نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW29FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
?"s = انش متاه پیام نور 恭 مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده رشته تحصیلی /کد درس :، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵
۱- این تعریف از کیست؟ «اگر شخصی گرفتار فشارها و یا نیازهایی شود، آنها به صورت منفی ظاهر میشود و منجر به ناراحتی های احساسی و روان شناختی گردند دچاراسترسی می شود »
۱. فریمن ۲. رایسی ۳. گارمزی ۴. کوکسی ۲- مدلی از استرسی رایس و همکارانش توسط چه عواملی وساطت می شوند؟
۱. واکنش شخصی در قبال حادثه ۲. حمایت اجتماعی ویا منابع درونی
۳. فعل و انفعالات پیچیده از استرسی ۲. سیستمهای حمایتی وواکنش های غلبه ۳- ازنظر گارمزی وروتر منابع استرس زا شامل کدام موارد زیر نمی با شد؟
۱. کمبود ۲. ارتباط اشفته مداوم ۳. حوادث منفی شدید ۴. گرفتارهای روزانه ۴- حوادثی را که کمپاسی از تحقیقات خود در پنج زمینه اصلی دسته بندی کرد شامل کدام مورد نمی باشد؟
۱. مدرسه ۲. خانواده
۳. حوادث منفی و تکان دهنده ٠٢ دوستی وسرووضع ظاهرى ۵- طبق تحقیقات شارپ و تامپسون بیشترین حوادث متناوب و استرس زاراکدام عامل نمی دانند؟
۱. مرگ یک عضو خانواده ۲. عدم حمایت والدین
". روابط بد با معلم ۴. مشاجره در خانواده ۶- در تحقیقاتی که یاماموتو و همکارانش انجام دادنداسترس زاترین حادثه ها کدام حادثه بود؟
۱. تولد یک برادر یاخواهر ۲. کورشدن
۳. فقدان والدین ۴. داشتن یک روز سخت ۷- کدامیک از گزینه های زیر مطالعه تازه ترووسیع تر چند ملیتی از نگرانی های جوانان را انجام داده است؟
۱. ژبسون کلاین ۲. تراد ۳. گرین بلات ۴. بارتن ۸- در تحقیقات جدید کلاین بیشترین عامل ایجاد نگرانی دختران و پسران طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی با فرهنگهای
متفاوت چه بوده است؟
۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. جامعه ٠٢ دوستان
.Vaו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۱ از ۳***
|
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
>.
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵
۱۸- کدام مورد استرس زاهای نیرومند عمومی را شامل نمیشود؟ ۱. سرقت چیزی ۲. کورشدن . Y.
خیس کردن لباسی در کلاسی ۴. فشارامتحانات
۱۹- «هر یک از زن و مرد باید اهداف خود را مشخص کرده و به منظور دستیابی به اهداف واقع بینانه ای که رضایت ارتباطی را به دنبال دارد تلاش کند» این متن جزء کدامیک از رفتارهای سالم است؟ ۱. تشویق ۲. هدف گذاری
f
۳. خود محوری مسؤولیت
۲۰- مشخصه کودک مقاوم در مرحله نوجوانی کدام است؟ ۱. دوست یابی راحت ۲. برقراری رابطه قوی بامعلم
۳. کنجکاو ۴. داشتن بلوغ اجتماعی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۷۹۰ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۳***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
Z
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵
۹- نگرانی و فشار عمیق و عمده دیگر دختران و پسران محسوب میشود ۱. میزان درآمد پول ۰۲ فقرمالی
۳. مسائل هویتی و خانوادگی .Y . آزار و اذیت
۱۰- در بزرگسالی تنهاترین وعمومی ترین مسائل خانوادگی چه چیزی گزارش شده است؟
۱. عدم موفقیت در اداره خانواده ۲. تصمیم گیری درست
۳. کمک خواهی ۴. جدایی والدین
۱۱- کودکان در سالهای اول دبستان ممکن است بیشتر با چه مشکلات استرسی مواجه شوند؟ ۱. مشکلات تمرکزی ۰۲زوالی درمدرسه
۳. اشتغال ذهن به جزئیات کوچک و شب ادراری ۴. تکرار دوباره یک تجربه ناگوار
۱۲- استرسی چه نوع واکنش ها را شامل نمی شود؟
۱. جسمانی و روانی ٠٢ فيزيولوژيکی ۳. روان شناختی ۴. رفتاری واحساسی ۱۳- از فاکتورهای محافظ مهم طبق نظر گارمزی وروتر کدام مورد نمی باشد؟
۱. منابع محیطی ۲. تمایل و حالت مثبت وشخصیت
۰۳زمینه خانوادگی ۰۴ یک سیستم حمایتی خارجی که سبب تشویق میشود ۱۴- مشخصه کودک مقاوم در مرحله کودکستان کدام مورد می باشد؟
۱. باهوش و شاداب ۲. خود باور ومستقلی ۳. سازنده و خلاق ٠٢ فعال وپرانرژی
۱۵- کدام مورد مشخصه کودک مقاوم در مرحله نوزادی محسوب میشود
。ャ پر جنب و جوشی ... )
لذت برنده از شوخی ۳. زود آرام شونده مسئولیت پذیر ۱۶- درمانگران اغلب برای توصیف زوج های که مشکلات شدیدی دارند از چه لغتی استفاده می کنند؟
۱. ناسالم ۲. ناتوان ۳. ناسازگار ۴. بدرفتار
۱۷- نظریه مثلثی استرنبرگ بر پایه ی چه عناصری است؟
۱. تشویق ۲. هدف گذاری
۳. خود محوری
.Vaו "ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
|
WWWy 29FIL E. ORG . የማየ/: - انشتاه پیام نور کارشناسی =
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
SW %
-
>.
Z NS
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۰۰۵
۱۸- کدام مورد استرس زاهای نیرومند عمومی را شامل نمیشود؟ ۱. سرقت چیزی ۲. کورشدن . Y.
خیس کردن لباسی در کلاسی ۴. فشارامتحانات
۱۹- «هر یک از زن و مرد باید اهداف خود را مشخص کرده و به منظور دستیابی به اهداف واقع بینانه ای که رضایت ارتباطی را به دنبال دارد تلاش کند» این متن جزء کدامیک از رفتارهای سالم است؟ ۱. تشویق ۲. هدف گذاری
f
۳. خود محوری مسؤولیت
۲۰- مشخصه کودک مقاوم در مرحله نوجوانی کدام است؟ ۱. دوست یابی راحت ۲. برقراری رابطه قوی بامعلم
۳. کنجکاو ۴. داشتن بلوغ اجتماعی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۱۷۹۰ = نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :