نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۱۴ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ -، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۱- مدل عمومی تدریس، برای نخستین بار توسط چه کسی ابداع گردید؟
۱. گلیزر ۲. آیزنر "دیویی ۴۔ اسمیت ۲- در کدام یک از نظریه های زیر، یادگیری نتیجه برقراری ارتباط عصبی می باشد؟
۱. کوشش و خطا ۲. بینش و بصیرت ۳. یادگیری اکتشافی ۴. گشتالت ۳- بنیانگذار نظریه یادگیری اکتشافی کیست؟
۱. ثرندایک ۲. گشتالت ۳. برونر ۴. گلیزر
۴- کدام یک از انواع هدفهای آموزش و پرورش، مقاصد اجرایی نظام آموزش و پرورش به شمار می روند؟
۱. هدفهای آرمانی ۲. هدفهای کلی ۳. هدفهای واسطه ای ۴. هدفهای رفتاری ۵- ساده ترین سطح حیطه شناختی کدام است؟
۱. فهمیدن ۲. دانش ۳. ترکیب ۴. ارزشیابی ۶- فعل « کشف می کند »، به کدام یک از سطوح هدفهای رفتاری ذیل اشاره دارد؟
۱. تجزیه و تحلیلی ۲. به کار بستن ۳. ترکیب ۲.فهمیدن ۷- بالاترین، کامل ترین و عالی ترین سطح یادگیری در حیطه شناختی، کدام است؟
۱. به کار بستن ۲.فهمیدن ۳. ارزشیابی ۴. تجزیه و تحلیل
۸- کدام یک از سطوح زیر، پایین ترین سطح در حیطه روانی - حرکتی محسوب می شود؟
۱. مشاهده و تقلید ۲. اجرای عمل بدون کمک
۰۳ دقت در عمل ۴. هماهنگی حرکات
۹- اولین اقدام معلم به هنگام طراحی آموزشی چیست ؟ ۱. تجزیه و تحلیل محتوای درسی ۲. مشخص کردن معلومات و رفتار ورودی دانش آموزان ۳. تعیین نظام ارزشیابی ۲. تعیین هدف یا هدفهای تدریس ۱۰- کدام یک از ویژگی های دانش آموزان از عوامل بسیار مؤثر در انتخاب رسانه ها محسوب می شود؟
۱. علاقه ۲. تجربه ". سن ۴. آمادگی
صفحه ۱ از ۵
."ץ"ץ.ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۱۴ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ -، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۱۱- به کدام روش تدریس ذیل، روش سقراطی نیز گفته می شود؟
。ャ ۱. سخنرانی
پرسش و پاسخ ۲. بازگویی ۲. مبتنی بر بحث ۱۲- فعالیتهای آموزشی و پرورشی در مراکز پیش دبستانی با استفاده از کدام روش تدریس زیر انجام می گردد؟ ۱. نمایشی ۲. گردش علمی ۳. آزمایشی ۴. واحد کار
۱۳- این نکته: «روش تدریس باید دانش آموزان را به تفکر، همکاری و کوشش ترغیب سازد»، به کدامیک از اصول انتخاب روش
تدریس اشاره دارد؟
۱. اصلی فعالیت ۲. اصل راهنمایی
۰۳ اصل موفقیت ۴. اصل داشتن معلومات لازم و کافی ۱۴- کدام یک از روشهای جدید تدریس، بر اساس فلسفه «اصالت کودک» پایه گذاری گردیده است؟
۱. روش مونته سوری ۲. روش دالتون ۰۳ طرح دکرولی ۴. طرح کلر ۱۵- کدام اندیشمند ذیل، معلم را همچون برزگری می داند که بذر افشانی کرده و دانش آموزان محصول آن را درو می کنند؟
۱. دکرولی ۲. دالتون ۳. پارکهرست ٠٢ مونته سوری
۱۶- در کدام یک از روشهای تدریس، کلاسهای مدرسه به صورت آزمایشگاه و موزه بوده و برای کودکان بسیار جالب می باشند؟
۱. دالتون ۲. مونته سوری ۲. دکرولی ۴. کلر
۱۷- کدام یک از روشهای تدریس زیر، نظام فردی کردن آموزش نیز نامیده می شود؟
۱. طرح کلر ۲. دکرولی ۳. دالتون ٠٢ مونته سوری
۱۸- طبق نظر افلاطون در الگوی فرد مداری، کدام یک از افراد زیر از فلز نقره ای ساخته شده اند؟ ۱. زمامداران کشور ۲. دستیاران ومشاوران
۳. پیشروان و صاحبان حرفه های مختلف ۴. طبقات مرفه جامعه
۱۹- کدام اندیشمند زیر، نماینده و صاحبنظر الگوی دریافت مفهوم می باشد؟
) , կե ۲. برونر ". گوردون ۴. گانیه
."ץ"ץ.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۱۴ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ -، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۲۰- کدام یک از الگوهای زیر، در آغاز به منظور استفاده گروههای خلاقیت در زمینه های صنعتی به وجود آمد؟ ۱. الگوی یادگیری اصلی ۲. الگوی کاوشگری علمی ۳. الگوی تفکر استقرایی ۴. الگوی بدیعه پردازی ۲۱- کدام یک از الگوهای زیر، جزو خانواده الگوهای اجتماعی نمی باشد؟ ۱. الگوی پژوهش گروهی ۲. الگوی آموزش کاوشگری ۳. الگوی خود شکوفایی ۴. الگوی ایفای نقش ۲۲- از کدام الگوی تدریس، می توان برای دانش آموزان تیزهوش و استثنایی استفاده نمود؟ ۱. الگوی خود شکوفایی ۲. الگوی یادگیری اجتماعی ۳. الگوی تدریس غیر مستقیم ۴. الگوی یادگیری تسلط یاب ۲۳- کدام یک از الگوهای تدریس زیر، برای دانش آموزان در هر سنی قابل استفاده است؟ ۱. الگوی تفکر استقرایی ۲. الگوی بدیعه پردازی ۳. الگوی یادگیری اصلی ۴. الگوی کاوشگری علمی ۲۴- کدام یک از گزینه های زیر، جزو مراحل تدریس الگوی تفکر استقرایی نمی باشد؟ ۱. تکوین مفهوم ۲. تفسیر مطالب ۳. اصلاح رفتار ۴. کاربرد اصولی ۲۵- مرحله ی اجرا، به کدام یک از مهارتهای تدریس اشاره دارد؟ ۱. مهارتهای پیش از تدریس ۲. مهارتهای ضمن تدریس ۳. مهارتهای بعد از تدریس ۴. مهارتهای مربوط به ارزشیابی ۲۶- معلم با استفاده از کدام گزینه زیر، می تواند زمینه یادگیری هر چه بیشتر دانش آموزان را فراهم سازد؟ ۱. بهبود ظرفیت تفکر ۲. تمرکز بخشی ۲، به کارگیری حواس مختلف دانش آموزان ۲. مقدمه مناسب تدریس ۲۷- در کدام یک از دیدگاههای تنبیه ، فرد وادار می شود به منظور کسب احترام و حیثیت در نزد افراد جامعه بکوشد؟
۱. دیدگاه انتقامی ۲. دیدگاه پیشگیری ۲. دیدگاه ریشه یابی ۴. دیدگاه تأدیبی
."ץ"ץ.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۱۲۱۱۰۱۴ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ -، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۲۸- کدام یک از دیدگاههای تنبیه، به لحاظ تربیتی کاملاً بی ارزش می باشد؟
١. انتقامی ۲. تأدیبی ۰۳ پیشگیری ". ریشه یابی ۲۹- کدام اندیشمند زیر، در زمینه تکالیف درسی تحقیقات متعددی انجام داده است؟
۱. فونتانا آء آپستاین ۳. هارلوک ۴. کلاپارد ۳۰- به اعتقاد کدام اندیشمند ذیل، انضباط درونی باید جانشین انضباط برونی گردد؟
۱. کلاپارد ۲. فونتانا ۳. هارلوک آ، اپستاین ۳۱- اکثر معلمان، هدف اصلی از دادن تکالیف به دانش آموزان را چه می دانند؟
۱. گسترش روابط متقابلی والدین و فرزند در امر یادگیری ۲. آگاه ساختن والدین از آنچه در کلاس درس می گذرد
۲. رشد فردی با هدف پرورش حس مسئولیت ۲. تمرین مهارتهای یاد گرفته شده در کلاس درس
۳۲- کدام گزینه زیر، مبین نظر ارسطو درباره ارتباط می باشد؟ ۱. فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهای انسانی از شخصی به شخصی دیگر ۲. تحت تاثیر قرار گرفتن اندیشه به وسیله جریانهای یک اندیشه دیگر ۳. جستجوی یک راه و روشر با استفاده از امکانات موجود به منظور ترغیب افکار و عقاید ۴. منشأ فرهنگ وعامل ارتقای انسانی ۳۳- نویسنده کتاب و خواننده آن، چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ١. ارتباط مستقیم ۲. ارتباط غیر مستقیم ۳. ارتباط جمعی .Y . ارتباط طبیعی ۳۴- صمیمانه ترین و کامل ترین نوع ارتباط در فرایند یاددهی - یادگیری، کدام است؟ ١. ارتباط مستقیم ۲. ارتباط جمعی ۳. ارتباط طبیعی ۴. ارتباط غیر مستقیم ۳۵- کدام یک از روشهای ارتباطی ذیل، مبین ارتباط هایی است که در سازمانهای آموزشی به منظور ابلاغ آیین نامه ها صورت می گیرد؟ ۱. ارتباط ارادی ۲. ارتباط غیر کلامی ۳. ارتباط رسمی ۴. ارتباط یک طرفه ۳۶- کدام دسته از معلمان ، دانش آموز را محور اصلی تعلیم تربیت می دانند؟
۱. معلمان فراگیر نگر ۲. معلمان درسی نگر ۳. معلمان رفاقت طلب ۴. معلمان اقتدار طلب
."ץ"ץ.ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :