نمونه سوال درس فیزیولوژی گیاهی 1 نیمسال دوم 94-93
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیولوژی گیاهی 1 نیمسال دوم 94-93

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
."s = انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد ŽNS مرمت - ازمون و اسنجانش ()f:"ץו تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۱- کدامیک از عناصر زیر پس از جذب در گیاه به شکل کاملاً اکسید شده باقی مانده و هرگز احیاء نمی شود؟
۱. سولفات ٢. نیترات ۳. فسفات ۴. نیتریت
۲- موجوداتی که با استفاده از انرژی خورشید و اکسایش ترکیبات آلی (اسیدهای آلی ) قادر به جذب و تحلیل دی اکسید
کربن هستند را چه می نامند؟ ۱. فتوشیموارگانوتروف ۲. شیموارگانوتروف " فتوليتوتروف ۴. فتوارگانوتروف
۳- کدام گزینه کلوئید آلی اسید؟
۱. ماسه ۲. سیلت " هوموس ۴. رسی ۴- رسی ها به علت دارا بودن بارهای ...........، ........ را به شکل قابل مبادله نگهداری می کنند.
. Y.
۱. منفی، آنیون ها ۲. منفی، کاتیون ها مثبت، آنیون ها مثبت، کاتیون ها
۵- کدام بافت خاک ظرفیت تبادل آنیونی و کاتیونی ضعیفی دارند؟
) ... ليمونی ۲. ماسه ای .Y . رسمی f متعادل ۶- کدام آب خاک قابل جذب توسط ریشه هاست؟
) ... جاری Y ثقلی .Y . مویینگی .Y . سطحی
۷- یک سلول گیاهی چه زمانی آب جذب می کند؟
۱. پتانسیل آب سلولی کمتر از محیط باشد ۲ پتانسیل آب سلول بیشتر از محیط باشد ۳. پتانسیل اب سلولی برابر محیط باشد ۴. فشار دیواره افزایش پیدا کند
۸- در میکوریز، ریسه ها در جذب کدام عنصر به گیاه کمتر کمک می کنند؟
۱. فسفات ۲. روی " . مس ۴۔ پتاسیم ۹- مسیر غالب حرکت آب از سطح ریشه تا آندودرم کدام است؟
۱. آپوپلاستی ٢. سیمپلاستی ۳. هر دو ۴. انتخابی ۱۰- عامل اصلی صعود آب از یک درخت چیست؟
۱. فشار موئینه ۰۲ فشار ریشه ای ٣. کشش تعرقی ۴. همه موارد
f نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ ت= صفحه ۱ از γ.γ./γ. γ. γ. γ4ΔΔ***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
|
SW %
-
컸 ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۱۱- در هوای مرطوب گاهی قطره هایی از مایع در نوک برگ ها و حاشیه آن ها ظاهر می شوند به این پدیده و سوراخ هایی که قطرات از آن خارج می شوند به ترتیب از راست به چپ چه می گویند؟ f
. Y. .Y
۱. تعرق، روزنه آبی تعریق، روزنه ابی تعرق، هیداتود تعریق، روزنه هوایی
۱۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ۱. تعرق پدیده ای زیستی است ۲. تبخیر پدیده ای است که سطح برگ ها را مرطوب می کند ۳. تبخیر ممکن است از هر سطحی صورت گیرد ۴. تعرق به وسیله فعالیت سلول های محافظ روزنه تنظیم شود
۱۳- کدام عنصر در جنبش های روزانه ای نقش اساسی دارد؟ N . \ Ca . Y. Na . Y K. . )
۱۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ۱. روزنه ها اکثراً در طول ساعات روز باز هستند آن در تیره کاکتوس، روزنه ها در روز بسته هستند ۳. روزنه ها در دمای بالا، pH بالا و میزان کم CO2 باز می مانند
۴. سیتوکینین ها بسته شدن روزنه ها را تحریک می کنند
۱۵- اولین پاسخ گیاه به تنش آبی چیست؟
۱. بسته شدن روزنه ها ۲. کاهش رشد ۳. زردی ٠٢ پلاسموليز
?\— کدام عنصر از عناصر کم مصرف برای گیاهان است؟ S Ca . Yʻ Mg . Y Fe . ۱۷- کدام عنصر در مولکول های آلی وارد نمی شود؟ Mg . f K . Y. N Y Fe . ۱۸- کدام عنصر برای گیاهان گلیکوفیت ضروری نبوده ولی برای گیاهان هالوفیت ضروری است؟
Fe . f N v. K . Y. Na . Y
f نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ توصفحه ۲ از γ.γ./γ. γ. γ. γ4ΔΔ***
WWWy 20FIL E. ORG . Wrąf/: -
= انشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد سراك----ز ازسون و سنجانتا ()f:"ץו
S!! 2
-
|
컸 ད༽ངོ་
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۱۹- کدام عنصر با تغییر عوامل مختلف فیزیکوشیمیایی خاک در انتشار و رشد گیاهان نقش غیر مستقیم دارد؟
N Ca . Y. Fe . Y K. . )
۲۰- کدام عنصر، اتم مرکزی مولکول کلروفیل می باشد؟
р е Cu . Yo Mg . Y Fe . ۲۱- انحلال کدام عنصر با بالارفتن PET افزایش می یابد؟ Mn . Y. Fe . Y' B . Y. MO . )
۲۲- الکل دهیدروژناز با کدام عنصر پیوند دارد؟ K . Y. Z11 . " Cu . Y Fe . ۲۳- پوسیدگی مغز چغندر و قهوه ای شدن داخل شلغم از نشانه های کمبود کدام عنصر است؟
Ca . Y. B . Y. Fe . Y K. . ) ۲۴- در فرمول پتانسیل آبی کدام جزء برای یاخته های بالغ ناچیز است؟
. . Пр ۲. با توجه به شرایط متغیر است.
[]m . Y. 口口 * ۲۵- انتقال از راه ناقلین و کانال ها چگونه است و چه نامیده می شود؟
۱. غیر فعال ، انتشار ساده ۰۲ فعال ، انتشار تسهیل شده.
۳. فعال ، انتشار ساده ۲. غیر فعال ، انتشار تسهیل شده ۲۶- کانال های آبی را چه می نامند؟
۱. هیداتود ۲. آکوآپورین ۳. استومات ٢- استيول ۲۷- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
۱. NH4 به صورت کاتیون رقیب K ، Cu و 3 M عمل می کند.
۲. 3-NO ورود K را تسهیل می کند.
r
افزایش کلسیم ازسمیت آمونیوم می کاهد.
۴. 3-NO ورود یون های فسفریک را تسهیل می کند.
γ.γ./γ. γ. γ. γ4ΔΔ
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۳ از ۴
***
WWWy 20FIL E. ORG . የማየ/: -
کارشناسی و کارشناسی ارشد
()f:"ץו
S!! 2
鼩三 دانشكاه پیام تور দক্ষ مر=ح--ز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی
گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۳. بتاکاروتن
۲. Mn،RAD، سیتو کروم ۴. Mn، NAD، سیتوکروم
نیمسال دوم ۹۴-۱۳۹۳ = صفحه ۴ از ۴
۲۸- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ) ... مولی کربنات دار در محیطهای آهکی یافت می شود
۲. کودهای آمونیاکی در سطح کلوئید های خاک جذب می شوند
۳. کودهای آمونیاکی ( افزایش دهنده DH) خاک را بازی می کنند.
f کودهای نیتریک در اثر شستشو به اعماق خاک نفوذ می کنند. ۲۹- رنگیزه صورتی رنگ گرهک چه نام دارد؟ ۱. لگ هموگلوبین ۲. کاروتنوئید ۳۰- گروه های پروستتیک آنزیم نیترات ردوکتاز کدام است؟ ۱. NAD :MO، سیتوکروم
۳. MO، FAD، سیتو کروم
γ.γ./γ. γ. γ. γ4ΔΔ


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :