نمونه سوال درس جنین شناسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنین شناسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جنین شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی)، زیست شناسی (علوم جانوری )۱۱۱۲۰۴۶
۱- کدامیک از دانشمندان زیر برای اولین بار پدیده لقاح مصنوعی در ماهی قزل آلا را انجام داد؟ ۱. مالپیگی ۰۲ ژاکوبی ۳. ولف ۴. اسپالانزانی ۲- منظور از اجسام بار(Darr DOdieS) در سلولهای تمایز یافته چیست؟ ۱. کروماتین جنسی ۰۲ نوارهای کروموزومی ۳. جایگاه های ژنی ۴. بخشی متراکم DNA ۳- تقارن شعاعی در کدامیک از موجودات زیر دیده میشود ؟
۱. کیسه تنان ۲. شانه داران ۳. خارپوستان f بند پايان
۴- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سلولهای سرتولی صحیح نمی باشد؟ ۱. بعد از تمایز تقسیم سلولی انجام نمی دهند. ۲. در تولید و تغییر آندروژن ها نقش دارند. ۳. در تغذیه و نگهداری اسپرم دخالت دارند. ۲. در برابر گرما وسموم و اشعه یونیزه کننده حساسند. ۵- کدام هورمون در شکفتن فولیکول گرا آف تخمدان نقش عمده ای را بر عهده دارد؟
۱. هورمون LH ۲. هورمون GSH ". هورمون FSH ". هورمون LTH
۶- بر اساس توزیع زرده ی تخمک ، تخمک دوزیستان در کرام گروه قرار میگیرد؟ ۱. تخمکهای کم زرده ۲. تخمکهای متوسط زرده ۳. تخمکهای مرکز زرده ۴. تخمکهای پر زرده ۷- ساختار یک فولیکول گرا آف رسیده از خارج به داخل چگونه است ؟ ۱. بافت پیوندی خارجی - بافت پیوندی داخلی -حفره فولیکولی - لایه دانه دار-لایه تاجی شعاعی - منطقه شفاف - اووسیت اولیه ۲. بافت پیوندی خارجی -بافت پیوندی داخلی - لایه دانه دار-لایه تاجی شعاعی - منطقه شفاف - حفره فولیکولی - اووسیت اولیه ۳. بافت پیوندی خارجی -بافت پیوندی داخلی - لایه دانه دار- حفره فولیکولی - لایه تاجی شعاعی - منطقه شفاف - اووسیت اولیه ۲. بافت پیوندی خارجی -بافت پیوندی داخلی - لایه دانه دار-منطقه شفاف - لایه تاجی شعاعی - حفره فولیکولی - اووسیت اولیه ۸- نقش آندرو گامون II در پدیده لقاح چیست؟
۱. فعال سازی تخمک ۲. کاهش فعالیت تخمک ۳. فعال سازی اسپرم ۴. کاهش فعالیت اسپرم
γ.γ./Υ. γ. γ4 γγ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . : کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : جنین شناسی
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی)، زیست شناسی (علوم جانوری )۱۱۱۲۰۴۶
۹- کدامیک از گزینه های زیر طبق نظریه بالفور(Balf Ore) صحیح است؟ ۱. هرچه زرده سلولی کمتر اندازه بلاستومرهای حاصل کوچکتر است. ۲. هرچه زرده سلولی کمتر سرعت تکثیر کمتر است. ۳. هرچه زرده سلولی کمتر اندازه بلاستومرهای حاصل بزرگتر است.
۲. هرچه زرده سلول کمتر سرعت تکثیر بیشتر است.
۱۰- نوع بلاستولا در کرمهای نواری کدام است؟
۱. بلاستولا ی توخالی ٠٢ بلاستولاى توپر " بلاستولای قرصی آ، بلاستولای محیطی
۱۱- آمفیو کسوسی از دیدگاه جنین شناسی چگونه است؟ ۱. یک منفذی و اپی نورین آ ، دومنفذی و اپی نورین
۳۔ یک منفذی واپی تلیو نورین ۴ - دو منفذی واپی تلیونورین ۱۲- اولین حرکات گاسترولایی در جنین توتیا توسط کدام سلولها انجام می پذیرد؟ ۱. میکرومرهای قطب جانوری ۲. ماکرومرهای قطب جانوری
۰۳ میکرومرهای قطب گیاهی ۴. ماکرومرهای قطب گیاهی
۱۳- در دوزیستان محل خروج اولین گویچه قطبی کجاست ؟
۱. لکه بلوغ ۲. هلالی خاکستری ۳. گذرگاه عبور ۴. گذرگاه نفوذ ۱۴- منشاء سومیتها در جنین قورباغه کدام بخشی است ؟
۱. سوماتوپلورا ۲. اسپلانکنوپلورا ۳۔ اپی میر ۴. اسکلروتوم ۱۵- بوجود آمدن حباب های بینایی و شنوایی در کدام مرحله ی لاروی قورباغه صورت می گیرد ؟
۱. لارو ۵ میلی متری ۲. لارو ۳ میلی متری ۳. لارو ۱۰ میلی متری ۴. لارو ۷ میلی متری ۱۶- کدام جفت از قوس های آئورتی در ساختار آبششهای خارجی قورباغه شرکت میکنند؟
۱. قوسهای ۱ و ۲ ۲. قوسهای ۳ و ۴ ۳. قوسهای ۴ و ۵ ۴. قوسهای ۵ و ۶ ۱۷- کدامیک از بخش های زیر در قورباغه منشا آندودرمی دارد ؟
۱ . ماهیچه های چشم ۲۔ تیموس
۳. گوش داخلی ۴. سلولهای رنگدانه دار پوست
γ.γ./Υ. γ. γ4 γγ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنین شناسی رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی)، زیست شناسی (علوم جانوری )۱۱۱۲۰۴۶
۱۸- کدامیک از گزینه های زیر در مورد تقارن یابی و چرخش تخم در جنین شناسی جوجه صحیح نمی باشد؟
۱. شالاز طرف نوک باریک ، راست گرد است.
آن در حالت طبیعی تخم از طرف نوک باریک به پایین نزول می کند.
۲. در حالت طبیعی تخمگذاری محور طولی بدن جنین بر محور طولی تخم عمود است.
۲. انتهای پهن زیر اتاقک هوا همیشه بطرف بالا قرار میگیرد. ۱۹- مشخصه جنین جوجه در ۱۸ ساعت پس از انکوباسیون کدام است؟
۱. تشکیل سومیتها ۲. ایجاد ساختار قله مانند در منطقه شفاف
۳. تشکیل گره هنسن ۰۴ بوجود آمدن زائده سری ۲۰- ظاهر شدن شکاف های حلقی یا آبششی مهمترین رویداد کدام جنین جوجه است ؟
۱. جنین ۳۳ ساعته ۲. جنین ۴۸ ساعته ۳. جنین ۷۲ ساعته ۴. جنین ۹۶ ساعته ۲۱- کدامیک از پرده های جنینی جوجه با جذب آب از سفیده آب بدن جنین را تامین می کند؟
۱. کوریون ۲. الانتوئیسی ۰۳ کیسه زرده ۴. آمنیون ۲۲- کدامیک از انحرافات کروموزومی زیر مربوط به کروموزوم های جنسی می باشد ؟
۱. سندروم فریاد خشن ۲. سندروم فریاد گربه ". سندروم داون ۴. سندروم ترنر ۲۳- کدامیک از وقایع زیر در روز نهم بارداری جنین انسان مشاهده می گردد؟
۱. تشکیل حفره آمنیوتیک ۲. لانه گزینی جنین در رحم
۳. توسعه سیتوترفوبلاست ۴. تحلیل کیسه زرده اولیه የf– پیوستن حفره های دهانی و بینی و مشخصی شدن انگشتان دستها مربوط به کدام هفته ی بارداری جنین انسان میشود ؟
) ... هفته ی پنجم Y. هفته ی ششم .Y . هفته ی هفتم f هفته ی هشتم
۲۵- کدامیک از پرده های جنینی در عمل خونسازی جنین انسان نقش دارد؟
۱. کیسه زرده ٠٢ کوريون ۳. الانتوئیسی ۴. آمنیون Y2— جفت در کدام یک از جانوران زیر از نوع صفحه ای شکل است؟ ۱. اسب ۲. گاو ۳. خوک ۴. میمون
صفحه ۳ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ.γ./Υ. γ. γ4 γγ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنین شناسی رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (عمومی)، زیست شناسی (علوم گیاهی)، زیست شناسی (علوم جانوری )۱۱۱۲۰۴۶ ۲۷- پیوندی که در طی آن بافت جنینی یک گونه وزغ به جنین یک گونه وزغ دیگر پیوند زده شود چه نام دارد ؟
۱. پیوند اتوپلاستیک ٠٢ پيوند هوموپلاستيک ۰۳ پیوند زنوپلاستیک ۰۴ پیوند هتروپلاستیک
۲۸- میتوکندری های مارپیچی در کدام بخشی از اسپرماتوزوئید قرار دارند ؟
۱. ناحیه ی سر ۲. قطعه ی اصلی ۳. قطعه ی میانی ۴. قطعه ی انتهایی ۲۹- ناهنجاری بدشکلی در گوشی به دنبال مصرف کدامیک از ترکیبات زیر توسط مادران باردار است؟
۱. دی فنیل هیدانتونین ۲. تری متادیون ۳. دیازپام ۰۴ اکتینومایسین D ۳۰- استفاده از کدامیک از مواد زیر منجر به تشکیل آندودرم و آر کنترون در خارج از بدن جنین توتیای دریایی می گردد؟
۱. اسید رتینوئیک ۲. پتاسیم ۳. نمکهای لیتیوم ۴۔ کلسیم
γ.γ./Υ. γ. γ4 γγ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :