نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشناسی - تجمیع ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: -- نام درس: مهارت ارتباطی کلاس رشته تحصیلی / کد درس: مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۶
استفاده از:
. کدامیک از موارد زیر نمایانگر ویژگیهای اصلی زبان است؟
الف. وابستگی به زمان و مکان ب. استفاده از نشانههای تکراری ج. نظام مند نبودن د. خلاقيت
۲. مهمترین نقش زبان کدام است؟
الف، حدیث نفس ب. ایجاد ارتباط ج. تکیه گاه اندیشه د. نقش هنری ۳. لهجه نمایانگر کدامیک از گونههای زبانی است؟
الف. جغرافیایی ب. شخصی ج. زمانی د. اجتماعی ۴. در کدام ساخت زبانی، قواعد ترکیب واژهها و چگونگی ساخت جمله های مختلف تعیین می شود؟
الف، نحوی ب، صرفی ج. آوایی د. معنایی ۵. در فرآیند گوش دادن سومین مرحله کدام است؟
الف، تعبیر پیام ب. دریافت پیام ج، دقت و تمرکز مداوم حواس د. شنیدن ۶. مطالعات نشان می دهد که چند درصد از طریق یادگیری حس شنوایی صورت می گیرد؟
Y* .」 ۱۳ .الف. ۳ ب. ۶ ج ۷. کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با یادگیری فعال در کلاس صحیح است؟
الف. به روابط رسمی بیشتر توجه می شود. ب. کار تدریس به صورت انفرادی پیش می رود.
ج بدترین نوع ارتباطی کلاسی شناخته می شود. د. معلم نقش راهنما را دارد.
۸. تنبه باید دارای کدامیک از ویژگیهای زیر باشد؟
الف. به صورت بدنی باشد ب. بلافاصله پس از انجام کار خلاف صورت گیرد
ج. در حضور دیگران باشد د. بدون توجه به سن دانش آموز ارائه شود ۹. ارزشیابی پایانی آخر وقت کلاس بایستی در چند دقیقه انجام شود؟
الف. ۲ نا ۳ ب. ۳ تا ۷ ج. ۵ تا ۱۰ ل. ۱۰ تا ۱۵ ۱۰. بطور کلی تکلیف خارج از کلاس باید کدامیک از خصوصیات زیر را دارا باشد؟
الف. در حد توان کودک باشد ب. یکنواخت باشد
ج. برای همه یکسان باشد د. حس کنجکاوی و جسارت را کور کند
۱۱. مطالعه انجام شده روی شاغل نشان داده است که چند درصد لحظه های بیداری آنان به گوش کردن اختصاص داده می شود؟
الف.۱۰ ب. ۱۶ .g * ل. ۴۵ ۱۲. سوال های کم، تشویقهای کوتاه و سکوت توجه آمیز نمایانگر کدامیک از مهارتهای گوش کردن است؟ الف. توجه ب. پیگیری ج. انعکاسی لـ . توضیحی
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - تجميع S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: مهارت ارتباطی کلاس رشته تحصیلی / کد درس: مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۶
استفاده از: مجاز است. ۱۳. فاصله بهینه برای گفتگو معمولاً چند سانتی متر است؟ الف. ۳۰ ب. ۶۰ ج. ۹۰ لی. ه ۱۲ ۱۴. اینکه به فردی گفته شود «امروز مثل روزهای قبل بشاش به نظر نمی رسی» مربوط به کدام جزع مهارت در بازکنها محسوب می شود؟ الف. توصیف زبان بدن شخص دیگر ب. توجه کردن ج. سكوت د. دعوت به صحبت یا ادامه دادن به صحبت ۱۵. کدام نوع از شنوندگان برای زندگی و مسائل خصوصی دیگران احترام قائل می شوند، هرگز گفتگو را تحمیل نمی کنند و مراقب اند که مزاحم نباشند؟ الف. همدل ب. محتاط ج، دوسوگرا د. کم حرف ۱۶. چرا معمولاً سوال باز بهتر از سوال بسته است؟ زیرا: الف. شنونده از طرح سوالات بله یا خیر رنجیده می شود. ب. شنونده می تواند جوابهای خود را بارها در گفتگو تکرار کند. ج. ذهن انسان عادت دارد به سوالات گوینده به صورت تشریحی پاسخ دهد. د. دستور کار گفتگو را برای فرد آغازگر گفتگو تعیین نمیکند. ۱۷. این سخن که « خردمند شاگردانش را به هنگام تعلیم هدایت می کند، به دنبال نمی کشساند، راهی در پیش رویشان میگشاید، به جایی نمی برد» از کدام حکیم است؟ الف، کنفوسیوس ب. افلاطون ج. سقراط د. جالینوس ۱۸. آزوبل(۱۹۸۷) برای توصیف برانگیختن و هدایت دانش آموزان به سوی یادگیری آنچه قرار است تدریس شود کدام اصطلاح زیر را به کار می برد؟ الف. پیش تنظیم کنندهها ب. پیش سازماندهندهها ج. جهت دهندهها د. برانگیزندهها ۱۹. نقش کدامیک از مفاهیم زیر همچون علایمی برای حرکت است و فقدان آن در دانشجو معلمان اغلب باعث میشود که بیش از جوابهای که دریافت می دارند، سوال می کنند؟ الف، تذکر ب. توزیع ج. مکث د. انعكاس ۲۰. در ذات کدام تاکتیک امکان فهم اندیشه و گفتار بچههای خردسال نهفته است؟ الف. گوش دادن سطحی ب. گوش دادن پیمایشی ج، گوش دادن جستجویی د. گوش دادن مطالعاتی ۲۱. در اغلب موارد رکن اصلی توالی سوالات کدام است؟ الف. گوش دادن دانش آموزان ب. روش سقراطی ج. مفاهیم کلیدی د. حرکات واکنشی معلم
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳


***
.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - تجميع S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: مهارت ارتباطی کلاس رشته تحصیلی / کد درس: مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۶
استفاده از: مجاز است.
۲۲. دروس توضیحی در آمریکا به چه نامی شناخته می شوند؟
الف، دروس حفظی ب. دروس استدلالی ج، دروس تخیلی د. دروس سنجشی ۲۳. کدام نوع یادگیری برای شاگرد توأم با کشف و آزمایش است ؟
الف. یادگیری توضیحی ب. یادگیری مباحثهای ج. یادگیری تحقیقی د. مهارت آموزى ۲۴. کلید موفقیت در کسب آمادگی برای آموزش مهارتها کدام است؟
الف، تحلیل کار ب. راهنمایی ج. بازخود د. نشان دادن ۲۵. طبق گزارش معلمین، یکی از دلایل عمومی مقاومت والدین در مقابل و شرکت دادن دانش آموزان در جلسات ولی - معلم کدام است؟
الف. عدم آگاهی والدین از ثمرات مثبت این جلسات
ب. احتیاج ولی به صحبتهای خصوصی در مورد مشکلاتش
ج، جلوگیری از صدمات روحی وارده به دانش آموزان
د. مخالفت قانونی وکلاى مدافع حقوق کودک ۲۶. در یک کلاس با صندلیهای ردیفی، دانش آموزانی که در جلو و مرکز کلاس نشسته اند بیشترین تعامل را با معلم دارند، این ناحیه را چه نام نهادهاند؟
الف. منطقه عمل ب. منطقه متوسط ج. منطقه فرصت د. منطقه موثر ۲۷. در کدامیک از سبکهای زیر معلم نگرش مهربانانه ای نسبت به دانش آموزان دارد ولی اگر لازم باشد محدودههایی را نیز تعیین میکند؟
الف. سبک آسان گیرانه ب. سبک متفکرانه ج. سبک مقتدرانه د. سبک سلطه جویانه ۲۸. این نوع سبک محدود کننده و تنبیهی است و کانون توجه آن بر حفظ نظم در کلاس متمرکز است؟
الف. سبک آسان گیرانه ب. سبک متفکرانه ج. سبک مقتدرانه د. سبک سلطه جویانه ۲۹. کدامیک از موارد زیر در رابطه با ویژگیهای کلاسی گردانان اثر بخش غلط است؟
الف. نشان میدهند که آگاهی دارند.
ب. با موقعیتهای همپوشی دار به طور موثر کنار می آیند.
ج. ملایمت و تداوم دروس را حفظ می کنند.
د. فرگیران را در فعالیتهای خیلی سخت و متعدد شرکت می دهند. ۳۰. معیارهای کلی یا خاصی رفتاری که کمتر تغییر می کنند چه نامیده می شوند؟
الف. مقررات ب. قواعد ج، انتظامات
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول


***
.
.%SV دانشگاه پيامنوي کارشناسی - تجميع S / مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۰ تشریخی: --
نام درس: مهارت ارتباطی کلاس رشته تحصیلی / کد درس: مشاوره - ۱۲۱۱۰۹۶
استفاده از: مجاز است.
۲۲. دروس توضیحی در آمریکا به چه نامی شناخته می شوند؟
الف، دروس حفظی ب. دروس استدلالی ج، دروس تخیلی د. دروس سنجشی ۲۳. کدام نوع یادگیری برای شاگرد توأم با کشف و آزمایش است ؟
الف. یادگیری توضیحی ب. یادگیری مباحثهای ج. یادگیری تحقیقی د. مهارت آموزى ۲۴. کلید موفقیت در کسب آمادگی برای آموزش مهارتها کدام است؟
الف، تحلیل کار ب. راهنمایی ج. بازخود د. نشان دادن ۲۵. طبق گزارش معلمین، یکی از دلایل عمومی مقاومت والدین در مقابل و شرکت دادن دانش آموزان در جلسات ولی - معلم کدام است؟
الف. عدم آگاهی والدین از ثمرات مثبت این جلسات
ب. احتیاج ولی به صحبتهای خصوصی در مورد مشکلاتش
ج، جلوگیری از صدمات روحی وارده به دانش آموزان
د. مخالفت قانونی وکلاى مدافع حقوق کودک ۲۶. در یک کلاس با صندلیهای ردیفی، دانش آموزانی که در جلو و مرکز کلاس نشسته اند بیشترین تعامل را با معلم دارند، این ناحیه را چه نام نهادهاند؟
الف. منطقه عمل ب. منطقه متوسط ج. منطقه فرصت د. منطقه موثر ۲۷. در کدامیک از سبکهای زیر معلم نگرش مهربانانه ای نسبت به دانش آموزان دارد ولی اگر لازم باشد محدودههایی را نیز تعیین میکند؟
الف. سبک آسان گیرانه ب. سبک متفکرانه ج. سبک مقتدرانه د. سبک سلطه جویانه ۲۸. این نوع سبک محدود کننده و تنبیهی است و کانون توجه آن بر حفظ نظم در کلاس متمرکز است؟
الف. سبک آسان گیرانه ب. سبک متفکرانه ج. سبک مقتدرانه د. سبک سلطه جویانه ۲۹. کدامیک از موارد زیر در رابطه با ویژگیهای کلاسی گردانان اثر بخش غلط است؟
الف. نشان میدهند که آگاهی دارند.
ب. با موقعیتهای همپوشی دار به طور موثر کنار می آیند.
ج. ملایمت و تداوم دروس را حفظ می کنند.
د. فرگیران را در فعالیتهای خیلی سخت و متعدد شرکت می دهند. ۳۰. معیارهای کلی یا خاصی رفتاری که کمتر تغییر می کنند چه نامیده می شوند؟
الف. مقررات ب. قواعد ج، انتظامات
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :