نمونه سوال درس زراعت خصوصی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس زراعت خصوصی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
-
s 华
= انشتاه پیام نور
দ্বার্তা مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : زراعت خصوصی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۴۱ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۱۸
W— کدام گزینه نشان دھغندہ مہمترین و رایج ترین غلات است ؟
۱. گندم - لوبیا ---- جو ۲. گندم - برنج - ذرت ۳. گندم - ذرت - جو ۴. گندم - برنج - جو
۲- کدامیک از غلات زیر در خاکهای خشک و اسیدی عملکرد رضایت بخشی تولید میکند؟
۱ . گندم ۲. چاودار زمستانه ۳. ذرت ۴. برنج
۳- کدامیک از عبارات زیر در مورد غلات صحیح است؟ ۱. غلات بهاره نیازمند آبیاری بیشتر و عملکرد پایین تر از غلات زمستانه هستند. ۲. غلات بهاره نیازمند آبیاری کمتر و عملکردی بیشتر از غلات زمستانه هستند. ۳. در مناطق با زمستانهای گرم زارعین ارقام پاییزه کشت می کنند.
۴. ارقام بهاره گندم طبیعتا به بهاره سازی نیاز دارند.
۴- طایفه اوریزه شامل کدام گیاه می باشد؟
۱. برنج ۲. گندم ۳. یولاف ۴. ارزن
۵- بزرگترین وارد کننده گندم در جهان کدام کشور است؟
۱. آرژانتین ۲. آمریکا ۳. چین ۴. کاناد |
۶- ارزشی نانوایی کدام گندم بالاتر است؟ ۱. گندمی که بعد از چغندر قند و سیب زمینی کاشته شود. ۲. گندمی که بعد از ذرات کاشته شود. میی رجعسدر لاسد و رمیسی دسو می راستار دسو
۳. گندمی که بعد از گندم کاشته شود. ۴. گندمی که بعد از جو کاشته شود.
۷- زمان کاشت گندماهای پاییزه چه هنگام است؟ ۱ . گرمای تابستان تمام نشده باشد وسرمای زمستان شروع نشده باشد. ۲. گرمای تابستان تمام شده باشد و سرمای زمستان شروع نشده باشد. ۳. گرمای تابستان به حداقل دمای خود رسیده باشد.
۴. سرمای زمستان به حداقل مقدار خود رسیده باشد.
۸- تحت کدام شرایط زیر میزان بذر مصرفی گندم افزایش خواهد یافت؟
۱. کشت کرپه و رطوبت زیاد ۲. کشت زودتر ورطوبت کمتر ۳. کشت زودتر و رطوبت زیاد ۴. کشت کرپه و رطوبت کمتر
صفحه ۱ از ۴
ץץ (ט"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
."s = انشتاه پیام نور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : زراعت خصوصی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۴۱ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۱۸ ۹- استفاده از کدام علف کشی در مزارع گندم به مرحله بعد از پنجه زنی و هنگامیکه ارتفاع گیاه به ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر می رسد موکول می گردد؟
۱. آترازین D v MCPA Y-2,4 ۴. آلدرین
۱۰- مناسب ترین زمان برداشت گندم چه هنگامی است ؟ ۱. رطوبت دانه بین ۱۲ تا ۱۶ درصد باشد ۲. رطوبت دانه بین ۱۶ تا ۲۰ درصد باشد.
۳. رطوبت دانه بین ۵ تا ۱۰ درصد باشد. ۴. رطوب دانه بین ۵ تا ۱۶ درصد باشد.
۱۱- در رابطه زیر EN نشاندهنده کدام پارامتر زیر می باشد؟
(GN = EN *GN * PE) ۱. میانگین وزن هزار دانه ۲. شمارسنبله در واحد سطح
۳. میانگین تعداد دانه در هر سنبله ۴. تعداد دانه در واحد سطح
۱۲- کدامیک از گزینه های زیر مفهوم شلتوک می باشد؟ ۱. دانه برنج همراه با پوست آن ۲. دانه برنج بوجاری شده
۳. دانه برنج کاملا رسیده ۴. دانه برنج نارسی
۱۳- نام علمی برنج چه می باشد؟
Triticum aestivum . Y Zea mays . )
Avena fatua , f Oryza sativa . Y
۱۴- گل آذین برنج شبیه گل آذین کدام گروه از گیاهان زیر بوده و از چه نوعی می باشد؟ ۱. یولاف وسورگوم - خوشه مرکب ۲. یولاف و گندم - سنبله
۳. جو و چاودار - خوشه مرکب ۴. سورگوم و گندم - سنبله
۱۵- برنج در طول دوره زندگی به چند درجه حرارت نیاز دارد؟
۱. ۲۰۰۰ درجه حرارت ۲. ۱۰۰۰ درجه حرارت ۳. ۳۰۰۰ درجه حرارت ۴. ۴۰۰۰ درجه حرارت
۱۶- استفاده از کدام کودها با هم در شالیزار مقاومت برنج را در مقابل ورسی زیاد میکند؟
صفحه ۲ از ۴
۲. کودهای نیتراته و پتاسه با هم
۴. کودهای نیتراته و دامی با هم
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
۱. کودهای فسفره و پتاسه با هم
۳. کودهای فسفره و نیتراته باهم
ץץ (ט"ו"ו. ו. ון. ו. ו***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
()f:"ץו
سری سوال : ۱ یک
-
->
द्रं, NS
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : زراعت خصوصی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۴۱ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۱۸
۴. جو سه ردیفه
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
۱۷- کدامیک از غلات زیر از لحاظ فتوسنتزی گیاهی چهار کربنه (C۴) به شمار می آید؟ ۱. برنج ۲. گندم ۳. جو
۱۸- کدام مرحله از رشد ذرت جهت برداشت به منظور علوفه سیلویی مناسب تر است؟ ۱. زمانیکه دانه ها حالت خمیری داشته وساقه ها و برگها سبز باشند. ۲. زمانیکه دانه ها حالت شیری داشته باشند وساقه ها سبز باشند. ۳. زمانی که رطوبت دانه ها به حدود ۱۴ درصد برسد.
۴. زمانیکه رطوبت دانه ها به حداقل ۳۵ درصد برسد.
۱۹- با افزایش تراکم در کشت ذرت اندازه بلال ها و تعداد دانه های یک بلال چه تغییری می کند؟ ۱. اندازه بلال ها کاهشی - تعداد دانه های بلال هم کاهش می یابد. ۲. اندازه بلال ها کاهشی - تعداد دانه های بلال افزایش می یابد. ۳. اندازه بلال ها افزایش - تعداد دانه های یک بلال کاهش می یابد.
۴. اندازه بلال ها و تعداد دانه ها در بلال به هیچ وجه تحت تاثیر تراکم قرار نمی گیرد.
۲۰- اگر در هر سنبلک جو، هر سه گل بارور شود آنها را چه می نامند؟
۱. جو شش ردیفه ۲. جو دو ردیفه ۳. جو چهار ردیفه
۲۱- بهترین تناوب زراعی برای جوهای پاییزه کدام است؟ ۱. جو در تناوب بعد از کشت حبوبات - یونجه - شبدر و اسپرسی قرار می گیرد. ۲. جو در تناوب قبل از کشت حبوبات و یونجه قرار گیرد. ۳. قبل از جو همیشه یک گیاه علوفه ای کشت نمود. ۴. جو در تناوب قبل از کشت اسپرس و یک گیاه علوفه ای قرار گیرد.
۲۲- کدام گیاه در مناطق گرم و خشکی که که برای کشت ذرت مناسب نیست ، کشت میشود؟
۱ . چاودار ۲. گندم ۳. جو
ץץ (ט"ו"ו. ו. ון. ו. ו

***
æ tbd | ×wih . www20FILEORGo. .یخ دانشحه پیام نه দক্ষ مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زراعت خصوصی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۴۱ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۱۸
۲۳- علوفه خشک سورگوم چه ویژگیهایی دارد؟ ، از نظر پروتئین فقیر ولی غنی از نمک های کلسیم و فسفر است. ، از نظر پروتئین غنی ولی از نمک های کلسیم و فسفر فقیر است. ، از نظر پروتئین غنی و سرشار از نمک های کلسیم و پتاسی است. از نظر پروتئین فقیر ولی از نظر نمک های فسفر و پتاسی غنی است. ۲۴- بهترین زمان برداشت سورگوم دانه ای چه هنگام است؟ ۱. رطوبت دانه ها به ۲۰ درصد رسیده باشد. رطوبت دانه ها به ۱۴ درصد رسیده باشد.
۳. رطوبت دانه ها به ۱۰ درصد رسیده باشد. رطوبت دانه ها به ۲۴ درصد رسیده باشد. ۲۵- اغلب جوهای پاییزه از کدام نوع هستند؟
۱. دو ردیفه ۲. سه ردیفه ۲۶- گندم های هگزاپلویید چند کروموزوم دارند؟
۱. ۴۲ کروموزوم ۲. ۲۴ کروموزوم . ۱۴ کروموزوم ۴. ۲۸ کروموزوم ۲۷- در شرایط محیطی مناسب دانه های سبز شده گندم در ۱ متر مربع می بایست چند سنبله باشد؟
۱. ۶۰۰ تا ۷۰۰ سنبله قابل برداشت ۲. ۵۰۰ تا ۶۰۰ سنبله قابل برداشت
۳. ۴۰۰ تا ۵۰۰ سنبله قابل برداشت ۴. ۳۰۰ تا ۴۰۰ سنبله قابل برداشت ۲۸- بهترین ومناسب ترین ماده از ته برای برنج کدام است؟
۱. اوره ۲. نیترات آمونیوم ۳. نیترات پتاسیم
۲۹- در مناطق معتدل در ماه های بهار ذرت را هر چند روز یکبار آبیاری می کنند؟
۱. هر ۵ تا ۷ روز یکبار ۲. هر ۸ تا ۱۲ روز یکبار ۳. هر ۷ تا ۱۰ روز یکبار ۴. هر ۱۲ تا ۱۵ روز یکبار
۳۰- بهترین میزان رطوبت جهت برداشت ذرت دانه ای چقدر است؟
۱ . ۲۵ درصد ۲. ۳۵ درصد ۳. ۴۵ درصد
ץץ (ט"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
***
æ tbd | ×wih . WWW20FILE.ORG کاو شنا را به خانههای
()f:"ץו
سری سوال : ۱ یک
-
->
द्रं, NS
= انش متاه پیام نور مرمت - ازمون و اسنجانش
鑽 丝
E
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : زراعت خصوصی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۴۱ - ، مهندسی ماشینهای کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی ۱۴۱۵۰۱۸
۴. جو سه ردیفه
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
۱۷- کدامیک از غلات زیر از لحاظ فتوسنتزی گیاهی چهار کربنه (C۴) به شمار می آید؟ ۱. برنج ۲. گندم ۳. جو
۱۸- کدام مرحله از رشد ذرت جهت برداشت به منظور علوفه سیلویی مناسب تر است؟ ۱. زمانیکه دانه ها حالت خمیری داشته وساقه ها و برگها سبز باشند. ۲. زمانیکه دانه ها حالت شیری داشته باشند وساقه ها سبز باشند. ۳. زمانی که رطوبت دانه ها به حدود ۱۴ درصد برسد.
۴. زمانیکه رطوبت دانه ها به حداقل ۳۵ درصد برسد.
۱۹- با افزایش تراکم در کشت ذرت اندازه بلال ها و تعداد دانه های یک بلال چه تغییری می کند؟ ۱. اندازه بلال ها کاهشی - تعداد دانه های بلال هم کاهش می یابد. ۲. اندازه بلال ها کاهشی - تعداد دانه های بلال افزایش می یابد. ۳. اندازه بلال ها افزایش - تعداد دانه های یک بلال کاهش می یابد.
۴. اندازه بلال ها و تعداد دانه ها در بلال به هیچ وجه تحت تاثیر تراکم قرار نمی گیرد.
۲۰- اگر در هر سنبلک جو، هر سه گل بارور شود آنها را چه می نامند؟
۱. جو شش ردیفه ۲. جو دو ردیفه ۳. جو چهار ردیفه
۲۱- بهترین تناوب زراعی برای جوهای پاییزه کدام است؟ ۱. جو در تناوب بعد از کشت حبوبات - یونجه - شبدر و اسپرسی قرار می گیرد. ۲. جو در تناوب قبل از کشت حبوبات و یونجه قرار گیرد. ۳. قبل از جو همیشه یک گیاه علوفه ای کشت نمود. ۴. جو در تناوب قبل از کشت اسپرس و یک گیاه علوفه ای قرار گیرد.
۲۲- کدام گیاه در مناطق گرم و خشکی که که برای کشت ذرت مناسب نیست ، کشت میشود؟
۱ . چاودار ۲. گندم ۳. جو
ץץ (ט"ו"ו. ו. ון. ו. ו

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :