نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش
محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸
۱- کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. خصلت یک کل، جمع جبری خصلتهای اجزای تشکیل دهنده آن است ۲. وقتی یک سطح آرایش جدید یا کل پدید می آید، خصلتهای جدیدی در آن بروز می کند که در فرد فرد اجزاء تظاهر می کرد ۳. قاعده سطح تشکل به طور یکسان در هستی غیرزنده و هستی زنده صدق می کند ۴. توجه به حاکمیت قاعده سطح تشکل در سطوح هستی غیرزنده، درک کیفیت شمول این قاعده را در عالم جانداران پیچیده تر می
سازد
۲- مجموعه افراد متعلق به یک گونه در هر منطقه را چه می نامند ؟
).. اکوسيستم ۲. جامعه ۳. جمعیت to پوشش گیاهی ۳- بترتیب متابولیسم پایه در کدام جنسی بالاتر و رابطه آن با وزن موجود چگونه است؟
۱. ماده - غیر مستفیم آنر- مستفیم ۳. نر- غیر مستفیم ۴. ماده - مستفیم ۴- راه اصلی ورود نیتروژن به چرخه اکوسیستم جهانی کدامست.
۱. رعد برق ۲. شوره گذاری ۳. گاز های آتشفشان ها ۲. رسوبات دریایی ۵- مطالعه اکولوژی موجود زنده در حالت انفرادی را چه می نامند؟
۱. اوتواكولوژی ۲. سین اکولوژی ۰۲ اکولوژی تحولی ۰۴ اکولوژی کارکردی ۶- پذیرش یک قاعده که غیر قابل آزمایش و تجربه است چه می نامند؟
۱. قانون فلسفی امتناع تناقصی ۲. قاعده سطح تشکل
۰۳ اصل ضرورت " . اصل سنخيت ۷- اودوم (۱۹۷۱) مصرف کننده های بزرگ را در یک اکوسیستم چه نامید؟
۱. فاگو تروف ۲. ساپروفیت ۰۳ هتروتروف ۴. لاشه خوار ۸- پایه و اساس فرایند تأمین انرژی در سیستم زیستی فعلی بر کدام موارد زیر مبتنی است؟
۱. دریافت انرژی ۲. تغییر وضع اتمهای کربن
۳. چرخه مواد ". بیلان انرژی זVץ"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸
۹- برای بررسی سمیت یک سام، کدام پله در زنجیره غذایی کمترین میزان سم را داراست است؟ ۱. نخستین پله (تولید کننده ) ۲. اولین مصرف کننده ها
۳. آخرین مصرف کننده ها ۴. تجزیه کنندگان ۱۰- پراکنده شدن انرژی در ضمن فرآیند تغییر حالت را چه می نامند؟ ۱. آنتروپی ۲. آنتالپی ۳. ترمودینامیک ۴. آنترالپی
۱۱- رسیدن به بیشینه آنتروپی را در زبان ترمودینامیک حیات چه می گویند؟
۱. بلوغ ۲. جوانی ۰۳ پیری ۴. مرگ
۱۲- مهمترین عامل مؤثر بر نحوه توزیع انرژی روی بخش های مختلف طیف واصله بر سطح زمین کدام است؟ ۱. ساعت اندازه گیری ۲. ترکیب اتمسفر ۳. ارتفاع از سطح دریا ۴. موقعیت فصلی ۱۳- مواد آلی یا انرژی انباشته در کالبد مصرف کننده ها را چه می نامند ؟ ۱. باقیمانده تولید اولیه ۲. تولید اولیه مفید
۳. تولید خالصی جامعه ۲. تولید ثانویه
۱۴- کدام عبارت زیر صحیح است؟ ۱. هرچه توده زنده موجود بیشتر باشد، هزینه نگهداری کاهش می یابد ۲. هرچه توده زنده موجود بیشتر باشد، مصارف تنفسی کاهش می یابد
۳. هرچه طول زندگی جانداران کمتر باشد، نسبت تولید سالانه در مقایسه با توده زنده بالاتر است
آن در مراحل پایانی رشد، تولید ثانویه حداکثر است
۱۵- اصلی ترین دلیل تولید بالاتر در کشورهای پیشرفته کدام گزینه زیر است؟ ۱. استفاده از نژاد های پرفراورده ۲. ایجاد شرایط مطلوب برای کشاورزی
۳. استفاده از نژاد های بومی ۴. استفاده از کود فراوان ۱۶- بالاترین بازده تولید اولیه خالصی مربوط به کدام اکوسیستم است؟
۱. بیابان ۲. جنگل پرباران استوایی
۳. جلبک های مردابی ۲. توندرا و مناطق کوهستانی مرتفع
זVץ"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸
۱۷- تفاضلی بین کاهشی ΟΟ2 در مدت روز و افزایش CO2 در مدت شب کدام پارامتر زیر را در طی شبانه روز بیان می کند؟
۱. تولید اولیه خالصی ۲. تولید اولیه ناخالصی ۳. تولید ثانویه ۴. جذب کلی
۱۸- کدام روش اندازه گیری تولید اولیه می تواند انتقال مواد آلی را در سطوح مختلف مصرف کننده ها بررسی نماید؟ ۱. روش اندازه گیری DF1 ۲. روش کاربرد مواد رادیواکتیو ۳. روش اندازه گیری مواد خام ۴. روش اندازه گیری مقدار کلروفیل
۱۹- از مجموع انرژی مصرف شده در زاد و ولد بعلاوه ارشد و افزایش کالبد جاندار کدام عامل حاصل می گردد؟ ۱. هزینه نگهداری ۲. هزینه تنفسی ۳. تولید اولیه ۴. تولید ثانویه
۲۰- نسبت تولید ناخالص در پله Il به تولید ناخالص در پله 1-Il را چه می نامند؟
۱. ضریب کاهش تولیدات ۲. ضریب رشد
t r
- ضریب تنفس ٠ ضريب اکولوژی
۲۱- نسبت میزان جریان به ذخیره را در چرخه های مواد چه می نامند؟ ا. نسبت انتقال ۲. زمان انتقال ۳. نسبت کفایت موجودی ذخیره ۰۴زمان کفایت موجودی ذخیره ۲۲- دلیل اصلی بالا بودن تولید خالصی نسبت به تولید ناخالصی در مناطق سردسیر کدامست؟ ۱. کاهش تنفسی ۲. بالابودن تولید ثانویه ۳. افزایش تنفسی ۴. بالابودن تولید اولیه مفید ۲۳- در یک اکوسیستم، چرخه باز (یک طرفه) مربوط به کدام جزء می شود؟ ۱. مواد ۲. انرژی ۳. انرژی و مواد ۴. اغلب مواد
۲۴- موجودی که دامنه تحمل وسیعی نسبت به نمک های محلول نشان دهد را چه می نامند؟
Stenoecious : f Stenophagic v. Euryhydric . Y Euryhaline . )
זVץ"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش
محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸
۲۵- قانون نه تنها عناصر غذایی بلکه هر کدام از عوامل محیطی که کمترین مقدار را در محیط داشته باشند نقشی تعیین کننده ایفا می نمایند را چه کسی وضع نمود؟
۱. شلفورد ۲. لیبیگ ۳. بلاکمن ۴. لامارک ۲۶- سازش هایی که یک موجود زنده در طول حیات خود به اقتضای شرایط محیط احراز می کند و آثار این سازش منحصرا به
فرد سازش یافته محدود می گردد و به نسل بعد منتقل نمی شود را چه می نامند؟
۱. سازش هتروژننیک ۲. سازش فیلوژنتیک ۳. سازش اونتوژنتیک ۴. سازش تکاملی ۲۷- تولید پادتن ها (آنتی بادی) یا مواد ایمنی زا در انسان و جانوران به اقتضای عوامل بیماری زای محیط جزء کدام نوع از
سازش ها محسوب می شود؟
۱. سازش ریخت شناسی ۲. سازش فیزیولوژیک
۳. سازش زیست شیمیایی ۴. سازش رفتاری
۲۸- مجموعه ژنوتیپ های انتخاب شده در محدوده مشخصی از شرایط محیط را چه می نامند؟ ۱. اکومورفوز ۰۲ اکوتیپ ۳. اکو کلاین ۴. اکوتون
۲۹- کدام نگرش درباره کلیماکس بیان می کند مشخصات آخرین نوع پوشش گیاهی و اکوسیستم بوسیله عوامل اقلیمی تعیین می شود ؟
۱. دیسی کلیماکسی ۲. پلی کلیماکسی ۲. مونوکليماکس ۴ - زیرکلیماکس
۳۰- وقتی در ارتباط بین دو گونه، افراد یک گونه سود ببرند و طرف مقابل نه سود ببرد و نه زیان کدام ارتباط بین آن دو گونه
برقرار است؟ ۱. همزیستی ۲. همسفر گی ۳. رقابت ۴. دگرآسیبی זVץ"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش
محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸
۲۵- قانون نه تنها عناصر غذایی بلکه هر کدام از عوامل محیطی که کمترین مقدار را در محیط داشته باشند نقشی تعیین کننده ایفا می نمایند را چه کسی وضع نمود؟
۱. شلفورد ۲. لیبیگ ۳. بلاکمن ۴. لامارک ۲۶- سازش هایی که یک موجود زنده در طول حیات خود به اقتضای شرایط محیط احراز می کند و آثار این سازش منحصرا به
فرد سازش یافته محدود می گردد و به نسل بعد منتقل نمی شود را چه می نامند؟
۱. سازش هتروژننیک ۲. سازش فیلوژنتیک ۳. سازش اونتوژنتیک ۴. سازش تکاملی ۲۷- تولید پادتن ها (آنتی بادی) یا مواد ایمنی زا در انسان و جانوران به اقتضای عوامل بیماری زای محیط جزء کدام نوع از
سازش ها محسوب می شود؟
۱. سازش ریخت شناسی ۲. سازش فیزیولوژیک
۳. سازش زیست شیمیایی ۴. سازش رفتاری
۲۸- مجموعه ژنوتیپ های انتخاب شده در محدوده مشخصی از شرایط محیط را چه می نامند؟ ۱. اکومورفوز ۰۲ اکوتیپ ۳. اکو کلاین ۴. اکوتون
۲۹- کدام نگرش درباره کلیماکس بیان می کند مشخصات آخرین نوع پوشش گیاهی و اکوسیستم بوسیله عوامل اقلیمی تعیین می شود ؟
۱. دیسی کلیماکسی ۲. پلی کلیماکسی ۲. مونوکليماکس ۴ - زیرکلیماکس
۳۰- وقتی در ارتباط بین دو گونه، افراد یک گونه سود ببرند و طرف مقابل نه سود ببرد و نه زیان کدام ارتباط بین آن دو گونه
برقرار است؟ ۱. همزیستی ۲. همسفر گی ۳. رقابت ۴. دگرآسیبی זVץ"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :