نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس اکولوژی نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . - כץ7ץ:/"זריזו
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
()f:"ץו
سری سوال : یک ۱
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
علی دانشحه پیام نو،
দ্বার্তা مر=حا-ز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر
و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
صفحه ۱ از ۴
۲: اولی کاهش و دومی افزایش می یابد.
آ: اولی افزایش و دومی کاهش می یابد.
۲. انرژی
٢. اغلب ماده گاهی انرژی
پذیرش یک قاعده که غیر قابل آزمایش و تجربه است
. تفاوت خصلت های کلی از جزء
تنفسی بی هوازی لاکتیکی
تنفسی بی هوازی برحسب شرایط محیطی متغیر است
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳
۱- در سلسله مراتب سطوح تشکل در مجموع هستی غیر زنده و زنده از پایین به بالا درجه دترمینیسم و توان سازش یا تغییر
پذیری به ترتیب چگونه تغییر می کند؟ ۱. هر دو کم می شود
۳. هر دو افزایش می یابد
Y– واژه اتولوژی به چه معنی است؟
۱. بررسی روابط موجود زنده به حالت انفرادی با محیط (دیدگاه فرانسوی ها)
ャ。 واکنشی های موجودات زندہ در مقابل محیط ۲- واکنش های محیط در مقابل موجودات زنده
۲- واکنش های متقابل محیط و موجودات زنده
۳- در یک اکوسیستم، چرخه بسته (کامل) مربوط به کدام جزء می شود؟
۱. انرژی و ماده
۳. مادہ
۴- ویژگی اختصاصی موجودات فتوسنتز کننده که آنها را از شیموسنتز کننده ها متمایز می کند؟
۱. سنتز مواد آلی - تثبیت انرژی نورانی ۲. تثبیت انرژی نورانی r
سنتزه مواد آلی ۰۴ برحسب شرایط می توانند تثبت یا سنتز کننده مواد آلی باشند.
۵- کدام گزینه در مورد قاعده سطح تشکل صدق می کند؟ ۱. خاصیت جمع پذیری خصلت کلی از جزء ۳. پذیرش یک اصل که از تجربه و آزمایش منشاء می گیرد
۶- کمترین آزاد شدن انرژی در کدام تنفسی صورت می پذیرد؟ ۱. تنفسی هوازی
۳. تنفس بی هوازی الکلی
^לו "ו"ו. ו. ון. ו. ו


***
æ tbd | ×wih . WWW.29FILE.ORGo. spose ،کاخ دانشحه پیام نو
--- کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
দ্বাক্ষ مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۷- کدام پرتو موجب سنتز ویتامین D و تثبیت کلسیم در استخوان ها می شود.
۱. بخار آب ۲. اشعه فرابنفش ٠٢ پرتو فرو سرخ ۰۴ طیف مرئی
۸- تولید اولیه خالصی منهای ضایعات یا مصارف نا خواسته را چه می نامند؟
۱. تولید اولیه ناخالصی ۲. تولید خالصی جامعه ۳. تولید پایه ۴. تولید ثانویه
۹- در مناطق سردسیر، نسبت تولید اولیه خالصی به تولید اولیه ناخالصی به دلیل ........... "υ ......... می یابد. ۱. کاهش - افزایشی ۲. افزایش - افزایش ۳. افزایش - کاهش ۴. کاهش - کاهش
۱۰- دلیل بالا بودن نسبت تولید اولیه خالص به توده زنده در اکوسیستم های آبی چیست؟ ۱. کوتاه بودن دوره زندگی ۲. محدودیت هایی چون نور و شوری آب
۳. جثه کوچک بعلاوه دوره کوتاه زندگی ۴. فقط جثه ی کوچک
۱۱- روش اندازه گیری DH برای برآورد تولید اولیه در چه محیط هایی انجام می شود، در صورت کاهش pH میزان تغییرات
CO2 چگونه است؟ ۱. خشکی - کاهش CO2 ۲. خشکی - افزایش CO2 ۳. آبی - کاهش CO2 ۴. آبی - افزایش CO2
۱۲- کدام روش اندازه گیری تولید اولیه با مابقی روش ها متفاوت است؟ ۱. اندازه گیری میزان کلروفیلی ۲. استفاده از اندازه گیری DH
۳. تعیین میزان دی اکسید کربن ۴. اندازه گیری مقدار اکسیژن
۱۳- کدام گزینه در مورد اندازه گیری به روش غیرمستقیم تولید ثانویه صحیح است؟ ۱. انرژی دریافتی منهای مصارف انرژی (هزینه نگهداری فعالیت + انرژی دفع شده در ادار و مدفوع)
۲. زاد و ولد در مصرف کنندگان
۳. رشد وافزایش در کالبد مصرف کنندگان
۲. رشد بعلاوه زاد ولد در مصرف کنندگان
^לו "ו"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۲ از ۴***
WWWy 20FIL E. ORG . - כץ7ץ:/"זריזו
کاخ دانشحه پیام نو، کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
দ্বাক্ষ مر=حا-ز آزمون و سنجش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۱۴- کدام هرم دارای کمترین نارسایی است و بهترین نحوه نمایش کارکرد جامعه را ارائه می دهد .
۱. هرم انرژی ۲. هرم تعداد ۳. هرم توده زنده ٢. هرم التون
۱۵- در اکوسیستم ها میزان جابحایی انرژی از هر پله به پله های بالاتر چه مقدار می باشد؟ ۱. ۱۰ درصد ۲. یک صدم درصد ۳. یک درصد ۵۰۴ درصد ۱۶- کدام عنصر در اثر آزمایش های اتمی کشور شوروی (سابق) وارد اکوسیستم توندرا شد و از طریق گوزن ها وارد بدن اسکیموها گردید؟ ۱. پتاسیم ۲. کربن ۳. منیزیم ۰۴ سزیم ۱۷- مردم کشورهایی چون هند (جمعیت زیاد) چگونه می توانند انرژی خود را تامین کنند؟ ۱. کم کردن وعده غذایی ۲. در ردیف اول مصرف کننده قرار گیرند ۳. در ردیف اول زنجیره غذایی قرار گیرند. ۲. در ردیف دوم و یا سوم مصرف کننده قرار گیرند ۱۸- کدام ذخیره ها موجب اختلال شدید در کارکرد اکوسیستم می شوند؟ ۱. ذخیرہ بالا - میزان جریان پایین ۲. ذخیره پایین = میزان جریان پایین
f
۳. ذخیره بالا - میزان جریان بالا ذخیره پایین میزان جریان بالا
۱۹- کدام یک از عناصر زیر، هر سال مقدار زیادی از آن از طریق گازهای آتشفشانی وارد اکوسیستم جهانی شده ولی از طریق رسوب در کف اقیانوس ها از چرخه زیستی خود خارج می شود؟
ا، نیتروژن ۲. کربن ۳. فسفر ۲. منیزیم
۲۰- علت اختلاف دمای روز و شب در بیابان ها کدام است؟
۱. مقادیر اندک بخار آب در هوای این مناطق ャ。 پایین بودن گرمای ویژه آب ۲. مقدار زیاد رطوبت هوای این مناطق ۰۴ بالا بودن گرمای ویژه آب
۲۱- پلی کلارینات بی فنیل (F.B.C) که در ساخت............... استفاده می شود. پراکندگی آن نسبت به DDT، ............ است؟ ۱. حشره کش - بیشتر ۲. حشره کش - محدودتر ۳. ظروف پلاستیکی - بیشتر ۴. ظروف پلاستیکی - محدودتر
^לו "ו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳


***
WWWy 20FIL E. ORG . - כץ7ץ:/"זריזו
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۲۲- کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
۱. نیچ یا میدان اکولوژیک ۲. خرد زیستگاه
۲. زيستخوان اکولوژيک ۴. کنج اکولوژیک ۲۳- مجموعه ای از حشرات شاهد خوار که از شهد گل ها در جنگل های استوایی استفاده می کنند را چه می نامند؟
۱. گونه های هم صنف ۲. گونه های اکوتیپ
۳. گونه های اکو کلاین ۴. گونه های معادلی ۲۴- تغییراتی را که تا زمان تاثیر عوامل محیط بروز می کنند و با قطع اثر محیط ناپدید می شوند، چه می نامند؟
۱. اکومورفوز ۲. اکو کلاین ۳. اکوتیپ ۰۴ بیوتیپ ۲۵- کدام گزینه درست است؟
۱. اثر محیط بر موجود زنده اثری خلاق است. آ، اثر محیط بر موجود زنده ایجاد نیاز است.
۳. برخورد جاندار در امر سازش با محیط انفعالی است. ۲. تحریک پذیری برای بیان مفهوم سازش کافی است. ۲۶- در ضمن توالی، میزان تولید اولیه ناخالصی و توده زنده به ترتیب چگونه تغییر می کند؟
۱. افزایش - کاهشی ۲. افزایش - افزایش ۳. کاهشی - افزایشی ۴. کاهش - کاهشی ۲۷- کدام کلیماکسی به کلیماکسی اقلیمی معروف است؟
۱. پلی کلیماکسی ۲. مونوکلیماکسی ۰۳ دیس کلیماکس ۲. اتوکلیماکسی
- ۲۸- کدام گزینه در مورد توالی با مابقی گزینه ها متفاوت است ؟
۱. توالی اولیه ٠٢ توالی اوتوژنيک ۳. توالی اوتوتروفیک ۴. توالی آلوتروفیک ۲۹- گونه های معادلی از لحاظ .......... مشابهاند ولی از لحاظ ........... تفاوت دارند. ۱. نقشی - عملکرد ۲. گونه، زیستگاه ۰۲ريختی، فيزیولوژی ۴. اکوسیستم - گونه
۳۰- رابطه ی بین دو گونه که برای هر دو طرف سودمند و برقراری آن اجتناب ناپذیر باشد را چه می نامند؟
۱. دگر آسیبی Y. همیاری یا همزیستی ۳. رقابت f همکاری اوليه
^לו "ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴***
WWWy 20FIL E. ORG . - כץ7ץ:/"זריזו
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : اکولوژی،اکولوژی عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۴۹ - ، آموزش علوم تجربی ۱۱۱۲۱۶۴ - ، آموزش محیطزیست ۱۲۴۰۰۲۶ -، مهندسی کشاورزی -زراعت، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۰۵۳ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۱۹۸ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)۱۴۱۱۲۶۱
۲۲- کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
۱. نیچ یا میدان اکولوژیک ۲. خرد زیستگاه
۲. زيستخوان اکولوژيک ۴. کنج اکولوژیک ۲۳- مجموعه ای از حشرات شاهد خوار که از شهد گل ها در جنگل های استوایی استفاده می کنند را چه می نامند؟
۱. گونه های هم صنف ۲. گونه های اکوتیپ
۳. گونه های اکو کلاین ۴. گونه های معادلی ۲۴- تغییراتی را که تا زمان تاثیر عوامل محیط بروز می کنند و با قطع اثر محیط ناپدید می شوند، چه می نامند؟
۱. اکومورفوز ۲. اکو کلاین ۳. اکوتیپ ۰۴ بیوتیپ ۲۵- کدام گزینه درست است؟
۱. اثر محیط بر موجود زنده اثری خلاق است. آ، اثر محیط بر موجود زنده ایجاد نیاز است.
۳. برخورد جاندار در امر سازش با محیط انفعالی است. ۲. تحریک پذیری برای بیان مفهوم سازش کافی است. ۲۶- در ضمن توالی، میزان تولید اولیه ناخالصی و توده زنده به ترتیب چگونه تغییر می کند؟
۱. افزایش - کاهشی ۲. افزایش - افزایش ۳. کاهشی - افزایشی ۴. کاهش - کاهشی ۲۷- کدام کلیماکسی به کلیماکسی اقلیمی معروف است؟
۱. پلی کلیماکسی ۲. مونوکلیماکسی ۰۳ دیس کلیماکس ۲. اتوکلیماکسی
- ۲۸- کدام گزینه در مورد توالی با مابقی گزینه ها متفاوت است ؟
۱. توالی اولیه ٠٢ توالی اوتوژنيک ۳. توالی اوتوتروفیک ۴. توالی آلوتروفیک ۲۹- گونه های معادلی از لحاظ .......... مشابهاند ولی از لحاظ ........... تفاوت دارند. ۱. نقشی - عملکرد ۲. گونه، زیستگاه ۰۲ريختی، فيزیولوژی ۴. اکوسیستم - گونه
۳۰- رابطه ی بین دو گونه که برای هر دو طرف سودمند و برقراری آن اجتناب ناپذیر باشد را چه می نامند؟
۱. دگر آسیبی Y. همیاری یا همزیستی ۳. رقابت f همکاری اوليه
^לו "ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :