نمونه سوال درس فیزیولوژِی گیاهان زراعی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیولوژِی گیاهان زراعی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸
۱- از نظر ماده ژنتیکی و کنترل فعالیت ها، کلروپلاست دارای چه ویژگی هایی می باشد؟
۱. کلروپلاست DNA دارد ولی فعالیت های آن توسط DNA موجود در هسته کنترل می شود
۲. کلروپلاست DNA ندارد به همین دلیل فعالیت های آن توسط DNA هسته کنترل میشود
۳. کلروپلاست DNA دارد و فعالیت های آن توسط DNA خود کلروپلاست کنترل می شود
۴. کلروپلاست DNA ندارد و فعالیت های آن توسط DNA موجود در سیتوپلاسم کنترل میشود Y— کدام گزینه نقش گلی اکسیزوم ها را نشان می دهد؟
۱. تبدیل قند به چربی ۲. تبدیل چربی به قند ۳. تبدیل پروتئین به قند ۴. تبدیل قند به پروتئین ۳- فرمول شیمیایی کدام یک از ترکیبات زیر مشابه است؟
۱. گلوکز- گالاکتوز ۲. گلوکز- ریبوز
۳. فروکتوز- دی اکسی ریبوز ۴. گالاکتوز- دی اکسی ریبوز
۴- شکل زیر ساختمان کدام ترکیب را نشان می دهد؟
۱. گلوکز ۲. تری گلیسرید ۳. ساکارز ۴. دی اکسی ریبوز
۵- گرمای ویژه آب یعنی: ۱. مقدار گرمای لازم برای تبدیل یک گرم یخ به یک گرم آب ۲. مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم آب به اندازه یک درجه سانتی گراد ۳. مقدار گرمای لازم برای شکستن پیوندهای هیدروژنی آب
۴. مقدار گرمای لازم برای تبدیل یک گرم آب به بخار
۶- از نظر مصرف انرژی، انتقال آب از طریق آماس و اسمز به ترتیب چگونه است؟
۱. غیر فعالی - فعالی ۲. فعالی - فعالی ۳. فعالی - غیر فعالی ۴ . غیر فعال - غیر فعال
\•\• |\•\•\•ጫለW
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸
۷- وجود املاح معدنی در آوندهای آبکش نشانه چیست؟ ۱. آسیب دیدن آوندهای چوبی و نشت مواد معدنی از آنها ۲. در آوندهای آبکش فقط مواد فتوسنتزی منتقل می شود و مواد معدنی وجود ندارد. ۳. انتقال مجدد مواد از برگها به سمت ریشه ها ۲. انتقال مجدد مواد معدنی از برگهای پیر به برگهای جوان ۸- کدام عنصر در انتقالی ساکارز از غشای سیتوپلاسمی نقش اساسی دارد؟ ۱. سدیم ۲. کلر ۳. کلسیم ۴. پروتون
۹- در صورتی که تعدادی از دانه های یک خوشه گندم حذف شود، وزن هزار دانه و وزن نهایی خوشه به ترتیب چه تغییری خواهد کرد؟
۱. کاهش - کاهشی ۲. کاهشی - افزایشی ۳. افزایشی - افزایشی ۴. افزایش - کاهش ۱۰- کدام گزینه به واکنش آرنون معروف است؟
۱. تولید ATP در میتوکندری ۲. تولید ATP در کلروپلاست
۳. تولید NADPH در کلروپلاست ۴. تجزیه آب در طول واکنش های نوری فتوسنتز ۱۱- برای تثبیت یک مولکول CO2 به کربوهیدرات به ترتیب چند فوتون و چند مولکول ATP نیاز است؟
Y_\ . . ; Q— \ . . Y“ Y_N . Y. ώ-ώ. ۱۲- واکنش های چرخه کلوین با کدام واکنش شروع می شوند؟ ۱. ترکیب CO2 با ریبولوز بی فسفات ۲. ترکیب CO2 با فسفو اینولی پیروات
۳. ترکیب O2 با ریبولوز بی فسفات ۴. ترکیب O2 با فسفو اینولی پیروات
۱۳- تنفسی نوری یعنی: ۱. اکسیداسیون فسفو اینولی پیروات ۲. کربوکسیلاسیون فسفو اینول پیروات
۳. اکسیداسیون ریبولوز بی فسفات ۴. کربوکسیلاسیون ریبولوز بی فسفات
۱۴- الکترون های خارج شده از سیستم نوری دو توسط کدام ماده جایگزین می شوند؟
۱. ستوکروم ۲. سیستم نوری یک ۳. کلروفیلی a ۴. آب
ጫለW•\•\•\| •\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸ CO2 -Wώ در گیاهان CAM در طول شب به چه شکلی ذخیره می شود و PH محل ذخیره چگونه است؟
۱. پیروات- قلیایی ۲. مالات - قلیایی ۳. پیروات - اسیدی ۴. مالات - اسیدی ۱۶- رشد در جلبک کلامیدوموناسی چگونه اندازه گیری می شود؟
۱. اندازه گیری وزن تر ۲. اندازه گیری وزن خشک
۳. اندازه گیری تعداد سلول ۴. اندازه گیری طول سلول ۱۷- مریستم های اولیه:
۱. طرح اولیه ریشه و ساقه را ایجاد می کنند ۲. مسئول رشد قطری گیاهان هستند
۳. همان مریستم های بافت زا هستند ۴. به نام کامبیوم نیز خوانده می شوند
۱۸- در منحنی رشد دانه (شکل زیر) قسمت نزولی زیر محور طولی نشان دهنده ی چیست؟
وزن)
t منحنی رشد دانه در حال رویش ۱ . برگ هنوز به سن بلوغ نرسیده است ۲. مصرف ذخایر دانه ٢. عدم تعادل بين فتوسنتز و تنفس ۲. مواجه شدن گیاهچه با شرایط نامساعد محیطی ۱۹- باز شدن و افقی قرار گرفتن برگها در روز و لوله ای شدن آنها در شب ناشی از کدام جنبش می باشد؟ ۱. نیکتی ناستی ۲. تاکتیسم ۳. سیسموناستی ۴. تیگموناستی ۲۰- به دام افتادن حشرات توسط گیاه دیونه کدام نوع جنبشی را نشان می دهد؟
۱. تیگموناستی ۲. سیسموناستی ۳. تاکتی ۴. تیگو تاکتی
ጫለW•\•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸
۲۱- کدام منحنی الگوی جذب آب توسط بذر را در طول مراحل جوانه زنی نشان می دهد؟
Y ... ) o 3. 3. す。 す。 زمان زمان f .* 3. 2. 1. す。 زمان زمان ۲۲- ساختارهای کولئوپتیل و کولئوریزا در طول جوانه زنی بذر به ترتیب چه نقشی دارند؟ ۱. حفاظتی - تغذیه ای ۲. حفاظتی - حفاظتی ۳. تغذیه ای - تغذیه ای ۴. تغذیه ای - حفاظتی
۲۳- در چه شرایطی گفته می شود بذر در حالت خواب (دورمانسی) قرار گرفته است؟ ۱. بذر قوه زیست خود را از دست داده باشد ۲. بذر قوه زیست خود را حفظ کرده ولی به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب، قادر به جوانه زنی نباشد ۳. بذر برای جوانه زنی نیاز به نور داشته باشد ولی در سایه قرار بگیرد
۲. بذر قوه زیست خود را حفظ کرده باشد ولی حتی اگر در شرایط مناسب قرار بگیرد باز هم جوانه نزند
\•\• |\•\•\•ጫለW
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :