نمونه سوال درس اصول تغذیه دام نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول تغذیه دام نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : اصول تغذیه دام، تغذیه دام و طیور
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی ۱۴۱۱۰۵۶ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته)۱۴۱۱۲۰۱
۲۸- ارزش بیولوژیکی معرف چیست ؟ ۰۱ درصدی از ازت جذب شده که در بدن ابقاء می شود ۰۲ درصدی از ازت جذب شده که از بدن دفع می شود
۰۳ درصدی از ازت دفع شده که در بدن ابقاء نمی شود ۰۲ درصدی از ازت دفع شده که در بدن ابقاء می شود
۲۹- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر می تواند جانشین قسمتی از فنیل آلانین باشد؟
۱. لیزین ۲. سیستین ۳. تایروزین ۴. اسید گلوتامیک
۳۰- متداولترین روش بیولوژیکی برای ارزشیابی پروتئین ها کدام است ؟
۱. اسکور شیمیایی ۲، ارزش کل پروتئین ۳. ایندکس اسیدهای آمینه ضروری ۴. اسکور وزن بدن ۳۱- در فرمول (۶/۲۵ × ADIN - پروتئین غیر قابل تجزیه) ۰/۹ = DUP منظور از ADIN چیست؟
۱. میزان ازت محلول در دتراژان قلیایی ۲. میزان ازت غیر محلول در دتراژان اسیدی
f . Y.
میزان ازت محلول در دتراژان خنثی میزان ازت غیر محلول در دتراژان خنثی
۳۲- در حیوانات نشخوار کننده ، برای تعیین دقیق تر متابولیسم پایه ، چه فعالیتی را می توان انجام داد ؟ ۱. محرومیت از غذا به مدت ۷ روز ۲. حذف اثر اتلاف حرارتی غذا
۳. تعیین احتیاجات نگهداری ۴. تعیین احتیاجات تولید
۱. این حیوانات سعی در ثابت نگه داشتن درجه حرارت بدن خود دارند درجه حرارت بدن این حیوانات ثابت نمی باشد
تولید حرارت به صورت محسوسی در این حیوانات زیاد است تولید حرارت به صورت اتلاف تبخیری در این حیوانات زیاد است ۳۴- در هنگام کمبود ازت در غذا، تجزیه کدام بافت زودتر صورت می گیرد؟
۱. روده ۲. کبد ۳. معده ۴. سکوم ۳۵- عامل اصلی تعیین کننده ترکیب بدن و مواد مغذی مورد نیاز رشد چیست؟ ۱. نوع خوراک مصرفی آن روش محاسباتی ترکیب بدن
۰۳ وزن بدن حیوان ۴. دما
い/%管め
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درسی : اصول تغذیه دام، تغذیه دام و طیور
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی ۱۴۱۱۰۵۶ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۱
۱- حرکت محتویات روده در مسیر مجرای لوله گوارشی به کمک حرکات دودی، تحت تاثیر کدام یک از موارد زیر صورت می
گیرد؟ ۱. سیستم اعصاب خود کار ۲. انقباضات ماهیچههای حلقوی جدار روده ۰۳ سیستم اعصاب محیطی ۲. انقباضات ماهیچه های صاف جدار روده
۲- از فعالیت لاکتاز بر لاکتوز کدام ترکیبات آزاد می شود؟ ۱. دو مولی گالاکتوز ۲. یک مول گلوکز و یک مول فروکتوز ۳. یک مول گلوکز و یک مول گالاکتوز ۴. دو مول گلوکز ۳- پپسین ها کدام یک از اتصالات پپتیدی را به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهند؟ ۱. اتصالات حاوی لیزین و متیونین ۰۲ اتصالات حاوی گلیسین و تره اونین ۰۲ اتصالات حاوی میوسین و سرین آ، اتصالات حاوی اسید گلوتامیک و سیستئین ۴- امولسیفیه کردن چربی ها در روده چگونه صورت می گیرد؟ ۱. با استفاده از موسین ۲. با استفاده از املاح صفراوی ۳. با استفاده از گلوکان ۴ . با استفاده از گلیکوژن
۵- محصول اصلی تجزیه همی سلولز در شکمبه چیست؟
۱. پنتوزها ۲. متانولی ۳. اسید یکتیک ۴. دی ساکاریدها
۶- وظیفه سکوم در طیور چیست؟
۱. وظیفه ترشحی و جذابی ۲. وظیفه ترشحی
۳. وظیفه جذبی ۴. وظیفه ای ندارد ۷- کدام یک از عناصر زیر مانع جذب روی می شوند؟
۱. سدیم ۲. کلسیم ۳. کلر ۴. منیزیم
۸- برای سنتز ویتامین B12 در شکمبه نشخوار کنندگان، حضور کدام عنصرضروری است؟ ۱. کبالت ۲. روی ۳. منیزیوم ۴. منگنز ۹- میزان تولید گاز در شکمبه ، بلافاصله بعد از مصرف غذا چقدر است ؟ ۰ به بیش از ۳۰ لیتر در ساعت می رسد ۲. به کمتر از ۲۰ لیتر در ساعت می رسد ۳. به بیش از ۲۰ لیتر در ساعت می رسد ۲. به کمتر از ۱۰ لیتر در ساعت می رسد
い/%管め
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درسی : اصول تغذیه دام، تغذیه دام و طیور
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی ۱۴۱۱۰۵۶ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته)۱۴۱۱۲۰۱
۱۰- آمونیاک حاصل از تجزیه اسیدهای آمینه اضافی در کبد نشخوار کنندگان، عمدتا به چه ماده ای تبدیل می شود؟
١. اسید اوریک ۲. اسیدهای آمینه ۳. اوره ۴. ازت
۱۱- کدام ماده در خلال تولید آرژنین از آرژینوسوکسینات در سیکل اوره آزاد شده و وارد سیکل تری کربوکسیلیک شده و به مالیات و سپس اگزالیت تبدیل می شود؟
۱. فورمیت ۲. آسپارتیت ۳. گلوتامیت ". اورنيتين ۱۲- از هر مول اسید بوتیریک تولید شده در شکمبه چه مقدار انرژی حاصل می شود؟
yy ATP .. * AATP . Y \ y ATP . Y Y^ATP . ) ۱۳- در اغلب بافت های بدن به جز ماهیچه، آمونیاک قبل از اینکه به کبد منتقل شود به چه ماده ای تبدیل می شود؟ ۱. سرین ۲. گلیسین ۳. گلوتامین ". تره اونین ۱۴- از ترکیب کدام ماده با آلانین، سرین ساخته می شود؟
۱. گلوتامین آنالیزین
۳. گلایسین ٠٢ فسفوهیدروکسی پيروويت
۱۵- به منظور اندازه گیری قابلیت هضم در حیوانات تک معده ای ، از کدام ماده به اولین و آخرین وعده غذای تحت آزمایش افزوده می شود؟
۱. گلوکز ۲. اکسید فریک ۳. اسید اوریک ۴. ازت
۱۶- مجرائی که به کمک عمل جراحی از داخل مری به بیرون پوست راه یافته و بوسیله دریچه ای بسته می شود، چه نام دارد ؟
۱. سیلیکون ۲. دالتون ۳. فیستولا ". تيوب
۱۷- مطالعه هضم مواد غذایی در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش، با استفاده از « تکنیک کیسه نایلونی موبایل»، در کدام حیوان بیشتر معمول است؟
۱. خوک ۲. گاو ۳. اسب ". طيور
WA— سطح تغذیه در حیوانات در حالی رشد و پرواری چگونه است ؟ ۱. ۴ برابر تولید ۲۰۲ تا ۲/۵ برابر نگهداری
۳۰۳ برابر تولید ۴۰۴ برابر نگهداری
い/%管め
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : اصول تغذیه دام، تغذیه دام و طیور
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی ۱۴۱۱۰۵۶ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته)۱۴۱۱۲۰۱
۱۹- کلیت (Chelate) چیست؟ ۱. آنزیم های تجزیه شونده ۲. کمپلکس های آلی - فلزی ۳. آنزیم های تجزیه کننده ۴. کمپلکس های فلزی - معدنی
۲۰- انرژی خام هر یک از اسیدهای چرب به چه عاملی بستگی دارد ؟
۱. طول زنجیر کربن ۲. نوع حیوان ۳. نوع جیره مصرفی ۴. تعداد بندهای دوگانه
۲۱- تفاضلی مجموع انرژی ادرار و گاز از انرژی قابل هضم ، چیست؟
۱. انرژی قابل هضم آ، انرژی شیردهی ۳. انرژی خالصی ٢. انرژی قابل متابوليسم ۲۲-فعالیت و متابولیسم میکروارگانیسمها در نشخوار کنندگان منجر به تولید چه میزان حرارت می شود؟ ۱۰۰۱ درصد انرژی قابل متابولیسم مصرفی ۷۰۲-۸ درصد انرژی قابل متابولیسم مصرفی ۱۰۰۳ درصد انرژی قابل هضم مصرفی ۷۰۲-۸ درصد انرژی قابل هضم مصرفی ۲۳- در روش کالری متری غیر مستقیم از کدامیک از فاکتورهای زیر استفاده می شود؟
۱. کالری متر حیوانی ۲. اطاق تنفسی ۳. تعادل ازت و کربن ۴. تعادلی ازت ۲۴- کتوسایز چگونه ایجاد می شود؟
۱. اکسیداسیون ناقصی مواد غذایی ۰۲ اکسیداسیون ناقصی ویتامینها ۳. اکسیداسیون ناقص پروتئینها ۰۲ اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب ۲۵- ضریب K در حیوان نشخوارکننده در حال رشد معرف چیست؟
۱. راندمان مصرف انرژی قابل متابولیسم ۲. راندمان مصرف پروتئین ۰۳راندمان مصرف اسیدهای آمینه ۴. راندمان مصرف انرژی قابل هضم ۲۶- در سیستم 1980 ARC، ارزش غذاها چگونه بیان می شود؟
۱. بر حسب انرژی قابل هضم جیره غذایی ۲. بر حسب انرژی قابل متابولیسم جیره غذایی
* .*
بر حسب انرژی خام جیره غذایی بر حسب انرژی دفع شده ۲۷- روش جمع آوری و آنالیز مواد هضمی انتهای ایلئوم نسبت به روش متداول جمع آوری مدفوع چگونه است؟
۱. کاهش دقت در تعیین میزان جذب ازت ۲. تعیین دقیق تر میزان جذب آمونیاک
۳. کاهش دقت در تعیین میزان جذب آمونیاک ۴. تعیین دقیق تر میزان جذب ازت
い/%管め
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :