نمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته - - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران رشته تحصیلی /کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۱- در برنامه های ورزشی تلویزیون اروپا، کدام یک از ورزش های زیر نقشی کمتری دارد؟
Yo . ; ; ۴. فوتبالی
۲. تنیس روی میز دیبیسی
۱. دوچرخه سواری
۲- پیامبر اسلام (ص) رکن اصلی استراتژی در تمرینات نظامی را کدام مورد می دانستند؟
۱. داشتن بدنهای ورزیده ۲. شمشیربازی
۳. تیراندازی آ، اسب سواری ۳- آخرین مسابقه ای که در مراسم بزرگداشت مردگان در دوره یونان هومری برگزار می شد، چه نام داشت؟
۱. ارابه رانی ۲. مشت زنی ۰۳ پرتاب نیزه ۴. کشت:
۴- آموزش تربیت بدنی در کدام دوره به صورت تقلیدی و فراگیری از بزرگترها انجام می گرفت؟
۱. اسپارت ۲. دوره هومری ۳. آتن یونان قدیم ۲. عصر طلایی
۵- اپالاسترا" چیست؟ ۱. مدارس کشتی در آتن قدیم ۲. مدارس موسیقی در آتن قدیم ۳. ترکیبی از کشتی و مشت زنی آ، ورزش های جنگی و نظامی در اسپارت ۶- کدام عبارت صحیح است؟ ۱. تنها موسسه تعلیم و تربیت در روم قدیم خانه بود . ۲. گاوبازی از سرگرمی های مورد علاقه رومیان بود. ۳. در برنامه معمولی مدارس در مصر قدیم درسی برای تربیت بدنی منظور شده بود.
۴. مبارزات گلادیاتوری از ورزش های مورد علاقه مصریان قدیم بود. ۷- احراز مرتبه روحانیت و شغل معلمی مربوط به کدام طبقه اجتماعی هند بود؟
۱. دهقانان ۲. کارگران ۳۔ جنگجویان ۴. برهمن ها ۸- شرط بندی در جنگ حیوانات از سرگرمی های کدام دوره بود؟
۱. هندیان ". چینیان ۳، مصریان ۴۔ رومیان
۹- کدام یک از کشورهای ذیل در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزشی و تربیت بدنی داده بود؟
۱. هند ۲. ایران " . مصر ٠٢ روم
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۱۳۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۱۰- در آموزش شوالیه گری در تعلیم جوانان کدام مورد ابتدا از اهمیت بیشتری برخوردار بود؟ ۱. تعلیمات جنگی ۰۲ آموزش های مذهبی ۳. تعلیمات دلیری ۴۔ تعلیمات شجاعت
۱۱- کدام یک از دانشمندان ذیل معتقد بود که برای آموزش خواندن باید ابتدا حرف را به صورت جدا و مستقل به کودکان نشان
داد ؟ ۱. ابلارد ۲. کوین تیلیان ۳. ارسطو ۴. افلاطون
۱۲- ورزش هایی مانند کشتی، بولینگ، نعل بازی، هندبال و بازی های با راکت از بازی های مخصوصی کدام حکومت داوران قرون وسطی است؟
۱. شوالیه گری ۲. سلحشوری ۳. آغاز مسیحیت ۲. فئودالیسم
۱۳- کدامیک از افراد زیر روش ورزش سوئدی را در آلمان رایج کرد؟
۱. کونارد کوخ ۲. آدلف اسپیسی ۰۳ هوگوروتشتاین ۲. ریچارد شرمن ۱۴- درسی تربیت بدنی از چه سالی جزء دروسی الزامی مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان اعلام شد؟
۱. ۱۹۱۶ میلادی ۲. ۱۹۲۴ میلادی ۳. ۱۹۱۸ میلادی ۴. ۱۹۲۲ میلادی ۱۵- مؤسس و پایه گذار ورزش در مدارس آلمان کیست؟
۱. فردریک جان ۲. آدلف اسپیسی ۳. کارل فیشر ۴. اگوست هران ۱۶- در دوران جنگ جهانی اول برنامه های آموزشی مدارس اسپانیا مختص کدام ورزش بود؟
۱. ژیمناستیک ۲. کشتی ۳. مشت زنی ۴. شمشیربازی
۱۷- کدام یک از سازمان های زیر در اداره تربیت بدنی ایتالیا وظیفه هدایت فعالیت ها و برنامه های پسران را بر عهده داشت؟
۱. بالیلا و اوانکواردیستی ۰۲ پیکول ایتالین و جیوانی ایتالین
۳. بالیلا و پیکول ایتالین ۴. جیوانی ایتالین و اوانکوردیستی
۱۸- اولین کسی که درسی تربیت بدنی را جزء دروس الزامی برنامه تعلیم و تربیت آمریکا قرار داد، که بود؟
۱. دکتر سارجنت ۲. لینگ ۳. فرانکلین ۴. وبستر
."ווץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۱۹- برنامه های تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استرالیا تحت تأثیر چه سیستمی قرار گرفت؟ ۱. برنامه های ورزشی انگلستان ۲. سیستم ورزشی آلمان
۳. سیستم هیچکاک ۴ - سیستم سوئدی
۲۰- ورزشی جک اسکی" خاصی کدام کشور است؟
۱. آفریقای جنوبی ۲. فرانسه ۳. استرالیا ۴. دانمارک
۲۱- "فو بائولو ورزشکار چین کهن در کدام رشته به مرحله نهایی رسید؟
۱. پرش طولی ۲. پرش ارتفاع ۳. پرش با نیزه ۱۱۰۰۴ متر با مانع ۲۲- پنتیاک " چیست؟
۱. ورزشی بومی - سنتی در اندونزی ۲. نوعی مهارت دفاع از خود در تایلند
۳. ورزش بومی - محلی در ژاپن ۰۴ نوعی مهارت دفاعی در فیلیپین ۲۳- اولین دانشسرای تربیت بدنی در سازمان ورزشی ایران در زمان چه کسی تأسیس شد؟
۱. بیرجندی ۲. حسین اعلاء ۳. بازارگاد ۴. حکمت ۲۴- پرچم المپیک در کدام شهر و در چه سالی به نمایش داشته شد؟
۱. پاریسی - ۱۹۱۲ ۲. برلین - ۱۹۱۴ ۳. لندن - ۱۹۱۲ ۴. پاریس - ۱۹۱۴ ۲۵- معلولان ذهنی از چه سالی وارد مسابقات پارالمپیک شدند؟
.० \ ११· t . ० \ १At t . ۲. ۱۹۸۰ م ० \ १V2 · \ ۲۶- رقابت های زمستانی پارالمپیک از چه سالی و در کدام کشور شکل گرفت؟
g--> –\११Y t ۲. ۱۹۹۴- نروژ ۳. ۱۹۹۰- کره جنوبی ७२,० –\११ · \ ۲۷- نخستین حضور ایران در بازیهای المپیک مربوط به کدام دوره است؟
۱. ۱۹۳۲ لس آنجلسی ۲. ۱۹۴۸ لندن ۳. ۱۹۵۲ هلسینکی ۴. ۱۹۳۶ برلین ۲۸- نخستین قهرمان المپیک کیست؟
۱. کروئبوسی ۲. زاپاسی ۳. زئوس ۴. آیروف ."ווץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی در ایران
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۳۲ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۷۱
۲۹- سیستم تربیت بدنی سوئد از چه سالی در مدارس متوسطه ژاپن اجرا شد؟
.., \aw it . ० \ १ \ • * .۱. ۱۹۸۷ م . ۲. ۱۸۷۱ م ۳۰- نوزدهمین دوره بازی های المپیک در سال ۱۹۶۸ در کدام شهر برگزار شد؟
۱. مونیخ ۲. مونترال ۰۳ مکزیکوسیتی ۴. توکیو
."ווץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :