نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy20FIL E. ORG . SNI/
عیخ دانشجاه پیام نور، کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش द्रं, N /* - -
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ - ، آموزش محیطزیست، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
۱۲۱۱۰۱۴ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ - ، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۱۵- تماشای کارتون شامل کدام یک از سطوح تجارب زیر است ؟
۱. تجارب حاصل از شنیدن علائم صوتی ۲. تجارب حاصل از مشاهده فیلم
۳. تجارب حاصل از مشاهده برنامه های تلویزیون آموزشی ۴. تجارب حاصل از مشاهده علائم معنی دار
۱۶- کدام یک از موارد زیر ازمحاسن روش تدریس پرسش و پاسخ می باشد ؟ ۱. گسترش تفکر خلاق ۲. قابل اجرا بودن در کلاس های پر جمعیت ۳. استفاده مناسب از آزادی ۲. سنجش تسلط دانش آموز بر محتوا ۱۷- فراهم آوردن محیطی مناسب برای حل مسئله و آشنایی دانش آموز با جنبه های عملی یک مفهوم از ویژگی کدام یک از روش های تدریس زیر می باشد؟ ۱. نمایشی ۲. گردش علمی
۰۴ آزمایشی
۱۸- کدام یک از روش های تدریس زیر در مراکز پیش دبستانی استفاده می شود ؟ ۱. گردش علمی آن نمایشی
۳. واحد فعالیت ۴. آزمایشی
۱۹- به عقیده کدام مربی «هدف تعلیم و ترتیب، پرورش شخصیت دانش آموز بوده و باید به او فرصت داده شود معلم خود
باشد ؟». ۱. پارکهرست ٠٢ مونته سوری ۲: روبوک ۰۴ بوهلر
۲۰- نظام فردی کردن آموزش مربوط به چه شخصی می باشد ؟
۱. مونته سوری ۲. آسپی .Y . کلر f دکرولی い・/い・い・Y管YAめ露・) نیمسال دوم *间1*{*–气 صفحه ۳ از ۶
***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
دانشكاه پیام نور . کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش
SW 丝
-
-
-> ミー
द्रं, NS
Fー
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس :، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ - ، آموزش محیطزیست، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ - ، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲، - ۱۲۱۱۰۱۴
۱- به زعم کدام یک از افراد زیر «منظور من از تدریسی عبارت از هر فعالیتی است که از جانب یک فرد به منظور تسهیلی یادگیری فرد دیگری انجام می پذیرد». ۱.دیویی ۲. گیج ۳. اسمیت f آیزنر ۲- کدام مورد زیر در مورد یادگیری و تدریس درست است ۱. یادگیری و تدریس هردو هدف هستند ۲. تدریس وسیله و یادگیری فرایند است ۳. تدریس وسیله و یادگیری هدف است ۲. تدریس معطوف به معلم و یادگیری به یادگیرنده ۳- مرحله دوم در مدل عمومی تدریس چیست ؟
... )
روش تدریسی سنجش اغازین
۲. هدف تدریس ۴. هدفهای رفتاری ۴- در نظریه بینش و بصیرت برطبق این قانون امور مشابه سریعتر در طرح و زمینه قرار می گیرند
۱. طرح کاملی ۲. مجاورت
۳. خاتمه f مشابهت ۵- هدف های آموزشی در هر مکتبی بر اساس چه چیزی تعیین می شود ؟
۱. فلسفه ャ。 فطرت
۳. فرهنگ ۴. سیاست ۶- فیلسوفان تربیتی عامل اساسی انتقال ارزشها را چه می دانند ؟
۱. خانواده ۲. جامعه
*. مدرسه f فرهنگ
۷- این قبیل هدفها مقاصد اجرایی سیستم آموزش و پرورش به شمار می روند ؟
۱. هدفهای رفتاری ۲. هدفهای واسطه ای ۳. هدفهای کلی ۴. هدفهای آرمانی
い・/い・い・Y管YAめ露・) نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۶***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
."s دانشكاه پیام تو . کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS /* - - تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ - ، آموزش محیطزیست، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۴ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ - ، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۸- فهمیدن مربوط به کدام یک از حیطه های هدف های آموزشی می باشد ؟
۱. شناختی ". روانی
۳. عاطفی ۴۔ روانی - حرکتی
۹- فعل آماده می کند مربوط به کدام سطح از هدفهای رفتاری می باشد ؟
۱. فهمیدن ۲. تجزیه و تحلیلی
۳. پاسخ دادن ۰۴ به کار بستن ۱۰- از نظر کدام یک از افراد زیر حیطه شناختی به دو قسمت سطح دانش و سطح درک تقسیم می شود.؟
۱. بلوم ۲. کرت هولی
" . اسکريون ۲.دیویی ۱۱- در این سطح از یادگیری ، دانش آموز نسبت به وجود یک پدیده یا محرک مشخصی در اطراف خود حساس می گردد. ۱. پاسخ دادن ۲- دریافت کردن
۳. مشاهده و تقلید ۰۴ به کار بستن
۱۲- کدام جمله زیر در مورد مشاهده و تقلید درست است ؟ ۱. دانش آموز کلمات و عبارات معلم را درست تلفظ می کند ۲. انتخاب بهترین روشها .Y . اجرای آگاهانه تر دستورالعملها .Y . کاربرد صحیح مواد شیمیایی با رعایت نکات ایمنی ۱۳- پاره فعالیت مترادف کدام یک از موارد زیر است ؟ ۱. تبدیل هدفهای جزیی ۲. تحلیل آموزشی
۳. طراحی آموزشی ۴. طرح درسی
۱۴- مهم ترین ویژگی دانش آموز که در انتخاب رسانه مؤثر است چیست؟ ۱. ذهن ۲. آمادگی
۳. تجربه ". سن
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۴۳۸۵ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۶
***
WWWy 20FIL E. ORG . - :7ץ:/"זריזו
."s دانشكاه پیام تو . کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته «А:»» مرمت - ازمون و اسنجانش ŽNS /* - - تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب، روش های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی، روشها و فنون تدریس
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۷ - ، آموزش محیطزیست، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۴ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۲۱۱۲۷۲ - ، آموزش و پرورش ابتدایی ۱۲۱۱۲۹۴ - ، آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۴۶۲
۲۱- در روشهای جدید تدریس معلم چه نقشی را به عهده دارد؟
۱. تسهیل کننده ۲. فعال کننده
.Y . نظارتی f رهگبری
۲۲- کدام روش تدریس ، بهتر می تواند در روحیه تفکر و انتقادپذیری شاگردان مؤثر واقع شود ؟ ۱. بازگویی " . پروژه ۳. سخنرانی ۴. واحدها
۲۳- تفاوت آموزش فرد مداری سنتی با آموزش فرد مداری جدید در چیست ؟
۱. روش تدریس ۲. طراحی
f
۳. اهداف محتوای آموزشی
۲۴- «دانش آموز مطالب تعیین شده را با سرعت دلخواه خود یاد می گیرد و ارزشیابی در زمان آمادگی دانش آموز انجام می شود» به کدام نمونه از آموزش فرد مداری اشاره دارد ؟
٠١ نمونه اول ٠٢ نمونه دوم
٠٢ نمونه سوم ۴. نمونه چهارم ۲۵- در این مرحله از الگوی مشگل گشایی تحلیل، ترکیب و ارزشیابی انجام می شود ؟ ) ... طرح مشکل ャ。 نتیجه گیری ۳. فرضیه سازی ۴. فرضیه آزمایی ۲۶- کدام یک از الگوهای زیر در گروه خانواده الگوهای اطلاعات پردازی قرار نمی گیرد ؟ ۱. آموزش کاوشگری ۲. یادگیری اصلی ۳. کاوشگری علمی ۰۴ بدیعه پردازی ۲۷- کدام یک از الگوهای تدریس به کسب هویت کمک می کند؟
۱. اجتماعی ۲. اطلاعات پردازی ۳. انفرادی ۴. رفتاری
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۴۳۸۵ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :