نمونه سوال درس اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۵ ۱- وجه تمایز جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی کدام است ؟ ۱. جامعه شناسی به عوامل اجتماعی رفتار گروهی معطوف است ۲. روان شناسی اجتماعی به اثرات گروه بر روی فرد توجه دارد ۳. جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی به یک مفهوم هستند ۴. گزینه الف و با ۲- نخستین روان شناسی اجتماعی که اصول اساسی متقاعد سازی را مطرح کرد که بود؟ ۱. افلاطون ۲. ارسطو ۲. ويلهلم وونت ٠٢ نورمن تريپلت ۳- کدام دانشمند زیر توجه انسان را به مسئله طبیعت نخستین جلب کرد؟ ۱. فروید ۲. تریپلت ٠٢ روسو ۴. هابز
۴- چهارچوبی است که مجموعه ای از قوانین علمی را که به شکلی نظام دار با یکدیگر در ارتباط هستند در بر می گیرد.
۱. فرضیه ۲. تحقیق ۳. نظریه ۴. کنترل اثرات رویدادها ۵- کدام دسته از نظریات روان شناسی اجتماعی زیر دستورالعملهای مشابه رویکرد محرک و پاسخ را استفاده می کند؟
۱. تبادل اجتماعی ۲. شناختی ۳. میدانی ۴. گشتالت ۶- بنیادی ترین اصطلاحی که در نظریه میدانی به کار می رود کدام است ؟
۱. اینجا و اکنون ۲. موقعیت اجتماعی
۳. فضای زندگی ۴. ترمیم یا نیکویی برازاندن ۷- وقتی شخصی چند نقاشی را به طور همزمان داراست اتفاق می افتد؟
۱. انتظارات نقشی ۲. تنوع نقشی ۳. تضاد نقشی " تعارض نقش ۸- به مجموعه ای از افراد که با یکدیگر در تعامل نیستند چه گفته می شود ؟
۱. گروه ۲. تاثیر اجتماعی ۳. انبوهه ۴. نفوذ اجتماعی
۹- حضور صرف افراد در عملکرد چه تاثیری دارد؟
۱. آسان سازی اجتماعی ۲. بازداری اجتماعی ۳. تغییر سطح عملکرد ۴. الف و ب صحیح است
Y.). ().).Y.)?\A صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۵ ۱۰- تاثیر و نفوذ تماشاچیان به کدام یک از عوامل بستگی دارد ؟
۱. تعداد افراد تماشاچی ۲. نیرومندی افراد تماشاچی
۳. بلاواسطه بودن تماشاچیان .Y . همه موارد ۱۱- یک ویژگی گروه که در آن نیروهای اعمال شده بر اعضا برای ماندن در گروه بیش از کل نیروهایی است که می کوشد آنها را
به ترک گروه وادار کند چه نامیده می شود؟
۰۱ پویایی گروہ ۲. انسجام گروه ۳. جو عاطفی گروه ۰۴ عملکرد گروه
۱۲- در نظریه هاولند سه متغیر مهم دریادگیری و تغییر نگرش هاکدامند؟
۱. توچه - ادراک - پذیرش ۲. محرک -زمینه - توجه
۳. محرک –پاسخ -پاداش آن پاسخ - پاداش - پذیرش
۱۳- این نظریه که مطالب سانسور شده جذابیت بیشتری برای خوانندگان پیدا می کند چه نام دارد و توسط چه کسی مطرح شده
است؟ ۱. هیلز -از دست دادن کنترل ۲. راتر - منبع کنترل ۳. برم - عکس العمل ۴. آزبورن - بارش مغزی
۱۴- وقتی تعدادی از موقعیتها می توانند توهم عدم توانایی ایجاد کنند به چه مفهومی اشاره دارد ؟ ۱. درماندگی آموخته شده ۰۲ وابستگی خود القایی ۲. اصل ناوابستگی ۴. هر سه مورد ۱۵- کدام نظریه به اثر بخشی بودن رهبر در جنبه های مختلف موقعیت گروهی اشاره دارد ۱. نظریه بزرگمرد در رهبری ۲. نظریه جبر اجتماعی و روح زمان ۳. الف و با ۴. نظریه اقتضایی ۱۶- آزمایشی که توسط استانلی میلگرام صورت گرفت به ریشه یابی و تجزیه و تحلیل چه موضوعی پرداخته است ؟ ۰۱ وجود سرمشق و الگو ۲. حافظه و یادگیری ۳. اطاعت و فرمانبرداری ۰۴ به دام انداختن آزمودنی ۱۷- کدام یک به اعتقاد اتکینسون و همکاران از عوامل مهم اطاعت نمی باشند؟ ۱. نظارت ۲. وجود ضربه گیر های مختلف
۳. تاثیر قدرت و ایدئولوژی مسلط ۴. وضعیت قربانی
Y.). ().).Y.)?\A صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۵
۱۸- در کدام روش های تحقیق به دلیل به دست آوردن اطلاعات از محیط طبیعی قابلیت تعمیم زیادی وجود دارد ؟
۴. تحقیق آزمایشگاهی
۱. تحقیق میدانی ۲. تحقیق زمینه یابی ۳. تحقیق آرشیوی ۱۹- کدامیک از علل بی تفاوتی نسبت به شرکت در یک موقعیت اضطراری می باشد؟
۱ . ماهیت موقعیت اضطراری ۲. حالات فرد ناظر ۳. جوامع ساده یا پیچیده ۴. هر سه مورد
۲۰- نظریه روانکاوی رشد اخلاق را در کودکان نتیجه کدام فرایند در ایجاد وجدان یا فراخود می داند ؟
۱. همانند سازی ۰۲ واقع نگری اخلاقی ۳. عینی گرایی ۴. هیچکدام
۲۱- از دیدگاه پیاژه یکی از مهمترین عواملی است که به کودک برای عبور از مرحله متابعت به مرحله استقلال اخلاقی کمک می
کند. ۱. همانند سازی با همسالان ۲. بازی کردن با همسالان ۳. آموزش اخلاق ۴. واقع نگری
۲۲- کلبرگ هدف آموزش اخلاق را در چه می داند؟
۳. آموزشهای مدرسه ای ۴. تحریک گام بعدی رشد ۲۳- محققان معروف به گروه ییل پرخاشگری را ناشی از کدام می دانند؟
۱. تحریک الکتریکی مغز ۲. ناکامی
۳. منشا اجتماعی ۴ - دشمنی فطری
۲۴- این که محیط نگرشی که شخصی را احاطه کرده است اثری تعیین کننده و قطعی بر شکل گیری نگرشهای او دارد ، توسط چه پژوهشگری بیان شد
۱. آلپورت ۲. بالاکی ۳. نایمی ۴. نیوکام ۲۵- مشهورترین و مهم ترین نمونه از الگوهای هماهنگی کدام گزینه می باشد؟ ۱. ناهماهنگی شناختی ۲. قضاوت اجتماعی ۳. ماهیتی ۴. فرهنگی
صفحه ۳ از ۴
Y.). ().).Y.)?\A نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۵
۲۶- کدامیک از این الگوها از این اندیشه طرفداری می کند که شخصی نگرشهایی را در خود شکل می دهد که حداکثر سود را
برای او در بر داشته باشند؟
۱. الگوی شرطی شدن و تقویت ۲. الگوی مشوقها و تعارضی
۳. الگوی هماهنگی شناختی ۴. هر سه مورد ۲۷- کدامیک از الگوهای شناختی تغییر نگرشی است؟
۱. قضاوت اجتماعی ۲. هماهنگی شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. گزینه الف و با ۲۸- از نگاه نظریه پردازان انگیزشی کنترل رفتار پرخاشگرانه باید از چه طریق صورت گیرد؟
۱. فرافکنی آن همانند سازی ۰۳ رشد فراخود ۴. پالایشی ۲۹- مقیاسهای ترستون و لیکرات بیشتر کدام جز نگرشی را می سنجند؟
۱. شناختی ۲. شناختی و احساسی ۳. آمادگی برای عمل آ، احساسی
۳۰- در کدام خط مشی فرض بر آن است که مردم باهوش و عقلایی هستند اما در عین حال در محدوده فرهنگ خاص خود
محصور ند؟ ۱. عقلایی - تجربی ۲. هنجاری-بازآموزی ۳. قهری - اجباری ۴. ارزیابی پژوهی Y.). ().).Y.)?\A نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :