نمونه سوال درس فیزیولوژِی گیاهان زراعی نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیولوژِی گیاهان زراعی نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
* پیام نیي. کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۳ - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام اندامک از غشاهای لوله ای به نام سیستر نا تشکیل شده و دیکتیوزوم ها به کدام اندامک می گویند؟ பி 2 fo ای به نام سیسستر 9 fo 户3儿 می گو
۱. دستگاه گلژی - شبکه آندوپلاسمی ۲. دستگاه گلژی - میتوکندری ۳. میتوکندری - دستگاه گلژی ۲. شبکه آندوپلاسمی - دستگاه گلژی
۲- اعمالی ذخیره نشاسته، سنتز چربی و فتوسنتز به ترتیب به کدام اندامک ها مربوط است ؟ ۱. کرموپلاست، آمیلوپلاست ، کلروپلاست ۰۲ اولئوپلاست، آمیلوپلاست، کروموپلاست
۳. آمیلوپلاست، ولئوپلاست، کلروپلاست آ، آمیلوپلاست، کروموپلاست، کلروپلاست
۳- کدامیک در دیواره سلولی دیده نمی شوند؟ ۱. پلاسمودسما تا ٠٢ سلولز،همی سلولز،پکتین ۴- کدام جمله نادرست است؟ ۱. کاتابولیسم شکستن مولکولی های بزرگ به مولکول های کوچک و فعال است ۲. همه واحدهای سازنده ی پروتئین حاوی نیتروژن و گوگرد می باشند ۳. تیمین (T) و یوراسیل (U)، پیرمیدین و باز مکمل آدنین می باشند
۴ درجه حرارت و غلظت یون هیدروژن از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان فعالیت آنزیم می باشند
۵- کدام یک از گزینه های زیر در مورد خواص آب صحیح است؟ ۱. توانایی کم در حالی کردن مواد مختلف نسبت به دیگر مایعات ۰۲ کشش سطحی زیاد و نیز توانایی زیاد آب در چسبیدن به مواد دیگر که موجب حرکت در لوله های مویین می شود ۳. تونایی چسبندگی مولکول های آب در حالت مایع به دیگر مواد را کوهیژن می گویند
۲. گرمای ویژه آب نسبتا کم است
۶- کدام مونوساکارید زیر ایزومر گلوکز است؟
۱. گلیسر آلدئید ۲. ریبوز ۳. ریبولوز ۰۴ فروکتوز Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۳ - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸ ۷- کدام یک از مفاهیم زیر در رابطه پتانسیل آب سلول صحیح است؟ ۱. هر چه پتانسیل آب یک سلول منفی تر باشد توانایی آن در جذب آب بیشتر است ۲. با علامت (سای) نشان داده می شود و مقادیر مثبت و منفی را در بر می گیرد ۳. با منفی تر شدن مقدار پتانسیل سلول مقدار آب سلول بیشتر می شود. ۴. واحد های اندازه گیری آن شامل بار، مگاپاسکال و مول بر لیتر می باشد ۸- در گیاه انتقال آب در فواصل طولانی از چه طریقی صورت می گیرد؟ ۱. جریان توده ای ۲. انتشار ۳. فشار ریشه ای ۲. اسمز ۹- عدد ثابتی که درجه سهولت حرکت ماده S از طریق یک محیط خاصی را اندازه گیری می کند چه نام دارد؟ ۱. ضریب انتشار ۲. سرعت انتقالی ٠٢ ويسکوژينه ۴. اختلاف فشار ۱۰- در یک سلول چروکیده که فشار تورگر آن صفر است و غلظت مواد درون سلول، فشار اسمزی معادل ۰/۷۳۲ مگا پاسکال به وجود می آورند. پتانسیل آب سلول برابر چند مگاپاسکال است؟ _. үүү ү . ТүҮҮ . .1\ {z† , የ -.|\ fም† .የ ۱۱- قندها در چه بخشی از برگ گیاه ساخته می شوند؟
۱. سلول های نگهبان ۲. اسکلرانشیم
۳. مزوفیل ۴. رگبرگ های فرعی ۱۲- زمینه بارگیری آپوپلاستی در کدام یک از گیاهان زیر به طور کامل اثبات شده است؟
۱. چغندرقند ۲. ذرت
۳. خیار ۴. گندم ۱۳- قوی ترین مخزن در گیاهان گندم، چغندرقند، نیشکر در قبل از زمان گلدهی به ترتیب کدام است؟
۱. ریشه - ریشه -ساقه ۲. ساقه-ریشه - برگ های جدید
۳. ریشه - ساقه - ساقه ۴ . برگ های جدیدتریشه - ساقه
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΔΥ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۳ - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸ ۱۴- کدام عبارت در رابطه با فتوسنتز صحیح است؟ ۱. فتوسیستم I از کلروفیل آa، کلروفیلP و کارتنوئید تشکیل شده است ۲. مولکول آب در مجاورت فتوسیستم I تجزیه می شود ۲. طول موج های کمتر از ۶۸۵ نانومتر فتوسیستم را تحریک می کند ۴. فرآورده های فتوسنتز در مرحله روشنایی شامل NADPH ATP،CO2 است. ۱۵- به ازای هر الکترون که از داخل سیستم فتوسیستم او اا عبور می کند چند فوتون مورد نیاز است؟ ャ.f * . Yʻ 2 . Y 人.1 ۱۶- اولین پذیرنده کربن در گیاهان فتوسنتز کننده مبتنی بر چرخه کلوین کدام ماده است؟ ۱. فسفو اینولی پیروات ۲. ریبولوز ۱-۵ بی فسفات ۱-۳۰۳ بی فسفو گلیسرات ۲. دی هیدروکسی استون فسفات ۱۷- برای ساختن یک قند ۶ کربنه چند مولکول ATP نیاز است؟ \ \ . * \ Y . Y. \人,Y 2. \ ۱۸- کدام یک از برتری های گیاهان نسبت C۴ به C۳ به شمار نمی رود؟ ۱. توانایی ادامه فتوسنتز با روزنه بسته ۲. حفظ کارایی فتوسنتز در درجه حرارت بالا ۳. برتری در مناطق خشک تر ۲. باز چرخش سریع تر مواد حاصل از تنفس نوری ۱۹- علت بالا بودن کارایی مصرف آب گیاهان CAM چیست؟ ۱. باز بودن روزنه ها در نور شدید ۲. بسته بودن روزنه در شب و روز ۳. بسته بودن روزنه ها در شب های خشک ۲. بسته بودن روزنه ها در روز های گرم و آفتابی ۲۰- محل سنتز نشاسته و ساکارز به ترتیب کجاست و محصول نهایی فتوسنتز در گیاهان سریع الرشد کدام یک می باشد؟ ۱. سیتوزولی -سیتوزول -نشاسته ۲. سیتوزول - کلروپلاست-ساکارز
٠٢ کلروپلاست-سيتوزول-نشاسته ٠٢ کلروپلاست-سيتوزول-ساکارز
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی ) مهندسی کشاورزی - زراعت، مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۳ - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۸
۲۱- کدام عبارت در مورد شاخصی سطح برگ LAl صحیح است؟
۱. در ابتدای رشد گیاه مقدار آن زیاد است ۲. در پایان سن گیاه هم چنان رو به افزایش است ۳. در تمام فصل به طور ثابت افزایش پیدا می کند ۴. روند افزایش آن در ابتدای فصل رشد خیلی کم می باشد
۲۲- کدام متغیر با سطح ویژه برگ SLA نسبت عکس دارد؟ SLW : Y LAR . LAD f LAI . Y'
۲۳- کدام یک از هورمون ها به عنوان بازدارنده های رشد گیاهی ذکر می شوند؟
۲۴- حرکات سیسموناستی ( ناستی های لرزشی) در کدام یک از تیرههای گیاهان زیر مشاهده می شود؟
۱. غلات ۲. بقولات ۳. اسفناج ۴۔ پنیرک
۲۵- بافت تغذیه ای عمده در غلات و بقولات به ترتیب کدام گزینه است؟
۱. آندوسپرم - لپه ۲. آندوسپرم-آندوسپرم
۳. لپه -آندوسپرم ۴. لپه-لپه ۲۶- کدام مورد برای جوانه زنی بذر ضروری است؟
۱. اندازه بذر ۲. رنگ بذر
۳. برطرف شده خواب بذر ۴. وجود عناصر مصرفی در محیط اطراف بذر ۲۷- اولین عکس العمل بذر به جذب آب کدام است؟
۱. شروع تنفسی ۲. افزایش تقسیم سلولی
۳ - شروع تقسیم سلولی ۴. افزایش تنفسی ۲۸- کدام یک از هورمون های زیر بازدارنده جوانه زنی می باشد؟
۱. اتیلن ۲. جیبرلین
۳. سیتوکینین ۴. اسیدآبسیزیک
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΔΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :