نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰
۱- افسردگی و ناتوانی چه زمانی نابهنجار محسوب می شوند؟ ۱. پاسخ هایی مشخصی به عوامل تنش زای خانوادگی باشند. ۲. پاسخ هایی متغیر به عوامل تنش زای محیطی باشند. ۳. پاسخ هایی ثابت به عوامل تنش زا باشند. f پاسخ هایی غیر منتظره به عوامل تنش زای محیطی باشند. ۲- کدام دسته بندی زیر از اختلالات روانی را بقراط ارائه داده است؟ ۱. شیدایی - اسکیزوفرنیا- مالیخولیا ۲. مالیخولیا- افسردگی - اسکیزوفرنیا ۳. شیدایی - مالیخولیا - تب مغزی آ، التهاب - افسردگی - اسکیزوفرنیا ۳- کدام جمله زیر صحیح است: ۱. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری تهیه شد که بر اساس آن جادوگران شکنجه می شدند.
۲. در سال ۱۴۸۴ پاپ هشتم جادوگری را به ناچار برای بیرون راندن شیطان از بدن به رسمیت شناخت.
۳. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم جادوگران برای بیرون راندن شیطان از بدن آموزش می دیدند.
۴. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری جهت شکنجه شیطان ابداع شد. ۴- بر اساس کتابچه راهنما بعنوان مدرک قانونی و شرعی در بین کاتولیک ها و پروتستان ها در سال ۱۴۸۴: ۱. شیوه معمولی برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بودن از حبس او در اتاق دربسته. شیوه معمولی برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بودن از دعای دسته جمعی خواندن برای بیمار، شیوه معمولی برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بود از سوزاندن بیمار، شیوه معمولی برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بود بیرون راندن او از شهر. ۵- در اواخر کدام قرن درمان اخلاقی در آمریکا ممنوع شد؟
۱. هفدهم ۲. نوزدهم ۳. چهاردهم ۴. هیجدهم ۶- یکی از اولین دست اندرکاران هیپنوتیزم امروزی چه کسی است؟
۱. شار کو ۲. فروید " . مسمر ۰۴ بروئر
W. V./V. M.Y. AMA
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۵***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰
۷- کدام تعریف زیر مربوط به نهاد می باشد: ۱. قسمتی از ذهن است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای روان را بر عهده دارد. ۲. قسمتی از شخصیت است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای جسم و روان را بر عهده دارد. ۳. قسمتی از هشیاری است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای ذهن را بر عهده دارد. ۴. قسمتی از ناخودآگاه است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای خودآگاه را بر عهده دارد. ۸- کدام موارد زیر صحیح است؟ ۱. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت من در برابر اضطراب. ۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت فراخود در برابر اضطراب. ۳. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت خود در برابر اضطراب. ۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت خود در برابر اضطراب. ۹- طبق نظریه یونگ برای درک افراد باید چه چیزهایی را شناخت: ۱. تجارب قبلی افراد ۲. عوارضی تجارب قبلی افراد ۳. رویاها و آمالی افراد ۴. رفتارهای کنونی آنان ۱۰- یکی از عناصر اصلی کارهای آدلر تمرکز بر کدام موارد زیر می باشد: ۱. روانکاوی ۰۲ پدیدارشناسی ۳. رویاها ۴. روان درمانی ۱- بیمار سعی می کند هر آنچه به ذهنش می آید، بدون سانسور به زبان آورد، این جمله توصیف کدام موارد زیر است؟ ۱. تحلیل رویا ۲. تفسیر ۳. تحلیل انتقال ۴. تداعی آزاد ۱۲- روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند ، این جمله توصیف کدام موارد زیر است ؟ ۱. تحلیل رویا ۲. تفسیر ۳. تحلیل انتقال ۴. تداعی آزاد
۱۳- در کدام پارادایم بندرت بر چگونگی ایجاد بیماری های روانی تاکید می کنند و نفوذ اصلی آنها در حوزه مداخلات درمانی
بوده است؟ ۱. پارادایم انسان گرا آپارادایم زیستی ۳. پارادایم روانکاوی ۴. پارادایم یادگیری ۱۴- کدامیک از فنون زیر از فنون گشتالت درمانی است؟
۱. تحلیل رویا ۲. تفسیر ۳. پالایشی ۴ ، صندلی خالی
W. V./V. M.Y. AMA صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور =
مرکز آزمون و سنجش
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی ) رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰
۱۵- اقتصاد پته ای در کدام روش استفاده می شود؟ ۱. شرطی سازی بیزاری ۲. شرطی سازی کنشگر ۰۳ شرطی سازی تقابلی ۴. شرطی سازی مواجهه ۱۶- در کدام دسته از اختلالات زیر بیماران اغلب گرفتار توهمات می شوند؟ ۱. افسردگی ۲. فوبیا ۳. اسکیزوفرنیا ۴۔ وسواس فکری عملی ۱۷- کدام موارد زیر اختلال جوع را توصیف می کند؟ ۱. ضایعاتی در کار کرد حسی - حرکتی از قبیل فلج، بی حسی یا کوری گزارش می شود. ۲. ممکن است بیمار گذشته خود را کاملا فراموش کند. ۳. فرد نسبت به یک نقصی خیالی در ظاهر خود اشتغال فکری دارد. ۴. دوره های مکرر پرخوری همراه با فعالیتهای جبرانی مانند تهوع خودالقایی و استفاده زیاد از ملین ها وجود دارد. ۱۸- در کدام موارد زیر تیرگی شعور، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر وجود دارد؟ ۱. دمانسی ۲. آمنزی ۳. دلیریوم ۴. یادزدودگی
۱۹- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام موارد زیر است؟
) ... اعتبار Y. پایایی .Y . تشخیض f نوع طبقه بندی ۲۰- فنون فرافکن از کدام پارادایم به دست آمده اند؟ ۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. وجودی ۴. روانکاوی
۲۱- اگر بیمار در حالی که چشمهایش بسته باشد ، سعی کند قطعاتی با شکل های مختلف را در مکان های خالی صفحه ای قرار
دهد چه آزمونی را اجراء می کند؟
۱. آزمون عملکرد بساوشی - زمان ۲. آزمون عملکرد بساوشی - حافظه
۳. آزمون ادراک اصوات گفتار ۴. کارکردی fMRI آزمون ۲۲- چه زمانی اختلالات اضطرابی تشخیص داده می شود؟
۱. علائمی مانند تعریق فراوان، تپش قلب در فرد دیده شود. ۲. تجربه ذهنی احساسی اضطراب به وضوح وجود داشته باشد. ۳. توهم دیداری در فرد دیده شود.
آ، هذیان در فرد دیده شود
W. V./V. M.Y. AMA
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰
۲۳- در کدامیک از الگوهای زیر اضطراب اجتماعی به خاطر رفتار نامناسب یا فقدان مهارتهای اجتماعی است؟
۱. روانکاوی ۲. رفتاری ۰۳ شناختی ۴. انسان گرا ۲۴- حساسیت زدایی منظم از تکنیک های درمانی کدام رویکرد زیر می باشد؟
۱. روانکاوی ۲. شناختی ۳. رفتاری ۴. وجودی ۲۵- شیوع اختلال وحشتزدگی از چه سنینی آغاز می شود؟
۱. کودکی ۰۲ نوجوانی ۳. میانسالی ۴. شرایط خاص زندگی ۲۶- آگورافوبیا شامل کدام دسته از ترس ها است؟
۱. ترس از فضاهای بسته ۲. ترس از ارتفاع
. Y.
ترس از سخنرانی در جلوی جمع ۲. ترس از ظاهر شدن در مکان های عمومی
۲۷- در کدام رویکرد زیر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر غالبا رویدادهای عادی نظیر عبور از خیابان را بد دریافت می کنند؟.
۱. روانکاوی ۲. وجودی ۲. رفتاری - شناختی ۴. انسان گرا
۲۸- در درمان اختلال وسواس فکری - عملی با رویکرد درمان زیست شناختی از چه نوع داروهایی استفاده می شود؟ ۱. داروهایی که سطح سروتونین را بالا می برند. ۲. داروهایی که سطح دوپامین را بالا می برند. ۳. داروهایی که سطح کورتیزول را بالا می برند. ۲. داروهایی که سطح اندورفین را کاهش می دهند.
۲۹- کدام مورد زیر در مورد خود بیمار انگاری صحیح است؟ ۱. یک اختلال جسمانی شکل است که در آن افراد دچار ترس های واهی از ابتلا به بیماری های جدی می شوند. ۲. یک اختلال ذهنی است که در آن افراد دچار ترس های واهی از ابتلا به بیماری های جدی می شوند. ۳. یک اختلال جسمی - روانی است که در آن افراد دچار ترس های واهی از ابتلا به بیماری های جدی می شوند. ۴. یک اختلال روحی - روانی است که در آن افراد دچار ترس های واهی از ابتلا به بیماری های جدی می شوند.
۳۰- در کدام اختلال نشانه های حسی یا حرکتی، مانند فلج شدن، یک بیماری مرتبط با نوعی آسیب شناختی مطرح است؟
۱. اختلال بد ریختی بدن ۲. اختلال درد ۰۳ اختلال تبدیلی ۴. خودبیمارانگاری
۳۱- اختلال جسمانی کردن از چه دورانی شروع می شود؟
۱. اوایل کودکی ٠٢ اوايل نوجوانی ۰۲ اوایل بزرگسالی ٢. اوايل سالمندى
W. V./V. M.Y. AMA صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :