نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


www. 20 FHEEORGdf .
ط دانشگاه پیام نور کارشناسی تس ۴۰ م. سه مس -؛ ه .
مركة زعين وسنبش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : .
عناسوان در س ه اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درسی : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵ ۱- بر اساس تحقیقات انجام شده، کدام عامل نقشی کلیدی و مهم در پرورش استعداد کودکان ایفا می کند؟ ۱. تجربیات درون خانواده ۲. روابط اعضاء خانواده
۳. تأثیر متقابل اجتماعی ۴. مراقبان اولیه
۲- فقدان ارتباط نزدیک در نوجوانی، واکنشی خود را به چه صورت نشان می دهد؟
١. افسردگی ۲. خشم ۳. استرسی ۲. انزوا و کناره گیری
۳- از دیدگاه کدام دانشمند، مجموعه ای از اکوسیستم ها بر رشد عاطفی و اجتماعی کودک تأثیر می گذارد؟
۱. کنگر ۰۲ برون فنابر ۰ رو در ۴. فلانر ۴- محل کار پدر و مادر، جزء کدام یک از موارد زیر محسوب می شود؟
۱. اکوسيستم ۰۲ ماکروسیستم ۲. میکروسیستم ۵- تشخیصی و بررسی و تفسیر احساسات سایر افراد به کدام مورد دلالت می کند؟
اء احساس بصیرت أن تطبيق ۳. آگاهی شخصی ۶- مشاجرات طولانی مدت والدین جزء کدام دسته از استرسی ها محسوب می شود ؟
۱. خنثی ۲. حاد ۳. مزمن
۷- یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره بزرگسالی، کدام است؟ ۱. برقراری رابطه سالم ۲. ایجاد تعادلی ۳. انطباقی ۸- کدام موارد زیر بر اسطوره دلالت می کند؟ ۱. اگر یکدیگر را دوست داریم، بهتر است با هم باشیم. ۰۲ برای حمایت از یکدیگر نیازی به توافق بر سر هر موضوعی نیست. ۲. زمانی که مشکل پیش می آید باید مشخص کنیم مقصر کیست. ۴. زن و شوهر از بودن در کنار یکدیگر لذت می برند. ۹- کدام مورد بر الگوی ارتباطی سالم، اشاره دارد؟ ۱. عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن ۲. عقیده به عوامل مربوط به خود
۲. عقیده به عوامل روانشناختی در ازدواج ۴. عدم اعتقاد به حل مشکل
የ፥\\ | የዏ WWፉጻዖ .
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW, 20FH-BORGdf .
業 = دانشگاه پیام نور کارشناسی موتحف آزمون وسنبش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
| - . : تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحهی : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی عنسوان درس : اصول وفنون راهنمایی و مشاوره خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵
۱۰- کدام مورد از اصول اساسی ازدواج مدرن محسوب می شود؟
۱. همکاری و علاقه ۲. عشق و دوستی ۰۲ وظیفه و مسئولیت
۱۱- اسطوره های ازدواج، جزء کدام دسته از استرسورها به حساب می آیند؟
١. افقی ۲. عمودی ۳. سیستم - سطح ۱۲- ارتقاء مدرک تحصیلی، جزء کدام دسته از استرسورها به شمار می آید؟
۱. عمودی ۰۲ فرهنگی ۳. افقی ۱۳- مفهوم وظیفه روانشناختی توسط چه کسی توسعه یافت؟
۱. اریکسون ۰۲ والراستین ۳. یانگی ۴. کارر
۱۴- جمله " وقتی فرزندی مادرش را چندین بار صدا می کند، او جواب نمی دهد و وقتی داد می زند مادرش می گوید چرا داد می
۱۵- کدام درمانگر در درمان، بر مراوده ها و تبادلات رفتاری و عاطفی بین انسانها متمرکز شد؟
۱. ستیر ۲. گاتمن ۳. برن ۴. اریکسون ۱۶- روشی که توسط آن فرستنده، پیام را رمزگذاری می کند، چه نامیده می شود؟
۱. حلقه بازخورد ۲. کانال ۳. پارازیت ۴. مدل خطی ۱۷- جمله " آیا درست متوجه شدم که تو قصد نداری با من به میهمانی بیایی؟ " به کدام مورد اشاره دارد؟
۱. مدل خطی ۲. حلقه بازخورد ۰۳ مارپیچ بازخورد - ۰۴ بن بست مضاعف ۱۸- از نظر کدام دانشمند، برای کمک به زوج ها، باید آنها را با اشباح کهنه ی زندگیشان مواجه کنیم؟
۱. فرامو ۲. گلدنبرگ ". بوئن ۴. مینوچین ۱۹- از دیدگاه کدام رویکرد، مشکل خانواده، در عملکرد، مختل، کل خانواده، نهفته است؟
۱. سیستمیک میلان ۲۔ تجربی سمبلیک ۲. غنی سازی ارتباط ۴. استراتژیک ۲۰- کدام مورد از روش های غیر منطقی برای شکستن الگوی تعامل می باشد؟
۱. پیش فرضی ۲. تناقضی ۳. تعامل ۴. تغییر
Y序いYsY%W%A%・
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۲ تته
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :