نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵)
۱- به نظر مینوچین برای این که رابطه خانواده سالم بماند باید به چه صورت عمل کرد؟
۱. مستقلی ۲. سلسله مراتبی ۳. خود محور ۴. تعاملی ۲- منشا اسطوره ها در رابطه زوجها..............................است؟
۱. آموخته شده و اکتسابی ۲. ذاتی و غیر اکتسابی
۳. واقعی ۴ . غیر واقعی
۳- کدام مورد جزو الگوهای ارتباطی زوج های سالم محسوب نمی گردد؟
) ... عقیده به مطلق بودن واقعیت نه نسبی بودن آن ۲. عقیده به عواملی فراتر از خود
۳. اعتقاد به قابل حل بودن مشکلات ۴. تمرین رفتارهای سالم ۴- کدامیک از موارد زیر از اصول اساسی ازدواج مدرن است؟
۱. مسئولیت ۲. مشارکت ۳. برابری و انتخاب ۰۴ جهان بینی ۵- اسطوره ها و الگو های خانوادگی از کدام نوع استرسور ها هستند؟
۱. عمودی ャ。 افقی .Y . یستم - سطح f عمیق ۶- به عهده گرفتن کارهای زیاد تر از توان یک شخصی چه نامیده می شود؟
۱. تعارضی نقش ۲. تراکم نقشی ۳. تعارضی حرفه ای ۴. تراکم شغلی ۷- تغییرات فیزیولوژیک مربوط به روابط زناشویی با بروز عواطف چه ارتباطی دارد؟
۱. مستقیم ۲. غیر مستقیم ۳. مکملی ۴. برابر ۸- در جوامع امروزی دلایل اصلی افراد برای ازدواج چیست؟
۱. عشق، هم نشینی، آرامش ۲. عشق، تحقق انتظارات، آرامش
۳. آرامش، عشق، هم نشینی ۴. عشق، هم نشینی، تحقق انتظارات ۹- نگرشی مثبت و لذت بخشی که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند چه نامیده می شود؟
۱. سازگاری ۲. یکپارچگی ۳. رشد شخصیت ۴. رضایت زناشویی ۱۰- به عقیده اولسون و همکاران او گرایش به جدایی و طلاق در کدام مرحله زندگی زناشویی بیشتر گزارش شده است؟
۱. زوج های جوان بدون بچه ۲. خانواده با بچه های دبستانی
۳. خانواده با فرزندان نوجوان و پیش دبستانی ۴. خانواده در دوران باز نشستگی و خالی از فرزند
ף"ץ."ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵
۱۱- در بین تمامی متغیرهای اثر گذار بر رضایت زناشویی کدام یک از موارد زیر از بنیادی ترین آنها ست؟ ۱. تحصیلات ۲. سن نزدیک ۳. طول مدت ازدواج ۴. اعتقادات مذهبی
۱۲- به نظر بوئن زوج درمانی چه زمانی موفقیت آمیز است؟
۱. زمانی که بدون نشانه مرضی باشد.
۲. زمانی که تغییر رفتار رخ دهد.
۳. زمانی که سطح تمایز هر یک از اعضای خانواده کاهش پیدا کند.
۴. زمانی که سطح تمایز هر یک از اعضای خانواده افزایش پیدا کند. ۱۳- در دیدگاه ساختاری نحوه ی مشارکت افراد در زیر منظومه ها به وسیله کدام مورد مشخص می شود؟
۱. والدین اصلی ۲. فرزندان ۳. قدرت ۴. مرزها ۱۴- اقدامات درمانی الحاق و انطباق و تنظیم مجموعه های مختلی مربوط به کدام رویکرد زوج درمانی می باشد؟
۱. بوئن ۲. روان پویایی ۳. ساختاری ۴. استراتژیک ۱۵- کلیدی ترین نظریه پرداز در رویکرد درمانی استراتژیک چه کسی است؟
۱. مینو چین ۲. جی هیلی ۳. ستیر ۴. بوئن ۱۶- پیش فرضی زیر مربوط به کدام نظریه است؟" تغییر از بصیرت مهمتر است .
۱. استراتژیک ۲. زوج درمانی رفتاری ۳. شناختی رفتاری ۴. ساختاری ۱۷- استفاده از درمان شناختی برای تغییر الگو های تفکر مختل فردی از اصول کدام دیدگاه است؟
۱. شناختی رفتاری ۲. زوج درمانی رفتاری ۳. تجربی سمبلیک ۴. ارتباطی سبز ۱۸- در کدامیک از دیدگاه های زیر تفکر معیوب در مورد همسر و اسطوره های غلط تغییر داده می شود؟
۱. شناختی رفتاری ۲. زوج درمانی رفتاری ۳. تجربی ۴. ارتباطی سبز ۱۹- در دیدگاه ارتباطی سبز تأکید بیشتر بر کدام موارد زیر است؟
۱. تغیر شناختی ۲. تغیر رفتاری ۳. آموزش ارتباط ۴. افزایش عزت نفسی ۲۰- درکدامیک از دیدگاه های زیر درمانگر تلاش می کند نقشه و نظام باورهای خانواده را ارزیابی کند؟
۱. استراتژیک ۲. سیستمیک میلان ۳. ساختاری ۴. بوئن
ף"ץ."ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵
۲۱- کدامیک از باور های زیر در درمان غنی سازی ارتباط صحیح نمی باشد؟ ۱. شفا یا تغییر حاصل کار خود مراجع است. ۲. اعتماد پایه همه ی روابط است.
۳. شفا یا تغیر حاصل کار درمانگر است. ۴. درمان بر تساوی همه ی انسان ها تأکید دارد.
۲۲- در رویکرد غنی سازی ارتباط منظور از مهارت تعمیم چیست؟
۱. تمرین مهارت های ارتباطی ۲. معنای احساسات شخصی دیگر ۳. گفتگوی شفاف ۴. بردن مهارت ها به داخل زندگی روزمره
۲۳- کدام رویکرد مشاوره می تواند به نتایج مطلوب بینجامد و در موارد اورژانسی خوب عمل کند؟
۱. استراتژیک ۲. سیستمیک میلان ۳. غنی سازی ارتباط ۴. راه حل محور
۲۴- کدام مورد جزء دیدگاه راه حل محور نیست؟ ۱. کمک به مراجع برای یافتن استثنائات ۲. تمرکز بر موارد مثبت
۳. تمرکز بر رفتارهای مشکل آفرین ۴. تمرکز بر یافتن راه حل
۲۵- تحقیقات اریکسون نشان داد نوع رفتار والدین با کودک از چه سنی می تواند جایگاه مشکلات رفتاری و حتی نوع روابط با هم سن و سال ها را در سال های اولیه قابل پیش بینی سازد؟
۱. ۱۲ ماهگی ۲. ۲۴ ماهگی ۳. ۳۶ماهگی ۴. ۴۸ ماهگی
۲۶- کدام نظریه پرداز تست اضطراب ناشی از جدایی والدین را بین دو گروه در مقطع سنی ۸ تا ۱۲ ساله انجام داد؟
۱. اریکسون ۲. رایت ۳. لیئور ۴. ویسی
۲۷- کدام یک از عوامل ذیل یک عامل حمایتی و در عین حال خطرآفرین است و این عامل چگونگی پرورش کودکان و ارتباطهای خانواده با کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟
۱ . بافت اجتماعی ۲. بافت فرهنگی ۳. بافت روانی ۴. بافت فیزیکی
۲۸- درآمد خانوادگی ، علاقه به وجود دیگران و اعتقادات مذهبی جزء کدامیک از مقوله های فاکتورهای محافظتی قرار می گیرد؟
۱. فاکتورهای شخصی ۲. منابع محیطی ۳. فاکتورهای اجتماعی ۴. فاکتور حمایتی
ף"ץ."ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
کارشناسی
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی، علوم تربیتی
(مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۱۰۰۵ ۲۹- از منظر زیفگ کرنک در مثال «مشکلام را با دوستانم مطرح و بررسی می کنم» جزء کدامیک از روشهای عمده غلبه بر فشار
محسوب می شود؟ ۲. روش فعال توسط راه حل های اجتماعی
۱ . غلبه درونی ۴ . غلبه س ه ذ به بیرودی
۳. گریز و کناره گیری ۳۰- تشخیصی و بررسی و تفسیر احساسات سایر مردم یا فرد مقابل جزء کدام دسته از بصیرت و زیرکی های احساسی قلمداد
می شود؟ 1 . تطبيق ۲. آگاهی شخصی ۳. صلاحیت اجتماعی ۴. احساسی بصیرت
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
ף"ץ."ו. ו. ון. ו. ו

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :