نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
=انشكاه پیام نیر کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۵
۱- عبارت (برو غرب ، مرد جوان برو غرب ) توسط چه کسی بیان شد؟ Horace Greeley Y ۱. ویلیام پن Graves and Guis . * ۳. بنجامین فرانکلین ۲- بیشترین انرژی حاصل از متابولیسم در کدام قسمت مصرف می شود؟ ۱. در فضای سلولی لایه کامبیوم مصرف می شود. آن در توسعه و تکثیر سلول های پوست مصرف می شود. ۳. به صورت گرما در طبیعت رها می شود. ۰۲ به مصرف سلول های پارانشیم برگ می رسد.
۳- درختانی با تاج توسعه یافته و بالاتر از تاج سایر درختان جنگلی را چه می گویند؟
۱. غالب ۲. تحت فشار ۳. کهن سال ٠٢ سرور
۴- کدام گزینه درباره آب و هوا در جنگل صحیح است؟ ۱. در فصل زمستان درجه حرارت در جنگل چند درجه سردتر است. ۲. در فصل تابستان درجه حرارت داخل جنگل پایین تر از درجه حرارت بیرون جنگل است. ۳. در فصل تابستان درجه حرارت داخلی جنگلی بالاتر از درجه حرارت بیرون جنگل است. ۰۴ درجه حرارت خاک در توده جنگلی در یک روز تابستانی بالاتر است.
۵- تبخیر خاک و تعرق در جنگل نسبت به فضای فاقد پوشش چگونه است؟ ۱. تبخیر خاک در جنگلی و فضای فاقد پوشش فرقی ندارد. ۲. در جنگل تبخیر خاک کمتر از نواحی باز و فاقد پوشش بوده و تعرق بیشتر است. ۳. تبخیر خاک و تعرق در جنگل وابسته به فصول سال می باشد.
۴. در جنگل تبخیر خاک بیشتر از نواحی باز و فاقد پوشش بوده و تعرق بیشتر است.
۶- حوزه آبخیز چیست ؟
۱. منطقه آبرسانی آب رودخانه ها به شهر ها است. ۲. تجمع آب ها در اراضی که اطراف مزارع هستند. ۳. آب هایی که در حوزه زمین های مزروعی جمع می شوند. ۴. اراضی که در تامین آب یک رودخانه نقش دارند. ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۶۴۵ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۵
۷- هدف اصلی اتحادیه بین المللی جامعه جنگلداران چیست؟ ۱. بالا بردن توانایی مالی بسیاری از ملت ها در زمینه تحصیلات جنگلداری در دانشگاه است.
۲. حمایت از داد و ستد بین المللی است.
r
- افزایش سطح همکاری های بین المللی دار حرفه جنگلی داری است. t ایجاد انگیزه در تحقیقات جنگلی است.
۸- اندازه و سن نهال های کاشته شده در جنگل های مصنوعی وابسته به چیست؟ ۱. گونه و هدف مورد نظر ۲. شیب زمین
. Y.
۳. جهت حرکت باد مبزان مواد غذایی موجود در خاک
۹- کدام یک از موارد بهتر بودن شرایط زهکشی خاک را نشان می دهد؟
۱. دو طرف شیار پایین تر از وسط باشد. ۲. یک طرف شیار بالاتر از وسط باشد. ۲. دو طرف شیار بالاتر از وسط باشد. ۲. یک طرف شیار پایین تر از وسط باشد.
۱۰- روش های قطع به کار رفته در مدیریت جنگل در راستای چه اهدافی است؟
۱. اقتصادی ۲. زیست محیطی ۰۳ اکولوژیکی ۴. جنگل شناسی
۱۱- جدیدترین شکل اندازه گیری جنگلی چیست؟
۱. برآورد بیوماس گیاهان است. ۲. برآورد ارتفاع درختان جنگلی است.
۳. برآورد میزان باCO و با O است. ۰۴ برآورد سن درختان جنگلی است. ۱۲- dbh چیست؟
۱. اختصار ارتفاع برابر سینه است. ۰۲ اختصار قطر برابر سینه است.
۰۳ اختصار حجم کل توده است. ۰۴ اختصار قطر برابر کل توده است.
۱۳- دستگاه کالیپر برای اندازه گیری قطر کدام درختان مناسب است؟ ۱. برای درختان تا قطر ۵۰ اینچ مناسب است. ۲. برای درختان بیشتر از قطر ۲۰ اینچ مناسب است.
۳. برای درختان تا قطر ۲۰ اینچ مناسب است. ۲. برای درختان بیشتر از قطر ۵۰ اینچ مناسب است.
い・い・ハ・Y・Y%管め
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی
روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۵
۱۴- جنگل های کدام یک از مناطق زیر بر روی معدن فسفات قدیمی و مزارع برنج مدفون شده زیر سیل رشد نموده است؟ ۱. منطقه ای در سواحل جنوبی کارولینا ۲. منطقه نسبتاً وسیعی از ایالت کالیفرنیا ۳. منطقه جنگلی COIIIICT در شمال ایالت ویسکانسین آن منطقه وسیعی از ایالت میشیگان ۱۵-GNP بیانگر چیست ؟ ۱. تولید خالصی ملی ۲. تولید ناخالص ملی ۰۳ سازمان تحقیقات جنگلی ۲. توسعه بین المللی تحقیقات جنگلداری ۱۶- اکثر رویشگاه های کاج سواحل جنوب شرقی آمریکا با کمبود کدام عنصر مواجه اند؟ ۱. فسفر آ، نیتروژن ۰۳ پتاسیم ۴. آهن ۱۷- در VCTIIIOrlt سوختن خرده چوب ها در دیگ های بخار به چه منظور انجام می پذیرد؟ ۱. انجام عمل تقطیر و تولید الکلی ۲. شومینه های منزل
۳. تنور های صنعتی ۴. چرخاندن توربین های تولید کننده الکتریسیته
۱۸- فارغ التحصیلان دانشکده های عمومی و مدارس فنی که از استعداد ذاتی و تجربه در خصوص جنگل برخوردار بوده و از
علوم پیشرفته جنگلی اطلاع کافی ندارند را چه می نامند؟
۱. جنگلبان ۲. تکنسین جنگلی ". مهندس جنگل ۴. اکولوژیست ۱۹- کثرت سازمان های مرتبط با جنگل داری در کدام کشور بیانگر گسترش عملیات جنگل داری است؟
۱. چین ۲. ایران ". روسیه ۴. استرالیا ۲۰- کدام یک از مکان های زیر فاقد بنگاه جنگلی است؟
UŠLY1 . У ۱. تاسمانی
Prince Edward so;- : * روسیه ."
い・い・ハ・Y・Y%管め
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی
روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۵
۲۱- چرا خط کش BillIIIOTC وسیله دقیقی برای اندازه گیری نیست؟ ۱. زیرا تنظیم فاصله چشم تا درخت در حد ۲۵ اینچ مشکل است. ۲. زیرا برای اندازه گیری قطر برابر سینه در کلاسه های قطری ۱ اینچ و ۲ اینچ مناسب نیست. ۳. زیرا نیاز به افراد با مهارت کافی برای اندازه گیری دارد.
۴. زیرا نیازمند وقت و زمان بسیار برای اندازه گیری است.
۲۲- در کدام یک از شرایط زیر فاصله افقی، معیار کار، در اندازه گیری ارتفاع درخت است؟
۱. زمانی که اندازه گیر بالای نوک یا پایین پای درخت باشد. ۲. زمانی که درختان روی سطح مسطح قرار داشته باشند. ۳. زمانی که درخت روی شیب قرار داشته باشد. ۴. زمانی که اندازه گیر بین نوک و پای درخت باشد.
۲۳- شاخه های پیرامونی در برآورد سن کدام درختان کاربرد دارد؟
۱. سن درختان کوچک مخصوصاً پهن برگان ۲. سن درختان بزرگ مخصوصاً پهن برگان
t r
سن درختان بزرگ مخصوصاً سوزنی برگان سن درختان کوچک مخصوصاً سوزنی برگان ۲۴- مالک ، خریدار و فروشنده چوب درختان جنگلی با کدام یک از موارد زیر سروکار دارد؟ ۱. ارتفاع درختان جنگلی ۲. داده های حجمی بر حسب متر مکعب ۳. قطر درختان جنگلی ۴. تعداد درختان جنگلی ۲۵- بن بری در عمق و محل مناسب باعت چه چیزی می شود؟ ۱. استفاده بهینه از چوب ۲. تضمین جهت مناسب و دلخواه افتادن درختان ۳. سهولت قطع درخت ۲. سرعت پیدایش نهال جدید از محل قطع ۲۶- کدام یک از ماشین آلات قطع مکانیکی درختان زیر می تواند درخت را بریده و به قطعات ۶ فوتی تقسیم نماید؟ *DW : * Shear . Y. Feler Buncher . Y Bushcombine . ۲۷- امروزه رایج ترین شیوه حمل و نقل گرده بینه ها چیست؟
۱. راه آهن ۲. چرخابالی ۰۳ کشتی ۴. کامیون
い・い・ハ・Y・Y%管め
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :