نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگلداری نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
Z
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی)
محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
- استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- توده جنگلی که درجه تاج پوشش آن کمتر از ۱۰ درصد باشد، چه نام دارد؟
۱. توده خالی ۲. توده پر ۳. توده تنک ۴. توده بسته ۲- کدام گزینه از جمله اهداف عمده جنگلداری نیست؟
۱. استمرار در تولید ۲. تثبیت خدمات غیرپولی جنگلی
۳. بازده اقتصادی و حداکثر ۴. حاکمیت انسان بر جنگل ۳- جنگلهای کشور ما، به طور عمده از چه نوع جنگلهایی تشکیل شده اند؟
۱. ناهمسان با تنوع گونه ای کم ۲. همسان با تنوع گونه ای کم
۳. ناهمسان با تنوع گونه ای بالا ۴. همسان با تنوع گونه ای بالا ۴- بیشترین مساحت جنگلهای ایران مربوط به کدام نوع می باشد؟
۱. جنگلهای فلات مرکزی ۲. جنگلهای زاگرسی
۳. جنگلهای ایرانی - تورانی ۴. جنگلهای هیرکانی
۵- فاکتور اصلی نامگذاری، اشتراک زیستی (DiOCOCTIOSe) از موجودات زنده به نام جنگل چیست؟ ۱. خشکه دارها ۲. بیوماس چوب نخستین ۳. درختان آ، بیوماس چوب پسین ۶- قسمتی از یک جنگلی که در مدت زمان مشخصی برای تجدید نسل در نظر گرفته می شود، چه نام دارد؟ ۱. دانگ اصلاحی ۲. دانگ بلند مدت ۳. دانگ تولیدی ۴. دانگ زادآوری ۷- تولید اولیه جنگل توسط کدام گروه زیر صورت می گیرد؟ ۱. خزه ها ۲. حشرات ۳. خزندگان ۴. گلهای جالیز ۸- اگر به عللی نتوان برای قطعه در جنگل برنامه ریزی کرد، کوچکترین واحد برنامه ریزی جنگل کدام گزینه می شود؟ ۱. سری ۲. زیر بخش ٠٢ سوپارسل ۴. زیر سری ۹- آشکوب بالایی توده که عهده دار تولید محصول مورد نظر جنگل است، چه نامیده می شود؟
۱. توده مولد ۲. توده اصلی ۳. توده بالایی ۲. توده فرعی
い・い・ハ・Y・YA・Y管 صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
%
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱۰- در یک جنگل راش - ممرزستان، توده اصلی و فرعی کدامند؟
۱. راش توده فرعی ممرز توده اصلی آن راش توده اصلی ممرز توده فرعی ۲. راش توده اصلی ممرز توده اصلی ۴. راش توده فرعی ممرز توده فرعی
\\— شیوه بهره برداری پیشنهادی آقای ژانتی (کارشناسی فرانسوی سازمان ملل در ایران) در سال \/ץ"ן \ برای کشور ایران چگونه بوده است؟ ۱. در یک پنجم عرصه با گردش پنجاه ساله حدود یک پنجم موجودی با رعایت اصولی جنگلی شناسی برداشت شود. ۲. در یک چهارم عرصه با گردش سی ساله حدود یک چهارم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود. ۳. در یک پنجم عرصه با گردش چهل ساله حدود یک سوم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود.
۴. در یک چهارم عرصه با گردش پنجاه ساله حدود یک سوم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود. ۱۲- روشهای جنگلداری که تا پیش از دهه ۱۳۵۰ در ایران بکار گرفته شد، عمدتاً چه روشی بود؟ ۱. دانه زاد ناهمسال ۲. دانه زاد همسال ۳. شاخه زاد همسال .Y . شاخه زاد ناهمسالی ۱۳- میزان تجاوز به اراضی جنگلی و تغییر کاربری آن توسط متخلفین در داخل طرحهای جنگلداری نسبت به مناطق خارج از آنها چگونه است؟ ۱. کمتر است. ۲. بیشتر است. ۳. فرقی ندارد. ۴. اطلاعاتی وجود ندارد.
۱۴- در چه نوع جنگلی، حضور جنگل بر اساسی جست های آن است؟
۱. پایه زاد ۲. دانه زاد ۳. شاخه زاد ۴. خانه زاد
۱۵- کدامیک جزء اهداف خصوصی است؟
۱. استقرار تولید ۲. بهره برداری حداکثر ۳. بهره برداری چوب ۴. اقتصادی بودن فعالیت
۱۶- بلوط ایرانی در کدام نواحی کشور ایران به صورت خالصی دیده می شود؟ ۱. در ارتفاعات پایین تر، دامنه های جنوبی و سنگلاخی و عرضهای پایین تر زاگرسی ۲. در ارتفاعات پایین تر، دامنه های جنوبی و سنگلاخی و عرضهای پایین تر البرز ۳. در ارتفاعات مرتفع تر، دامنههای شمالی و سنگلاخی و عرضهای بالاتر زاگرسی
۴. در ارتفاعات مرتفع تر، دامنه های شمالی و سنگلاخی و عرضهای با اتر البرز
い・い・ハ・Y・YA・Y管 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۴***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
%
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱۰- در یک جنگل راش - ممرزستان، توده اصلی و فرعی کدامند؟
۱. راش توده فرعی ممرز توده اصلی آن راش توده اصلی ممرز توده فرعی ۲. راش توده اصلی ممرز توده اصلی ۴. راش توده فرعی ممرز توده فرعی
\\— شیوه بهره برداری پیشنهادی آقای ژانتی (کارشناسی فرانسوی سازمان ملل در ایران) در سال \/ץ"ן \ برای کشور ایران چگونه بوده است؟ ۱. در یک پنجم عرصه با گردش پنجاه ساله حدود یک پنجم موجودی با رعایت اصولی جنگلی شناسی برداشت شود. ۲. در یک چهارم عرصه با گردش سی ساله حدود یک چهارم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود. ۳. در یک پنجم عرصه با گردش چهل ساله حدود یک سوم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود.
۴. در یک چهارم عرصه با گردش پنجاه ساله حدود یک سوم موجودی با رعایت اصول جنگل شناسی برداشت شود. ۱۲- روشهای جنگلداری که تا پیش از دهه ۱۳۵۰ در ایران بکار گرفته شد، عمدتاً چه روشی بود؟ ۱. دانه زاد ناهمسال ۲. دانه زاد همسال ۳. شاخه زاد همسال .Y . شاخه زاد ناهمسالی ۱۳- میزان تجاوز به اراضی جنگلی و تغییر کاربری آن توسط متخلفین در داخل طرحهای جنگلداری نسبت به مناطق خارج از آنها چگونه است؟ ۱. کمتر است. ۲. بیشتر است. ۳. فرقی ندارد. ۴. اطلاعاتی وجود ندارد.
۱۴- در چه نوع جنگلی، حضور جنگل بر اساسی جست های آن است؟
۱. پایه زاد ۲. دانه زاد ۳. شاخه زاد ۴. خانه زاد
۱۵- کدامیک جزء اهداف خصوصی است؟
۱. استقرار تولید ۲. بهره برداری حداکثر ۳. بهره برداری چوب ۴. اقتصادی بودن فعالیت
۱۶- بلوط ایرانی در کدام نواحی کشور ایران به صورت خالصی دیده می شود؟ ۱. در ارتفاعات پایین تر، دامنه های جنوبی و سنگلاخی و عرضهای پایین تر زاگرسی ۲. در ارتفاعات پایین تر، دامنه های جنوبی و سنگلاخی و عرضهای پایین تر البرز ۳. در ارتفاعات مرتفع تر، دامنههای شمالی و سنگلاخی و عرضهای بالاتر زاگرسی
۴. در ارتفاعات مرتفع تر، دامنه های شمالی و سنگلاخی و عرضهای با اتر البرز
い・い・ハ・Y・YA・Y管 نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۲ از ۴***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
Z
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی
(علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۱۷- در جنگل های غرب بیلان کار چگونه است؟
۱. هزینه نسبت به درآمد کمتر است. ۲. هزینه نسبت به درآمد بیشتر است.
۳. هزینه نسبتی با درآمد ندارد. ۲. هزینه نسبت به درآمد تفاوت ندارد.
۱۸- گزینه صحیح در خصوصی طرح جاده سازی و جنگل کاری کدام است؟
۱. جاده سازی و جنگل کاری در فصل مرطوب
۲. جاده سازی در فصل مرطوب و جنگل کاری در فصل خشک
۳. جاده سازی در فصل خشک و جنگل کاری در فصل مرطوب
۴. جاده سازی و جنگل کاری در فصل خشک ۱۹- محصول و ماشین تولید محصول در جنگل کدامیک می باشند؟
۱۔ چوب وارہ موتوری ۲. چوب و طرح جنگلداری
۳. درختان جنگلی ۰۴ خدمات اكولوژيک و جنگلبان ۲۰- چرا در انتهای طرح های جنگلی داری از فرم های کنترل وقایع نگاری استفاده می شود؟
۱. کمک به زادآوری و افزایش رشد تنه ۲. جایگزین کردن گونه ها با گونه های پربازده داخلی
۳. انتقال تجارب و کارها از نسلی به نسل بعدی ۴. کوشش برای افزایش تولید فراوان با کمک ماشین آلات ۲- اگر دوره بهره برداری یک جنگل ۹۰ سال و تعداد دانگ آن ۶ عدد باشد، دوره زادآوری آن چقدر است؟
۱. ۱۵ سالی ۲. ۳۰ سال ۳. ۶۰ سال ۴. ۹۰ سال ۲۲- در کدام نوع دانگ مدت و تعداد دانگ ثابت بوده از پیوستگی و یکپارچگی برخوردار است؟
۱. دانگ ثابت ۲. دانگ آبی ۳. دانگ متغیر ۴. دانگ واحد ۲۳- بیشترین هزینه را در واحد جنگلداری، کدام قسمت به خود اختصاص می دهد؟
۱. واحد تولیدی ۲. واحد حفاظتی ۳. واحد ارزیابی ۴. واحد بهره برداری ۲۴- تفاوت عمده بهره برداری از جنگلها در شمال و غرب کشور چیست؟
۱. میزان بارندگی جنگلها در دو ناحیه ۲. نوع جاده سازی در جنگلهای دو ناحیه
۳. نوع خاک و گویش محلی در جنگلهای دو ناحیه ۲. شدت وابستگی مردم به جنگل در دو ناحیه
い・い・ハ・Y・YA・Y管
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ صفحه ۳ از ۴***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
Z
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۲۵- مدت زمان گردش زادآوری معمولاً چند ساله است؟
۱. ۲۰ ساله ۲. ۱۵ ساله ۳. ۱۰ ساله ۴. ۵ ساله ۲۶- مهمترین هدف مدیریت جنگل توسط انسان چه باید باشد؟ ۱. کنترل جنگل ۲. تولید اقتصادی ۳. حفاظت از جنگل ٠٢ توليد چوب
۲۷- اگر فاصله دو نقطه در روی زمین ۵۰۰ متر باشد، فاصله این دو نقطه در نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ برابر با چند میلیمتر است؟
۵۰۱ میلیمتر Y. ۱۰ میلیمتر .Y . ۲۰ میلیمتر f ۵۰ میلیمتر
۲۸- اگر تراکم طولی جاده برای ۵۰۰۰ متر جاده ساخته شده در جنگل، ۱۰ متر در هکتار باشد، مساحت کل جنگلی چقدر است؟
Lయు ది • • f ۱. ۵۰ هکتار ۲. ۱۵۰ هکتار ۳. ۲۵۰ هکتار
۲۹- نقاط اجباری منفی در جاده سازی چه نقاطی است؟ ) ... حتماً جاده باید از این نقاط عبور نکند. Y حتماً جاده باید از این نقاط عبور کند.
۳. جاده می تواند از این نقاط عبور نکند. ۲. جاده می تواند از این نقاط عبور کند.
۳۰- به ترتیب در کدام واحد تغییرات در اکوسیستم و فعالیت های انجام شده بشری و نتایج حاصله از این فعالیت ها بررسی می
شود؟
۱. واحد بهره برداری و واحد تولیدی ۲. واحد تولیدی و واحد حفاظتی
۰۲ واحد تولیدی و واحد بهره برداری ۴. واحد حفاظتی و واحد تولیدی い・い・ハ・Y・YA・Y管
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴***
SW 丝
-
-
o
|
WWWy 29FIL E. ORG . = انشتاه پیام نور کارشناسی - :7ץ:/"זריזו
مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
-:
NS
-
Z
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جنگلداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۵
۲۵- مدت زمان گردش زادآوری معمولاً چند ساله است؟
۱. ۲۰ ساله ۲. ۱۵ ساله ۳. ۱۰ ساله ۴. ۵ ساله ۲۶- مهمترین هدف مدیریت جنگل توسط انسان چه باید باشد؟ ۱. کنترل جنگل ۲. تولید اقتصادی ۳. حفاظت از جنگل ٠٢ توليد چوب
۲۷- اگر فاصله دو نقطه در روی زمین ۵۰۰ متر باشد، فاصله این دو نقطه در نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ برابر با چند میلیمتر است؟
۵۰۱ میلیمتر Y. ۱۰ میلیمتر .Y . ۲۰ میلیمتر f ۵۰ میلیمتر
۲۸- اگر تراکم طولی جاده برای ۵۰۰۰ متر جاده ساخته شده در جنگل، ۱۰ متر در هکتار باشد، مساحت کل جنگلی چقدر است؟
Lయు ది • • f ۱. ۵۰ هکتار ۲. ۱۵۰ هکتار ۳. ۲۵۰ هکتار
۲۹- نقاط اجباری منفی در جاده سازی چه نقاطی است؟ ) ... حتماً جاده باید از این نقاط عبور نکند. Y حتماً جاده باید از این نقاط عبور کند.
۳. جاده می تواند از این نقاط عبور نکند. ۲. جاده می تواند از این نقاط عبور کند.
۳۰- به ترتیب در کدام واحد تغییرات در اکوسیستم و فعالیت های انجام شده بشری و نتایج حاصله از این فعالیت ها بررسی می
شود؟
۱. واحد بهره برداری و واحد تولیدی ۲. واحد تولیدی و واحد حفاظتی
۰۲ واحد تولیدی و واحد بهره برداری ۴. واحد حفاظتی و واحد تولیدی い・い・ハ・Y・YA・Y管
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
مسعود
عالی است. واقعا دستتون درد نکنه. خدا قوت.
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :