نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
=انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی چند بخشی ) ۱۲۱۷۰۶۰)
۱- بررسی اینکه آیا فردی در برخی حیطه های زندگی مثل کار یا روابط شخصی به علت نابهنجاری دچار آسیب شده است یا نه؟ شامل کدام گزینه می شود؟
۱. پریشانی شخصی ۲. ناتوانی یابد کاری ۳. ندرت وقوع آماری آ، پیش بینی ناپذیری ۲- به نظر بقراط اختلال در کدام مزاج باعث تنبلی می شود؟
۱. بلغم ۲. صفرای زرد ۳. خون ۴. صفرای سیاه ۳- پدر روانپزشکی آمریکا چه کسی می باشد؟
۱. فیلیپ پینل ۰۲ ژان باتیست پوسن ۳. بنجامین راش ۴۔ پینل ۴- واژه مسمریزه به چه معنی است؟
۱. اختلالات هيستريايی ۲. پدیدآیی روانی
۳۔ ھیپنو تیزم ۴. روش پالایشی ۵- به نظر کریپلین بی نظمی در سوخت و ساز باعث کدام بیماری روانی می شود؟
۱. روانپریشی شیدایی - افسردگی آ ، اسکیزوفرنی
۲. زوال عقلی پیش رسی آ، اختلالات هیستریایی ۶- وراثت شناسی رفتاری چیست؟
۱. ساخت ژنتیکی کلی فرد می باشد.
۲. مطالعه تفاوتهای فردی در رفتار که می توان آن را تاحدی به ساخت ژنتیکی اسناد داد.
۳. مجموعه ویژگیهای رفتاری مثل سطح اضطراب که قابل مشاهده است.
آن شامل یک زیگوت که حاوی خصوصیات انسان است. ۷- در کدام روش پژوهشی، تأثیر پرورش یافتن به دست والدین اصلی حذف می شود؟
۱. روش پژوهشی در خانواده ۲. روش فرزندخواندگی
۳. روش پژوهش دو تخمکی (DZ) ۴. روش پژوهشی یک تخمکی (MZ)
صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•\ፇየ •


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۰۶۰
۸- کدام پارادایم نسبت به پارادایم های دیگر کلی تر می باشد و نیز عوامل زیستی، روانشناختی و محیطی را به هم ارتباط می
دهد ؟ ۱. پارادایم یادگیری مبتنی بر متغیرهای میانجی ۲. پارادایم روانکاوی ۳. پارادایم بیماری پذیری - فشار روانی .Y . پارادایم زیستی
۹- در کدام یک از روشهای وراثت شناسی رفتاری از شاخصهای وراثتی استفاده می شود؟
۱. فرزند خواندگی ۲. پژوهش در خانواده ۰۳ پژوهشی دوقلوها ۰۴ تحلیل پیوند ۱۰- برای درمان اسکیزوفرنی بیشتر از چه دارویی استفاده می شود؟
۱. والیوم ۲. پروزاک ۳. محرکها ۴. تورازین ۱۱- از داروهای محرک برای درمان چه نوع بیماری استفاده می شود؟
۱. کودکان مبتلاء به اختلال کاستی توجه آ ، اسکیزوفرنی
۳. افسردگی ۴. اختلال اضطرابی ۱۲- طبق نظریه فروید اولین مرحله رشد روانی جنسی کدام مرحله می باشد؟ ۱. مرحله تناسلی ۲. مرحله مقعدی « : مرحله احلیلی to مرحله دهانی ۱۳- در طبقه بندی چند محوری DSM-IV محور (II) شامل چه تشخیصی می باشد؟ ۱. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ۲. مشکلات پزشکی عمومی ۳. مشکلات روانی - اجتماعی و محیطی ۴. سطح کارکرد کنونی ۱۴- طبق نظریه فروید انرژی که به انرژی روانی تبدیل میشود چیست و در کدام قسمت قرار می گیرد؟ ۱. لیبدو- نهاد ۲. اصل لذت - من برتر ۳. لیبدو - ناهشیار ۴. تفکر اولیه - من ۱۵- کدام گزینه مربوط به مبتلایان به اختلال فراگیر رشد می باشد؟ ۱. دارای خلق بسیار بالا یا پایین هستند. ۲. تخطی مکرر از هنجارها و قواعد اجتماعی
۳. مشکل در کسب مهارتهای پیام رسانی و کاستی در تعامل با دیگران
۲. در حافظه و حفظ توجه مشکل دارند
• ፇየ\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۰۶۰
۱۶- جنون دزدی شامل کدام یک از اختلالات می باشد؟
۱. اختلالی سازگاری ۲. اختلالی مهار تکانه ۳. اختلالات ساختگی ۴. اختلالهای شخصیتی
۱۷- بنظر فروید کدام قسمت روان عملکردش مشابه وجدان می باشد؟
۱. من Y. نهاد .Y . من برتر f ناهشیار
۱۸- در کدام یک از روشهای درمان روانکاوی از پاسخها، نگرشها و شیوه های رفتاری بیمار در برابر روانکاو استفاده می شود؟
۱. تداعی آزاد ۲. انتقالی ۳. تحلیل رؤیا ۴. تفسیر ۱۹- کدام پایایی ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟
۱. پایایی بین ارزیاب ۰۲ پایایی مربوط به همسانی درونی ۳. پایایی فرم موازی ۰۴ پایایی بازآزمایی ۲۰- در کدام آزمون فرد از یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید باید داستانی بسازد؟
۱. آزمون اندریافت موضوع ۰۲ آزمون فرافکن ۳. آزمون عملکرد بساوشی - زمان ۰۴ آزمون لکه های جوهر رور شاخ ۲۱- کدام اعتبار اشاره به این دارد که آیا یک اندازه به قدر کافی نمونه ای از بعد مورد نظر را بدست می دهد یا نه؟
۱. اعتبار ملاکی ۲. اعتبار همزمان ٢. اعتبار محتوا ۴. اعتبار سازه
۲۲- در کدام یک از روشهای گشتالت درمانی، درمانگر به اجرای نمایشنامه های غیرعادی جهت مهم تر شدن مشکل می
پردازد؟ ۰۳ صندلی خالی ۴. استفاده از استعاره
۲۳- نام دیگر اختلال شخصیت چندگانه چیست؟ ۱. اختلال دگرسان بینی خود ۲. اختلال هویت گسستی
۳. اختلال گریز گسستی ۴. یادزدودگی گسستی
\•\•|\•\•\ፇየ •
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۰۶۰
۱. اختلالهای شخصیت ۲. اختلالات گسستی
۰۳ اختلالات جسمانی شکل ۴. اختلالهای کنترل تکانه
Yo– کدام گزینه نادرست است؟
۱. اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی اعتبار است.
۲. به تشخیص های DSM سازه گفته میشود.
۳. پایایی بین ارزیابها اشاره به توافق نظر دو داور درباره یک رویداد دارد.
۴. سازه به پدیده های استنباطی گفته میشود.
۲۶- کدام گزینه مربوط به آزمون TAT می باشد؟
۱. شامل ۱۰ لکه جوهر میباشد ۲. لکه های جوهر یا تصاویر ابهام دار ۳. ساختن داستانی برای تصاویر سیاه و سفید ۰۲یک پرسشنامه خودسنجی میباشد. ۲۷- در کدام نوع فوبی فرد از موقعیتهایی خاصی که ممکن است از سوی دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد، مضطرب و دستپاچه می شود؟
۱. آگورافوبی ۰۲ فوبی اجتماعی ۳. فوبی از مکانهای بسته ۰۲ فوبی از تنهایی ۲۸- برق نگاره مغز (EEG) مربوط به کدام یک از سنجشهای زیستی می باشد؟
۱. تصویرسازی آب سنجش عصبی - شیمیایی ٠٢ سنجش روان– فيزيولوژيايی آب سنجش عصب - روانشناختی ۲۹- اصطلاح قاتل خاموش به کدام بیماری گفته می شود؟
۱. حملات قلبی ۲. شریان اکلیلی قلب ۰۲ فشارهای روانی ۴. فشار خون اساسی ۳۰- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی توسط چه کسی ارایه شد؟
۱. هانسی سیلیه ۲. اسکلار ۳. آنیس من ۴. لازاروسی
\•\•|\•\•\ፇየ •
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :