نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


SW 丝
-
-
WWWy 2pFIL E. ORG . \ /: \ - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-> ミー
द्रं, NS
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۱- نقطه ی آغازین مدیریت موثر کلاس درس چیست؟ ۱. مهارت های ارتباط درون فردی رابطه ی دانش آموز با کتاب درسی ۳. رابطه ی دانش آموز با مدرسه ۴. مهارت های ارتباط میان فردی ۲- از دیدگاه «بولمر» بیشترین قضاوت شاگردان، متاثر از چیست؟ ۱. نمره های درسی ۲. اولین برخوردها ۳. ارتباط خانه و مدرسه ۴. کتابهای درسی r— کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟ ۱. ارتباط کلامی و غیر کلامی، دو حیطه ی مجزا هستند ۲. بخش اعظم ارتباطات، از طریق نوشتار است ۳. اغلب ارتباطات روزمره، ارتباطات موفق هستند ۴. ارتباط کلامی و غیر کلامی دو حیطهای وابسته اند ۴- منظور از «سرباز زدن» از دیدگاه «نپ» چیست؟ ۱. گاهی ارتباط غیر کلامی، جایگزین ارتباط کلامی می شود ۲. رفتارهای غیر کلامی، ارتباطات کلامی را تایید می کند ۳. گاهی رفتارهای غیر کلامی، آن چه گفته می شود را نفی می کند آ، ارتباط غیر کلامی، جریان مکالمات کلام را نظم می بخشد ۵- مهارت های ارتباط موثر در کلاس کدامند؟ ۱. علم و آگاهی، نگرش مثبت، کارآیی و عملکرد ۲. علم و آگاهی، نگرش مثبت، عمل بخشش ۳. علم و آگاهی، کارآیی . عملکرد، فداکاری ۴. علم و آگاهی، کارآیی و عملکرد، محبت ۶- تعریف ارسطو از ارتباط چیست؟ ۱. ایجاد همانندی با گیرنده ی پیام در مورد یک مسئله ی معین ۲. تمام روش هایی که از طریق آن، ذهنی بر ذهن دیگر اثر دارد ۳. جستجو برای دست یافتن به همه ی وسایل موجود برای ترغیب دیگران ۴. هر چیزی که انسان انجام می دهد، با مفهوم عمومی ارتباط وابسته است ۷- دو سطح مجزا ولی مرتبط ارتباط کدامند؟ ۱. محتوا، پیوند عاطفی ۲. مقاصد منطقی، مقاصد غیرمنطقی ۳. محتوا، مقاصد منطقی ۲. مقاصد منطقی، پیوند عاطفی
صفحه ۱ از ۵
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΔΥΛ نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
."s = انشتاه پیام نور
দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی
رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۸- ارتباط درون فردی، چه نوع ارتباطی است؟ ۱. ارتباطی رو در رو ۲. ارتباط با مخاطب زیاد ٢. ارتباط با جمع ۴. ارتباط با خود ۹- منظور از مهار گری در ارتباط چیست؟ ۱. ارزش گذاری ۲. صراحت ۲. خودمختاری ۴. کنترل کردن ۱۰- منظور از کانال چیست؟ ۱. چیزی که ارتباط برقرار کنندگان را به هم پیوند می دهد و رسانه را در خود جای می دهد ۲. افکار، ایده ها یا پاسخ ها به شرایط درونی خویش که قصد ابرازشان را داریم ۳. نظامی از نمادها یا رمزهاست که می تواند به شکل مورسی یا تلگراف باشد ۲. بازبینی واکنش های طرف مقابل پس از این که پیام را دریافت می کند ۱۱- از دیدگاه «دوستالی» برای شنوندهای موثر بودن باید چه کرد؟ ۱. بالا بردن اعتماد به نفس خود و مخاطب ۲. تکرار مکرر کلمات گوینده با صدای بلند ۲. افزایش مهارت های درون فردی شنونده ۲. شنیدن کلمات گوینده همان گونه که می گوید ۱۲- سه مرحله ی فرایند گوش کردن کدامند؟
۱. توجه، دریافت، تمرین ۰۲ دریافت، درک، آگاهی ۰۳ درک، توجه، تقویت ۴. دریافت، توجه، درک
۱۳- انتخابی بودن توجه، به چه معناست؟
۱. توجه دارای قدرت و انرژی و توان بخشی است ۲. مطالب درگیر کننده تر و جالب تر، توجه برانگیزترند ۳. کم شدن تدریجی توجه و انتخاب ناآگاهانه ی وضعیت ها ۴. حفظ کردن توجه در حالت خواب و استراحت
۱۴- در عوامل اساسی درک، علائم غیر کلامی کدامند؟ ۱. کلمات به صورت گفتاری ۲. کلمات به صورت نوشتاری ۳. عوامل فعال، غیرفعال و صوتی ۴. اعداد و کلمات توامان
۱۵- کدام یک از موارد زیر، از موانع مربوط به علائم غیر کلامی است؟ ۱. تفسیر غلط عملی یا علایم فعالی، تفسیر غلط علایم غیر فعال، لغات مشابه ۲. تفسیر غلط عملی یا علایم فعالی، تفسیر غلط علایم غیر فعال، تفسیر غلط صدا ۳. تفسیر غلط عمل یا علایم فعال، تفسیر غلط علایم غیر فعال، لغات ترکیبی ۴. تفسیر غلط عمل یا علایم فعال، تفسیر غلط علایم غیر فعال، لغات نامشابه
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΔΥΛ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORGo. را به خانههای
()f:"ץו
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰
-
->
द्रं, NS
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۲. شنیدن، یک عمل فعال و گوش کردن غیرفعال است
۲. شنیدن، دریافت صدا و گوش کردن، درک معنی صداست
۲. کلیشه، خودمحوری، پیش داوری، احساسات
۰۲ پیش داوری، خودمحوری، کلیشه، نگرش
۱۶- کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟ ۱. شنیدن، درک معنی صدا و گوش کردن، دریافت صداست ۳. گوش کردن، درک اصوات و شنیدن تمرکز بر معنی است
۱۷- عوامل مخل توجه شنونده کدامند؟ ۱. اشتغال فکری، پیش داوری، خودمحوری، کلیشه
۳. اشتغال فکری، کلیشه، خودمحوری، نگرانی
۱۸- حساسیت به تغییرات سرعت و بلندی صدا، فشار کلامی، اوج و تاکید صدای گوینده، چه نوع گوش کردن است؟
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۵
۲. گوش کردن تشخیصی
۴. گوش کردن انتقادی
۱. گوش کردن برای همدلی
۳. گوش کردن برای لذت بردن ۱۹- دو مهارت شنونده ی موثر بودن کدامند؟
۱. تمرین گوش کردن به مطالب مشکل، ساخت لغت نامه ی شخصی
۲. شنیدن رقابتی یا تفوق جویانه، ساخت لغت نامه ی شخصی
۳. تمرین گوش کردن به مطالب مشکل، شنیدن فعال
۲. شنیدن غیرفعال یا مودبانه، شنیدن رقابتی یا تفوق جویانه
۲۰- در اجزاء تعاملات اجتماعی از نظر «گیلر» فرایند درونی به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟
۱. توجه به درک سخن دیگر افراد، صرف و نحو کلامی، زبان بدنی
۲. تماسی چشمی و دیگر رفتارهای فرهنگی، اشارات بدنی
۳. تفسیر، شناسایی و مدیریت احساسات و واکنش شخصی به دیگران
۴. چگونگی ارتباط فرد با دیگران و عکس العمل با سخنرانی
۲۱- در سرنخ های غیر کلامی، زبان بدنی به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟
۱. تشابهات و تفاوت های فردی و نسبی، نگرش ها، انتظارات ۲. دوستی ها و دشمنی ها، تشابهات و تفاوت های شغلی و غیرشغل
۳. خمیازه کشیدن، شور و حرارت داشتن، صحبت کردن با انگیزه
۴. حرکات بازوها، نحوه ی ایستادن، نشستن و راه رفتن، آرامش یا تنش γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΔΥΛ
***
-
->
द्रं, NS
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۲۲- از نظر «کلاین» انواع صحبت کردن کدامند؟ ۱. خلاصه گویی، کنفرانس آموزشی، کلی گویی ۲. سخنرانی، کنفرانس آموزشی، تفسیر کردن ۳. خلاصه گویی، کنفرانس آموزشی، سخنرانی ۲. سخنرانی، کنفرانس آموزشی، توصیف کردن ۲۳- توضیحات استدلالی کدامند؟ ۱. افراد در پرسش هایی که با کلمه ی چرا آغاز می شود، به توضیح استدلالی دست می زنند ۲. برای روشن ساختن مسایل، رویه ها یا اظهارات، به توضیح استدلالی دست می زنند ۳. برای تشریح مفصل رویه ها، ساختارها یا فرایندها به توضیح استدلالی دست می زنند ۴. گفتگوهایی که جهت تدریس و آموزش موضوعی خاص به کار می روند، استدلالی هستند ۲۴- چه چیز بیانگر شالوده ی موضوع و روح سخنان است و ذهنیت شنونده را هدایت می کند؟ ۱. تجزیه و تحلیلی ۲. اهداف ۳. جمع بندی ۴. عنوان ۲۵- دست دادن با دستکش، کجا بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟
۱. هنگام غلبه کردن ۲. بین مردان سیاست ۳. هنگام همکاری ۴. هنگام تسلیم شدن
۲۶- برای افزایش احساس همدلی و دل گرمی در اولین برخورد چه می کنیم؟
۱. دستکاری نگاه ۲. کج کردن گردن ۳. سرتکان دادن ۴. دست دادن ۲۷- حریم شخصی افراد، چه فاصله ای را در بر می گیرد؟
۱. ۴۵- ۱۲۰ سانتی متر ۱۵۰۲-۴۵ سانتی متر ۳. ۱/۲ تا ۳/۶ سانتی متر ۴. بیش از ۳/۶ متر ۲۸- سبک های مختلف اداره ی کلاس درس کدامند؟
۱. دموکراسی قانون مدار، تحکم آمیز، سخت گیر ۲. بی عنان، مستبدانه، بی تفاوت
۳. اقتدارگرایانه، مستبدانه، آزاد گذاری ۴. تحکام آمیز، دموکراسی قانون مدار، بی تفاوت
۲۹- قانون طلایی در مدیریت کلاس درسی چیست؟ ۱. معلم با شاگردان به گونه ای رفتار کند که والدین انتظار دارند ۲. معلم با شاگردان جوری رفتار کند که دوست دارد با خودش رفتار کنند ۳. معلم با شاگردانش جوری رفتار کند که معلمانش با او رفتار کرده اند ۴. معلم با شاگردانش جوری رفتار کند که مدرسه انتظار دارد
γ«Υ /Υ γ«Υ"ΥΔΥΛ نیمسال دوم Y"qY"—AY\ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :