نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۶
۱- کدام گزینه از روشهای کلیدی سؤال کردن نیست؟
۱. سازماندهی ۲. به حداقل رسانیدن اشتباهات
۳. تذکر و تحقیق ۴. مکث و حرکت
۲- کدامیک از موارد زیر از جمله اشتباهات رایج در پرسشگری محسوب می شود؟
۱. تسلسل ۲. هدایت و توزیع
۳. طرح سؤالات بی ربط ۴. گوش دادن و پاسخ گفتن ۳- « نوعی از گوش دادن که از کلماتی که شاگرد برای بیان منظور اصلی و تردیدهایش به کار می برد فراتر می رود» به کدام
نوع گوش دادن اطلاق می شود؟
) ... سطحی ャ。 جستجویی « : پیمایشی to مطالعاتی ۴- مهم ترین روش برای رشد فکری شاگردان چیست؟
۱. سؤالات تحقیقی ۲. مکث و حرکت ۳. توالی سؤالات ۴. واکنش نشان دادن ۵- کلید موفقیت آمادگی برای آموزش و مهارتها کدام است؟
۱. راهنمایی ۲. بازخورد سؤالی ۳. نشان دادن ۴. تحلیلی کار ۶- به اعتقاد جاکوب کوینس کدامیک از مشخصات کلاسی گردانان اثر بخشی نمی تواند باشد؟
۱. ملایمت و تداوم درسی را حفظ کند. ۲. سبک مدیریتی کلاسی آسان گیر باشد.
۳. دانش آموزان را در فعالیتهای چالش انگیز شرکت دهد. ۲. با موقعیت های همپوشی دار به طور مؤثر کنار آید.
۷- در رابطه با راهبردهای آموزشی وضع قواعد و مقررات در کلاس، کدام گزینه درست نیست؟ ۱. قواعد و مقررات باید منطقی و ضروری باشند. ۲. قواعد و مقررات باید واضح و قابل فهم باشند. ۳. قواعد و مقررات صرفاً جهت برقراری نظم در کلاس وضع شود نه اهداف یادگیری ۴. قواعد و مقررات باید با مقررات مدرسه هماهنگ باشد. ۸- کدامیک جزء جنبه های کلیدی ارتباط نیست؟
١. ارتباط کلامی ۲. ارتباط غیر کلامی ۳. مهارتهای شنیداری ۴. مهارتهای گفتاری
M.).|).). YW AY صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۶ ۹- کدام گزینه در مورد تفاوت گوش دادن و شنیدن درست نیست؟ ۱. شنیدن یک فرایند حسی است که از طریق آن تحریک های شنیداری توسط گوش دریافت و به مغز منتقل می شود. ۲. گوش دادن فعالیت روانشناختی است که درک و تغییر یک تجربه حسی را شامل می شود. ۳. ما تا واقعاً به کسی گوش ندهیم نمی توانیم صحبت های او را بشنویم. ۴. معنای گوش دادن انتظاری همراه با اضطراب می باشد. ۱۰- کدام گزینه از مهارتهای خاصی توجه کردن است؟ ۱. توضیح ۲. سکوت توجه آمیز ۳. انعکاسی تلخیصی ۴. محیط ممیز مزاحم ۱۱- پرکاربردترین تشویق کوتاه چیست؟ ۱. می فهم ۲. هوم ، هوم کردن ۳. ادامه بده ۴. واقعاً ۱۲- کدام مورد جزء اقدامات انجام شده توسط شنونده خوب در طول وقفه های ایجاد شده در تعامل نیست؟ ۱. توجه به طرف مقابل ۲. مشاهده طرف مقابل ۳. تائید حرفهای گفته شده ۲. تفکر در مورد گفته های طرف مقابل ۱۳- در رابطه با شنونده اثر بخشی، این سخن که « با کمک تسلط زیادی که بر زبان دارم، ساکت ماندم» از کیست؟
۱. رابرت بنچلی ۲. رالف امرسون ". توماس کالاريل ۴. یوگن هریگل
۱۴- کدام مورد از ویژگیهای اصلی زبان نیست؟ ۱. خلاقیت زبان ۲. نظام مند بودن زبان
۳. استفاده از نشانه های قراردادی ۰۴ وابسته به زمان و مکان
۱۵- این جمله که انسانها برای تولید و درک پیام های کلامی تازه توانایی نامحدودی دارند اشاره به کدام ویژگی مهم و اصلی
زبان می کند؟ ۱. نظام مند بودن زبان ۲. خلاقیت زبان ۳. فراگیربودن زبان ۲. استفاده از نشانه های قراردادی در زبان
۱۶- مهمترین وسیله ارتباطی گروههای انسانی چیست؟
۱. اندیشه های هماهنگ ۲. وسایل ارتباط جمعی ۳. زبان ۴. نظام آموزشی
M.).|).). YW AY صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۶ ۱۷- به کدامیک از گونه های زبان « لهجه » گفته میشود؟
۱. گونه های اجتماعی ۲. گونه های جغرافیایی ۳. گونه های زمانی
۱۸- کدامیک از عوامل متنوع گونه های اجتماعی زبان نیست؟
۱. تحصیلات ۲. سیاق ۳. سبک ۴. درآمد
۱۹- « مجموعه تکواژهای زبان و قواعد ترکیب آنها برای ساخت واژه ها » اشاره به کدام ساخت نظام زبانی دارد ؟
۱. ساخت آوایی ۲. ساخت صرفی ۳. ساخت نحوی ۴. ساخت معنایی
۲۰- کدام مورد جزو اجزای رویداداهای زبانی نیست؟
۱. جنسیت ۲. موقعیت ۳. اهداف ۴. شرکت کنندگان
۲۱- کدام گزینه در تعریف حرکت دست و نقش آن را در ارتباط زبانی درست نیست؟ ۱. دست دادن یعنی آغاز یا پایان مکالمه آپایین آوردن دست یعنی ساکت باش
۲. دست روی سینه گذاشتن یعنی احترام به طرف مقابل f
بالا بردن دست یعنی دعوت به برخاستن فرد یا افرادی که نشسته اند.
۲۲- کدام گزینه از موارد رعایت شده از سوی معلم جهت رشد بهداشت روانی نمی تواند باشد؟ ۱. بشاش بودن در کلاسی ۲. همکاری با والدین و آگاه ساختن آنها از وضعیت دانش آموز ۳. داشتن جدایت کافی در کلاسی آ، پرهیز از هرگونه تبعیض بین دانش آموزان ۲۳- چرا در جریان تدریس ارتباط دو جانبه از یک جانبه مفید تر است؟ ۱. زیرا موجب برقراری رابطه غیر رسمی و رشد بهداشت روانی میشود. ۲. زیرا موجب بالا رفتن کیفیت یادگیری میشود. ۳. زیرا سبب جلب توجه و افزایش علاقه دانش آموزان میگردد. ۲. زیرا سبب کسب تجربه های عینی، واقعی و حقیقی در دانش اموزان میشود. ۲۴- بهترین روش ارتباط کلامی چیست؟ ۱. ارتباط یک جانبه ャ。 ارتباط چند جانبه .Y . ارتباط دو جانبه .Y . ارتباط معلم محور
M.).|).). YW AY
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۶
۲۵- کدام گزینه از ویژگی های لازم برای صدای معلم نیست؟ ۱. رسا بودن صدای معلم ۲. شمرده و درخور درک فراگیران بودن
۳. استفاده از کلمات محاوره ای در سخنانش آ، ادای کلمات و جملات به فارسی سلیسی
۲۶- منظور از اختلال روان تنی یا سایکو سوماتیک که باعث گوشه گیری دانش آموزان میشود، چیست؟
۱. یک نوع بیماری عقب ماندگی ذهنی است. ۲. نوعی بیماری روحی و روانی ناشی از مشکلات خانوادگی است. ۳. نوعی مشکل تنفسی ارثی است که منجر به نرسیدن اکسیژن به ششها و مغز میشود.
f به بیماریهایی نظیر شکستگی پا که موجب عقب ماندگی درسی میشود گفته میشود.
۲۷- کدام جمله در رابطه با تشویق و تنبیه درست نیست؟ ۱. تنبیه هیچ گاه نباید بدنی باشد و باید بلافاصله بعد از انجام کار خلاف صورت گیرد. ۲. هر دانش آموزی نیاز به تشویق و تنبیه ندارد بلکه مخصوص دانش آموزان خاصی است.
۳. تشویق و تنبیه باعث افزایش رشد مسئولیت پذیری دانش آموزان میشود.
۴. تشویق و تنبیه موجب ترغیب یک رفتار خواسته شده میباشد.
۲۸- بهترین زمان صرف شده توسط معلم برای توضیح مطالب آموخته شده چقدر است؟
۱. ۵ تا ۷ دقیقه ۲. ۳ تا ۵ دقیقه ۳. ۲ تا ۷ دقیقه ۴. ۲ تا ۵ دقیقه
۲۹- کدام گزینه از عوامل برهم زننده نظم کلاسی نمی باشد؟
۱. توجه معلم به تفاوت های فردی ۲. رفتارهای کلامی نابجای دانش آموزان ۳. تهدید معلم به کم دادن نمره ۲. ایجاد تبعیض در کلاسی
۳۰- اولین مرحله مهارت گوش دادن چیست؟
۱. دریافت پیام ۲. دقت و تمرکز مداوم حواسی ۲. شنیدن ۴۔ تعبیر پیام
M.).|).). YW AY صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :