نمونه سوال درس آمار استنباطی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار استنباطی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : آمار استنباطی، آمار استنباطی
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (روانشناسی عمومی )، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۰۵ - . آموزش محیطزیست) ץץ..ץ זו
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدام مورد صحیح است؟ ۱. اگر هر قدر تعداد آزمایش کمتر باشد، احتمال تقریب بیشتر است. ۲. احتمال شیر یا خط آمدن در پرتاب سکه ۰/۷۵ است. ۳. اگر تعداد آزمایشات به سمت بی نهایت برود تفاضل احتمال نظری و تجربی به صفر نزدیکتر می شود. 3
6 احتمالا آمدن عدد ۳ در پرتاب یک تاس برابراست با
۲- در صورتیکه بدانیم از ۸ مهره قرمز رنگ ۳ تای آن فلزی و از ۷ مهره آبی رنگ ۲ تای آن فلزی و بقیه مهره ها چوبی هستند، احتمال پیشامد چوبی یا آبی برابر است با:
10 : * 5 Y 7 .x 12 . )
15 15 15 15
۳- به نظر شما از بین هشت نفر بازیکن شطرنج چند تیم چهار نفری می توان تشکیل داد؟
ү. , t *A . Y. Δ2 . Υ YY . )
۴- با عنایت به فرمول توزیع دو جمله ای. احتمال رو شدن ۵ شیر را در ۷ پرتاب برابر است با:
42 t 21 .v 21 y 42 64 128 64 128
۵- در کدام حالت منحنی توزیع دو جمله ای کجی منفی دارد؟
η = oο. " р , q=0 r p-q Y poq . ) ۶- در کدام روش نمونه گیری انتخاب هر عضو مستقل از سایر اعضا نیست؟
۱. تصادفی ۲. تصادفی منظم ۳. تصادفی طبقه ای ". خوشه ای ۷- اگر در یک نمونه ۶۴ نفری خطای استاندارد میانگین برابر یک شود انحراف استاندارد کدام گزینه زیر خواهد شد؟
%や . f \ . Y. * . Y 人.1
የጳጳ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۸
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آمار استنباطی، آمار استنباطی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) روانشناسی (چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۰۵ - . آموزش محیطزیست ץץ..ץ זו
۸- فرضی خلاف در کدام گزینه آمده است؟
۱. بین میانگین محاسبه شده نمونه اول با میانگین نمونه دوم تفاوتی وجود ندارد. ۲. تفاوت معنی داری بین دو متغیر از لحاظ آماری وجود ندارد. ۳. تفاوتهای مشاهده شده بین دو متغیر ناشی از خطای نمونه گیری می باشد.
آ، بین میانگین محاسبه شده نمونه با میانگین جامعه تفاوت وجود دارد.
۹- هرچه حجم نمونه افزایش یابد:
۱. ارتکاب به خطای نوع اول کمتر می شود. آن تاثیر متغیر مستقل بر وابسته بیشتر می شود. ۳. خطای نوع دوم کاهش می یابد. ۲. احتمال خطای نوع دوم بیشتر خواهد شد.
۱۰- اگر فرضیه پژوهشگر جهت دار باشد بنابراین: ۱. فرض خلاف یک دامنه است. ۲. فرض صفر نیز جهت دار خواهد شد. ۳.ف ضر به هشده دامنه باشد. اثر صای پژوهشی دو می :
۴. تصمیم درباره جهت دار یا بدون جهت بودن فرضیه نامشخص است.
۱۱- شکل توزیع طبیعی به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. میانگین و انحراف استاندار ۲. میانگین ۳. حجم نمونه ۴. انحراف استاندارد
۱۲- در منحنی طبیعی Z سطح سمت چپ یک نمره خاصی و چه چیزی را نشان می دهد؟
۰۱ فراوانی نمره ۰۲ فراوانی نسبی تراکمی نمره ۳. سطح میانگین نمره ۴. هرسه مورد
۱۳- کدام مورد صحیح نیست؟ ۱. هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد خطای استاندارد میانگین کوچکتر است.
هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد خطای نمونه گیری بیشتر می شود.
۳. هرچه حجم نمونه ها بیشتر باشد توزیع میانگین های نمونه ها به توزیع طبیعی نزدیکتر می شود.
۲. خطای استاندارد میانگین؛ همان انحراف استاندارد توزیع میانگین های نمونه ها است.
\•\•|\•\•የጳጳ
صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آمار استنباطی، آمار استنباطی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) روانشناسی (چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۰۵ - . آموزش محیطزیست ץץ..ץ זו
۱۴- اگر در بین ۳۶ نفر انحراف استاندارد برابر ۱۲ و میانگین قد ۱۴۰ سانتیمتر باشد میانگین واقعی جامعه را در سطح الفا برابر با ۰/۰۵ = برآورد کنید:
\ {Ysay \*2]. A . Y. \ {YISA-\YYYY . Y. \ { \1ጻፉ_ \\\|. † . ' Yー/AYーいやY/め人 。い
۱۵- در کدام درجه آزادی زیر شکل t به Z نزدیکتر و شبیه تر است؟
2 . . Y. \ . . Y. \ \ . . Y Y○ .い
۱۶- چنانچه خطای استاندارد میانگین ۲۵ نفر دانشجو برابر ۳ باشد و میانگین هوشابهر آنان ۱۲۵ شود مقدار t حاصله از تفاوت میانگین نمونه مورد نظر را با میانگین جامعه دانشجویان با میانگین ۱۲۰ و انحراف استاندارد ۱۵ برابر کدام گزینه زیر است؟
ャハ% f γ/22. Υ Υ/ΔΛ. Υ \/१> . )
۱۷- اگر بخواهیم تفاوت میانگین نمرات بین دو گروه دانشجوی شهرستانی و تهرانی را مقایسه کنیم کدام روش زیر را پیشنهاد می کنید؟ ۱. ] تک نمونه Z . Y ۰۳] همبسته ۴. ] مستق ۱۸- در صورتیکه مقدار t حاصله در دو گروه ده نفری که با یکدیگر همتراز شده اند برابر ۲/۱۷ باشد با استفاده از جدول t (دو دامنه ۰/۰۵ ) کدام نتیجه زیر صحیح می باشد؟ ۱. فرضی صفر رد شود. ۲. تفاوت ملاحظه شده شانسی است.
۳. تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد. ۴. فرضی پژوهش تائید می شود.
۱۹- واریانس کل در جدول زیر کدام گزینه است؟
A B C Y2 \. f \f \ . 2 W . \ זו \. \. \. A \. \Y \ Y. t 人).* \ YY Y १2 . " የጳጳ•\•\|•\•\ نیمسال دوم )?– .Woo - صفحه ۳ از ۸


***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آمار استنباطی، آمار استنباطی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چندبخشی، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) روانشناسی (چند بخشی ) ۱۱۱۷۰۰۵ - . آموزش محیطزیست ץץ..ץ זו
۲۰- واریانس خطا در جدول سوال قبل برابر کدام گزینه است؟
\; . ." १%> . Y SY . )
۲۱- میانگین مجذورات بین گروهی در جدول سوالی ۱۰ برابر کدام گزینه زیر است؟ 人.* \; . ." SY Y Y・ 。い ۲۲- با توجه به میزان f حاصله از جدول سوال ۱۰ و مقایسه آن با f (جدول پیوست) کدام نتیجه صحیح است؟ ۱. مدارک کافی برای رد فرضی صفر دراختیار نیست. ۲. تفاوت ملاحظه شده از لحاظ آماری معنی دار است. ۳. تفاوت بین سه گروه تصادفی وشانسی است. آفرض پژوهش تایید نمی شود. ۲۳- چنانچه مقدار f در سه گروه چهار نفری برابر ۵ و میانگین مجموع مجذورات بین گروهی برابر ۱۵ باشد مجموع مجذورات درون گروهی برابر کدام گزینه زیر است؟ үү . t \ Y . Y. A Y * . ) ۲۴- اگر در سه گروه پنج نفری میانگین مجذورات درون گروهی برابر ۱۰ باشد، خطای معیار آماره چند می شود؟ ャ. f ./22 . " \|\ \ . Y ·/人).\ ۲۵- پژوهشگری علاقه مند است نگرش افراد را به مساله ازدواج بررسی نماید لذا آنها را در سه گروه مخالف بی تفاوت و موافق دسته بندی می نماید کدام روش آماری را برای او مناسب می دانید؟ ۱. تحلیل واریانس ۰۲خی دو ۳. توکی ۴. شفه
۲۶- اطلاعات قبلی نشان می دهد که قبولی پسران به دختران در کنکور ریاضی ۷۰ به ۳۰ است لذا محققی از بین ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی ملاحظه کرد که ۱۲۰ نفر پسر و ۸۰ نفر دختر پذیرفته شده اند فراوانی مورد انتظار پسران برابر کدام گزینه
زیر است؟ ۱. ۱۲۰ نفر ۲. ۶۰ نفر ۳. ۱۳۰ نفر ۴. ۱۴۰ نفر ۲۷- آزمون نیکویی برازش برای جدول زیر برابر است با: مجرد متاهل مطلقه بیو۵ \. Y. Y'. Y. YA . f γ/Δ . Υ YN . Y ·/人.1 ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۹۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :