نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی، علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی ۱۲۱۱۰۱۱ -، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱- کدام یک از افراد ذیل جزو پیشگامان رشته تکنولوژی آموزشی می باشد؟ ۱. برایگز ۲. سالتر ۳. ویگر ۴. گرلاخ ۲- کدام گزینه یاد گیرنده را قادر می سازد تا از طریق نمادها به محیط خود پاسخ دهد؟ ۱. یادگیری ۲. مهارتهای ذهنی ۳. حل مسئله ۴. مفاهیم محسوسی ۳- در کدامیک از مراحل تکامل تکنولوژی آموزشی به آموزش افراد با توجه به نیازهای آنها اهمیت بیشتری داده شده است؟ ۱. مرحله پنجم ۲. مرحله چهارم ۳. مرحله دوم ۴. مرحله سوم ۴- تعریف سیستم کدامیک از گزینه های ذیل است؟ ۱. مجموعه ای از اشیاء که با هم برای رسیدن به هدفی کار می کنند. ۲. مجموعه ای از اشیاء که به وسیله نوعی تعاملی برای رسیدن به هدف وحدت یافته اند. ۳. مجموعه ای از اشیاء که به طور منظم و منطقی با هم کار می کنند. ۴. مجموعه ای از اشیاء که برای رسیدن به هدفی شکل گرفته اند. ۵- منظور از سنجشی برون داده ها کدام گزینه است؟ ۱. شناخت توانائیها، نگرشها و مهارتهای معلم ۲. تشخیص دانستنیهای فراگیران ۳. اندازه گیری میزان انرژی عوامل اولیه ۴. اندازه گیری میزان توانائیها و مهارتهای دانش اموزان
۶- از جمله مواردی که در درون سیستم پایه گذاری می شود و به وسیله آن عمکرد برون داد با عملکرد معیار مقایسه می
۱ . باز خورد ۲. درون داد ۳. فرایند ۴. هدف ۷- کدامیک از گزینه های زیر فرایندهای درونی یادگیرنده را کنترل می کند؟
۱. مهارتهای حرکتی ۲. راهبردهای شناختی ۳. مهارتهای ذهنی ۴. نگرشها ۸- کدامیک از گزینه های زیر جزء طبقه بندی گانیه از هدفهای رفتاری محسوب می شود؟
۱. اطلاعات کلامی ۲. مهارتهای ذهنی ۳. نگرشها ۴. همه موارد
۹- تعریف ذیل معرف کدام گزینه است؟ حالتی درونی که بر انتخاب عمل فرد نسبت به یک چیز، یک شخصی یا یک رویداد اثر می گذارد. ۱. مهارتهای حرکتی ۲. مهارتهای ذهنی ۳. نگرشی ۴. هیچکدام
= صفحه ۱ از ۴
%い・い・ハ・Y・YAY نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱۰- کدامیک از افراد زیر قید کردن فعلی مربوط به بازده یادگیری را در عبارت هدف الزامی می دانند؟
۱ . گانیه ۲. بلوم ۳. برایگز ۴. گانیه و بریگز
۱۱- در کدام روش معلم می تواند درسی را به صورت نوشتاری، کلامی یا هر گونه دیگری ارائه دهد؟
۱. اکتشاف ۲. سخن از ۳. نمایش ۴. بحث و گفتگ 9 شی سحنرانی یسری
۱۲- احساسی که افراد در رابطه با تعلق به گروهی خاصی دارند چه نام دارد؟ ۱. همبستگی گروهی ۲. فشار همالان ۳. گزینه ۱ و ۲ ۴. نرمها ۱۳- محیطی که در ان یادگیری صورت می گیرد، حد و مرزی ندارد اما بخشی از آن عملاً برای آموزش طرح ریزی شده است چه نام دارد؟
۱. فضای تدریسی ۲. فضای آموزشی ۳. کلاس درسی ۴. همه موارد
۱۴- کدام گزینه زیر عاملی قدرتمند در رفتار گروهی محسوب می شود؟ ۱. همبستگی گروهی ۲. نرمها و معیارهای گروه
۳. نگرش و انتظارات مشترک ۴. فشار همالان
۱۵- اجرای تدریس با کدامیک از موارد زیر آغاز می شود؟ ۱. ارائه مطالب محرک ۲. مطلع کردن یاد گیرندگان از اهداف
۳. تحریک یاد آوری پیش نیازهای یادگیری ۴. جلب توجه
۱۶- کدام یک از مقوله های زیر معرف محرکهای مورد نیاز موضوع درسی می باشد؟ ۱. رنگ ، صدا ۲. صدا، رنگ، نور
۳. رنگ، تصاویر ۴. رنگ، صدا، حرکت ، کلمات چاپ شده و تصاویر
۱۷- در آموزش مطالب انتقال یادگیری در دانش آموزان در چه شرایطی صورت می گیرد؟ ۱. تکلیف ارائه شده دارای تنوع باشد. ۲. تکلیف ارائه شده یکنواخت باشد.
۳. تکلیف ارائه شده آسان باشد. ۴. همه موارد
۱۸- در کلاس درس معلم باید در کجا بایستد تا بیشترین تاثیر را بر دانش آموزان داشته باشد؟ ) ... صرفاً در مقابل و در معرض دید دانش آموزان ۲. مقابل دانش آموزان سمت راست کلاسی ۳. سمت چپ کلاس مقابل دانش آموزان ۴. قسمت جلو بخش وسط
い・い・ハ・Y・YAY%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
ቄ\-- بهترین فاصله پروژکتور اسلاید از پرده در کلاس چند متر است؟
۱. ۱۰ متر ۷.۲ متر ۴.۳ متر ۱۲.۴ متر .Y— کدام گزینه جزو مواد دیداری شفاف (ثابت ) است؟ ۱. اسلایدها ۲. کارت شنیداری ۳. نمودارها ۴. فیلم متحرک صامت
۲۱- کدام گزینه از عوامل موثر در انتخاب رسانه می باشند؟ ۱. اهداف آموزشی، شرایط عملی ۲. ویژگیهای دانش آموزان، فنون تدریس ۳. اهداف آموزشی فنون تدریس، ویژگیهای دانش آموزان، محرکهای مورد نیاز موضوع درسی و شرایط عملی
۴. علایق دانش آموزان ، محیط یادگیری
۲۲- در کدام مرحله تدریس ، سؤالات به صورت شفاهی ارائه می شوند؟
۱. فراخواندن عملکرد ۲. تهیه بازخورد صحیح
۳. تهیه راهنمایی یادگیری ۴. ارائه مطالب محرک ۲۳- در کدامیک از انواع چارتها چگونگی تشکیل چند جزء از یک کل نشان داده می شود؟
۱. چارتهای شاخه ای ۲. چارتهای درختی ۳. چارتهای جدولی ۴. چارتهای تصویری ۲۴- تصاویر ثابت شفافی که روی فیلم ۳۵ میلیمتری تهیه می شود تعریف کدام رسانه است؟
۱. فیلم استریپ ۲. اسلاید ۳. اطلق ۴. اسلاید ناطق ۲۵- دستگاهی که طلقهای شفاف را با آن نمایش می دهند چه نام دارد؟
۱. پروژکتور اسلاید ۲. پروژکتور استریپ ۳. دستگاه گرامافون ۴. اورهد ۲۶- در کدامیک از فیلمها نوار صدا و نوار فیلم جدا از هم هستند؟
۱. دوبلی باند ۲. ناطق نوری ۳. ناطق مغناطیسی ۴. فیلم های صامت ۲۷- کدام یک از رسانه های زیر می توانند یادگیری را به کمال برسانند؟
۱. نوار ویدیویی ۲. فیلم ۳. اجسام سه بعدی ۴. فیلم اسپریت
い・い・ハ・Y・YAY%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )، علوم تربیتی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۲۸- کدام مورد جزو ویژگی های مهم «کاریکاتور» هستند؟
۱. رنگ و طنز ۲. رنگ و اغراق ۳. طنزو اغراق ۴. اغراق و جلب توجه ۲۹- طالق شفاف جزء کدام رسانه ها است؟
۱. رسانه دیداری-شنیداری ۲. دیداری
۳. شنیداری ۴. دیداری شفاف
۳۰- کدامیک از رسانه ها برای اموزشی لغات و همراه کردن صدا و تصویر به کار می روند؟
۱. کارتهای شنیداری ۲. صفحات لیزری ۳. نوار کارتریج ۴. نوار کاست
い・い・ハ・Y・YAY%
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :