نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱- کدامیک از مراحل زیر جزء فرآیند تکامل تکنولوژی آموزشی نیست؟
۱. ابزار و وسایل ۲. مواد آموزشی و نظامهای درسی
۳. نظامهای آموزشی و اجتماعی ۲. طراحی سیستماتیک و سازماندهی ۲- در کدام دوره تکامل فناوری از نظریه سیستم ها استفاده شده ؟
۱. نظام آموزشی ۲. ابزار و وسایل ۳. مواد آموزشی ۴. نظام های درسی ۳- تکنولوژی آموزشی، هم اکنون در کدام مرحله از تکامل خود قرار دارد ؟
۱. مرحله دوم ۲. مرحله سوم ۳. مرحله اول ۴. مرحله پنجم f— آموزش برنامه ای در ایران با چه سیستمی آغاز شد ؟
۱. اسلاید های رنگی ٠٢ تلويزيون و ويدئو ۳. سیستم ۸۰ ۰۴ کامپیوتر ۵- گانیه و بریگز کدام یک از اهداف رفتاری را مهمترین جزء دانستند؟
۱. توانایی یاد گرفته شده ۲. ابزار ۳. موقعیت ۴. عملی ۶- مورد قبول ترین تعریف تکنولوژی آموزشی در حال حاضر متعلق به کیست؟
۱. جیمز براون ۲. جی آر گاسی
۳. مرکز تحقیقات و فناوری ۴. آکادمی ملی مهندسی امریکا ۷- معنی ریشه لاتین ارتباط چیست؟
۱. انتقالی ۲. سرایت ۳. انتشار ۴. تفاهیم فکری ۸- پیشگامان اولیه تکنولوژی آموزشی چه کسانی بودند؟
۱. سوفسطائیان ۲. سقراط ۳. ساتلر ۴. ارسطو ۹- کدام مرحله تکامل تکنولوژی آموزشی در ایران به صورت مقالاتی پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است؟
۱. نظام های آموزشی ۲. مواد آموزشی ۳. نظام های درسی ۴. نظام های اجتماعی
F१'•'•)•)/•)•) صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱۰- در کدام یک از مراحل تکنولوژی آموزشی است که تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از عوامل در برنامه ریزی هر کشور
وارد می شود ؟
۱. مرحله دوم، مواد آموزشی ۲. مرحله سوم، نظام های درسی
۳. مرحله اول، ابزار و وسایل ۴. مرحله پنجم، نظام های اجتماعی ۱۱- مدل ارتباطی هارولد لاسول دارای چه ویژگی مهمی است؟
۱. رشد در آن بیشتر قابل مشاهده است ۲. بیشتر از دیگر مدلها قابل مشاهده است
۳. لمس کردن در آن بیشتر از سایر مدلها قرار دارد ۴. دارای ویژگی اشاره می باشد ۱۲- دومین مرحله تکامل تکنولوژی آموزشی چه نام دارد؟
۱. نظام های آموزشی ۲. مواد آموزشی ۳. نظام های درسی ۴. نظام های اجتماعی
۱۳- تکنولوژی آموزشی هر موقعیت آموزشی را چگونه موقعیتی می داند؟ ۱. موقعیت یادگیری ۳. موقعیت ارتباطی ۳. موقعیت کاربردی ۲. موقعیت شناختی ۱۴- اولین کسی که ارتباط را به صورت یک مدل ارائه داد چه کسی بود؟
۱. افلاطون ۲. ارسطو ". ويور ۴۔ جیمز
۱۵- در تعریف جیمز براون از تکنولوژی آموزشی کدامیک از مفاهیم زیر به صورت اساسی تلقی نشده است؟ ۰۱ طرح ریزی سیسمتیک ۲. منابع خبری
۳. کاربرد ماهرانه تولیدات تکنولوژی ۴. نتایج تحقیقات روان شناسی ۱۶- کدام یک از موارد زیر شامل مواد دیداری غیر شفاف می باشد؟
۱. رادیو ۲. ماکتها ۳. اسلاید ناطق ۴. کتابها ۱۷- هدف یک سیستم آموزشی را کدامیک از گزینه های زیر معین میکنند؟
۱. روان شناسی اجتماعی ۲. نیاز جامعه
۳. متخصصی سیستم ٠٢ مسوولين
F१'•'•)•)/•)•) صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۱۸- کدام نوع از رسانه ها فقط برای یادگیری اطلاعات کلامی و ذهنی مفید هستند؟
۱. رسانه های شنیداری
ャ。 رسانه های دیداری ثابت
۲. رسانه های شنیداری -- دیداری شفاف و غیر شفاف ثابت
۲. رسانه های دیداری متحرک و شنیداری - دیداری متحرک ۱۹- هنگام استفاده از پروژکتور باید به چه نکته ای توجه داشت ؟
۱. تنظیم عدسی ۲. برداشتن دریچه محافظ
۳. تاریک کردن اتاق ۴. تنظیم پایه ها ۲۰- کدام گزینه اولین مرحله از مراحل اجرای تدریس می باشد؟
۱. مطلع کردن یاد گیرندگان از هدفها ۲. جلب توجه
۳. تهیه بازخورد صحیح ۴. ارائه مطلب محرک ۲۱- تلوزیون آموزشی در ایران در چه سالی تاسیس شد ؟
ו. ()ץ"ץ \ ץ. ץץ"ץ \ "ו. ?"ץץ \ ז. קי"ץ"ץ \ ۲۲- در سال ۱۳۵۳ فوق لیسانسی چه رشته ای در ایران تاسیس شد؟
۱. فناوری آموزشی ۲. علوم تربیتی ۳. تکنولوژی آموزشی ۴۔ تربیت معلم ۲۳- چهارمین مرحله از رشد تکنولوژی آموزشی در ایران با تاسیس کدام دانشگاه آغاز شد؟
۱. دانشگاه پیام نور ۲. دانشگاه آزاد
۲. دانشگاه شهید بهشتی ۴. دانشگاه ابوریحان
۲۴- سال گسترش تکنولوژی آموزشی چه سالی است ؟
\ A). . * \ AV. . Yʻ \ १%> • . Y \ \SY . ) g افراد متخصص در مرحله سوم نظام های درسی چه کسانی بودند –Yo
۱. مهندسین الکترونیک ۲. صاحبان صنایع تولید کننده
۲. افرادی که سیتم های آموزشی را طراحی میکردند ۴. معلمان پژوهشگر
F१'•'•)•)/•)•) صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تکنولوژی آموزشی، مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۴۲
۲۶- برنامه های تلوزیون آموزشی در چه سالی و به کدام نهاد واگذار شد؟ ۱۳۵۲.۱ وزارت آموزش و پرورش ۲. شرکت صنایع آموزشی ۱۳۵۳ ۳. ۱۳۵۱ وزارت اموزش عالی ۴. رادیو تلوزیون ملی ۱۳۵۳ ۲۷- ارتباط چیست ؟ ۱. انتقال پیام از فرستنده به گیرنده ۲. انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط انتقال ذهنیات فرستنده به گیرنده ۳. انتقال اندیشه ها در جامعه ۴. ارسال پیام از فرستنده به گیرنده و گرفتن بیام توسط گیرنده ۲۸- سیستم منظومه شمسی چگونه سیستمی است؟ ۱. سیستم طبیعی ۲. سیستم انسان ۲. سیستم طبیعی و انسان ۲. سیستم مصنوعی
۲۹- تغییر کم و بیش دایمی در رفتار بالقوه یادگیرنده چیست ؟
۱. یادیگری ۲. آموزش ۳. ارتباط ۲. سیستم
۳۰- در کدامیک از مدلهای زیر از شیوه سیستمها و روانشناسی تربیتی بهره گرفته شده و به اصول سازماندهی نیز توجه می
شود؟ ۰۱ مدل شانون و ویور ۲. مدل لسول ۳. مدل شرام ۴. مدل ایندیانا F१'•'•)•)/•)•) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :