نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی) محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱- با مطالعه تاریخچه مدیریت جنگلها در ایران حداقل نتیجه قابل استحصال چیست؟ ۱. جنگلهای خصوصی ایجاد کنیم. آ، از جنگلها مراقبت بیشتر کنیم. "، باید به تفرج اهمیت بیشتری داد. ۰۴ از جنگلها استفاده بیشتر کنیم.
۲- برای حفظ جنگلی از گزند انسان، حیوان و طبیعت چه باید کرد؟ ۱. تدوین مقررات منطبق با اصول اکولوژیک، اجتماعی و بهره برداری ۲. تدوین مقررات منطبق با اصول اخلاق، بهره برداری و سیاست
۳. تدوین مقررات منطبق با اصول بهره برداری، اجتماعی و جنگلکاری
۴. تدوین مقررات منطبق با اصول دامداری، جاده سازی و بهره برداری ۳- از لحاظ جنگل شناسی به چه محیطی جنگلی می گویند؟
۱. محیطی پوشیده از گیاهان و جانوران ۲. اجتماع بیوسنوز مستقل گیاهان
۲. اجتماعی با اکثریت درختان ۴. ترکیبی از جاتداران و بی جان ها ۴- تبدیل کردن مواد آلی به مواد معدنی در جنگلها بر عهده کیست؟
۱. گیاهان و درختان ۲. شکارگرها و حشرات ۳. خزهها و سرخسها ۲. باکتریها و قارچها ۵- دوره طرح جنگلداری در جنگلهای مخروبه و تنک چند سال است؟
۱. ۲ - ۱۵ سالی ۲. ۵ - ۳ سالی ۳. ۳۵ - ۳۰ سال ۱۰.۴ - ۸ سالی ۶- در یک جنگل بلوط - ممرزستان توده اصلی و فرعی کدامند؟
۱. بلوط توده فرعی، ممرز توده اصلی ۲. بلوط توده اصلی، ممرز توده اصلی
۳. بلوط توده اصلی، ممرز توده فرعی ۴. بلوط توده فرعی، ممرز توده فرعی
۷- کدام گونه درختی در جنگلهای شمال ایران، از اولین درختانی بود که برای قطع کردن آن نیازمند به کسب اجازه از طرف
دولت بود ؟ ۱. راشی ۲. توسکا ۳. ممرز ۴. گردو 。い・い・ハ・Y・Y管Yい نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی) محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱- با مطالعه تاریخچه مدیریت جنگلها در ایران حداقل نتیجه قابل استحصال چیست؟ ۱. جنگلهای خصوصی ایجاد کنیم. آ، از جنگلها مراقبت بیشتر کنیم. "، باید به تفرج اهمیت بیشتری داد. ۰۴ از جنگلها استفاده بیشتر کنیم.
۲- برای حفظ جنگلی از گزند انسان، حیوان و طبیعت چه باید کرد؟ ۱. تدوین مقررات منطبق با اصول اکولوژیک، اجتماعی و بهره برداری ۲. تدوین مقررات منطبق با اصول اخلاق، بهره برداری و سیاست
۳. تدوین مقررات منطبق با اصول بهره برداری، اجتماعی و جنگلکاری
۴. تدوین مقررات منطبق با اصول دامداری، جاده سازی و بهره برداری ۳- از لحاظ جنگل شناسی به چه محیطی جنگلی می گویند؟
۱. محیطی پوشیده از گیاهان و جانوران ۲. اجتماع بیوسنوز مستقل گیاهان
۲. اجتماعی با اکثریت درختان ۴. ترکیبی از جاتداران و بی جان ها ۴- تبدیل کردن مواد آلی به مواد معدنی در جنگلها بر عهده کیست؟
۱. گیاهان و درختان ۲. شکارگرها و حشرات ۳. خزهها و سرخسها ۲. باکتریها و قارچها ۵- دوره طرح جنگلداری در جنگلهای مخروبه و تنک چند سال است؟
۱. ۲ - ۱۵ سالی ۲. ۵ - ۳ سالی ۳. ۳۵ - ۳۰ سال ۱۰.۴ - ۸ سالی ۶- در یک جنگل بلوط - ممرزستان توده اصلی و فرعی کدامند؟
۱. بلوط توده فرعی، ممرز توده اصلی ۲. بلوط توده اصلی، ممرز توده اصلی
۳. بلوط توده اصلی، ممرز توده فرعی ۴. بلوط توده فرعی، ممرز توده فرعی
۷- کدام گونه درختی در جنگلهای شمال ایران، از اولین درختانی بود که برای قطع کردن آن نیازمند به کسب اجازه از طرف
دولت بود ؟ ۱. راشی ۲. توسکا ۳. ممرز ۴. گردو 。い・い・ハ・Y・Y管Yい نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۸- در برخی از کشورها برای مادام العمر کردن و عمر مفید گنجایش مخزن سدها، چه شیوه ای اتخاذ شده است؟ ۱. ایجاد و حفظ پوشش گیاهی در حوزه آبخیز ۲. ایجاد و حفظ تاج قوسی بالای سد
"پرورش و حفاظت از ماهیان موجود در مخزن سد ۰۴ پرورش و حفاظت از حیات وحش بالا دست سد ۹- یکی از فاکتور های موثر در اقتصادی بودن « اجرای طرح بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها» چیست؟ ۱. جایگزین کردن گونه ها با گونه های خارجی
۰۲ جلوگیری از کاهش قیمت با تنظیم میزان تولید و تنظیم صادرات
۳. کوشش برای افزایش تولید فراوان با کمک ماشین آلات ۴. جایگزین کردن گونه ها با گونه های پربازده داخلی ۱۰- مهمترین تولید در جنگلهای زاگرسی چیست؟ ۱. تولید چوب ۲. تنظیم تفرج ۳. تنظیم اقلیم ۴. تولید آب شیرین ۱۱- وظیفه حفظ جنگلها برای نسلهای بعد به عهده کیست؟ ۱. تعاونیهای اختصاصی ۲. سازمان های مردم نهاد ۳. دولت ۴. سازمانهای غیرمردم نهاد ۱۲- در پارسل بندی باید به کدام اصلی توجه نمود؟ ) ... سطح مناسب خروج آسان محصولات ャ。 خروج آسان دام ۳. خطوط تراز صاف ۴. خطوط تراز طبیعی "ן ו- در مدیریت جنگل برای تعیین محدود ۵ پارسل از چه وسایل 9 روشهایی استفاده می شود؟ ۱. استفاده از دوربینهای نقشه برداری ۲. با استفاده از زاویه تابش خورشید ۳. بر اساس عوارض طبیعی (یال و دره) ۴. بر اساس زاویه دید افراد ۱۴- در جنگلداری، دانگ بندی دائم بر چه اساسی صورت می گیرد؟ ۱. بر اساس میزان بارندگی ۲. بر اساس وسعت
۳. بر اساس مدت ۴. بر اساس طول دوره
صفحه ۲ از ۴
。い・い・ハ・Y・Y管Yい نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱۵- اگر دوره بهره برداری یک جنگل ۱۲۰ سال و دوره زادآوری آن ۲۰ سال باشد، تعداد دانگ در آن چقدر است؟
* . . * ャ・.Y \ Y Y 2. ۱۶- در چه زمانی برداشت از توده جنگلی بیش از رویش جاری است؟
۱. توده جوان با قطر کم ۲. توده با قطر زیاد ۳. توده مسن با قطر کم ۴. در هنگام زمستان ۱۷- اساسی بهره برداری از جنگل چیست؟
۱. سوپارسل ۲. دانگی ۳. بخشی ٢. پارسل ۱۸- تعداد سالهایی که لازم است تا یک توده قطع شده مجدد به مرحله بهره برداری برسد چه نام دارد؟
۱. دوره رشد ۲. دوره بهره برداری ۳. دوره تک گزینی ٠٢ دوره کت زنی ۱۹- جاده سازی و جنگلکاری را به ترتیب در چه فصلهایی اجرا می کنند؟
۱. فصل مرطوب - فصل خشک أ : فصل مرطوب – فصل مرطوب
۰۳ فصل خشک - فصل مرطوب ۰۲ فصل خشک - فصل خشک ۲۰- رایجترین نوع پلانی متر کدام است؟
۱. دیسکی ۲. قطبی ۰۳ دیجیتالی ۰۴ سنتی ۲- برای رشد بهتر درختان در جنگل معمولاً از چه شیوه ای استفاده می شود؟
) ... آبیاری تمامی درختان ャ。 جابه جایی بعضی درختان
۳. نشانه گذاری تمامی درختان ۴. قطع بعضی از درختان
۲۲- عناصر اصلی تیپ های گیاهی جنگلهای زاگرس کدام درختان می باشند؟
۱. استبرق، بنه ۲. زیتون، کیکم ۳. بنه، بلوط آ، بلوط، استبرق
۲۳- در جنگلهای زاگرسی از شمال به جنوب میزان بارندگی و رطوبت چه تغییر کلی می کند؟ ۱. تغییری نمی کند. آن کمتر می شود.
*
۳. گاهی بیشتر و گاهی کمتر می شود. بیشتر می شود.
۲۴- اولین ابزار مهم و زیر بنایی در طراحی و اجرای پروژه ها به ویژه طرح جنگلداری چیست؟ ۱. نقشه ۲. جاده ۳. ساختمان ۴. تکنسین
い・い・ハ・Y・Y管Yい。
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۲۵- فصل مشترک دو دامنه در بالای خط الراس یا خط القعر در نقشه های توپوگرافی به چه شکلی است؟
) . O .۳ USL D . B. Y JK.: V L U یا Q) شکلی ۴. R یا P شکلی Y2— اگر فاصله دو نقطه در نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ برابر با ۱ سانتیمتر باشد، فاصله این دو نقطه در روی زمین چند متر
است؟
) ... ۲۰ متر ۲. ۲۰۰ متر ۳. ۱۰ متر ۴. ۱۰۰ متر
۲۷- ساده ترین شیوه توجیه نقشه در طبیعت چه شیوه ای است؟
۱. استفاده از دوربین نیوو ۲. استفاده از ارتفاع سنج
۳. استفاده از قطب نما آن استفاده از دوربین تئودولیت ۲۸- اگر در ۲۰۰ هکتار جنگل ۴۰۰۰ متر جاده ساخته شده باشد، تراکم طولی جاده در این جنگل چه مقدار است؟ ۱. ۱۰ متر در هکتار ۲۰۰۲ متر در هکتار ۳. ۳۰ متر در هکتار ۴۰۰۴ متر در هکتار ۲۹- نقاط اجباری مثبت در جاده سازی چه نقاطی است؟
۱. جاده می تواند از این نقاط عبور نکند. ۲. جاده می تواند از این نقاط عبور کند.
۳. حتما جاده باید از این نقاط عبور نکند. ۲. حتما جاده باید از این نقاط عبور کند.
۳۰- منظور از مرز چوبگیر چیست؟
۱. فاصله ترانسپورت ۰۲ مرز ترانسپورت ۰۳ درصد شبکه بندی جاده ۴. تراکم فاصله ای 。い・い・ハ・Y・Y管Yい نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :