نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته
z o r.っ」 スパミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس : روان شناسی شخصیت رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از:
۱. کدامیک از تعاریف زیر از شخصیت قابل قبول تر است؟ الف. مجموعه ویژگیهای جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز میکند. ب. الگوهای رفتاری و شیوههای تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین میکند. ج. الگویی از رفتار اجتماعی و مجموعه راههایی که منجر به تعامل با دیگران می شود. د. سازمان پویایی از جنبههای ادراکی، افعالی و ارادی و بدنی ۲. اگر برانگیختگی بیشتر از بازداری باشند شخصیت حاصله دارای کدامیک از مزاج های زیر است؟ الف. سودایی ب، بلغمی ج. دموی د. صفراوى ۳. کدامیک از هورمونهای زیر وظیفه حفظ تعادل کلسیم و فسفر در خون را به عهده دارد؟ الف، تیروکسین ب. انسولین ج، پاراتورمون د . کورتيزون ۴. منظور از مفهوم مانع محرک چیست؟ الف. عواملی که مانع تحریک گیرندههای حسی می شود. ب. دفع تحریکات اضافی را مانع محرک گویند. ج. عواملی که تعیین کننده نیروهای واکنشی است. د، نقائص کروموزومی شکل گیری شخصیت را میگویند، ۵. نظریه پردازان یادگیری اجتماعی و رفتارگرایان اضطراب را حاصل چه چیزی می دانند؟ الف. پاسخ های تداعی شده ب. ویژگیهای ژنتیکی ج. عوامل ناخود آگاه د. تفاوتهای فردی ۶. منظور از مفهوم جان بخشی چیست؟ الف. سخن گفتن راجع به اهمیت خود فرد ب. می توان به هر چیزی دسترسی پیدا کرد.
ج. تصور چیزی که وجود ندارد. د. اشیاء بی جان را جاندار پنداشتن
۷. در ارتباط با تاثیر ساختار خانواده بر رشد شخصیت کدام گزینه درست است؟ الف. فرزندان ارشد دوست دارند مستقل باشند. ب. ردیف تولد تاثیر معنا داری بر صفات شخصیتی ندارد. ج. فرزند ارشد تمایل دارد به والدین وابستگی نشان دهد. د. پسران فاقد پدر دارای مهارتهای کلامی ضعیف تری هستند. ۸. بازیهای موازی در کدامیک مقاطع سنی دیده می شود؟ الف. در پسران ۵ تا ۷ سال ب. بعد از ۱۲ سالگی
ج. حدود سه سالگی د. در دختران هفت تا ۹ سال


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته
z o r.っ」 スパミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس : روان شناسی شخصیت رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از:
۱. کدامیک از تعاریف زیر از شخصیت قابل قبول تر است؟ الف. مجموعه ویژگیهای جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز میکند. ب. الگوهای رفتاری و شیوههای تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین میکند. ج. الگویی از رفتار اجتماعی و مجموعه راههایی که منجر به تعامل با دیگران می شود. د. سازمان پویایی از جنبههای ادراکی، افعالی و ارادی و بدنی ۲. اگر برانگیختگی بیشتر از بازداری باشند شخصیت حاصله دارای کدامیک از مزاج های زیر است؟ الف. سودایی ب، بلغمی ج. دموی د. صفراوى ۳. کدامیک از هورمونهای زیر وظیفه حفظ تعادل کلسیم و فسفر در خون را به عهده دارد؟ الف، تیروکسین ب. انسولین ج، پاراتورمون د . کورتيزون ۴. منظور از مفهوم مانع محرک چیست؟ الف. عواملی که مانع تحریک گیرندههای حسی می شود. ب. دفع تحریکات اضافی را مانع محرک گویند. ج. عواملی که تعیین کننده نیروهای واکنشی است. د، نقائص کروموزومی شکل گیری شخصیت را میگویند، ۵. نظریه پردازان یادگیری اجتماعی و رفتارگرایان اضطراب را حاصل چه چیزی می دانند؟ الف. پاسخ های تداعی شده ب. ویژگیهای ژنتیکی ج. عوامل ناخود آگاه د. تفاوتهای فردی ۶. منظور از مفهوم جان بخشی چیست؟ الف. سخن گفتن راجع به اهمیت خود فرد ب. می توان به هر چیزی دسترسی پیدا کرد.
ج. تصور چیزی که وجود ندارد. د. اشیاء بی جان را جاندار پنداشتن
۷. در ارتباط با تاثیر ساختار خانواده بر رشد شخصیت کدام گزینه درست است؟ الف. فرزندان ارشد دوست دارند مستقل باشند. ب. ردیف تولد تاثیر معنا داری بر صفات شخصیتی ندارد. ج. فرزند ارشد تمایل دارد به والدین وابستگی نشان دهد. د. پسران فاقد پدر دارای مهارتهای کلامی ضعیف تری هستند. ۸. بازیهای موازی در کدامیک مقاطع سنی دیده می شود؟ الف. در پسران ۵ تا ۷ سال ب. بعد از ۱۲ سالگی
ج. حدود سه سالگی د. در دختران هفت تا ۹ سال


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته
z o r.っ」 スパミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس : روان شناسی شخصیت رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از:
۹. در ارتباط به خود مختاری و روابط خانوادگی کدام گزینه زیر درست است؟
الف. دوره کودکی میانه دوره خودمختاری و رسیدن به دوستیهای پایدار است.
ب. دختران زودتر از پسران به خود مختاری اقتصادی می رسند.
ج. خود مختاری منجر به تعارض جاذب - دافع می شود.
د. پسران معمولاً در خودمختاری اقتصادی جلوتر از دختران هستند. ، از نظر فروید عقدهها چگونه حل می شود؟
الف. اصلاً حل نمی شود. ب. از طریق همانند سازی
ج. با کمک مکانیزمهای دفاعی د. از طریق واپس روى . وقتی که فرد ناآگاهانه خود را در قالب فرد دیگری قرار میدهد، این حالت بیانگر کدامیک از مکانیزمهای دفاعی می باشد؟
الف ، دلیل تراشی ب. فرافکنی ج. جابه جایی د. همانند سازى ، از نظر یونگ عقدههای فرد در کدام بخشی از ساختار شخصیت قرار دارند؟
الف. من ب. ناهشسیار فردی ج. ناهشسیار جمعی د. پرسونا . در دیدگاه آدلر اصیل ترین انگیزه زندگی کدامیک از انگیزههای زیر است؟
الف، جنسیت ب. پرخاشگری ج. قدرت طلبی د. برتری جویی . کدامیک از گزینه های زیر از انتقادات وارده بر نظریه آدلر می باشد؟
الف. تاکید بیش از حد بر گذشته ب. نادیده گرفتن عوامل اجتماعی
ج، ذهنی بودن مفاهیم مورد استفاده د. تاکید بیش از حد بر ناخودآگاه . افراد در ساختن رویدادها با یگدیگر تفاوت دارند. این جمله بیانگر کدامیک از سازههای جورج کلی است؟
الف، اصل تبعی ساختمانی ب. اصل تابعی فردیت
ج. سازمان د. دوگونگی . کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای نظریه شخصیتی کلی می باشد؟
الف. در خیلی از موارد انسان عقلایی نیست . ب. عوامل انگیزشی در تعیین ویژگیهای شخصیتی مهم است.
ج. رویدادهای گذشته تعیین کننده رفتار فعلی است. د. انسان سرنوشت خودش را تعیین میکند. ، از نظر طبقه بندی بقراطی و جالینوسی افراد فربه تن دارای کدامیک از مزاج های زیر هستند؟
الف. سوداوی ب. صفراوی ج، بلغمی د . د موی . به عقیده شلدون کسی که نمره ۱-۱-۷ می گیرد دارای کدامیک از مزاج های زیر هستند؟
الف ، اکتومورف ب، اندومورف ج: مزومورف د. لاغرتن ، از نظر کاتل یک نظریه شخصیت باید کدامیک از هدفهای زیر را تعقیب کند؟
الف. توصیف شخصیت ب. پیش بینی رفتار ج. رشد انسان د. توجه به آینده


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته
z o r.っ」 スパミ
ŽN مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس : روان شناسی شخصیت رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از:
۹. در ارتباط به خود مختاری و روابط خانوادگی کدام گزینه زیر درست است؟
الف. دوره کودکی میانه دوره خودمختاری و رسیدن به دوستیهای پایدار است.
ب. دختران زودتر از پسران به خود مختاری اقتصادی می رسند.
ج. خود مختاری منجر به تعارض جاذب - دافع می شود.
د. پسران معمولاً در خودمختاری اقتصادی جلوتر از دختران هستند. ، از نظر فروید عقدهها چگونه حل می شود؟
الف. اصلاً حل نمی شود. ب. از طریق همانند سازی
ج. با کمک مکانیزمهای دفاعی د. از طریق واپس روى . وقتی که فرد ناآگاهانه خود را در قالب فرد دیگری قرار میدهد، این حالت بیانگر کدامیک از مکانیزمهای دفاعی می باشد؟
الف ، دلیل تراشی ب. فرافکنی ج. جابه جایی د. همانند سازى ، از نظر یونگ عقدههای فرد در کدام بخشی از ساختار شخصیت قرار دارند؟
الف. من ب. ناهشسیار فردی ج. ناهشسیار جمعی د. پرسونا . در دیدگاه آدلر اصیل ترین انگیزه زندگی کدامیک از انگیزههای زیر است؟
الف، جنسیت ب. پرخاشگری ج. قدرت طلبی د. برتری جویی . کدامیک از گزینه های زیر از انتقادات وارده بر نظریه آدلر می باشد؟
الف. تاکید بیش از حد بر گذشته ب. نادیده گرفتن عوامل اجتماعی
ج، ذهنی بودن مفاهیم مورد استفاده د. تاکید بیش از حد بر ناخودآگاه . افراد در ساختن رویدادها با یگدیگر تفاوت دارند. این جمله بیانگر کدامیک از سازههای جورج کلی است؟
الف، اصل تبعی ساختمانی ب. اصل تابعی فردیت
ج. سازمان د. دوگونگی . کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای نظریه شخصیتی کلی می باشد؟
الف. در خیلی از موارد انسان عقلایی نیست . ب. عوامل انگیزشی در تعیین ویژگیهای شخصیتی مهم است.
ج. رویدادهای گذشته تعیین کننده رفتار فعلی است. د. انسان سرنوشت خودش را تعیین میکند. ، از نظر طبقه بندی بقراطی و جالینوسی افراد فربه تن دارای کدامیک از مزاج های زیر هستند؟
الف. سوداوی ب. صفراوی ج، بلغمی د . د موی . به عقیده شلدون کسی که نمره ۱-۱-۷ می گیرد دارای کدامیک از مزاج های زیر هستند؟
الف ، اکتومورف ب، اندومورف ج: مزومورف د. لاغرتن ، از نظر کاتل یک نظریه شخصیت باید کدامیک از هدفهای زیر را تعقیب کند؟
الف. توصیف شخصیت ب. پیش بینی رفتار ج. رشد انسان د. توجه به آینده


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته ŽNS هوکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس : روان شناسی شخصیت
رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از:
. نظریه شخصیت آیزنک در کدام گروه از نظریههای شخصیتی قرار می گیرد؟
الف. روانکاوی ب. شناختی ج، تحلیل عاملی د، اجتماعی ۲۱. کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای نظریههای انسان گرایانه شخصیت می باشد؟ الف. استفاده از روشهای آماری ب. تاکید بر رفتارهای عینی ج. استفاده از آزمایشهای دقیق د. نظر خوشبینانه نسبت به انسان ۲۲. در سلسله مراتب نیازهای مزلو عالیترین نیاز چه نیازی است؟ الف. نیازهای ایمنی ب. نیاز به خود شکوفایی ج. نیاز به خداوند د. نیاز به حرمت ۲۳. از نظر مزلو فرا انگیزش یعنی توجه به : الف. نیازهای رده بالا ب. جبران نوعی کمبود ج. نیازهای فیزیولوژیکی د. نیازهای همه موجودات زنده ۲۴. کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای افراد خود شکوفا نیست؟ الف. ادراک درست از واقعیتها ب. دیگر انگیختگی و نداشتن حریم خصوصی ج. پذیرش خود و دیگران به طور کلی د. داشتن روابط میان فردی ۲۵. مهمترین انتقادی که بر نظریه مزلو شده است عبارتست از: الف. عدم توجه به دوره کودکی ب. تاکید بیش از حد بر عوامل فطری ج. نادیده گرفتن عوامل ناخود آگاه د. محدود بودن گروه نمونه مورد مطالعه
۲۶. بی اعتمادی ، بدگمانی و شکاکیت از ویژگیهای کدامیک از اختلالات شخصیت می باشد؟ الف. ادواری خوی ب، اسکیزوئیدی ج. پارانویایی د. وسواسی ۲۷. شخصیت صرعواره به کدامیک از اختلالات شخصیت مربوط می شود؟
الف، ضد اجتماعی ب. انفجاری ج: وسواسی د، اسکیزوئیدی ۲۸. مهمترین ویژگی فنون فرافکن در سنجش ویژگیهای شخصیتی چیست؟ الف. کاملاً کمی و عینی است. ب. به صورت خود گزارشی است. ج. با مشاهده بدست می آید. د. به صورت غیر مستقیم اجرا می شود. ۲۹. در روش تداعی آزاد از کدامیک از روشهای زیر جهت سنجش ویژگیهای شخصیتی استفاده می شود؟ الف. مصاحبه بدون ساختار ب. مشاهده بدون ساختار ج. خود گزارش دهی د. لغزش های کلامی
- تیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی ناپیوسته هوکز ازههن سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: --
نام درس : روان شناسی شخصیت رشته تحصیلی کد درس: برنامه ریزی -۱۲۱۷۰۹۹/ امور تربیتی - ۱۲۱۱۳۷۵
استفاده از: مجاز است.
۳۰. کدامیک از گزینه های زیر از مهمترین انتقاد بر روشهای فرافکن سنجش شخصیت است؟ الف. برای ویژگیهای روانکاوی مناسب نیست. ب. عمدتاً مستقیم اجرا می شود. ج. شواهد مسلمی برای این روش وجود ندارد. د. افراد عادی اقدام به استفاده از آن می کنند.


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :