نمونه سوال درس اکوتوریسم نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اکوتوریسم نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اکوتوریسم
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۷
۱- کانو و کایاک مربوط به کدام تفریحات اکوتوریسم است ؟
۱. کوهنوردی ۲. تفریحات هوایی ۳. مشاهده حیات وحش ۴. تفریحات آبی
۲- به منظور ایجاد درآمدزایی با استفاده از صنعت اکوتوریسم، کدامیک از موارد ذیل از اهمیت کمتری برخوردار است؟
۱. دریافت ورودیه ۰۲ واگذاری امتیاز به بخش خصوصی
۰۳ دریافت کمک و اعانه ۴. جمع آوری و فروش گونههای گیاهی و جانوری
۳- چرا افراد بومی به راحتی می توانند به عنوان راهنمایان محلی با اکوتوریست ها همکاری نمایند؟
۱. منابع اطلاعاتی خوبی دارند. ۲. زبان گردشگران را به خوبی می دانند.
۳. به کارگیری آنها نیاز به هزینه بالایی ندارد. آن از سطح سواد بالایی برخوردار هستند.
۴- مهمترین مانعی که در بین جوامع محلی جهت رونق اشتغال زایی از طریق صنعت اکوتوریسم وجود دارد چیست؟
۱. گرفتن مالیات ۲. نیاز به آموزش
۳. برقراری تعرفه های گمرک ۲. رشد اکوتوریسم در سراسر کشور
۵- مهمترین عاملی که گردشگران را تشویق می کند تا با محیط رفتار مناسبی داشته و اثرات منفی گردشگری کاهش یابد
جیست؟ ۱. تخفیف در دریافت ورودیه ۰۲قدر دانی ۳. عدم دریافت ورودیه ۴. آموزش زیست محیطی
۶- کدام مورد جزء تفریحات پر تحرک فیزیکی در اکوتوریسم است؟ ۱ . ماهیگیری ۲. شکار تفریحی ۳. تماشای حیات وحش ۲. غار پیمایی
۷- بر اساس مطالعات جامعه اکوتوریسم ترکیب جنسی اکوتوریست ها بیشتر بر چه اساسی است؟
۵۰۰۱ درصد زنان، ۵۰ درصد مردان ۶۰۰۲ درصد مردان، ۴۰ درصد زنان
۱۰۰۳ درصد زنان، ۹۰ درصد مردان ۳۰۰۴ درصد زنان، ۷۰ درصد مردان
۸- بر اساس مطالعات جامعه اکوتوریسم متوسط زمان اقامت بیشتر گردشگران در طبیعت چقدر است؟
۱. ۲ تا ۳ روز ۲. ۳ تا ۵ روز ۳. ۸ تا ۱۴ روز ۴. ۱۵ تا ۲۰ روز
い・い・ハ・Y・Y・AY%
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اکوتوریسم
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۷
۹- مهمترین پایه برنامه اکوتوریستی چیست؟ ۱. مشارکت جوامع محلی ۲. مالکیت و اداره تاسیسات گردشگری ۳. انتفاع جامعه میزبان ۴. رونق بازارچه های محلی ۱۰- توسعه اکوتوریسم در یک منطقه در چه صورت توسعه پایدار است؟ ۱. برآوردن نیازهای فعلی گردشگران و حفظ منابع جهت آیندگان ۲. استفاده اقتصادی حداکثری از طبیعت جهت اکوتوریسم تبلیغ جهت رونق صنعت اکوتوریسم توسعه بیش از حد اکوتوریسم ۱۱- در ارتباط با کدهای اخلاقی گردشگری کدام مورد نادرست است؟ ۱. کدهای اخلاقی را نمی توان قانون به شمار آورد. ۲. ضمانت اجرایی شدن کدهای اخلاقی به گردشگران ارتباطی ندارد. ۳. در پذیرش کدهای اخلاقی زور و اجبار کارساز نیست. ۲. کدهای اخلاقی تنها منحصر به گردشگری نیستند. ۱۲- اولین کشور توریست پذیر دنیا در سال ۲۰۰۹ از نظر تعداد گردشگر کدام است؟ ۱. امریکا ۲. فرانسه ۲. چين ۴. هلند ۱۳- کدام کشور با استفاده از اتحادیه ملی منازل روستایی صنعت اکوتوریسم خود را رونق داد؟ ۱. ایران ۲. هند ۳. فرانسه ۴. امریکا ۱۴- اولین کشور توریست پذیر دنیا در سال ۲۰۰۹ از نظر جذب درآمد حاصل از رونق صنعت گردشگری کدام است؟ ۱. ترکیه ۲. کنیا ۳. امریکا ۴. فرانسه ۱۵- برنامه های (گام آهسته) و ترویج برنامه های ملی (ترک منطقه بدون آثار تخریبی) جهت مدیریت اکوتوریسم در کدام کشور
۱. ترکیه ۲. کنیا ۳. امریکا ۴. فرانسه
い・い・ハ・Y・Y・AY%
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اکوتوریسم رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۷ ۱۶- یکی از نقاط ضعف صنعت اکوتوریسم در کشور ترکیه چیست؟
۱. ناتوانی بسیاری از مردم جهت صحبت کردن به زبان آلمانی
۲. برنامه ریزی جهت گردشگران سنین میانی و پایین
۳. کمبود منابع و چشم اندازهای طبیعی
۴. فقدان مهارت های مدیریتی در صنعت گردشگری ۱۷- در حال حاضر کشور ایران چه درصدی از درآمد صنعت گردشگری دنیا را داراست؟
۱. ۱۲ درصد ۶.۲ درصد ۳.۳ درصد ۴. کمتر از ۱ درصد ۱۸- دهکده توریستی ماسوله در کدام استان قرار دارد؟
۱. مازندران ۲. گیلان ۳. گلستان ۲. اصفهان ۱۹- آبشارهای گنج نامه و الوند از جاذبه های توریستی کدام استان است؟ ۱. همدان ۲. ایلام ۳. فارسی ۰۴قزوین ۲۰- مسجد و تکیه امیر چقماق از اماکن گردشگری کدام استان است؟
۱. یزد ۲. اصفهان ٠٢ لرستان ۴. کرمان ۲۱- لوژ سواری جزء کدامیک از جاذبه های اکوتوریستی ایران است؟
۱. ورزشهای ساحلی و آبی آ، ورزشهای زمستانی
۳. بیابان گردی ۲. دامنه نوردی ۲۲- کواج نشینان بلوج در چه منطقه ای از ایران ساکنند؟
۱. شمال شرق ۰۲ جنوب شرق ۲. مرکزی ۴۔ جنوب غرب ۲۳- مهمترین استفاده گردشگری از مناطق اکوتوریستی (آبعلی - شمشک - دیزین و توچال) در حال حاضر چیست؟
۱. قایق رانی ۰۲ پیست اسکی ۳. توریسم کوچ ٠٢ غار نوردى ۲۴- اغلب چشمه های آبگرم ایران در کدام منطقه قرار دارند؟
۱. دامنه های رشته کوه البرز ۲. دریاچه ارومیه
۳. دامنه های تفتان ۴. شاندیز مشهد
い・い・ハ・Y・Y・AY%
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اکوتوریسم رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۷
۲۵- بر اساسی پیش بینی سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۰ چند درصد از گردشگران را اکوتوریستها تشکیل می دهند؟
۱. ۷۵ درصد ۲. ۴۵ درصد ۳. ۵۰ درصد ۴. ۳۰ درصد
Y2— واژه لاتین اکوتوریسم کدام است؟ ecological tourism . Y tourism ecological . )
biological tourism . * tourism biological Y ۲۷- کدامیک از مناطق ذیلی از اهداف صنعت اکوتوریسم نیست؟
۱. غار پیمایی ۲. کاوش های زمین شناسی
r
‘‘ موج سواری ۴. مشاهده آثار تاریخی
۲۸- کدامیک از موارد ذیل تعریف اکوتوریسم از جنبه اجتماعی است؟
۱. حفاظت از میراث طبیعی - فرهنگی و مذهبی در عرصه های گردشگری ۲. تبادل مثبت فرهنگی بین گردشگران و جوامع محلی ۳. اقتصادی نمودن اکوتوریسم برای سازمان دهندگان آن ۴. حصول نتایج مثبت حفاظتی و حمایتی از اجرای پروژه ها ۲۹- واژه لاتین سازمان جهانی گردشگری کدام است؟
WHO . Y. UNWTO Y UNEP . Y UNDP . )
۳۰- مهمترن عامل استفاده از جاذبه های اکوتورستی ایران در تمام فصول چه می باشد؟
۱. وجود سواحل مرجانی ۰۲ وجود دریاچه خزر ۳. تنوع پوشش گیاهی ۴۔ تنوع اقلیمی
い・い・ハ・Y・Y・AY%
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :