نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : کاربرد کامپیوتردر حسابداری، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۵۰۰۷ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۵۰۰۹ -، حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۵۲۱۷ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۵۹
۱- زرگترین فروشگاه الکترونیکی کتاب چه نام دارد؟
ΥΑΗΟΟ. * google .Y EBAY , Y ΑΜΑΖΟΝ. ۲- دامنه آدرس های اینترنتی مربوط به کدام سازمانهای بازرگانی میباشد؟
org. . . COm . Yo biz. .Y gov. . )
۳- برای ارسال رونوشت پست الکترونیک به شخص دیگر به گونه ای که سایر افراد متوجه وجود آن نشوند آدرس آنرا در کدام Send . Y. CC v. BCC . Y ΤΟ . )
۴- موارد کدام گزینه موتور جستجو نیستد؟
google.com -internet.com . Y google.com-yahoo.com . )
amazon.com – goto com .* Cnet.Com — altavista.Com . Y
۰-۵ر آدرس info GDSun aut.ac.ir نام سازمان و سیستم میزبان به ترتیب کدام موارد هستند ؟
aut , ac .* info , ir .* sun , aut . Y ac , ir .۶- کشورمان اولین بار از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری به عنوان نماینده ایران در چه سالی و در کجا به شبکه جهانی
اینترنت متصل شد؟ ۱. ۱۳۶۰ - موسسه آموزشی آمریکا ۲. ۱۳۷۰ - دانشگاه وین ۳. ۱۳۷۰ - ارن ۱۳۶۰.۴ - وزرات علوم و فن آوری
۱. ترانزیستور - IC- لامپ خلا ۲. لامپ خلا - IC- ترانزیستور
۳. لامپ خلا- ترانزیستور - IC .۴ IC- لامپ خلا - ترانزیستور
W・ハ・Y・Y・%YY・) صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتردر حسابداری، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۵۰۰۷ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۵۰۰۹ -، حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۵۲۱۷ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۵۹
۸- کدام گزینه برتری کامپیوتر بر انسان را نشان می دهد؟ ۱. سرعت - تصمیم گیری سریع ۲. سخت کوشی - پیش بینی ۳. دقت - انعطاف پذیری ۰۴ سرعت - دقت
۹- شیوه های ایجاد و نگهداری داده ها و دستورات کامپیوتری به منظور مدیریت و پرازش آنها را چه می نامند؟ Information Technology Y Information Services . )
Programming it Management Information Services v ۱۰- نظارت بر انجام کارها و صدور دستورات لازم جهت انجام امور بر عهده کدام واحد است؟
۱. پردازنده ۲. محاسبه ۳. کنترلی ۴. منطق ۱۱- جنسی کدام نوع حافظه با سایر گزینه ها متفاوت است؟
CD-ROM t EPROM . Y ROM Y RAM . )
۱۲- کدام گزینه حجم کمتری از اطلاعات را در خود ذخیره می کند؟ ۱. قطاع ۲. شیار ۳. سیلندر ۴. دیسک ۱۳- در مقایسه صفحه نمایشهای CRT و LCD کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. کیفیت صفحه نمایش CD یا نسبت به CRT بالاتر است. ۲. ضخامت LCD نسبت به CRT کمتر است.
۳. ولتاژ مورد نیاز در CRT نسبت به LCD بالاتر است.
t
در LCD از کریستال مایع استفاده می شود در حالیکه در CRT از ژرتوهای الکترونیکی استفاده می شود. ۱۴- کدام گزینه از وظایف سیستم عامل نیست؟ ۱. مدیریت وقت لاCP ۲. مدیریت ورودی/خروجی ۳. مدیریت فایلها ۲. مدیریت انرژی مصرفی در کامپیوتر
۱۵- اگر روی فایلی کلیک راست کنیم و گزینه Send to و سپس گزینه Desktop را انتخاب کنیم چه اتفاقی روی خواهد
داد ؟
۱. فایل مربوطه به DeSKtOD منتقل می شود. ۲. فایل مربوطه به DeSKtOp کپی می شود.
۳. میانبری از فایل مربوطه در DeSKtOD ایجاد می شود. ۴. فقط آیکون فایل مربوطه در DeSKtOp ایجاد می شود. W・ハ・Y・Y・%YY・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتردر حسابداری، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۵۰۰۷ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۵۰۰۹ -، حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۵۲۱۷ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۵۹
۱۶- کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. در ویندوز میتوان با انتخاب چند فایل یا فولدر همه آنها را به صورت یکجا حذف کرد. ۲. در ویندوز میتوان با انتخاب چند فایل یا فولدر همه آنها را به صورت یکجا کپی کرد. ۰۳ در ویندوز میتوان با انتخاب چند فایل یا فولدر همه آنها را به صورت یکجا تغییر نام کرد.
- در ویندوز میتوان با انتخاب چند فایل یا فولدر همه آنها را به صورت یکجا منتقل کرد.
t
۱۷- صفحات وب با چه پسوندی قابل ذخیره سازی هستند؟
htm - html . * bmp – tyt v. zip – wav Y doc – Xls . ) ۱۸-Ctrl + ESC میانبر کدام گزینه می باشد ؟
۱. ظاهر شدن منوی Start ۲. بستن پنجره
۳. عدم ذخیره سازی f حذف فایلی ۱۹- کدام نرم افزار در زمینه متحرک سازی استفاده می شود؟
Corel Draw . * Auto CAD . Y. FOX PrO . Y γ‘DS ΜΑΧ. ) ۲۰- با فشردن کلیدهای C + اCtr متن انتخاب شده به کدام گزینه منتقل می شود.؟
۱. حافظه اصلی آ ، کلیپ بورد ۳. سطلی بازیافت ۴. هارد کامپیوتر ۲۱- موارد کدام گزینه همگی در یک منوی نرم افزار WOrd قرار دارند؟
New – Cut – Print . Y Print – Save – Copy .)
Copy – Zoom – Paste . * Print – Save – New Y ۲۲- برای ایجاد یک صفحه جدید در فایل ورد از دستور Enter کدام گزینه استفاده می شود؟
Del : f AIt . Y. Ctrl Y Shift . ) ۲۳- در نرم افزار ورد، برای انتقال مکان نما به ابتدای فایل جاری از کلید ترکیبی کدام گزینه +Ctrl استفاده می شود؟
Page Up END . Y. Home . Y Page Down . ) ۲۴- کلید میانبر برای تراز کردن متن از وسط کدام گزینه است؟
Ctrl + R , f Ctrl + E . Y. Ctrl J . Y Ctrl + L . )
W・ハ・Y・Y・%YY・) صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتردر حسابداری، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، مبانی و کاربرد کامپیوتر
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی ۱۱۱۵۰۰۷ -، مدیریت صنعتی ۱۱۱۵۰۰۹ -، حسابداری ۱۱۱۵۰۱۱ -، حسابداری (چندبخشی ) ۱۱۱۵۰۱۲ -، مدیریت بازرگانی ۱۱۱۵۲۱۷ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۵۹
۲۵- کدام نرم افزار مجموعه آفیس جهت مدیریت اطلاعات شخصی استفاده می شود؟
Out Look . * Excel . Y. Access . Y Word . )
۲۶- در نرم افزار اکسلی زمانی که فرمول سلول مورد مراجعه حذف شده باشد، چه پیغامی صادر می شود؟ |NUM# - f VALUEłł . Y. |REF# Y N/A# . )
۲۷- جهت تاکید بر اهمیت نسبی مقادیر در طول یک دوره زمانی از چه نوع نموداری استفاده می شود؟
Bar , f Area . Y. Cone Y Stock . )
۲۸- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم چه میگویند ؟
۱. جدول ۲. پایگاه داده ۳. رکورد ۴. کواری
۲۹- برای استفاده از بیست فرمان موجود در اکساسی از کدام مورد استفاده می شود؟
Form . Y. Module . Y. Macro Y Report . )
۳۰- برای استخراج اطلاعات در اکساسی از کدام گزینه استفاده می شود ؟
Query . . Form . Y. Report Y Macro . )
)・W・ハ・Y・Y・%YY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :