نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی انجمیع)- ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: نهاد خانواده در اسلام رشته تحصیلی گد درس: مشاوره - علوم تربیتی - ۱۲۱۱۱۰۳ امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
۱. کدامیک از دانشمندان زیر معتقد است که زن به لحاظ هیبت نمی تواند مدیر و رئیس خانواده باشد؟ الف - ابوعلی سینا ب - غزالی ج - خواجه نصیر د – فیض کاشانی ۲. در بیشتر آیات قرآن (که به روابط اعضای خانواده مربوط میشود) بیشتر به کدام اعضای خانواده پرداخته شده است؟
الف - زن و شوهر و فرزندان بدون واسطه ب - اجداد فرزندان ج - والدین زن یا شوهر د – خاله، عمو، عمه فرزندان "ו. از دیدگاه اسلام زمان مناسب برای ازدواج چه زمانی است؟
الف - میان سالی ب - آغاز نوجوانی ج - آغاز جوانی د – شروع بزرگسالی ۴. مهمترین عامل شکل گیری شخصیت از منظر اسلام چیست؟
الف - تأثیر خانواده بر فرزندان ب - میزان آمادگی فرد
ج - جامعه و عوامل محیطی د – مربیان ۵. تأکید بر اصل "کفو" در اسلام بیشتر در خصوص چه مواردی است؟
الف – سن ب - موقعیت خانوادگی ج - ایمان د – تحصيلات
۶. اولین گام در آموزش مناسب امور جنسی در تعالیم اسلامی چیست؟
الف - ایجاد تلقی مثبت از روابط جنسی
ب - تغییر تلقی شرم آور بودن اطلاعات جنسی
ج - حیا در محدوده زن و شوهر
د - راهنمایی زن و شوهر بدون صداقت ۷. از نظر اسلام نزدیکترین رابطه عاطفی باید بین چه کسانی برقرار می شود؟
الف - مادر و فرزندان ب - پدر و فرزندان ج - زن و شوهر د - خواهران و برادران ۸. در سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کدام یک بالاترین مراتب رفتارهای دینی پس از ایمان به خدا است؟
الف - انجام فرائض دینی ب - برقراری روابط خویشاوندی
ج – حسن خلق د – حل مشکلات مردم ۹. در تعالیم اسلامی اولین وظیفهٔ زن و شوهر چیست؟
الف - استمرار روابط مطلوب ب - گذشت و فداکاری
ج - تصمیم برای بچه دار شدن د - سازگاری و تطابق با یکدیگر
۱۰. اولین نکته در دیدگاه اسلام در مورد وظایف والدین چیست؟ الف - رشد شخصیت اجتماعی ب - سادگی این وظایف
ج - تحمل اضافی مسوولیت د- تقدس و تاکید بر ارزش معنوی وظایف آنان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ - صفحه ۱ از ۴


***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی انجمیع)- ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: نهاد خانواده در اسلام رشته تحصیلی گد درس: مشاوره - علوم تربیتی - ۱۲۱۱۱۰۳ امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
استفاده از:
۱۱. طبق تعالیم اسلامی، وظایف فرزندان نسبت به والدین چیست؟
الف - فرزند پس از تشکیل خانواده نسبت به والدین مسوولیتهای مختلف حمایتی به لحاظ اقتصادی و روانی دارد. ب - فرزندان به لحاظ حمایت اقتصادی والدین پس از تشکیل خانواده جدید با قید و شرط مکلفند. ج - وظایف فرزندان در قبال پدر و مادر با تاکید یکسان مادر و پدر بایستی اجرا شود. د - حمایت اقتصادی والدین به عهده فرزندان ذکور است. ۱۲. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با استعمال کلمه قوام بودن مرد در اسلام صحیح می باشد؟ الف - قوام بودن مرد با شرکت دادن زن در اداره خانه منافات دارد. ب - قوام بودن مرد به معنی پدرسالاری در خانواده است. ج - قوام بودن مرد به معنای فصل الخطاب بودن او در همه موارد است. د - قوام بودن مرد به معنای سرپرستی خانواده با رعایت مصالح و حدود مشخص است. ۱۳. تلقی تعالیم اسلامی از مفهوم «مرز» در خانواده چیست؟ الف - رعایت فاصله روان شناختی بین افراد ب - به رسمیت شناختن لذتهای جنسی بدون لحاظ حدود بین زن و شوهر ج - اجتناب از حفظ اسرار خانواده و آشکارسازی عیوب د - پرهیز از فضای اختصاصی در خانواده ۱۴. در تعالیم اسلام در راستای حفظ حریم خانواده، حکم بهره برداری جنسی چیست؟ الف - منظور از بهره برداری جنسی نامشروع، فقط عمل نامشروع جنسی است که ممنوع اعلام شده است. ب - برای مردان، فقط پرهیز از زنای چشم دستور داده شده است. ج - برای زنان و مردان در راستای بهره برداری جنسی به پرهیز از هماهنگی جنسی سفارش شده است. د - هرگونه روابط کلامی و غیرکلامی دارای ماهیت جنسی در حد جزئی و ممنوع اعلام شده است. ۱۵. راه کار اسلام برای کارآیی و رشد مطلوب خانواده چیست؟
الف - در مقابل رفتار نامناسب اعضای خانواده، صبر و بردباری بایستی مشروط باشد. ب - روابط کلامی و بدنی افراد نسبت به هم به صورت مستقیم، روشن و صریح باشد. ج - تسلیم و رضا به حوادثی که انسان در آن نقشی داشته است. د - توصیه متقابل افراد به توکل به خدا که این نکته برای مردان بیشتر اهمیت دارد.
۱۶. اعتقاد به کدام بینش دینی در تعالیم اسلامی، زندگی خانوادگی را به سوی کسب رضایت خداوند، سوق می دهد؟ الف – اعتقاد به امامت ب - اعتقاد به باور خدا
ج – اعتقاد به معاد د- اعتقاد به رسالت حضرت محمد(صلى الله عليه وآله)
***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی انجمیع)- ناپیوسته S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: نهاد خانواده در اسلام رشته تحصیلی گد درس: مشاوره - علوم تربیتی - ۱۲۱۱۱۰۳ امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
استفاده از: مجاز است.
۱۷. در تعالیم اسلام «توصیه به توکل» در خانواده بیشتر برای چه افرادی اهمیت دارد و مثبت تر ارزیابی شده است؟ الف – مرد ب - زن 3が一び"○ د – زن و شوهر ۱۸. در اسلام، منظور از «قناعت» برای رشد مطلوب خانواده چیست؟ الف - آگاهی از کمبودهای خود و احساس نیازمندی ب - عدم توجه به کمبودهای زندگی و در عین حال پرورش احساس بی نیازی ج - پرهیز از چشم و هم چشمی به زندگی مادی و تجملی دیگران توام با احساس بی نیازی د- راضی به کمبودها و صبر در برابر تلخی پیش آمده از کمبودها ۱۹. آموزههای رفتاری اسلام برای کارآیی مطلوب خانواده چیست؟ الف - هنگام حضور اعضای خانواده، زن و شوهر بایستی پنهانی با هم صحبت کنند. ب - برای برقراری روابط مطلوب، لازم نیست فروتنی خود را با وضعیت بدنی نیز نشان دهند. ج - تمسخر یکدیگر در قرآن نهی شده و بر این نکته در مورد زنان بیشتر تاکید شده است. د - خدمت گذاری مرد در خانواده، ضرورتی ندارد. ۲۰. با توجه به متون اسلامی اصل و رکن ایمان چیست؟
الف – صبر ب – قناعات ج - خوش بینی د – صداقت ۲۱. از دید اسلام بدترین مردها چه کسانی هستند؟
الف - خطاکاران ب - پرخاشگران ج - بخل ورزان د – بدبینان ۲۲. بهترین محل رشد کلامی و ابراز وجود با گفتار کجاست؟
الف - محیط خانواده ب - مهد کودک ج - مدرسه د – جامعه
۲۳. بدترین رفتار زنان در برابر شوهر چه رفتاری است؟ الف - بدخلقی ب - عدم توجه به خانواده ج - عدم صداقت د – تکبر
۲۴. کدامیک از موارد زیر از راهکارهای حل اخلالافات خانوادگی براساس تعالیم اسلام به شمار می روند؟
الف - آموزش زوجین ب - رعایت حد و مرزها در خانواده
ج - پذیرش و تعهد نسبت به سلسله مراتب د - توجه به اصل مشورت و کسب توافق در خانواده ۲۵. مشخصه اساسی و غیر قابل تفکیک خانواده چیست؟
الف – جمع بودن ب - محبت ج - تقسیم وظایف لد – صل مدمدت ۲۶. اولین مرحله در حل اختلافات خانوادگی از نظر قرآن کدام است؟
ب - دوری کردن در بستر ج - حکمیت
الف - نصیحت
***
.
گد سری سؤال: یک (۱)
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی انجمیع)- ناپیوسته
زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: نهاد خانواده در اسلام رشته تحصیلی گد درس: مشاوره - علوم تربیتی - ۱۲۱۱۱۰۳ امور تربیتی ۱۲۱۱۳۷۳
استفاده از:
۲۷. ترک وظایف (لازم) زن نسبت به همسر چه نامیده می شود؟ الف - بی تعهدی ب - نشسوز زن ج - عدم رعایت حقوق همسر د – عدم تمكين ۲۸. مهمترین عامل در قانونمند کردن روابط جنسی و ازدواج در طول تاریخ چیست؟ الف - تعالیم ادیان الهی ب - قوانین حقوقی ج - مصوبات بین المللی د – قانون حمايت از خانواده ۲۹. تعبیر قرآن از مهریه چیست؟ الف - پشتوانه اقتصادی با - نفقه ج – صدفه ۳۰. از دیدگاه اسلام اساسی همه نظامهای انسانی چیست؟
الف – محبت ب - ایثار ج - صداقت

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :