نمونه سوال درس بسکتبال 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس بسکتبال 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۱- هنر بکارگیری آموخته ها به قصد تحقق بخشیدن به هدف نهایی را چه می گویند؟
۱. شناخت ۲. تاکتیک ۳. تکنیک ۴. قابلیت ۲- در زمان بازی دو نیمه بیست دقیقه ای، هر بازیکن پس از انجام چند خطا باید زمین را ترک کند؟
۱ . ۶خطا ۲. ۵خطا ۳. ۷خطا ۴. ۴خطا
۳- کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشد؟ ۱. خطای شخصی ، خطای بازیکنی است که موجب برخورد با حریف در حالت توپ مرده شده است.
۲. بازیکن باید با باز کردن دست های خود، گرفتن، خم کردن بدن، شانه و با استفاده از تاکتیک خشن مانع پیشروی بازیکن مهاجم شود.
۳. جریمه خطای دیسکالیفه دو پرتاب آزاد برای تیم مقابل است.
f در پرتاب آزاد که جریمه خطای فنی بازیکن است، مربی تیم، پرتاب کننده پرتاب آزاد را تعیین می کند.
۴- در چه صورتی تیم بسکتبال باید از دفاع یارگیری استفاده نماید؟
۱. اگر مهاجم از امتیاز قد برخوردار باشد. ۲. هنگامی که تیم مقابل از نظر تکنیک بازی قوی باشد. ۳. اگر تیم مقابل از امتیاز شوت راه دور برخوردار باشد. ۴. هنگامی که تیم قصد دارد روند آهنگ بازی را تغییر دهد.
۵- در کدام یک از حالت های زیر اصطلاحاً توپ می میرد؟ ۱. توپ از خارج زمین به داخل انداخته شود و توسط یکی از بازیکنان داخل زمین لمسی شود. ۲. داور به سوت خود در هنگام زنده بودن بدمد. ۲. داور با توپ وارد منطقه پنالتی، جهت اجرای پرتاب پنالتی شود.
f داور بدون توپ وارد منطقه پنالتی جهت اجرای پرتاب پنالتی شود
۶- هدف از اجرای آزمون تماس خطوط در بسکتبال چیست؟
۱. اندازه گیری شوت بازیکن ۲. اندازه گیری سرعت حرکت بازیکن ۳. اندازه گیری دقت شوت بازیکن ۴. اندازه گیری قدرت شوت
۷- در دفاع های مدرن و تهاجمی چه عاملی از عوامل موفقیت به شمار می رود؟
۱۔ ریسک کردن ۲. کمک در دفاع ۳. حاکمیت بر منطقه ممنوعه f جهت دهی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳
\*\•/\*\•Y• १"
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۸- ابن عسار ت که " افز اسش ، هماهنگ عضلانے ، دو نتسحه تک ا ت حا گ دد ده کدام اصا، ذ را، اشا، ه دا، د؟ این عبار فزایشی هماهنکی عصبی نی در نتیجه تکرار هر مهارت حاصل می گردد به کدام اصلی ذیل اشاره دار
۱. اصلی فراوانی ۲. اصل شدت تمرین
۲. اصل اختصاصی بودن تمرین ۴. اصلی اضافه بار ۹- کدام گزینه مهم ترین امتیاز در ضد حمله است؟
۱. جا ماندن تیم مقابلی آ ، سرعت عمل تیم
۳. تعداد کم مدافع ۲. غافلگیر شدن تیم مقابل ۱۰- بازیکنان حمله برای بر هم زدن سکون و آرایش دفاع از چه مهارتی استفاده می کنند؟
۱. اسپلیت ۲. بلاک در رو ۳. پاس برگشتی ٢. پاس برو يا بده برو ۱۱- در کدام نوع دفاع، مدافع منتظر نمی ماند یک قدم به خواسته های خود نزدیک شود، بلکه با دفاع فشرده و تهاجمی سعی
می کند آرایش حمله را قبل از هرگونه اقدام تاکتیکی بر هم زده و توپ را تصاحب نماید؟
۱. دفاع پرسی جا ۲. یارگیری تهاجمی ۳. دفاع پرسی یار ۴. دفاع جاگیری ۱۲- در کدام یک از فعالیت های ذیل نو آموز فرصت کافی برای مشاهده و تشخیص مراحل اجرای حرکت را ندارد؟
۱. قدرتی ۰۳ سرعتی ۰۳ دقتی ۴. مرحله ای ۱۳- تنها نماینده تیم که می تواند با میز داوران ارتباط داشته باشد، چه کسی است؟
۱. کاپیتان ٠٢ سرپرست ۳. مربی ۴. بازیکنان
۱۴- در بین آزمون های مهارت در بسکتبال کدام یک از آزمون های زیر دارای جدول مقایسه ای می باشد؟
۱. آزمون دریبل ۰۲ آزمون شوت ایستگاهی
1. * 1 , «
زمون شوت سرعتی زمون پرتاب آزاد ۱۵- هدف اصلی از اجرای تمرینات برای بازی بسکتبال چیست؟ ۱. کسب توانایی ها ۲. کسب مهارت ها
۳. کسب سازگاری ها ۴. کسب ظرفیت های ویژه ۱۶- در همه حالت های شروع بازی از بیرون، کدام یک از بازیکنان بسکتبال نباید شروع کننده توپ از بیرون باشند؟
۱. گارد ۲. گارد راسی ۳. سانتر ۰۴ فوروارد
"Y• १•\*\/•\*\ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بسکتبال ۲- عملی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۵
۱۷- کدام یک از روش های تمرینی ذیل میزان بهره وری از مدت زمان تمرین را بیشتر می کند؟
۱. تمرینات تناوبی ۲. سرعت های منقطع ۳۔ تمرینات سرعتی ۴. تمرینات پلایومتریک ۱۸- جریمه بازیکنی که خطای غیر ورزشی انجام می دهد، چیست؟
۱. ۲ پرتاب آزاد ۲. ۳ پرتاب آزاد ۰۳ گرفتن کارت زرد ۴. اخراج ۱۹- تقویت عوامل آمادگی جسمانی مانند قدرت، استقامت عمومی و عضلانی در کدام یک از مراحل زیر انجام می شود؟
۱. مرحله آمادگی حرکتی ۲. مرحله آمادگی مهارتی
۳. مرحله آمادگی عمومی ۴. مرحله آمادگی اختصاصی ۲۰- کدام یک از موارد زیر از وظایف سرداور بسکتبال می باشد؟
۱. اعلام گلی آن تصمیم گیری در مورد دادن باخت فنی تیم
۳. تصمیم گیری در مورد خطاهای داخل زمین ۴. تصمیم گیری در مورد خطاهای بیرون زمین ۲۱- اساسی ترین جنبه بازی بسکتبال کدام گزینه است؟
۱. دفاع ۲. حمله ۳. ریباند ۴. پاسی ۲۲- در دفاع های پرسی و یارگیری که دفاع فشرده است و مدافع بین یار و توپ قرار می گیرد، بازیکن حمله کدام یک از حرکات
زیر را برای خنثی کردن دفاع انجام می دهد؟
۱. بلاک دررو ۲. پاس برگشتی ۲- پاس برو يا بده برو ٢. اسپليت ۲۳- در بازی بسکتبال، اگر در شرایط ضد حمله بازیکن نتواند توپ را به بازیکن زیر حلقه حریف یا بازیکن مستقر در نیمه زمین
پاسی دهد، توپ را باید به چه بازیکنی پاس دهد؟
۱. گارد راسی ۲. گارد ۳. سانتر ۴. مهاجم ۲۴- کدام یک از انواع آرایش حمله از آرایش های موثر در مقابل دفاع جاگیری محسوب می شود؟
۱. آرایش نعلی ۲. آرایش دو- سه
۳. آرایش دو- یک ۴. آرایش یک - سه - یک
\*\•/\*\•Y• १"
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :