نمونه سوال درس پرورش گوسفند و بز نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس پرورش گوسفند و بز نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ درس : پرورش گوسفند و بز، گوسفند داری
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی ۱۴۱۱۰۶۷ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۸
۱- معروف ترین گوسفند نژاد شیری آسیا کدام است؟
۱. ساردینی ۲. فریزلند ۳. آواسی ۲- کدام یک از گوسفندان نژاد ایرانی، از قدرت شیرواری خوبی برخوردارند؟ ۱. نژاد ماکویی ۲. نژاد قزلی ۳. نژاد سنگسری ۴. نژاد مغانی ۳- در کدام یک از روشهای نگهداری گوسفند، تلقیح مصنوعی، واکسیناسیون و مبارزه با انگل در سطح مطلوب انجام می شود ؟
۱. نگهداری گوسفند به تعداد محدود ۲- نگهداری گوسفند در مراتع محصور
". گله داری روستایی ۴. گله داری متحرک
۴- اخته کردن گوسفند منجر به کدام تغییر هورمونی می شود؟
۱. افزایش FSH ۲. کاهش FSH ۳. افزایش LH ۴. کاهش LH
۵- اوولاسیون میشها در چه زمانی اتفاق می افتد؟ ۱. نیمه اول فحلی ٠٢ پرواستروس ۲.دی استروس ۴. نیمه دوم فحلی
۶- تزریق کدام ویتامینها به بره تازه متولد شده از حیث سلامت، نتایج مثبتی خواهد داشت.
E.B.A t E.C.A . Yo E.A.D . Y D. C. B. . )
۷- به چه نژادهایی RaCC گفته می شود؟
۱. گروه های مشابه که در یک «نوع» از جانوران قرار دارند.
۲. گروه های مشابه که در بین «انواع» مختلف جانوران قرار دارند. ۳. گروه های متفاوت و ناهمگون که در یک «نوع» از جانوران قرار دارند.
۴. گروه های متفاوت و ناهمگون جانوران مختلف را می گویند. ۸- اطلاعاتی که از بدو تولد حیوان، مراحل رشد و بلوغ، کیفیت اسپرم، نتایج تلقیح ها و صفات مربوط به فلیسی را ثبت می کند مربوط به کدام رکورد است؟
۱. کارت بهداشتی ۲. کارت تلقیح
۳. کارت شجره ۴. کارت ثبت مشخصات قوچ
い/PYA
صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک درس : پرورش گوسفند و بز، گوسفند داری
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چندبخشی ۱۴۱۱۰۶۷ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۸
۹- ساده ترین روش انتخاب کدامیک از موارد زیر می باشد؟ ۱. انتخاب بر اساس اطلاعات خویشاوندان ۲. انتخاب بر اساس رکوردهای انفرادی
۳. انتخاب بر اساس آزمون نتاج آ، انتخاب یک صفت در یک زمان
۱۰- در فک پایین گوسفند بالغ چه تعداد دندان وجود دارد؟
\ Y t \t . Y. ャ・.Y ו. ץץ ۱۱- مهمترین عاملی که از نظر اقتصادی در سنجش قدرت تولید مثل گله اهمیت دارد، چیست؟ ۱. قدرت تولید مثل در میشی ۰۲قدرت باروری قوچ
۰۳ قدرت جنسی قوچ ۰۴ درصد بره زایی
۱۲- کدامیک از عوامل محیطی بیشترین تاثیر را بر میزان باره زایی دارد؟
۱. تفاوتهای انفرادی ۰۲ وزن زنده ۳. فصل قوچ اندازی ۴. مدیریت و نگهداری ۱۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید:
۱. ضریب وراثت پذیری مربوط به تولید پشم پایین است. ۲. ضریب وراثت پذیری مربوط به تولید پشم نسبتا زیاد است. ۳. برای انتخاب قوچ گوشتی مناسب نمی توان از آزمون نتاج استفاده کرد. ۴. سن قوچ تاثیری بر میزان بره زایی ندارد. ۱۴- هدف از اجرای برنامه کاهش سن جفتگیری در گوسفند چیست؟
۱. افزایش سرعت رشد در بره های داشتی ۲. کوتاه تر کردن زمان لازم برای آزمون نتایج ۳. بدست آوردن بره در فصل مطلوب آ، افزایش سرعت رشد در بره های گوشتی ۱۵- برای بدست آوردن تعداد زیادی نتاج در مدت زمان کوتاه از یک میش مطلوب، از چه روشی باید استفاده کرد؟ ۱. انتقال جنین ۲. تلقیح مصنوعی
۲. افزودن درصد دوقلوزایی ۴. افزودن تعداد زایش در سال
い/PYA
صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
. 藥
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درس : پرورش گوسفند و بز، گوسفند داری
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چندبخشی ۱۴۱۱۰۶۷ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۸
۱۶- شیر کدام حیوان بیشتر از بقیه به مدفوع آلوده می شود؟
۱. گاو Y. شتر .Y . بز f گاومیشی
۱۷- انبار نگهداری پشم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
۱. روشن ، خنک، خشک ۲. تاریک ، خنک، خشک
۳. تاریک ، گرم، خشک ۴. روشن، خنک، مرطوب
۱۸- در کدام نژاد گوسفند، قطع دم انجام می گیرد؟ . Y. ۱. سنگسری ۰۲ کردی ٠٢ لری ۱۹- برای گله ای که در مراتع بسر می برد، چگونه فلاشینگ انجام می شود؟ ۱. ۴-۳ هفته قبل از قوج اندازی به میشهای ضعیف کنسانتره می دهیم. ۴-۳۰۲ هفته قبل از قوچ اندازی به میشهای ضعیف دانه جو می دهیم. ۳. کاهش تراکم دام در واحد سطح قبل از قوچ انداری. ۸-۶۰۴ هفته قبل از قوچ اندازی به میشهای ضعیف کنسانتره می دهیم. ۲۰- نواحی جلگه خوزستان و فارسی و اطراف کویر مرکزی ایران جزء کدام دسته از مراتع است؟ to ۱. مراتع ییلاقی پست ۲. مراتع ییلاقی مرتفع ۳. مراتع قشلاقی ۲۱- باسیلوس آنتراسیس عامل مولد کدام بیماری است؟ ۱. بروسلوز ۲. شاربن ۳. تب برفکی ۴. کزاز علفی ۲۲- در کدام بیماری ژنتیکی، بیلی روبین در حد طبیعی سنتز نمی شود و فعالیت کبد مختل می گردد؟ ۱. حساسیت به نور ۲. کوتولگی
۳. رنگ خاکستری کشنده ۴. برگشتگی پلک چشم به داخل
い/PYA
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درس : پرورش گوسفند و بز، گوسفند داری
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چندبخشی ۱۴۱۱۰۶۷ -، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۰۸
۲۳- با در نظر گرفتن جهت نور و تهویه آغل، گزینه صحیح کدام است؟ ۱. در مناطق آفتابی درب آغل رو به شرق و پنجره های تهویه رو به جنوب است. ۲. در مناطق آفتابی درب آغل رو به غرب و پنجره های تهویه رو به شمال است. ۳. در مناطق آفتابی درب آغل رو به شمال و پنجره های تهویه رو به جنوب است. ۴. در مناطق آفتابی درب آغل رو به جنوب و پنجره های تهویه رو به شمال است.
۲۴- گزینه صحیح را انتخاب کنید: ۱. قابلیت رنگ پذیری پشم از سایر الیاف کمتر است. ۰۲ پشم اشعه ماوراء بنفش را از خود عبور می دهد. ۳. میزان جذب رطوبت توسط پشم کمتر از سایر الیاف است. آ، الیاف پشمی ضخیم با کورتکس کم، رنگ پذیری کمتری دارند.
۲۵- بیماری دیستروفی عضله در اثر کمبود کدام فاکتورها حاصل می شود؟ ۱. ویتامین A و سلنیوم ۰۲ ویتامین E و سلینوم
۳. ویتامین E و منگنز ۴. ویتامین A و منگنز
い/PYA
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :