نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۷ -، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲)
۱- مفهوم «پیش سازمان دهنده» به کدامیک از مفاهیم زیر اطلاق می شود؟
۱. جزئی ۲. روش ۳. کلی ۴. هدف ۲- در فرایند تدریسی، «ارزشیابی تشخیصی» به منظور تعیین کدام یک از موارد زیر انجام می گیرد؟
۱. نقطهٔ شروع و اولین گام آموزشی ۲. تحلیل آموزش
۳. میزان پیشرفت f محتوا، روشها و رسانه ها ۳- هدف «ارزشیابی ضمن آموزش» در کدام گزینهٔ زیر بیان شده است؟
۱. اصلاح کل فرایند آموزش ۲. پیشرفت یادگیری و بهبود روش آموزش
۳. سنجش رفتار ورودی دانش آموزان ۴. قضاوت درباره یادگیری نهایی ۴- مهمترین هدف «ارزشیابی» در فرایند تدریس کدام است؟
۱. ارتقاء دادن شاگردان ۲. اصلاح و تقویت آموزش ۳. تعیین مراحل فعالیت ۴. تعیین میزان یادگیری
۵- معلم باید دانش آموز را یاری دهد تا از هر نوع فعالیت یادگیری ، نوعی رضایت برای او حاصل شود، این جمله بیانگر کدام قانون یادگیری است؟
۱. آمادگی ۲. اثر ۳. تقدیم ۴. شدت
۶- غفلت از کدام ویژگی حرفه ای معلم موجب تکرار مکررات در کلاس خواهد بود؟ ۱. تسلط به موضوع درسی ۲. شناخت تفاوت های فردی
۳. علاقمند بودن به شاگردان ۴. مطالعه مداوم و کسب آگاهی بیشتر
۷- در چه صورت کلاس درسی را مرکز تفکر می دانید؟ ۱. کلاس مرکز تبادل نظر باشد ۲. شاگرد با مساله روبرو شود
۳. معلم درسی را ارائه دهد ۴. معلم و شاگرد همکاری کنند.
۸- منظور از روش تدریس ، در کدام گزینهٔ زیر بیان شده است؟ ۱. مجموعه فعالیت های انجام شده به نفع دانش آموزان در کلاس درسی ۲. مجموعه تدابیر و تمهیدات مؤثر در مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه ۳. مجموعه فعالیت های علمی معلم در مدرسه و منزل
۴. مجموعه تدابیر و فنون آموزشی برای تسهیل یادگیری
"γ«Υ «/Υ «Υ ΥΛΔΥ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۷ -، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۹- کدام گزینهٔ زیر، در بارهٔ کیفیت تدریس درست است؟ ۱. از کل تجربه و شخصیت معلم سرچشمه می گیرد ۲. تنها به شرایط اجتماعی معلم بستگی دارد
۳. تعیین کننده کیفیت یادگیری است ۴. تنها به شرایط علمی معلم بستگی دارد
۱۰- رابطه صحیح میان محتوای اموزش و روش تدریس ، در کدام گزینهٔ زیر بیان شده است؟ ۱. اعتبار محتوای آموزشی بیش از روش تدریس است ۲. روش تدریس تعیین کننده محتوای آموزشی است
۳. محتوای آموزشی و روش تدریس تابع نظم معلم است ۴. محتوای آموزشی تعیین کننده روش تدریس است ۱۱- معلمی که در درسی زبان ، کلمهٔ گربه را، همزمان با نشان دادن تصویر گربه ، به کودکی یاد می دهد، کدام الگوی یادگیری را مورد استفاده قرار داده است؟
۱. پاسخی ۲. شناختی ۳. مجاوری ۴. واکنشی
۱۲- مجموعه امکاناتی که سبب می شود یادگیری سریعتر پایدارتر و موثرتر صورت گیرد کدام است؟
۱. تجارب یادگیری ۲. روش تدریس ۳. فضای آموزشی ۴. وسایل آموزشی
۱۳- هدف اصلی تکنولوژی آموزشی چیست؟ ۱. اصلاح روش ها و فنون تدریسی ۲. آموزش و یادگیری موثر ۳. انفرادی کردن آموزشی ۴. تجهیز موسسات آموزشی ۱۴- در تفکر منطقی، وجود تعادل بین کدام دسته از عوامل زیرضرورت دارد؟ ۱. احساسی، حافظه و تخیلی ۲. روش ، وسیله و هدف
۳. عادت، آزمایش و خطا ۴. مساله، فرضیه و روش
۱۵- کدام گزینهٔ زیر، ویژگی آموزش خصوصی است؟ ۱. تخصیص کلاسهای درس مختلف به دانش آموزان پس از پیشرفت در دروس ۲. تشویق شاگردان در صورت مشاهده پیشرفت ۳. ترغیب معلمان به تدریس و فعالیت های آموزشی بیشتر
۴. طولانی کردن مدت زمان آموزشی
"γ«Υ «/Υ «Υ ΥΛΔΥ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
尤 پیام نیر کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۷ -، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۱۶- به نظر شما ، اگر در یک فعالیت آموزشی ، توجه به فعالیت شاگرد و نتیجه گیری از فعالیت او بر اساس انگیزه درونی ، معطوف گردد، بکارگیری کدام روش زیر مناسب تر است؟
۱. واحد تجربی ۲. واحد کار ۳. واحد موضوع ۴. واحد نمایشی
۱۷- اگر تدریس در محور یک عنوان و مطالب مرتبط به هم، بدون تفکیک تصنعی رشته ها، انجام شود، از کدام روش استفاده
شده است ؟
۱. واحد تجربی ۲. واحد کار ۳. واحد موضوع ۴. واحد نمایشی
۱۸- هرگاه در فعالیت های آموزشی ، توجه اصلی معطوف به رغبت آموخته های قبلی شاگردان و گسترش آن آموخته ها باشد، بکار گیری کدام روش مناسب تر است؟
۱. آموزش انفرادی ۲. واحد تجربی ۳. واحد پروژه ۴. حل مساله
۱۹- کدامیک از گزینه های زیر یکی از امتیازات «آموزش برنامه ای شاخه ای»، نسبت به آموزش برنامه خطی محسوب می
شود ؟ ۱. از اصلی تقویت بیشتر استفاده می کنند ۲. برای آموزش دروس حافظه ای مناسب تر است ۳. یادگیرندگان را بیشتر فعال می سازد ۴. تفاوت های فردی یادگیرندگان را رعایت می کند
۲۰- کدام یک از روش های زیر، برای ارائه طراحی به منظور ساختن یک پارک ، مناسب تر است؟
۱. ایفای نقش ۲. سخنرانی ۳. واحدها ۴. زمان دهنده
۲۱- کدام مفهوم زیر، مبین روش آموزش انفرادی است؟ ۱. آموزش یک برنامه ویژه ۲. تدریس توسط یک معلم خاصی در خارج از کلاس ۳. تدریس ویژه در محیط خارج از مدرسه ۴. پیشرفت بر اساس توانایی ۲۲- کدام روش تدریس ، بهتر می تواند در اجتماعی کردن و کاهش کمروایی شاگردان ، موثر باشد؟
۱. آزمایشگاهی ۲. بازگویی ۳. سخنرانی ۴. گروه های کوچک
۲۳- به نظر شما، برای تدریس به دانش آموزی که در رویارویی با معلم دچار اضطراب می شود، بهتر است از کدام روش تدریس
استفاده گردد؟ ۱. آموزش برنامه ای ۲. گروهی ۳. پروژه ۴. مباحثه ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیم ال دوم γ«Υ «/Υ «Υ ΥΛΔΥ"
صفحه ۳ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۷ -، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۲۴- مهمترین مشخصه «پروژه» کدام است؟
۱. برمحور علاقه و فعالیت شاگرد مبتنی می باشد ۲. موجب رفاه حال معلمان می شود
۳. به استنتاج اصول نظری می انجامد ۴. مسائل علوم انسانی را از این طریق تصریح می کند
۲۵- اگر در فرایند آموزش ، موقعیتی فراهم شود که دانش آموزان با یک موقعیت نامعین روبرو شوند و از طریق شواهد موجود یا گردآوری شده، خود به کسب حقایق علمی اقدام کنند، از کدام الگوی آموزشی استفاده شده است؟
۱. تعاملی ۲. آموزش انفرادی ۳. حل مسئله ۴. پیش سازمان دهنده ۲۶- کدام گزینهٔ زیر، مبین کار معلم، در روش حل مسئله می باشد؟ ۱. تحقیق و بررسی ۲. هدایت و راهنمایی
۳. طراحی محتوای برنامه ۴. انتقال اطلاعات و مهارت ها
۲۷- در کدام روش آموزش بین فرستنده و گیرنده پیام ارتباط عاطفی برقرار می شود؟
۱. ایفای نقش ۲. بحث گروهی ۳. پرسش و پاسخ ۴. گردش علمی ۲۸- استفاده از کدام روش قدرت انتقادگری و انتقاد پذیری شاگردان را تقویت می کند؟
۱. آزمایشگاهی ۲. بحث گروهی ۳. حفظ و تکرار ۴. گردش علمی ۲۹- رعایت کدام یک از الگوهای زیر در سؤال کردن، حائز اهمیت می باشد؟
۱. نام فراگیر - طرح سؤالی - مکث کوتاه ۲. طرح سؤالی - مکث کوتاه - نام فراگیر
۳. طرح سؤالی - نام فراگیر - مکث کوتاه ۴. نام فراگیر - مکث کوتاه - طرح سؤالی ۳۰- در کدامیک از روش های زیر، به تفاوت های فردی دانش آموزان ، کمتر توجه می شود؟
۱. پرسش و پاسخ ۲. سخنرانی ۳. پروژه ۴. حل مسئله
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΛΔΥ"
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :