجوانی که اتومبیل را دیر به خانه برگردانده است، بیانگر کدام اصلی می باشد؟
ا. تنبيه مثبت ٠٢ تقويت منفی ۳. تنبیه منفی ۲. خاموشی ۲۷- رفتاردرمانگران اضطراب را ................. میدانند که بر اساس قوانین ............ قابل توجیه هست. ۱. واکنشی - یادگیری ۲. مشکلی - رفتاری ۳. محرکی - محیطی ۲. بیماری - طبیعی
۲۸- شیوه تمرین و تکرار رفتار جزء کدام یک از فنون رفتاردرمانی است؟ ۱. شرطی کردن ۲. الگو سازی ۳. آموزش اظهار وجود ۴. ایفای نقش ۲۹- کتاب مدارس بدون شکست ماحصل فعالیتهای ذهنی و عملی کدام نظریه پرداز است؟ ۱. گلاسر ۲. الیسی ۳. آدلر ۴. پرلز ۳۰- کدام گزینه درست نیست؟ ۱. پیروان آدلر نصیحت کردن را تا حدی که ایجاد وابستگی نکند، تأئید میکنند. ۲. بر اساس رویکرد برن، وقایع بی کم و کاست و عیناً در حالت من والدینی ثبت می شود. ۲. در واقعیت درمانی تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی کاربرد زیادی دارد.
۴. رفع حساسیت منظم، مشهورترین تکنیک شناخته شده ولپ است.
ף.ץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :