نمونه سوال درس مرجع شناسی علوم اسلامی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مرجع شناسی علوم اسلامی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مرجع شناسی علوم اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵
۱- کدام یک از دایره المعارف های زیر عبارتست از ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام همراه با نواقصی که راجع به ایران و
تشیع دارد؟ ۱. دایره المعارف الاسلامیه الشیعه ۲. دانشنامه ایران و اسلام ۳. دایره المعارف اسلامیه ایران ۴. دانشنامه جهان اسلام
۲- مؤلف نخستین دایره المعارفی که در جهان اسلام به روش جدید نوشته شده است چه کسی است؟ ۱. یارشاطر ۲. بستانی ۳. طاهری عراقی ۴. وجدی ۳- متن کامل کدامیک از دایره المعارف زیر در اینترنت موجود می باشد؟ ۱. الموسوعه الذهبیه العلوم الاسلامیه ۲. معارف و معاریف : شامل احکام، اخلاق، تاریخ و غیره ۲. دایره المعارف بزرگ اسلامی ۴. دایره المعارف تشیع f— نام کدام یک از فرهنگ های زیر " فرهنگ ابن عربی " است ؟ ۱. فرهنگ اصطلاحات عرفانی ۲. فرهنگ نوربخشی: اصطلاحات تصوف ۳. القاموسی الفقهی ( لغه و اصطلاحا) ۴ - المعجم الصوفی ۵- مؤلف فرهنگ "کشاف اصطلاحات الفنون چه کسی است؟ ۱. سعاد حکیم ۲. محمد علی انصاری ۳: محمد علی تھانوی ۴. صادق گوهری
۶- به ثبت حوادث تاریخی به شیوه روز به روز، ماه به ماه، سالی به سال، در فرهنگ تاریخ نگاری مسلمین چه گفته می شود؟
۱. گاهشماری ۲. حلوایات ۳. تقویم تاریخ .Y . وقایع نگاری ۷- نام دیگر " تاریخ الطبری چیست؟
۱. تاریخ اسلام ۲. البدایه و النهایه
۳. تاریخ الرسول و الملوک ۴. الکامل فی التاریخ ۸- معجم البلدان جزء کدام دسته از انواع منابع می باشد ؟
۱. فرهنگ ها ۲. کتابشناسیها ۳. منابع جغرافیایی ۴. دایره المعارف ها ۹- کدام یک از منابع زیر حاوی نقشه ای رنگی از جهان اسلام، از قدیم تا عصر حاضر است؟
۱. تاریخ التعوب الاسلامیه ۲. البدایه و النهایه
۳: المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ۴. اطلس تاریخ اسلام
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵ ۱۰- قدیمی ترین نوع ترتیب سرگذشتنامه های اسلامی چیست؟
۱. قرنی ۲. طبقاتی ٠٢ سنواتی ۴. رده ای ۱۱- کدامیک از منابع زیر حاوی شرح حال بزرگان و علمای قرن ۸ می باشد؟
۱. الدرار الکامنه ۲. ریاحین الشریعه ۳. ترتیب المدارک ۴. تذکره الاولیاء ۱۲- کدامیک از سرگذشتنامه های زیر حاوی شرح حال بزرگان مذهب مالکی می باشد؟
۱. رساله قشیریه ٢. رياض العلماء حياض الفضلاء
۳. طبقات الاعلام الشیعه ". ترتيب المدارک ۱۳- کدامیک از سرگذشتنامه های زیر حاوی شرح حال بانوان شیعه است؟
۱. روضات الجنان ۲. حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء
۰۳ ریاحین الشریعه ۴ - طبقات المفسرین ۱۴- کدام یک از کتب زیر جزء کتب اربعه رجال شیعه است؟
۱. رجال العلامه الحلی ۲. توضیح المشتبه ۲: رجال طوسی ". تهذيب التهذيب ۱۵- فوات الوفیات چه نوع منبع مرجعی است؟
۱. فرهنگ ۲. منابع جغرافیایی ۳. سرگذشتنامه ۴. کتابشناسی
۱۶- کدام مورد فهرست الفبایی از الفاظ قرآن است که با مراجعه به آن می توان شماره آیه و سوره ای را که کلمه مورد نظر در
آن آمده است به ۵ ستا آورد؟
۱. کشف المطالب ۲. کشف آلایات ٢. طبقات الآيات ۴. تبویب آلای ۱۷- در فرهنگ موضوعی قرآن مجید تالیف فانی و خرمشاهی از چه علامتی برای نشان دادن کلماتی که عینا قرآنی نیست
استفاده می شود؟
۱. ستاره ۲. ضربدر ۳. بعلاوه " . دایره سیاه
۱۸- کدام موارد زیر علاوه بر فرهنگ بودن، دایره المعارف مخصوصی قرآن نیز است؟ ا. التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ۰۲قاموس قرآن
" لسان التنزيل: زبان قرآن ۴. المفردات فی غریب القرآن
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵ ۱۹- ویژگی کدام یک از تفسیرهای زیر مناسبت داشتن آن با نیازها و پرسشهای عصر است؟
) ... تفسی عاملی Y تفسیر صفی
۳. تفسیر نمونه ۴. مجمع البیان فی تفسیر القرآن .Y— مؤلف مجمع البیان فی تفسیر القرآن چه کسی است؟
۱. فیض کاشانی ۲. طبرسی ۰۳طوسی ۴. طباطبایی ۲۱- مؤلف تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار چه کسی است؟
۱. زمخشری ۲. میبدی ۳. تخجوانی ۴. طنطاوی ۲۲- باب اول نهج البلاغه به کدام مورد اختصاص داده شده است؟
۱. نامه ها ۲. خطبه ها ۳. وصایا ۴. کلمات قصار "ץץ– کدام مورد شامل نام اشخاصی، نام مکان، قبایل مربوط به غدیر است؟
۱. المنیر ۲. اعلام الغدیر " . على ضفاف الغدير ۴ ، غرارالحکم و درر الکلم ۲۴- در صورتی که احادیث به ترتیب راوی بدون توجه به موضوع تنظیم شود چه نامیده می شود؟
۱. مصنف ۲. موطا « : جامع ۴. مسانید ۲۵- حدیثی که عده زیادی آن را نقل نموده باشند چه نامیده می شود؟
۱. واحد ۲. مسند ۳. متواتر ". حسن ۲۶- مؤلف بحارالانوار چه کسی است ؟
۱. کلینی ۲. ابن بابویه ۳۔ مجلسی ۴. طوسی үү— "دلیل آلایات المفسره 9 اسماء سور" راهنمای آیات موجود در کدام کتاب حد بث نهایی باشد ؟
۱. تهذیب الاحکام ۲. من لا یحضره الفقیه ۳. الکافی ۴. بحار الانوار YA– بیان الاديان " مربوط به کدام د دسمنه از مراجع اسلامی است؟
۱. کتابشناسی اسلامی ۲. فرق اسلامی « : زندگینامه اسلامی ۴. احادیث ۲۹- کدام مورد فهرست موضوعات کتاب الذریعه می باشد؟
ا. اضواء على الذريعه ۲. مستدرک الذریعه " . تبويب الذريعه T : فهرس اعلام الذريعه
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΥΛ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مرجع شناسی علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۵ ۳۰- شیوه تنظیم مدخل در " الفهرست به چه ترتیبی است؟ ۱. رده ای ۲. الفبایی ۳. موضوعی ۰۴ تاریخی
γ«Υ /Υ »Υ »ΥΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :