نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی تربیتی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
نام درسی: روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / گد درس : روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۰۸)-امور تربیتی(ناپیوسته)(۱۲۱۱۳۸۶)- تربیت بدنی (۱۲۱۷۱۷۲) روانشناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)(۱۲۱۱۳۶۵)-علوم تربیتی سنتی (برنامه ریزی - پیش دبستانی)(۱۲۱۷۰۹۶) اموزش دینی و عربی ناپیوسته (۱۲۲۰۵۲۹) - تربیت معلم قران کریم ناپیوسته (۱۲۲۰۵۴۱)
استفاده از: -- مجاز است. ۱. در الگوی عمومی، آموزش در کدام مرحله یک معلم باید به یافتههای روانشناسی یادگیری مراجعه کند؟ الف. کلیه مراحل ب. مرحله اول ج. مرحله دوم د. مرحله ضمن عمل آموزش ۲. در تعریف آموزش وجود کدامیک از مفاهیم زیر ضروری نیست ؟ الف. ایجاد یادگیری ب. کنش متقابل ج: طرح ریزی قبلی د . جمکی بودن
۳. به چه دلیل هدفهای کلی موقتی باید با مراجعه به ملاکهای فلسفی پرورشی تدوین گردد؟ الف. ممکن است هدفهای موقتی متناقض باشد. ب. باید هدفهای کلی موقتی به صورت عملیاتی تعریف گردد. ج. ممکن است نیازهای جامعه به خوبی تعریف نشده باشد. د. چون نیازهای دانش آموزان را تامین نمیکند. ۴. کدامیک از گزینه های زیر هدفهای رفتاری است؟ الف. دانشجو باید مفهوم هدفهای رفتاری را بداند. ب. دانشجو باید مفهوم تقویت را به خوبی درک کند. ج. دانشجو باید بتواند حیطه شناختی بلوم را نام ببرد. د. دانشجو باید مهمترین تفاوت رویکردهای روانشناسی را بداند. ۵. در این مثال که «دانش آموز باید بتواند شعری را که در کتاب فارسی او نوشته شده است از حفظ بگوید» شرایط عملکرد حدیسست؟ الف ، از حفظ ب. بگوید ج. کتاب فارسی د. بدون غلط
۶. توانایی پیش بینی یا برآورد نتابج اقدامات جزع کدامیک از حوزههای شناختی بلوم است؟
الف. فهم ب. کاربرد ج: تحلیل د. ارزشیابی ۷. مفاهیمی همچون انگیزش و نگرش در زمره کدامیک از هدفهای زیر قرار می گیرد؟ الف، شناختی ب. عاطفی ج. روانی، حرکتی د. عاطفی و روانی، حرکتی
۸. منظور از هدفهای ورودی چیست؟ الف. اهدافی که معلم در ابتدا به آموزش آنها می پردازد. ب. به مطالبی که در همه آموزشها مشترک است هدف ورودی گویند. ج. به روشهای مورد استفاده جهت آموزش رفتار ورودی گویند.
د. به آمادگی فرد جهت ورود به بحث جدید رفتار ورودی گویند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
نام درسی: روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / گد درس : روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۰۸)-امور تربیتی(ناپیوسته)(۱۲۱۱۳۸۶)- تربیت بدنی (۱۲۱۷۱۷۲) روانشناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)(۱۲۱۱۳۶۵)-علوم تربیتی سنتی (برنامه ریزی - پیش دبستانی)(۱۲۱۷۰۹۶) اموزش دینی و عربی ناپیوسته (۱۲۲۰۵۲۹) - تربیت معلم قران کریم ناپیوسته (۱۲۲۰۵۴۱)
استفاده از: مجاز است. ۹. وقتی دانش آموزی ویژگیهای رفتار ورودی عاطفی وی محقق نباشد مفهوم آن چیست؟ الف. پیش نیازهای درسی تامین نشده است. ب. مطالب درسی به صورت سلسله مراتب نیامد. ج. دانش آموز به درس علاقه کافی ندارد. د. دانش آموز به لحاظ روانی آمادگی لازم ۱۰. به رفتار قابل مشاهده فرد چه می گویند؟
الف. رفتار بالقوه ب، عملکرد ج. تجربه د. تغییر ۱۱. وقتی کودکی هر اتومبیل را با نام خودش نامگذاری می کند در واقع کدام یادگیری را نشان داده است؟
الف. یادگیری مفهوم ب. زنجیرهای
ج، یادگیری کلامی د. تمیز دادن محرکها
۱۲. وقتی کودکی به خاطر درد ناشی از آمپول نه تنها از لباس سفید بلکه از کوچه منتهی به درمانگاه هم ، میترسد کدامیک از
مفاهیم زیر رخ داده است؟
الف، تعمیم محرک ب. تمیز ج. شرطی سازی سطح بالا د. بازگشت خود به خودی ":33 .................. ۱۳. محرک رویدادی که به دنبال رفتار بیابد و باعث افزایش احتمال رفتار شود الف ، تقویت ب. تقویت مثبت ج. تقویت کننده د. تقویت کننده مثبت ۱۴. وقتی که دانش آموزی با حضور مراقب امتحان، تقلب نمی کند در شرطی سازی کنشگر فرد مراقب چه نقشی دارد؟ الف، محرک ب، محرک تمیزی ج. پاسخ د. تنبيه کننده
۱۵. در روانشناسی گشتالت یادگیری چگونه به دست می آید؟
الف، تداعی S-R ب. مشاهده ج. پیش سازمان دهنده ها د. کسب بینث
۱۶. با توجه به نظریه یادگیری معنی دار آزوبل کدامیک از گزینه های زیر درست است؟ الف. یادگیری براساس رفتار آشکار فرد تعریف می شود. ب. مطالب درسی باید از کل به جزع تعریف گردد. ج. هر مطلب درسی باید به صورت الگوهای قابل مشاهده درآید. د. اول باید مطالب جزئی و فرعی آموزش داده شود بعد موضوعات کلی،
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- نام درسی: روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / گد درس : روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۰۸)-امور تربیتی(ناپیوسته)(۱۲۱۱۳۸۶)- تربیت بدنی (۱۲۱۷۱۷۲) روانشناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)(۱۲۱۱۳۶۵)-علوم تربیتی سنتی (برنامه ریزی - پیش دبستانی)(۱۲۱۷۰۹۶) آموزش دینی و عربی ناپیوسته (۱۲۲۰۵۲۹) - تربیت معلم قرآن کریم ناپیوسته (۱۲۲۰۵۴۱)
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
استفاده از:
۱۷. کدامیک از گزینه های زیر در تشریح نظریه یادگیری اجتماعی غلط است؟ - .الف. این نظریه مبتنی بر یادگیری از راه مشاهده است ب. بر هردو عامل تقویت و فرآیندهای شناختی تاکید می شود. ج. تاثیر تقویت و تنبیه بر یادگیری است نه عملکرد. د. یادگیری مشاهده ای چهار مرحله اساسی دارد.
۱۸. ظرفیت کدامیک از اقسام حافظه نامحدود است؟
۱۹. علت فراموشی اطلاعات در حافظه بلند مدت چیست؟
الف. گذشت زمان ب. محدودیت در ظرفیت ج. حذف اطلاعات د. عدم دسترسی به اطلاعات
۲۰. برای آموزش مطالب معنادار کدامیک از روشهای زیر مناسب تر است؟
الف. استفاده از پیش سازمان دهنده ب. ساخت سلسله مراتبی
ج. استفاده از مدل، آموزش بخش به بخش د. ساخت سلسله مراتبی، آموزش بخش به بخش ۲۱. به ویژگیهای مشترک مصداق های مختلف چه می گویند؟
الف. مفهوم ب. صفت مفهوم ج. ارزش صفت د . محرک ۲۲. اولین مرحله آموزش مفاهیم کدامیک از مراحل زیر است؟
الف. تعریف و بیان مفهوم ب. بیان هدفهای دقیق آموزشی
ج. تعریف پیش نیازها د. بیان مثال هاى مختلف مفهوم
۲۳. کدامیک از گزینه های زیر در توضیح روش تحلیل وسیله - هدف درست است؟ الف. در این روش فرد به صورت بارش مغزی به حل مسئله می پردازد. ب. در این روش ابتدا راه حل کلی بعد به صورت جزئی، مسئله حل می شود. ج. در این روش به صورت شهودی و تصادفی به درک مسئله پرداخته می شود. د. یادگیرنده مسئله را به مساله فرعی تقسیم می کند. ۲۴. فردی که دارای آفرینندگی است، دارای چه نوع تفکری است؟ الف. همگرا ب. واگرا ج: سیال د. منطقی ۲۵. کدامیک از گزینه های زیر در مورد روشهای آموزش، درست نیست ؟
الف. استفاده از انگیزههای درونی و بیرونی توصیه شده است. ب. معلم باید نمونه ای از کار نهایی را در پایان آموزش در اختیار فراگیران بدهد. ○・ بهتر است هدایت یادگیرندگان در ابتدای آموزش صورت بگیرد. د. آگاهی از نتایج همچون تقویت مثبت عمل می کند.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ نشریاثی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریحی: --
نام درسی: روانشناسی تربیتی - جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان رشته تحصیلی / گد درس : روانشناسی سنتی (۱۲۱۷۰۰۸)-امور تربیتی(ناپیوسته)(۱۲۱۱۳۸۶)- تربیت بدنی (۱۲۱۷۱۷۲) روانشناسی تجمیع - علوم تربیتی تجمیع (برنامه ریزی - پیش دبستانی - مشاوره)(۱۲۱۱۳۶۵)-علوم تربیتی سنتی (برنامه ریزی - پیش دبستانی)(۱۲۱۷۰۹۶) اموزش دینی و عربی ناپیوسته (۱۲۲۰۵۲۹) - تربیت معلم قران کریم ناپیوسته (۱۲۲۰۵۴۱)
استفاده از: مجاز است.
۲۶. کدامیک از گزینه های زیر دارای توضیحات تفسیری هستند؟
الف. رمان چه نوع داستانی است؟ ب. چرا اتومبیل حرکت می کند؟
ج. علت وزش باد چیست؟ د. چرا من به این سوالات پاسخ دهم؟ ۲۷. ترتیب نشسستن افراد در بحت گروهی چگونه باید باشد؟
الف، مثلثی ب. تی شکل ج. پشت سرهم د. دايرهاى
۲۸. در روش یادگیری در حد تسلط این فرض اساسی وجود دارد که: الف. هر موضوعی را به هر فردی می توان آموخت. ب. استعداد شرط اصلی آموزش و یادگیری است. ج. برخی از افراد مستعد یادگیری برخی مفاهیم نیستند. د. یادگیری تابع زمان نیست.
۲۹. کدامیک از گزینههای زیر جزء روشهای افزایش رفتار مطلوب دانش آموزان است؟
الف، تقویت منفی ب، سرمشق گیری
ج. شکل دهی رفتار د. زنجیره کردن رفتار ۳۰. هر دانش آموزی در ازاع پاسخ به ۹۸۰٪ سوالات، نمره عالی می گیرد در این رفتار دریافت پاداش (نمره عالی) طبق کدامیک از برنامه های تقویت صورت می گیرد؟
الف. فاصله ای ثابت ب. فاصله ای متغیر
ج. نسبی متغیر د. نسبی ثابت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :