نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روانشناسی تربیتی، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش، طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۹ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۷ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۰۸، - ۱۲۱۱۳۶۵
۱- بر طبق مدل عمومی آموزش، کدام مرحله به فر آیند واقعی آموزش یا تدریس اختصاص دارد؟
۱. فعالیت های پیش از فرآیند آموزش ۲. فعالیت های پیش از فرآیند آموزش و ضمن آموزش
۳. فعالیت های ضمن آموزش ۴. فعالیت های ضمن آموزش و پس از فرآیند آموزش ۲- به عقیده تایلر هدف های کلی موقتی آموزش باید از کدام صافی بگذرد تا به صورت هدف های قطعی قابل تجزیه و به هدف های دقیق آموزشی در آیند؟ ۱. فلسفه آموزش و پرورش ۲. نیازهای جامعه t
۳. نیازهای دانش آموز موضوع درسی
۳- «آموزش مفهوم دایره، و تر و کمان دایره» براساس کدام نوع هدف آموزشی بیان شده است؟
۱. فعالیت های دانش آموز ۲. عنوان درسی
۳. یادگیری دانش آموز ۴. فعالیت های معلم ۴- «دانش آموز باید بتواند با استفاده از فرمول ضریب همبستگی، در مدت ۱۵ دقیقه، ضریب همبستگی بین دو دسته از اعداد
را حساب کند.» در این هدف، عبارت «با استفاده از فرمول ضریب همبستگی» معرف چیست؟
۱. ملاک عملکرد ۲. شرایط عملکرد ۳. عملکرد یاد گیرنده ۴. هدف عملکرد ۵- کدامیک از موارد زیر را نمی توان جزء فواید استفاده از هدف های رفتاری دانست؟
۱. آسان کردن عمل ارزشیابی معلم از آموخته های فراگیران
۲. به فراگیران در امر یادگیری کمک می کند.
۳. کار طرح و اجرای آموزشی را برای معلم آسان می کند.
۴. فراگیران را برای دستیابی به خلاقیت و قضاوت منتقدانه کمک می کند. ۶- عبارت «دانش آموز باید بتواند یک کتاب انگلیسی را بخواند و مطالب آن را به زبان فارسی برگرداند» معرف کدام نوع هدف
آموزشی رفتاری است؟
۱. واسطه ای ۲. بین راه ". نهایی ۴. ورودی
۷-در حوزه شناختی، طبقه دانش به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود؟
۱. درک مطالب و انتقالی معانی ۰۲ کشف روابط میان امور
۲. بازخوانی و بازشناسی امور جزیی و کلی ۴. مقایسه اجزاء اطلاعات
).γ.γ./γ.γ.γγγ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی تربیتی، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش، طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۹ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۷ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی
عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۳۶۵ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۰۸
۸- «از دانشجو انتظار می رود شعری را که در کتاب آمده است به نثر برگرداند» این هدف، به کدامیک از طبقات زیر تعلق دارد؟
۱. فهمیدن ۲. به کار بستن ۳. تحلیلی ۴۔ ترکیب ۹- در مثال «دانش آموز باید بتواند علل بروز زلزله را استنتاج کند» این هدف در چه طبقه ای قرار دارد؟
۱. دانش ۲.فهمیدن ۳. ترکیب ۴. ارزشیابی ۱۰- در طبقه بندی هدف های آموزشی حوزه عاطفی کمترین میزان وابستگی عاطفی کدام است؟
۱. پاسخ دادن ۰۲ دریافتن ۳. سازماندهی ارزش ها آ. تشخص ۱۱- وزنه برداری، رساندن انگشتان دست به نوک پا در کدام طبقه بندی هدف های آموزشی حوزه روانی - حرکتی قرار دارد؟
۱. توانایی های فیزیکی ۲. حرکات بازتابی ۳ - حرکات اساسی ۴. حرکات ماهرانه ۱۲- آمادگی فرد برای یادگیری هدف های آموزشی چه نام دارد؟
۱. مهارت ذهنی ۲. رفتار ورودی ۳. نگرشی ۴. راهبرد شناختی
۱۳- پیش آزمون چیست؟
۱. همان سنجش آغازین است. ۲. یک فرم آزمون شبیه سنجش تکوینی است. ۳. آزمون نهایی یا فرم دیگری از همین آزمون است. ۴. ترکیبی از سنجش آغازین و آزمون نهایی است.
?ţ– کدامیک از موارد زیر جزء جنبه های رفتار ورودی محسوب نمی شوند؟
۳. جنبه روانی - حرکتی ۴: جنبه جسمانی ۱۵- تحلیلی تکلیف چیست؟
۱. مرتب کردن اجزاء موضوع درسی از ساده به پیچیده
آ، طبقه بندی مواد درسی براساس حوزه های یادگیری
۳. طبقه بندی رفتارهای فرعی و اصلی هر درسی
۲. مرتب کردن مواد و موضوعات درسی براساس طبقه بندی گانیه
).γ.γ./γ.γ.γγγ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روانشناسی تربیتی، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش، طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۹ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۷ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۱۲۱۱۳۶۵ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۰۸
۱۶- سنجش آغازین وسیله اندازه گیری کدام نوع هدف های آموزشی است؟
۱. نهایی ۰۲ واسطه ای ۳. ورودی ". میانی ۱۷- بهترین راه مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی پیش نیاز کدام است؟
۱. تغییر تکلیف یادگیری به شکل های مختلف ۰۲ آموزش ترمیمی به صورت فردی
۳. دادن تکالیف و تمرین های کمتر ۴. تغییر هدف ها و محتوای دروس ۱۸- کدام موارد زیر حاکی از تصورات کل فرد نسبت به توانایی او در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است؟
۱. عاطفه مربوط به معلم ۲. مفهوم خود تحصیلی
۳. عاطفه مربوط به آموزشگاه ۴. عاطفه مربوط به موضوع درسی ۱۹- کدام نوع یادگیری بیشتر به نام یادگیری رفتار بازتابی معروف است؟ ۱. محرک - پاسخی ۲. زنجیره ای ۳. مفهوم ۴۔ علامتی ۲۰- وقتی راننده اتومبیلی با دیدن چراغ قرمز اتومبیل خود را متوقف می کند، چه نوع یادگیری از نظرگانیه است؟
۱. علامتی ۲. محرک - پاسخ ". زنجیره ای ۴. تمیز دادن محرک ها ۲۱- براساس طبقه بندی گانیه، رفتار ورودی پیش نیاز برای یادگیری زنجیره ای کدام است؟
۱. محرک - پاسخ ۲. علامتی
۳. تمیز دادن محرک ها ۴. اصلی
۲۲- گانیه در طبقه بندی مهارت های ذهنی، ارتباط دادن چند مفهوم و ایجاد یک معنی وسیع تر را در چه نوع بازده یادگیری
می داند؟ ۱. تمیز دادن ۲. مفهوم آموزشی ۳. یادگیری قانون ۴. یادگیری قاعده های سطح بالاتر
۲۳- در اصطلاح روانشناسی شرطی سازی، هر بار محرک غیر شرطی با محرک شرطی همراه شود چه مسئله ای اتفاق می افتد؟
۱. تمیز ۲. بهبودی خودبخودی .Y . شکل دهی رفتار f تقويت ).γ.γ./γ.γ.γγγ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی تربیتی، طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش، طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۳۰۹ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۷ -، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۳۶۵ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۰۸
۲۴- وقتی کودکی که به وسیله سگی وحشی مورد حمله قرار گرفته، می بیند که همه سگ ها خطرناک نیستند باچه پدیده ای مواجه می شود؟
۱. تعمیم ۲. تمیز ۰۲ تقويت ۴. خاموشی
۲۵- نخستین کسی که به مطالعه رفتار کنشگر و کشف قوانین یادگیری این نوع رفتار پرداخت کیست؟
۱. پاولف " . واتسون ۳. ثوراندا یک ۰۴ اسکینر
۲۶- کدام عبارت در نظریه آزوبل صحیح می باشد؟
۱. بینش را در یادگیری مطرح می کند. ۲. علاقه را برای یادگیری موثر می داند. ۳. یادگیری مکانیکی را مطرح می کند. ۲. به یادگیری معنی دار معتقد است.
۲۷- کدامیک از نظریه های یادگیری، جنبه های شناختی و رفتاری را مورد توجه قرار می دهد؟
۱. یادگیری از طریق بینش ۰۲ یادگیری معنی دار
". یادگیری وسیله ای ۴. یادگیری اجتماعی ۲۸- چه عاملی در ادراک و انتقال اطلاعات به حافظه کوتاه مدت نقشی اساسی دارد؟
۱. تکرار ۲. معنی دار کردن اطلاعات
۳. دقت f تقطیع ۲۹- با استفاده از رنگ های روشن، نوشتن کلمات با حروف درشت و خط کشیدن زیر کلمات مهم، کدام حافظه را تحت تاثیر قرار
می دهیم؟
) ... کوتاه ملات ャ。 حسی .Y . بلند مدت .Y . فعال ۳۰- روشی مطالعه مطالب غیر معنی دار چگونه انجام می شود؟
۱. از طریق بینش ۲. با معنی کردن آنها ۰۳رمزگردانی مطالب ۴ - حفظ طوطی وار
۳۱- کدامیک از موارد زیر معرف یک اصلی نیست؟
۱. فلزات بر اثر حرارت منبسط می شوند. ۲. اشیاء گرد می غلطند.
۰۳ هفت منهای سه برابر است با چهار آن فردوسی بزرگترین غزل سرای ایران است.
).γ.γ./γ.γ.γγγ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :