نمونه سوال درس جنین شناسی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنین شناسی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. /
عادی دانشکاه پیام نوه کارشناسی -جبرانی ارشد ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت && ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: جنین شناسی رشته تحصیلی / کد درس: زیست شناسی ۱۱۱۲۰۴۶
استفاده از: مجاز است.
. بخش اصلی سفیده رقیق تخم پرندگان در کدام قسمت از دستگاه تناسلی ماده ترشح می شود؟
الف - تنگه ب – رحم ○ー* د-کلواک . در پرندگان، کدامیک هم ارز بلاستوپور می باشد؟
الف - گره هانسن ب - شیار اولیه ج - چال اولیه د – زائده سرى . کدام مورد در جنین جوجه هفت سومیتی انجام می شود؟
الف - بسته شدن منفذ عصبی جلویی ب - بسته شدن منفذ عصبی عقبی
ج - ایجاد شدن ساختمانهای سیاهرگی در سطح زرده د - تشکیل قلب . ظاهر شدن کامل کیسه های احشایی در کدام مرحله جنین جوجه می باشد؟
الف - ۷۲ ساعته ب - ۹۶ ساعته ج - ۴۸ ساعته . غدد جنسی ، محصول عمل تشکیلات لایه های ...... و ....... است.
الف - اکتودرم - اندودرم ب - مزودرم - اندودرم ج - اکتودرم - مزودرم د – اندودرم –اندودرم . یونهایی که از پوسته آهکی تخم جدا می شوند، توسط کدام آنزیم در اسکلت جنین جوجه تثبیت می گردند؟
الف - کربنیک انیدراز ب- زونالیزین ج - هیالورونیداز د – آلکالین فسفاتاز . هورمون گنادوتروپین جفتی توسط کدام تولید می شود؟
الف – سلولهای امبریوبلاست ب - سلولهای تروفوبلاست
ج- کیسه زرده اولیه د – کیسه زرده ثانویه . ظهور پردهٔ مخرجی، برجستگی تناسلی و پردهٔ ادراری- تناسلی در کدام هفتهٔ بارداری انسان رخ می دهد؟
الف - هفته هفتم ب - هفته ششم ج - هفته هشتم د – هفته نهم . کدام عبارت در مورد جنین انسان صحیح است؟
الف - کلیه های مزونفریک در پایان ماه سوم تحلیل می روند
ب - مجاری مزونفریک در جنس ماده باقی می مانند ج - کانال دفران و اپیدیدیم از بقایای مجرای مزونفریک ساخته می شوند د - مجاری پارامزونفریک در جنس ماده کاملا تحلیل می روند . جفتی که در انسان و میمون دیده می شود، از کدام نوع است؟ الف - پراکنده ب - تکمه ای ج - منطقه ای . پیوند بافتهای جنینی بین افراد گونه های دور از هم چه نامیده می شود؟ الف - هتروپلاستیک ب - زانوپلاستیک ج - هوموپلاستیک


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :