نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 2pFIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SN 丝
-
Z ད༽ངོ་
o
|
-
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱
۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آلبرت الیس می باشد؟ ۱. شناخت درمانی ۲. رفتار درمانی عقلانی - هیجانی
۳. رفتار درمانی ٠٢ روان کاوی
۱۲- در پنج محور SM-IV( محور دو مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد؟
۱. سطح کار کرد کنونی ۲. مشکلات روانی اجتماعی و محیطی
۲. اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی ۴. مشکلات پزشکی ۱۳- برقراری و تماسی با واقعیت برای این بیماران دشوار است و زبان و ارتباطاتشان مختل شده است؟
۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳۔ وسواس ۴ - اسکیزوفرنی ۱۴- در این نوع اختلال شخصیت ، افراد احساس اهمیت شخصی اغراق آمیزی دارند و در مورد موفقیت های بزرگ خیال پردازی
می کنند و طالب توجه و تحسین دایمی اند؟
۱. اسکیزوئید ۲. خود شیفته ۳. ضد اجتماعی ۴۔ پارانوئید ۱۵- در این آزمون به ترتیب یک مجموعه تصاویر سیاه و سفید به فرد نشان داده می شود و از او خواسته برای هر کدام
داستانی بگوید؟
) . 1 ΤΑΤ. γ' CAT Y ۴. ازمون هوشی
ازمون رور شاخ
۱۶- به کدام یک از گزینه های زیر سنجش بوم شناختی فوری یا EMA هم گفته می شود؟ ۱. مصاحبه ها ۲. سنجش رفتاری ۳. مشاهده مستقیم ۴. خویشتن نگری ۱۷- شامل اندازه گیری فعالیت الکتریکی در دستگاه عصبی خود کار از قبیل رسانایی پوست یا در دستگاه عصبی مرکزی EEG می باشد؟ ۱. مغز نگاری ۲. سنجش عصبی - شیمیایی
t ۳. سنجش عصب - روان شناختی
٠ سنجش روان فيزيولوژيايی
۱۸- ترسی و اجتناب از اشیاء یا موقعیتهای که خطر واقعی را بدنبال ندارد.مربوط به کدام نوع اختلال می باشد؟ ۱. اضطراب فراگیر ۰۲ وحشت زدگی ۰۳ فوبی ۰۲ فشار روانی
۱۹- اولین درمان رفتاری عمده ای است که به طور گسترده در درمان فوبیها به کار می رفت؟
۱. حساسیت زدایی ۲. انزجار درمانی ۰۳ غرقه سازی ۴. شرطی سازی
صفحه ۲ از ۵
{W זו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
দ্বাজ্জ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱
۲۰- در این اختلال فرد به ناگهان و بی دلیل دچار یک مجموعه نشانه های آزار دهنده می شود.
۱. فوبی ۰۲ وحشتزدگی ۳. اضطراب ۴. خلقی ۲۱- این نظریه منبع اضطراب فراگیر را تعارضی ناهوشیار من با تکانه های نهاد می داند؟
۱. رفتاری ٠٢ روان کاوی ۲. رفتاری - شناختی ۴. زیست شناختی
۲۲- شیوع اختلال وسواس فکری و عملی در طول زندگی بین چند در صد جمعیت برآورد شده است؟
۱. ۱ تا ۲ درصد ۲. ۲ تا ۳ درصد ۳. ۳ تا ۴ درصد ۴. ۴ تا ۵ درصد ۲۳- عبارت است از رفتار یا اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسوسه آمیز و یا جلوگیری از
رویدادهای هولناک آن را انجام می دهد؟
۱ . وسواس فکری آ ، وسواس عملی ۳۔ وسواس فکری - عملی ۴. پانیک ۲۴- منظور از انسفالیت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. التهاب مغز ۲. التهاب گوش ۳. التهاب چشم ۴۔ تورت ۲۵- شرط لازم برای تشخیصی این اختلال این است که نشانه های هر یک از طبقات بیشتر از یک ماه دوام داشته باشد.
۱. فشار روانی حاد ۲. فشار روانی پس اسیبی
۳. فراموشی روان زاد ۰۴ فشار روانی پیش اسیبی ۲۶- منظور از اگزیستانسیالیستها کدام گزینه می باشد؟
۱. هستی گرا ها ۲. انسان گراها ۳. مادی گراها to پوچ گراها
۲۷- داروی ایمی پرامین مربوط به کدام یک از طبقه های زیر می باشد؟
۱. بنزودیازپین ها ۲. باز دارنده های انتخابی
۳. سه حلقه ای ها ۲. باز دارنده های منو آمین ۲۸- کدام یک از گزینه های زیر جزء اختلالات جسمانی شکل می باشد؟
۱ . وسواسی ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. اختلال درد
۲۹- در این نوع اختلال نشانه های حسی و حرکتی بدون علت فیزیولوژیایی وجود دارد؟
۱. درد ۲۔ تبدیلی ۳. جسمانی کردن ۲. بدریختی بدن
= صفحه ۳ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۲۸۶ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
দ্বাজ্জ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱
۳۰- یک اختلال جسمانی شکل اسن که در ان افراد دچار ترسهای واهی از ابتلا به بیماریهای جدی می شوند؟ ۱. جسمانی کردن ۲. خود بیمار انگاری ۳. درد ۴۔ تبدیلی ۳۱- کدام یک از اختلال های زیر بنا به گفته بقراط منحصرا در زنان وجود دارد؟ ۱. هیستری ۲۔ تبدیلی ۳. الف و با ۴. درد ۳۲- اختلال جسمانی کردن معمولا چه زمانی شروع می شود؟ ۱. اوایل بزرگسالی ۰۲ اواخر بزرگسالی ۳. میانسالی ۴. نو جوانی ۳۳- فروید در خلال درمان کدام یک از بیماریهای زیر بود که بسیاری از مفاهیم عمده روان کاوی را بسط و گسترش داد؟ ۱. درد ۲. جسمانی کردن ۰۳ تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری
۳۴- مبتلایان به این نوع اختلالات به مراتب بیش از انکه به روان پزشک و روان شناسی مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟
۱. وسواس ۲. افسردگی ۳ - اسکیزوفرنی ۴: جسمانی شکل ۳۵- نقصان حافظه به دنبال یک تجربه تنش زا مربوط به کدام یک از اختلالات تجزیه ای می باشد؟
۱. هویت گسستی ۲. گریز گسستی ۰۳یاد زدودگی گسستی ۴. دگر سان بینی خود ۳۶- همایند ترین اختلال توام با DID ( اختلال هویت گسستی) کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. فشار روانی پس آسیبی ۲. افسردگی
۳، وسواس ۴ - اسکیزفرنی ۳۷- کدام یک از افراد زیر اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را ارائه داده است؟
۱. بقراط ۲. فروید ". هانس سیلیه ۴. شوارتز
۳۸- نقش کدام یک از گزینه های زیر در کنار آمدن یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر پژوهشگران را به خود وا داشته
است ؟ ۱. هیجانات منفی ۲. هیجانات مثبت ۳. انگیزش منفی ۲. انگیزش مثبت ۳۹- این نوع حمایت اجتماعی اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟
۱. سازشی ۲. عملکردی ۳. کارکردی ۴. ساختاری
{W זו "ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
SW2 = انشتاه پیام نور
দ্বাজ্জ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱
۳۰- یک اختلال جسمانی شکل اسن که در ان افراد دچار ترسهای واهی از ابتلا به بیماریهای جدی می شوند؟ ۱. جسمانی کردن ۲. خود بیمار انگاری ۳. درد ۴۔ تبدیلی ۳۱- کدام یک از اختلال های زیر بنا به گفته بقراط منحصرا در زنان وجود دارد؟ ۱. هیستری ۲۔ تبدیلی ۳. الف و با ۴. درد ۳۲- اختلال جسمانی کردن معمولا چه زمانی شروع می شود؟ ۱. اوایل بزرگسالی ۰۲ اواخر بزرگسالی ۳. میانسالی ۴. نو جوانی ۳۳- فروید در خلال درمان کدام یک از بیماریهای زیر بود که بسیاری از مفاهیم عمده روان کاوی را بسط و گسترش داد؟ ۱. درد ۲. جسمانی کردن ۰۳ تبدیلی ۴. خود بیمار انگاری
۳۴- مبتلایان به این نوع اختلالات به مراتب بیش از انکه به روان پزشک و روان شناسی مراجعه کنند به سراغ پزشکان می روند؟
۱. وسواس ۲. افسردگی ۳ - اسکیزوفرنی ۴: جسمانی شکل ۳۵- نقصان حافظه به دنبال یک تجربه تنش زا مربوط به کدام یک از اختلالات تجزیه ای می باشد؟
۱. هویت گسستی ۲. گریز گسستی ۰۳یاد زدودگی گسستی ۴. دگر سان بینی خود ۳۶- همایند ترین اختلال توام با DID ( اختلال هویت گسستی) کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. فشار روانی پس آسیبی ۲. افسردگی
۳، وسواس ۴ - اسکیزفرنی ۳۷- کدام یک از افراد زیر اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را ارائه داده است؟
۱. بقراط ۲. فروید ". هانس سیلیه ۴. شوارتز
۳۸- نقش کدام یک از گزینه های زیر در کنار آمدن یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر پژوهشگران را به خود وا داشته
است ؟ ۱. هیجانات منفی ۲. هیجانات مثبت ۳. انگیزش منفی ۲. انگیزش مثبت ۳۹- این نوع حمایت اجتماعی اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟
۱. سازشی ۲. عملکردی ۳. کارکردی ۴. ساختاری
{W זו "ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳

***
æ tbd | ×wih . WWWy,2pFILE.ORG کاو شنا را به خانههای
?"s = انش متاه پیام نور দ্বাক্ষ مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱(روانشناسی مرضی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱، - ۱۲۱۷۰۶۰
۱- کدام یک از افراد زیر اختلالات روانی را به سه گروه شیدایی، مالیخولیا ، التهاب دسته بندی کرده است؟ ۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. بقراط ۴. سقراط ۲- دوپامین در کدام یک از بیماریهای زیر می تواند نقش داشته باشد؟ ۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. مانیا ۴. اضطراب ۳- بر اساس نظریه فروید کدام یک از ساختارهای ذهنی خواستار لذت فوری و آنی می باشد؟
f ۱. نهاد ۲. فراخود ۳. فرامن
خود ۴- تغییر جهت دادن واکنش های هیجانی از شیء خطرناک به موضوع بی خطر مربوط به کدام گزینه می باشد؟
۱. والایش ۲. جابه جایی ۳. بازگشت ۴. دلیل دتراشی ۵- روان شناسی تحلیلی مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟
۱. فروید ۲. یونگ ۳. آدلر ۴. آنا فروید ۶- کدام یک از گزینه های زیر جزء فنون عمده روان کاوی نمی باشد؟
۱. تداعی ازاد ۲. تحلیل رویا ۳. تفسیر ۴. ناهوشیار جمعی ۷- این روان درمان گران بدون غوطه ور شدن در گذشته بر انچه مراجع در اینجا و اینک در اتاق مشاوره انجام می دهد تاکید
دارد؟
۱. وجود گرایان ۲. گشتالت درمان گران ۰۳ روان کاروان ۴. رفتار گرایان ۸- در ازمایش پاولف گرد گوشت بعه علت اینکه قبل از هر گونه یادگیری به طور خود کار باعث فراخوانی ترشح بزاق می گردد
چه نامیده می شود؟
۱. پاسخ شرطی ۲. محرک شرطی ۳. محرک غیر شرطی ۴. پاسخ غیر شرطی ۹- قانون اثر مربوط به کدام یک از افراد زیر می باشد؟
۱. اسکینر ۲. ثرندا یک ۳. پاولف ". واتسون
۱۰- در این نوع شرطی سازی، محرکی که برای بیمار جذاب است با یک رویداد نامطلوب همراه می شود؟
۱. شرطی شدن کنشگر ۲. شرطی شدن عاملی ۳. شرطی شدن کلاسیک آ. شرطی سازی بیزاری
A זו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۱ از W{
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :