نمونه سوال درس صنایع چوب و کاغذ نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس صنایع چوب و کاغذ نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخانتتاحساسیته ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: صنایع چوب و کاغذ \ የ \\ \ፉ . رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
تعاریف چوب کدام است؟
الف گیاه شناسی، تجارتی با علمی و پژوهشی
ج صنعتی (فنی) د تجارتی، صنعتی و گیاه شناسی ۲. خویشاوندی علم چوب شناسی به کدامیک از علوم زیر نزدیکتر است؟
الف مهندسی با زیست شناسی ج فیزیک د شیمی
۳. عواملی که سبب آشکار شدن تفاوت خواص چوب در بین پایه های یک گونه می گردد، کدامند؟ الف اقلیم و ارتفاع از سطح دریا، خاک، جهت تابش خورشید، نوع توده جنگلی و روشهای جنگلداری با محیط مرطوب، اقلیم و ارتفاع از سطح دریا و خاک ج تاثیر نوع خاک و دوام طبیعی د خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک، نوع اقلیم ۶. صنایع تبدیل مکانیکی چوب چند قسمت است؟ الف در و پنجره سازی و کبریت سازی با تهیه تخته فیبر و سلولزی ج چوب بری، تهیه روکش و تخته چند لایه، تخته خرده چوب سازی د صنایع الیاف و آوند ۵. صنایع تبدیل شیمیایی چوب کدامند؟ الف تهیه تخته فیبر و مقوا و کاغذ با صنایع الیاف و آوند ج صنایع سلولزی و تقطیر چوب، تهیه تخته فیبر و مقوا و کاغذ د تهيه روکش و تخته چند لايه ۹. چه عواملی برای انتخاب چوب برای کاربرد آن موثرند؟ الف گونه و محل تولید چوب و وضع ساختمانی با ابعاد چوب و فرم آن ج مقطع عرضی چوب د گونه، محل تولید چوب، وضع ساختمانی و ابعاد، فرم ۷. در بازدید مقطع عرضی چوب چه مواردی مطالعه می شود؟
الف وضعیت الیاف چوب و وضع ساختمانی با تراکم بافت چوب
ج رویش سالانه، تار یا دانه و تراکم بافت چوب د رویش سالانه و تار یا دانه ۸. معایب طبیعی چوب کدامند؟
الف تغییر جهت تارهای چوب با گره های بزرگ، فاسد و کوچک
ج ناهمگنی چوب د گره ها و شکاف ها و گسیختگی، تغییر جهت تارهای چوب
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخانتتاحساسیته ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: صنایع چوب و کاغذ \ የ \\ \ፉ . رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
تعاریف چوب کدام است؟
الف گیاه شناسی، تجارتی با علمی و پژوهشی
ج صنعتی (فنی) د تجارتی، صنعتی و گیاه شناسی ۲. خویشاوندی علم چوب شناسی به کدامیک از علوم زیر نزدیکتر است؟
الف مهندسی با زیست شناسی ج فیزیک د شیمی
۳. عواملی که سبب آشکار شدن تفاوت خواص چوب در بین پایه های یک گونه می گردد، کدامند؟ الف اقلیم و ارتفاع از سطح دریا، خاک، جهت تابش خورشید، نوع توده جنگلی و روشهای جنگلداری با محیط مرطوب، اقلیم و ارتفاع از سطح دریا و خاک ج تاثیر نوع خاک و دوام طبیعی د خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک، نوع اقلیم ۶. صنایع تبدیل مکانیکی چوب چند قسمت است؟ الف در و پنجره سازی و کبریت سازی با تهیه تخته فیبر و سلولزی ج چوب بری، تهیه روکش و تخته چند لایه، تخته خرده چوب سازی د صنایع الیاف و آوند ۵. صنایع تبدیل شیمیایی چوب کدامند؟ الف تهیه تخته فیبر و مقوا و کاغذ با صنایع الیاف و آوند ج صنایع سلولزی و تقطیر چوب، تهیه تخته فیبر و مقوا و کاغذ د تهيه روکش و تخته چند لايه ۹. چه عواملی برای انتخاب چوب برای کاربرد آن موثرند؟ الف گونه و محل تولید چوب و وضع ساختمانی با ابعاد چوب و فرم آن ج مقطع عرضی چوب د گونه، محل تولید چوب، وضع ساختمانی و ابعاد، فرم ۷. در بازدید مقطع عرضی چوب چه مواردی مطالعه می شود؟
الف وضعیت الیاف چوب و وضع ساختمانی با تراکم بافت چوب
ج رویش سالانه، تار یا دانه و تراکم بافت چوب د رویش سالانه و تار یا دانه ۸. معایب طبیعی چوب کدامند؟
الف تغییر جهت تارهای چوب با گره های بزرگ، فاسد و کوچک
ج ناهمگنی چوب د گره ها و شکاف ها و گسیختگی، تغییر جهت تارهای چوب
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخانتتاحساسیته ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: صنایع چوب و کاغذ \ የ \\ \ፉ . رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
استفاده از:
۹. در چسبندگی اجسام به یکدیگر چند نیرو مشخص می شود؟
الف چسبندگی سنگین و سبک با چسبندگی مکانیکی، چسبندگی مخصوص، چسبندگی شیمیایی ج چسبندگی مکانیکی ، چسبندگی مخصوص د چسبندگی شیمیایی . دو شاخه کلی انواع چسبها کدامند؟
الف چسب های قوی و تانن با چسب های آلی مصنوعی ج چسب های معدنی و آلی د چسب معدنی ،چسب آلی طبیعی . روشهای اندازه گیری رطوبت چوب کدام است؟
الف روش وزنی، الکتریکی و تقطیر چوب به کمک گزیلن ب روش الکتریکی ج روش وزنی، روش تقطیر چوب به کمک گزیلن د روش معمولی و غير معمولی . آب به چند صورت کلی در چوب وجود دارد؟
الف چهار صورت با اسبه صورت ج دو صورت د پنچ صورت . نقش قطعات نازک چوب در خشک کردن طبیعی آن چیست؟
الف تعیین رطوبت حداکثر در چوب
با جلوگیری از تغییر شکل تخته ها
جا به جریان انداختن هوا در بین تخته ها در هوای آزاد د به جریان انداختن هوا در بین تخته ها، جلوگیری از تغییر شکل آنها و جلوگیری از فعالیت قارچ ها و کپک ها . چه معایبی در هنگام خشک کردن چوب پدید می آید؟
الف شکاف واقع در سطح لایه ها با تغییر شکل و کجی ج تغییر شکل ، شکاف و ترک، پوسیده شدن د شکاف وترک و گسیختگی
. روش های اندازه گیری وزن مخصوص کدامند؟
الف روش حجمی، روش وزنی با روش رادیو گرافی
ج روش حجمی، وزنی و رادیو گرافی د روش هندسی و روش هیدرواستاتیک . کدام گونه پهن برگ زیر از لحاظ وزن مخصوص دارای چوب خیلی سبک می باشد؟
الف صنوبر با سرخدار ج انجیلی د بلوط . زمانی که هم کشیدگی چوب در جهات مختلف آن تفاوت داشته باشد، به آن چه گفته می شود؟
الف هموتروپا با واکشیدگی ج هم کشیدگی شعاعی د آنیزوتروپ کدامیک از هم کشیدگی در چوبها بیشتر است؟
الف مماسی با عرضی ج محوری د شعاعی . بطور کلی کدام گونه های چوبی از نظر انتشار صوت مرغوبیت بهتری دارند؟
الف سوزنی برگان با پهن برگان جاسرو و چنار دراش و زبان گنجشک
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳

***
.
عادی دانشکاه پیام نوه کارخانتتاحساسیته S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: --
نام درس: صنایع چوب و کاغذ رشته تحصیلی اگد درس: مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ۱۴۱۱۱۶۰
۲۰. عوامل موثر در تحمل چوب در برابر ضربه شامل چه مواردی است؟ الف دایره سالانه و خواصی سازمانی چوب با کج تاری، رطوبت، حرارت، جرم ویژه، دایره سالانه
د کج تری و رطوبت
ج جرم ویژه و حرارت
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :