نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7- - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳ ۱- تعالیم اسلام درگزینش همسر کدام اصلی را مورد تایید قرار می دهد؟ ۱. کفوبودن ۲. هم نژادبودن ۲. دوست داشتن ۴. توافق داشتن ۲- ازنظرابن سینا اساسی تدبیرمرد در خانواده چیست؟ ۱. غرور ۲. هیبت ۳. تحصیلات ۴. تجربه ۳- ازنظر علامه طباطبایی (با پیروی از آیات قرآن )مدیریت خانواده باچه کسی است؟ ۱. مرد ". زن ۳. زن و مرد ۴. همه اعضا
f— از استثناهایی که اسلام برای مراسم ازدواج در نظر گرفته چیست؟ ۱. لزوم جشن و شادمانی ۲. رعایت مسایل دینی
۰۳ عدم ضرورت انجام مراسم درمساجد ۴. پرهیز از گناه درمراسم
۵- درملاکهای عرفی گزینش همسر اهمیت کدامیک از موارد زیر باعث شده که برخی آن را پدیده ای غریزی بدانند؟
۱. زیبایی ャ。 سلامت جسمانی ۳. نژادی ". سن ۶- ازنظر اسلام مهمترین عامل شکل گیری شخصیت در افراد چیست؟ ۱. داشتن استعداد ۲. توانایی ۳. خود فرد ۴. خانواده
۷- ازنظر اسلام در اولویت بندی ملاکهای انتخاب همسر کدام مورد به عنوان نگرش اصلی و محوری مد نظر می باشد؟
۱. بعد اجتماعی ۲. تحصیلات ۳. بعد اقتصادی آ، ایمان و باورهای دینی
۸- کدامیک از موارد زیر از نظر اسلام بالاترین شفاعتها محسوب می شود؟
۱. واسطه های خیر ۲. نمازوروزه ۳. دعا to ازدواج
۹- از نظر اسلام رکن اصلی ازدواج چیست؟
۱. ارضای جنسی ۲. ایجاد تفاهم وهمدلی ۲. ایجاد نسلی ۴. سلامت جامعه
۱۰- نزدیک ترین رابطه عاطفی میان چه افرادی است؟
۱. مادر و فرزند ۲. پدر وفرزند ۳. زن و شوهر ۴. خواهران و برادران ۱۱- بالاترین درجه تنیدگی در کدامیک از موارد زیر ایجاد می شود؟ ۱. مرگ همسر ۲. طلاق ۳. زندگی جدازهمسر ٠٢ مشکلات جنسی
\•\•|\•\•ምየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳ ۱۲- ازنظر اسلام بالاترین مراتب رفتارهای دینی پس از ایمان به خداچیست؟
۱. نماز ۲. روزه
۳. برقراری روابط خویشاوندی ۴. ازدواج ۱۳- بالاترین صله رحم از نظر اولیای دین (ع) چیست؟
۱. کمک به اعضای خانواده ۲. کمک مالی به فامیلی
۳. آزارنرساندن به خویشان ۴. ارتباط داشتن با خویشاوندان ۱۴- ملاک مطلوبیت روابط زن و شوهر چیست؟
۱. معاشرت به معروف ۲. مطابق بامیل زن رفتار کردن
۳. مدیریت خانه بامرد ۴. عدم دخالت والدین همسر ۱۵- اساسی ترین وظیفه زن معادل کدامیک از تکالیف دینی مرد شمرده شده است؟
۱. نماز ۲. روزه ۳. جهاد ۴. امر به معروف
۱۶- اولین نکته در دیدگاه اسلام در مورد وظایف والدین چیست؟
۱. تامین مسکن ۲. تغذیه و پوشش
۳. بهداشت ۰۴ تقدسی و تاکید بر ارزش معنوی آن ۱۷- در تنبیه کودکان کدام مورد از نظر اسلام پذیرفته شده است؟
۱. چشم پوشی ۲. کتک زدن ملایم
۳. قهر کردن به مدت کوتاه ۰۲قطع روابط با فرزندان به مدت طولانی ۱۸- چه کسی بزرگترین حق را برعهده زن دارد؟
۱. پدر ۲. همسر ۳. فرزندان f مادر ۱۹- ازنظر مکتب ساخت نگردر نظام خانواده مرزها چگونه است؟
۱. امری قراردادی ۲. امری اجتماعی ۳. امری روانشناختی ۴. امری دینی ۲۰- مسؤلیت اصلی حل بیشتر مشکلات به ویژه اقتصادی در خانواده به عهده کیست؟
۱. زن ۲. مرد ۳. زن و مرد ۴. همه اعضای خانواده
\•\•|\•\•ምየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳ ۲۱- ازمیان شیوه های متعددیاد گیری کدام شیوه به عنوان مؤثرترین و پایاترین روش شناخته شده است؟
) ... سخنرانی Y. بحث کروهی .Y . پند ونصیحت f مشاهده الگو ۲۲- کدامیک از موارد زیر در متون اسلامی به منزله اصلی ورکن ایمان محسوب می شود؟
۱. صبر ۲. نماز ۰۳روزه ۴. قناعت "ץץ- بهترین محل رشد کلامی و ابراز وجود با گفتار کجاست؟
۱. خانواده ۲. مهد کودک ۳. مدرسه ۴. محل بازی ۲۴- بدترین رفتارزنان در برابر شوهرچیست؟
۱. بی ادبی ۲. بداخلاقی ۳. تکبر ۴۔ زیادہ طلبی ۲۵- عاملی که از نظر فراوانی در رتبه دوم عوامل مؤثر در طلاق قرار دارد کدامیک از موارد زیر است؟
۱. ندادن نفقه Y دخالت بی جای خویشاوندان
۳. مشکل امرارمعاش آبی کاری
۲۶- به گفته ژان بوژه مصرف مواد مخدراز چه زمانی اوج گرفت؟
۱. با تحلیل رفتن نگرشهای دینی از ذهنها ۲. عدم آموزش صحیح وبموقع
۰۳ کوتاهی آموزش و پرورش در مدارس ۴. عدم تربیت صحیح والدین ۲۷- نشوزبه چه معناست؟
۱. خودداری کردن زن و شوهرازایفای وظایف همسری خود ۲. خروج زن از خانه بدون اجازه همسر
۳. چهره درهم کشیدن وبدزبانی مرد آ، اختلافات شدید عاطفی بین زن و شوهر
۲۸- ازنظر نگارنده مهمترین عامل در قانونمند کردن روابط جنسی و ازدواج در طول تاریخ چه بوده است؟
۱. شرایط اجتماعی ۲. تعالیم ادیان الهی ۳. قرادادهای فرهنگی ٢. قوانين حقوقی
۲۹- از نظر اسلام کدامیک از موارد زیر در مورد زنان صحیح می باشد؟ ۱. زن درامور اقتصادی خانواده مسؤلیت مهمی دارد ۲. زن در صورتی که درآمدزیادی داشته باشد مسؤل امور اقتصادی خانواده است ۳. اداره اقتصادی خانواده برعهده زن است
۴. زن دارای استقلال اقتصادی است
ምየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : نهاد خانواده در اسلام و ایران، نهاد خانواده در اسلام و ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی ۱۲۱۱۱۰۳ - ، امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
۳۰- به اعتقاد نگارنده از دیدگاه اسلام کدام ویژگی بیش از سایرین به کار آمدی مناسب ومطلوب خانواده کمک می کند؟
۱. مدارا ۲. عدالت ۳. همدلی f اعتقادات دینی
\•\•|\•\•ምየ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :